Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2008

YΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

Προς υποστήριξη και παραδοχή της 62/2007 αίτησης ακυρώσεως κατά της αρ.πρωτ.946/2-2-2007
αναιτιολόγητης ανεπιεικούς και δυσμενούς απόφασης του Νομάρχη Χανίων, με την οποία αποφάσισε
την μετακίνηση μου δυσμενώς και παρανόμως από την Δ/νση Εμπορίου Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή όπου υπηρετώ πλέον των 33 ετών στη Γραμματεία της Δ/νσης Μεταφορών,
Επάγουμε τα ακόλουθα:

Η παραπάνω προσβαλλόμενη απόφαση του Νομάρχη Χανίων, είναι παντελώς άκυρη έκ της γεννήσεως της
καθόσον είναι παράνομη, αναιτιολόγητη και καταχρηστική,διότι ελήφθη καθυπέρβαση εξουσίας.

Ειδικότερα
1.Σύμφωνα με την υπαρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/ΟΙΚ9253/07 Διευκ.Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ και Α αναφέρονται τα εξής

Μετακίνηση(άρθρο66 του Υπαλ.Κώδικα) με τις διατάξεις του άθρου 66 παρ.3

Σε περίπτωση που λόγοι υπηρεσιακών αναγκών επιβάλουν τν μετακίνηση υπαλλήλων σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας το οικείο όργανο ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν
σχετική αίτηση.
Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του υπαλλήλου που υπάβαλλε αίτηση
εκτός εάν αιτιολογημένοι υπηρεσιακοί λόγοι δεν επιτρέπουν τη μετακίνησή του
Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις, ή δεν υποβληθούν καθόλου αίτήσεις, το οικείο όργανο υπο
χρεούται να λάβει υπόη του κριτήρια, όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση της υγείας του, η οικο
γενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση συζύγων και άλλα στοιχεία εφόσον τα επικαλεστεί ο υπάλληλος ή τυχόν
τα γνωρίζει επίσημα η υπηρεσία του.
2.Με την υπαρ.946/2-2-2007 αναιτιολόγητη απόφαση του ο Νομάρχης Χανίων με μετακίνησε από την Δ/νση Εμπορίου(Τμήμα Προστασίας και Ενημέρωσης Καταναλωτή) στην Γραμματεία της Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ.

Η απόφαση αυτή είναι ατομική διοικητική πράξη αναιτιολόγητη(σύμφωνα με το Αρθρο 17 του Κώδικα Δημσίων
Υπαλλήλων), η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να είναι επαρκής και δεόντως αιτιολογημένη.

Η αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου σας θεωρώ ότι θα ευδοκιμήσει, καθότι ο Νομάρχης Χανίων,
προχώρησε σε <<ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ>> της προαναφερθείσας πάσχουσας απόφασης,( η οποία είναι νέα αυτοτελής διοικητική πράξη0 φέρει την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανακληθείσας προηγουμένως
946/2-2-07 απόφασής του.
Αυτό αποδεικνύεται, ότι είναι νέα διοικητική πράξη, όχι από την ημερομηνία αυτής, καθότι δεν αναγράφεται νέα
ημερομηνία επαυτής, ούτε ό λόγος της διόρθωσης.

Ο Νομάρχης Χανίων δολίως χρησιμοποίησε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της ανακληθείσας προηγουμένης 946/2-2-07 απόφασής του για να αποφύγει την εφαρμογή του άρθρου 66(Νέου Υ.Κ.καθιστά τη
νέα του πράξη πάσχουσα, λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου και είναι συνεπώς αναγκαίο να ακυρωθεί στο
δικαστήριό σας.

Η αίτηση ακυρώσεως, ενώπιον του Δικαστηρίου σας, θεωρώ ότι θα ευδοκιμήσει διότι η τοποθέτησή μου στη
Γραμματεία της Δ/νσης Μεταφορών,, παραβλέποντας την εμπειρία μου και τα προσόντα μου αλλά και τα βαρύ
τατα προβλήματα υγείας στην οικογένειά μου, μου καθιστούν ιδιαίτερα επαχθή την απομάκρυνσή μου από
την πόλη των Χανίων όπου κατοικώ σε ενοικιαζόμενη οικία, κοντά στην υπηρεσία μου Δ/νση Εμπορίου.
Η Δ/νση Μεταφορών εδρεύει σε άλλο δήμο στα Νεροκούρου του Δήμου Ε.Βενιζέλου, οπό΄τε η μετακίνησή μου σε
οργανική μονάδα άλλου Δήμου, παραβαίνει την παρ.3 του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο νομοθέτης είναι
σαφής και η ερμηνεία του Υπαλ.Κώδικα ακόμα σαφέστατη.
Διάκειμαι υπάλληλος της Δ/νσης Εμπορίου της Ν.Αυτ/σης Χανίων του Κλάδου ΤΕ1 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ0
με 17 χρόνια στον Α βαθμό, είχα οριστεί αναπληρωτής ΤΜΗΜΑΤΆΡΧΗΣ με απόφαση, κάνοντας καθήκοντα προισταμένου.

Η μετακίνησή μου σε υποδιαίστερη θέση στην γραμματεία της Δ/νσης Μεταφορών θεωρείται δυσμενής καθότι είναι γραφείο και όχι Τμήμα(που στην παρέμβασή του ο κ.ΣΤΑΥΡΟΥΛΆΚΗΣ αναφέρει για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα καθότι κατείχα θέση αναπληρωτή προισταμένου Τμήματος και ασκούσα καθήκοντα προισταμένου
Τμήματος.
Η μετακίνησή μου έλαβε χώρα, μετά την τοποθέτησή του κ.Σταυρουλάκη σε θέση Προισταμένου στο Τμήμα Προστα
σίας και Ενημέρωσης του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΥΠΆΛΛΗΛΟ ΑΠΌΦΟΙΤΟ λΥΚΕΊΟΥ του κλάδου ΔΕ,με λιγότερα έτη υπηρεσίας και υποψήφιο στον συνδυασμό του Νομάρχη.

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μπορεί εγώ να είμαι Αρειανή , μπορεί να ήμουν ανυποψίαστη,

αλλά ο τίτλος του βιβλίου μου κέντρισε το ενδιαφέρον και θα

ήθελα να το διαβάσω.Ψάχνοντας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

σχετικά με δε δικασμένες ,αποφάσεις, πέφτει το μάτι μου στον
τίτλο του βιβλίου αλλά
και στον συγγραφέα αυτού."ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Η διάθεσή μου άλλαξε , ο προβληματισμός μου μεγάλωσε,

και μόνο του το ερώτημα ήρθε.Αραγε μήπως ήμαστε όμοιροι

και όχι ελεύθεροι πολίτες; άρχισα να αναλύω την λέξη "ΚΡΆΤΟΣ"

Καλά το κατάλαβα κρατούμενοι από κάποιον ή από κάποιους,

οι οποίοι τρέχουν , υπόσχονται παράδεισο , εάν τους δώσουμε

το οκ της εξουσίας, γίνονται διοίκηση και μετά ο βούρδουλας

κυριολεκτικά, πάνω μας.Το έχουμε καταλάβει; Η παιδεία μας

μέχρι που φθάνει ;

Δηλαδή απάτη, και άντε εμείς των δεκάλεπτων του Ευρώ να

σωθούμε, από που να σωθούμε, ποιός θα μας σώσει;

Το σύστημα για να μας φροντίσει περισσότερο, μας υπόσχεται

νομική προστασία, συνηγόρους κ.λ.π μα καταλάβατε τι γίνεται

ολόκληρη αλυσίδα, παγίδα όπως θέλετε πείτε το.


ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

<<0 σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου,

αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.>>

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008

Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΩΜΟΠΟΛΗΟ λόγος για την Κίσσαμο Χανίων μια περιοχή , με πανέμορφα τοπία,
με θαλασσινό αγέρι, με θεόσταλτους ανθρώπους, με καλοσυνάτα χαμόγελα,
με νοσταλγικά χρόνια, χρόνια εφηβικά , χρόνια υποχρεωτικής υποδοχής.
Οταν κοιτάζω πίσω σου ,θυμάμαι εμένα μαθήτρια του Λυκείου στην Κίσσαμο,
μένοντας με άλλα παιδιά από 12-18 χρονών στο ίδιο σπίτι ,τρώγοντας το ίδιο φαγητό
διαβάζοντας στο ίδιο τραπέζι.
Το πρωί ένα κουδούνι κτυπούσε , νότες του Μπετόβεν ακολουθούσαν , και για
κάποιες συγκατοίκους μου ένα τρυφερό χάδι από τηνκ.Ασπασία.
Ολα είχαν το χρόνο τους, ξύπνημα, προσεχτικό στρώσιμο κρεβατιού, γενικές εργασίες
μοιρασμένες σε όλες μας, πρωινό φαγητό , αναγνωστήριο.
Σε μένα υπήρχε διαφορετική μεταχείριση ,την οποία τότε δεν την καταλάβαινα
την υποψιαζόμουν, αλλά μου άρεσε , δεν ήθελα να ρωτήσω, δεν ήθελα να το αλλάξω,
δεν με υποχρέωναν να ξυπνήσω με τις άλλες, δεν μου έλεγχαν αν έστρωσα το κρεβάτι
μου καλά ,η πρόχειρα , δεν κοίταζαν στο αναγνωστήριο τι διάβαζα.
Αργότερα έμαθα ότι η διαφορέτική μεταχείριση ήταν γιατί ήμουν ξεχωριστή.
΄ήμουν η μαθήτρια που δεν χρειαζόμουν διάβασμα ούτε γράψιμο, αφού η συνεργασία
μου με τους καθηγητές ήταν πάνω από το άριστα.
Τώρα που το αναπολώ νοιώθω την διαφορετικότητα, και πιστεύω ότι πάνω μου είχε πέσει
θεϊκή προστασία.Οι συμμαθήτριες μου διάβαζαν και εγώ τα ήξερα χωρίς διάβασμα,εκείνο
που διάβαζα ήταν τα βιβλία της βιβλιοθήκης.
Εζησα εκεί, τρία παραμυθένια χρόνια, δίπλα σε ανθρώπους, που φρόντισαν με αγάπη και
την ψυχή και το σώμα μου.Διδάχτηκα την προσφορά, όχι με λόγια αλλά στην πράξη, έμαθα
την συμπαράσταση, δεν μου έδωσαν περιθώριο μοναξιάς, πάντα δίπλα μου ήταν ο κατάλληλος
άνθρωπος, αναπολώντας τα χρόνια και πάλι θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, που είχα την τύχη
να ζήσω σ αυτή την κωμόπολη, όπως έζησα και μ αυτούς που ήμουν τυχεροί να συναντήσω
και αναφέρομαι σε τρεις ξεχωριστές προσωπικότητες τον γέροντα Κισσάμου και Σελίνου κ Ειρηναίο,
τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ Ειρηναίο, και τον αρχιμανδρίτη, συγγραφέα, ιερομόναχο ,καθηγητή,
πατέρα Ιγνάτιο Χατζηνικολάου, ο οποίος με βοήθησε να γίνω οικότροφη στο Οικοτροφείο Κισσάμου.


Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2008

ΠΑΛΙ ΤΥΡΙ

Δεν μου αρέσει το ξαναζεσταμένο φαγητό , ούτε να αναμασάω την ίδια τσίχλα,

αλλά στην εισήγηση της εισηγήτριας αναφέρομαι ,για την αίτηση ακύρωσης της απόφασης

του Νομάρχη Χανίων, για την μετακίνηση μου (από την Δ/νση Εμπορίου στην Δ/νση

Μεταφορών Χανίων) θα το κάνω, και ίσως θα το ξανακάνω μέχρι στις 21-2-2007 που

προσδιορίστηκε το δικαστήριο( λόγω αναβολής από την απεργία των δικηγόρων).

Στην εισήγησή της η εισηγήτρια λέει, ότι εγώ δεν αναφέρω πουθενά ποιοι υπάλληλοι

έκαναν αιτήσεις και ζητούσαν την μετακίνησή τους στην Δ/νση Μεταφορών ,

σ αυτό απαντάω τα εξής:

κ.Εισηγήτρια , μα Γραφείο Νομάρχη είμαι εγώ;΄Η Νομάρχης;

αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να σας τα προσκομίσει ο νομάρχης, και

να σας πει, ότι οι ανάγκες στην Δ/νση Μεταφορών ήταν επείγουσες ,

έκανα πρόσκληση στους υπαλλήλους της Νομ/κής Αυτ/σης, δεν εκδήλωσε

κανείς επιθυμία, και παραμένοντας οι ανάγκες , κάλεσα τους υπαλλήλους

που είχα την πρόθεση να μετακινήσω, να εκφράσουν τις απόψεις τους,

έλεγξα τους λόγους που επικαλείται έκαστος και προέβη σ αυτήν την

ενέργεια .

κ.Εισηγήτρια μην παρερμηνεύεται το άρθρο 66 του υπαλληλικού κώδικα ,
για να δικαιώσετε,προσωρινά τον Νομάρχη, γιατι εγώ ζητώ το δίκιο μου
και θα το βρώ, υπάρχει και το Σ.τ.Ε.
Το άρθρο 66 είναι σαφέστατο φτιάχτηκε για να προστατεύσει τον υπάλληλο,
από κάτι τέτοιες παρενέργειες, των διοικούντων,
και μιλάει ότι η Διοίκηση οφείλει , να εξυπηρετήσει τον υπάλληλο ,να δεχτεί
την αίτηση μετακίνησης του( για συνυπηρέτηση, προβλήματα υγείας, οικογενειακοί
λόγοι) εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέψουν.

Στο μυαλό μου είναι συνέχεια οι λέξεις του διδύμου (Νομάρχης-Εισηγήτρια) τα

εκ πονηρού επιλεχθέντα τεχνάσματα, για να παραπλανήσουν το δικαστήριο,
για να εξαπατήσουν τους δικαστές, για να κυκλοφορούν στην πιάτσα των Χανίων
και να λένε : τόλμησε η Μελάκη και τα έβαλε μαζί μας, ζήτησε το δίκιο της, πάει την
φάγαμε, την εξαφανίσαμε, όποιος τολμήσει να τα βάλει μαζί μας, θα έχει την τύχη
της.Δεν καταλάβατε ότι στα Χανιά εξουσία είμαστε εμείς, τι δικαστήρια και μπούρδες,
εμείς και μόνο εμείς...

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2008

ΔΥΟ ΔΥΟ ΣΤΝ ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΔΥΟ ΔΥΟ

Δεν αναφέρομαι στα του Θέμου- Μάκη , δική τους η επιλογή ,γνωστοί ήταν,

συνεργάτες έγιναν, φίλοι προέκυψαν ,εφημερίδα δημιούργησαν, την καθημερινή

παράσταση σε όλα τα κανάλια την παίζουν, δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί την

ουσία του έργου αυτοί την ξέρουν.

Στα δικά μου έρχομαι, στην μετακίνηση αναφέρομαι, άλλοι την σκέφθηκαν,

πολλοί την σχεδίασαν, δύο οι πρωταγωνιστές , ένας ο παλιάτσος, ένας ο

εκτελεστής , πολλοί οι κομπάρσοι.

Τώρα φάνηκε και η ιέρεια η κ. εισηγήτρια που αγνοώντας τον Νόμο λέει

στην εισήγησή της ,άρες μάρες κουκουνάρες.

Φαίνεται η κακαβιά της άρεσε , και προσδοκεί νέο πιάτο σε ψαροταβέρνα της

παραλίας, παρέα με τον συνήγορο του παρεμβαίνοντος.

Το τραγούδι λέει και τι δεν λέει "πουλήθηκες για ψάρι το καταχείμωνο"

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΥΦΙΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ΛΕΜΕ

ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ.........

Από χθές δεν είμαι στα ίσια μου, γιατί νιώθω στο πετσί μου την αδικία,

εμαγειρεύτει η υπόθεσή μου, η εισηγήτρια του Διοικητικού Εφετείου Χανίων

στην εισήγησή της έμαθε να μιλάει Νομαρχιακά....αφού το λέει η διοίκηση

εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.

Μα τι είστε κυρία μου δικαστής η φερέφωνο της Νομαρχίας;

Δεν γνωρίζεται ότι ο αδικούμενος πολίτης προσφεύγει σε σας

που γνωρίζετε να ερμηνεύετε καλύτερα τον νόμο σαν ειδικευμένη

δικαστικός, για να βρει το δίκιο του νομικά ,δεν είστε εσεις συγκοινωνιολό

γος να μετράτε αποστάσεις, κρίση και άποψη έχετε στην εφαρμογή της

νομοθεσίας, ούτε είστε γιατρός για να εκφέρετε
άποψη για την επιδείνωση

κάποιας υγείας,

υγείας του καθενός.


Καθήκον σας είναι να εισηγηθείτε στο
Δικαστήριο ότι η απόφαση

του Νομάρχη πάσχει τύποις και ουσίας, είναι παράνομη και παράτυπη

και πάσχει αιτιολογίας.

Δεν γνωρίζετε ότι ισχύει στον υπαλληλικό κώδικα,το

το προβάδισμα των κατηγοριών, ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ, ΥΕ
Τότε και ο καντηλανάφτης να γίνει παππάς αυτό μας λέτε

στην εισήγησή σας, ότι το μορφωτικό επίπεδο καταργείται

και σημασία έχει η υπακοή και το ισοπέδωμα.

Λυπάμαι που οι δικαστές του Διοικητικού Εφετείου Χανίων,

θα ακούσουν την εισήγησή σας, που θα προσπαθήσετε, να

τους οδηγήσετε ηθελημένα στην παραπλάνηση, που θα μεταφέρετε

στην εισήγησή σας την δυσμενή για μένα και για την οικογένεια

μου άποψη του Νομάρχη, λυπάμαι που δεν μπήκατε στον κόπο

να διαβάσετε τις τεκμηριωμένες από πάσης φύσεως απόψεις μου,

αβασάνιστα ,ότι πρέπει να δεχτείτε τις απόψεις του Νομάρχη,

δεν μπήκατε στον κόπο να εισέρθετε στα ευαίσθητα προσωπικά

δεδομένα , που βγήκαν υποχρεωτικά στην φόρα για να κριθώ,

από σας, έβγαλα στον πλειστηριασμό την οικογενειακή μου κατά

σταση, για να αμυνθώ, αλλά στην ουσία αηδίασα , νοιώθω πάνω

μου πολλά σκυλιά και ήρθα σε σας για να με προστατέψετε,

η εισήγησή σας με αδικεί δεν θα αφεθώ, θα το παλέψω

οι λόγοι είναι ηθικοί, θα κάνω τον αγώνα μου, πιστεύω οι άλλοι

δικαστές να μην υιοθετήσουν την εισήγησή σας, υπάρχει και η άλλη

άποψη , υπάρχουν και δικαστές που ερμηνεύουν σωστά το νόμο,

αλλά και αν ακόμα η εισήγησή σας ακουστεί από τους δικαστές

του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, θα προχωρήσω στο επόμενο

βήμα που είναι το Σ.τ.Επικρατείας, νιώθω αδικημένη και θα αγωνιστώ

μέχρι να δικαιωθώ.
Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2008

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ........

Δεν φύονται μόνο στα ΧΑΝΙΑ πορτοκαλιές, το μεσογειακό δέντρο,
έκανε την εμφάνησή του και στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Ο ΛΟΓΟΣγια μετακίνηση συναδέλφου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτ/σης Θεσ/νίκης Γεωργίου Χατζόπουλου , προϊσταμένου του Τμήματος Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε), που είχε και την συνευθύνη του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) της Νομαρχίας,για το οποίο υπήρξαν τεκμηριωμένα δημοσιεύματα[φωτοτυπίες επιταγών] για κακοδιαχείρηση,για ξέπλημα χρήματος για μύρα λεφτά που πήγαιναν σε άτυπους συνεργάτες του ΝΟΜΑΡΧΗ, μεταξύ αυτών και του περίφημου "κουμπάρου" Πανάγου Αναγνωστόπουλου.

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ήταν για την Δ/νση Απσχόλησης,υπηρεσία που είναι υπό κατήργηση μια και οι αρμοδιότητες της μεταφέρθηκαν στη περιφέρεια.
Ο συνάδελφος Χατζόπουλος δήλωσε ότι αδεινατεί να πάει στη νέα του θέση, επικαλούμενος οικογενειακά προβλήματα, δεν πήγε στην διαταζόμενη από το Νομάρχη θέση και με διάφορες νομότυπες κινήσεις (αναρρωτική άδεια κ.λ.π) ενώ παράλληλα προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο προσβάλλοντας την απόφαση μετακίνηση του, σαν παράτυπη.
Επειδή δεν ήταν για υπηρεσιακές ανάγκες,αλλά για να απομακρυνθεί από την θέση του επειδή δεν συναινούσε στις παρατυπίες.

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΗΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με την 1718/2007 απόφασή

του, που δημοσιεύτηκε στις 31-10-2007 ακυρώνει την υπαρ.20362/6-9-2005

απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης[που μετακίνησε τον Χατζόπουλο] και επιβάλλει

στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα.

Το σκεπτικό της απόφασης αποδέχεται ότι η μετακίνηση δεν έγινε για υπηρεσιακές

ανάγκες, γιατί ο υπάλληλος ήταν εξειδικευμένος στη θέση που κατείχε και δεν

είχε καμία σχέση με το αντικείμενο της υπηρεσίας στην οποία μετακινούνταν.

Στη περίπτωση αυτή η δικαιοσύνη δεν ήταν τυφλή..........

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Ερώτηση
- ΘΑ ΑΝΤΈΞΕΙΣ;

Απάντηση
- ΘΑ ΔΕΊΞΕΙ....


Το έγκλημα ήταν προμελετημένο ......

Υπάρχουν άνθρωποι.........μονάχοι

Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν με τα μάτια,

Υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν με τα χέρια,

Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν σιωπένοντας,

Υπάρχουν άνθρωποι που πονούν ,γελώντας,

Υπάρχουν άνθρωποι που μισούν αγκαλιάζοντας,

Υπάρχουν άνθρωποι που σε σφάζουν με τα λόγια τους,

Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν υπομένοντας,

Υπάρχουν άνθρωποι που δακρύζουν νοσταλγώντας,

Υπάρχουν άνθρωποι που θρηνούν τραγουδώντας,

Υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν το βλέμμα σου,

Υπάρχουν άνθρωποι....... μονάχοι.

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008

Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ;

Μετά,από ένα άγριο βοριά με βροχή

που δέρνει το χώμα, με αστραπές,

με βροντές ,η επιθυμία μας είναι να

βρισκόμαστε καθισμένοι δίπλα στο τζάκι, αμέριμνοι

και να βλέπουμε τα κούτσουρα να χάνονται

στην φλόγα, να μιλάμε μόνο με τον εαυτό

μας, να προσπαθούμε να τον βγάλουμε

από τις έννοιες,να τον αφήσουμε να

παρασυρθεί από τον ήχο της βροχής που

χορεύει στη σκεπή, από τις πίκρες

που του έδωσαν οι άλλοι,να ηρεμήσει

να αποκοιμηθεί και να σκεφθεί ότι

σταμάτησε ο βοριάς, το σύννεφο ταξίδεψε

μαζί με την βροχή και να φάνηκε το

ουράνιο τόξο.

Ναι το ουράνιο τόξο, είναι επιθυμητό και

μας γεμίζει με αισιοδοξία με τα τόσα χρώματά του,

και ελπίδα, ότι η καταιγίδα τελείωσε,

και σε λίγο δειλά δειλά θα φανούν οι

ακτίνες του ήλιου,ο ουρανός καθάρισε,

σε λίγο θα πετάξουν ανέμελα τα πουλιά,

Αλήθεια είμαι πολύ ρομαντική, αγαπώ την φύση,

είναι εκείνη που με γεμίζει με ενέργεια,

που μου φωνάζει προχώρα είσαι δυνατή,

μη λυγίζεις σε μία καταιγίδα ,έρχεται το

ουράνιο τόξο , ο προάγγελος της ηλιόλουστης

ημέρας που τόσο περιμένεις.....

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008

ΒΟΗΘΕΙΑ..............ΜΕ ΠΝΙΓΟΥΝ

Πάω σήμερα με τον Δικηγόρο μου στο Διοικητικό Εφετείο

για να καταθέσω Υπόμνημα για την αίτηση ακύρωσης,


της παράνομης μετακίνησης μου, από την Δ/νση Εμπορίου,

στην Δ/νση Μεταφορών, Μούγγα συναντάω κάποια γνωστή

και της θέτω το ερώτημα.

Μια που είσαι εδώ και ακούς ,πως βλέπεις τα πράγματα

για την υπόθεσή μου.Εκείνη σαν αέρας μου απαντά

"δύσκολα"΄Εστιάζουν το θέμα στην απόσταση, προσπαθούνΕ

να αφήσουν την ουσία που είναι μία παράνομη κατάχρηση

εξουσίας, ετσιθελική μετακίνηση, και ασχολούνται με την απόσταση

μα υπάρχει το άρθρο 66 του υπαλληλικού κώδικα την ερμηνεία

του εγγράφου του ΥΠΕΣΔΑΑ δεν την λαμβάνουν υπόψη τους

ακούουν τις εντολές του υπαλλήλου;

Η δική μου αξιοπρέπεια που την βάζουν, την ψυχική και

οικονομική μου φθορά δεν την υπολογίζουν;

Όσοι με διαβάσετε θέλω την τοποθετησή σας,

ΠΝΊΓΟΜΑΙ......ΜΕ ΠΝΙΓΟΥΝ

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008

ΕΜΠΙΣΤΕΨΟΥ ΜΟΝΑΧΑ ΕΣΕΝΑ

Μάθε να γλύφεις τις πληγές σου,

ο χρόνος γίνεται γιατρός και θα γιάνεις,

εμπιστέψου μονάχα εσένα .


Οι άλλοι αν αγγίξουν τις πηγές σου,

θα τις μολύνουν και θα πεθάνεις

γεννήθηκες μόνος, είσαι μόνος

θα φύγεις μόνος, εμπιστέψου μονάχα εσένα ...

ΔΩΣΕ ΘΑΡΡΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΑΤΗ ......

Οι παροιμίες του λαού μας είναι σοφότατες και

πάντα επίκαιρες.

Χθες το πρωί κτυπάει το τηλέφωνο του σπιτιού μου και

το μυαλό μου πήγε ότι κάποιο μέλος της οικογενείας

θα είναι ή κάποιος φίλος, η άγνωστη φωνή που ακούστηκε,
"
μου κέντρισε το ενδιαφέρον.

Είστε η κ.Μελάκη ,είμαι δικαστικός επιμελητής και θέλω να

σας παραδώσω μία παρέμβαση του κ.......υπαλλήλου Ν.Α.Χανίων

για το Διοικητικό Εφετείο Χανίων, που ακριβώς είστε γιατί

έχω εντολή να σας την παραδώσω.Του είπα την Δ/νση του σπιτιού

μου και σε 10 λεπτά ήρθε και μου παρέδωσε την παρέμβαση .

Μα επιτέλους σε ποια χώρα ζούμε ,το θράσος ξεχείλισε, η ντροπή μετανάστεψε.

Δεν φθάνει που ο συγκεκριμένος υπάλληλος ευνοούμενος του

Νομάρχη, έκατσε σε θέση Προϊσταμένου, από της 10-1-2007 επειδή το μόνο

προσόν που διέθετε ήταν η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του Νομάρχη

αλλά τι λέω έχει και κρυφό ταλέντο την ρουφιανιά, [μεγάλο προσόν]

Οι ρουφιανιές εις βάρος μου μια και υπάρχουν αποδείξεις έχουν

άλλο δρόμο, και αυτός είναι τα ποινικά δικαστήρια.

Με τον συγκεκριμένο υπάλληλο, είχα μέχρι που έκατσε στην

καρέκλα συναδελφική σχέση, βέβαια που να φανταστώ, ότι

ο άνθρωπος έπασχε από καρεκλοκατάκτηση και το μέσον του

ήταν αδιάφορο.Αρκεί να πάρει τον τίτλο του Προϊσταμένου,

και αφού ο τίτλος του έγινε εμμονή ,άρχισε να μοιράζει

με το μέσο που διέθετε τίτλους Προϊσταμένων, δεν πρέπει

να παραπονούμαι και σε μένα έδωσε, Προϊσταμένη στη Γραμματεία

Διεύθυνσης Μεταφορών της Ν.Α Χανίων.

Και εδώ έρχομαι στην παροιμία του λαού μας,


Δώσε θάρρος στον χωριάτη να σου ανέβει στο κρεβάτι"

Τώρα κάνει επέμβαση και στο Διοικητικό Εφετείο, και

ζητά η παράνομη μετακίνησή μου, να γίνει δεχτεί,

[έμαθε να ακούγονται οι εντολές του από τον Νομάρχη],
από το δικαστήριο στις 24-1-07 μια και εκεί που με μετακινούν

μου δίνουν θέση Προϊσταμένου, με τιμούν, είμαι έμπυρη.

Μα ποια εμπειρία διαθέτω αφού είναι μια τελείως διαφορετική

υπηρεσία;΄Εγώ δεν ζήτησα την εύνοια του, και αφού η
Δ/νση Μεταφορών είναι επίγειος παράδεισος γιατί δεν
πάει ο ίδιος;
Τι πέρασε το Διοικητικό Εφετείο ,τσιφλίκι του ;

Τι πέρασε τους δικαστές , υπηρεσία του δωματίου του;

Στις 24-1-2008 είναι το δικαστήριο.Σας θέλω δίπλα μου,

όλοι μαζί να φωνάξουμε να ευχαριστήσουμε την δικαιοσύνη

που ξέρει να κάνει την δουλειά της

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008

AΣ ΜΕΙΝΕΙ ΝΗΣΤΙΚΟΣ Ο ΚΑΚΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ

Έγραψε ο Ε.Τ στις 11.01.08.

Η κ.Χριστιανοπούλου απομακρύνθηκε από τη θέση της, τον Απρίλιο

του 2006 με εντολή του Χρήστου Ζαχόπουλου, γιατί, όπως ισχυ

ρίζεται, αντιστάθηκε στις πιέσεις που δεχόταν από τον τέως

γενικό γραμματέα, για την πληρωμή των συμβάσεων, που δεν ήταν

συμβατές με το Κοινοτικό Δίκαιο, σύμφωνα και με τη βεβαίωση

νομικού συμβούλου της Υπηρεσίας της.

Προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου δικαιώθηκε.

Όταν είμασταν παιδιά όταν δεν τρώγαμε το φαΐ μας ,οι γονείς μας,μας

φόβιζαν με τον "κακό λύκο" γιατί αγωνιούσαν για την ανάπτυξή μας,

μεγαλώνοντας μάθαμε ότι" ο κακός ο λύκος" και τώρα υπάρχει, όταν

φάρος μας είναι η λαμογιά.

Ο αγώνας, η αξιοπρέπεια, η εντιμότητα είναι έννοιες που

ποτέ δεν θα σε κάνουν να ντραπείς , ποτέ δεν θα οδηγήσουν σε

αδιέξοδο το μυαλό σου, η επιτυχία είναι το έπαθλο που θα σου

προσφέρουν.

Χαίρομαι που η Δικαστική Εξουσία, στην περίπτωση της Έρσης

Φιλιπποπούλου έκανε σωστά τη δουλειά της,την δικαίωσε πανηγυρικά,

και ακόμα χαίρομαι που "ο κακός ο λύκος" πήρε τον δρόμο της τιμωρίας

και ότι η δικαιοσύνη σαν θεία δίκη άνοιξε την πόρτα της με ικανοποίηση.

Τα παραμύθια δημιουργήθηκαν για να οξύνουν την παιδική φαντασία,

αλλά και για μας τους μεγάλους , για να αποτυπώνουν το νόημα τους.

Εύχομαι και η δική μου υπόθεση [προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων],

να ευδοκιμήσει, να ακυρωθεί η ετσιθελική απόφαση του Νομάρχη,περί μετακίνησης

μου από την Δ/νση Εμπορίου , στην Δ/νση Μεταφορών, η οποία εκδικάζεται στις

24-1-08 , και" ο κακός ο λύκος" ας μείνει νηστικός.-

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008

ΕΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Όπως προκύπτει από έγγραφο του Α.Π.Σ.στον προυπολογισμό

του έτους 2008, δεν έχει προβλεφθεί κονδυλι για την 8μηνη

απασχόληση ή μάλλον έχουν προυπολογιστεί ψίχουλα.

Το συμπέρασμα βγαίνει ως εξής και από τα δεδομένα.

Οι δαπάνες για 4,5 μηνες απασχόληση το έτος 2007 ήταν 38.230.000

Ευρώ.Για τους 8 μήνες οι δαπάνες προυπολογίζονται, στα 40.560.000

Ευρώ.
Μα απλά μαθηματικά είναι , για το 8μηνο του έτους 2008 θα έπρεπε

να έχει προβλεφθεί κονδύλι τουλάχιστον 68.000.000 Ευρώ.

Μα αυτό είναι ο στόχος, να εξασκηθούν οι συμβασιούχοι πυροσβέστες

στην πρακτική αριθμιτική;

Τι νέο τρικ είναι αυτό;

Τι την κολοκυθιά θα παίζουν οι άνθρωποι;Ψιλικατζίδες θα τους βαφτίσουμε

να ψάχνουν να βρουν τα ΕΥΡΏ;΄

Ήρωες ονομάστηκαν οι συμβασιούχοι, θύματα του καλοκαιριού,τώρα στην

προκήρυξη,πως τους ονομάζουμε μοριοδοτούμενους 30 τοις εκατό;

Μα είναι γελοίο να αναγκάζουν αυτούς τους ανθρώπους να ξαναπερνούν

αθλητικές δοκιμασίες,ανθρώπους που έχουν πάνω από 5 έτη υπηρεσίας,

που με αυτοθυσία ρίχτικαν στις φλογες όλα αυτά τα χρόνια,που πήραν

άριστα στην πράξη τι τους ξαναβράζουμε για να πιούμε το ζουμί τους,

γιατί αν πούμε για χρήματα, δεν είναι χρήματα τα 600 ΕΥΡΩ, η ζωή

κανενός δεν αποτιμάται τόσο,είναι άνθρωποι που παρέχουν κοινωνικό

έργο, είναι δυνατόν να παίζουμε με τις αντοχές τους;΄

Κύριε, συμμετείχες στον διαγωνισμό πρόσληψης συμβασιούχων,

πέρασες τις αθλητικές δοκιμασίες, έχεις τα τυπικά προσόντα[απολυτήριο

λυκείου],είσαι συμβασιούχος πάνω από 5 έτη, προχώρα.

Στόχος του Α.Π.Σ θα πρέπει να είναι η 12μηνη απασχόλησή τους,

και όχι τα ανακορακίστικα.

Τί γελείο να βλέπεις συμβασιούχο πυροσβέστη σην ουρά του

Ταμείου ανεργείας, ποιός ήταν ο εφευρέτης αυτού του κόλπου΄

πρέπει το όνομά του να ανακοινωθεί δημόσια, για το ποιάσουν

οι ιστορικοί για να μείνει στην ιστορία.

Τι ανέγδοτο είναι πάλι τούτο 8μηνη απασχόληση 5ετούς σύμβαση.

Γιατί προυπολογίστηκαν λιγότερα χρήματα, για να ξεσηκωθούν οι

συμβασιούχοι, για το αυτονόητο, και να ξεφύγουν τον στόχο[12μηνο];΄

Τι ένεση ήταν το 8μηνο, εμβόλιο γρίπης, ή λήθης του βασικού

στόχου, που είναι η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου,
μια και δικαστικές αποφάσεις τους θεωρούν ότι καλύπτουν πάγιες

και διαρκείς ανάγκες....

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2008

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΣΟΥΝ ΕΔΩ.

Είναι στιγμές που είμαι εγώ και μόνο εγώ΄,

δίπλα μου απέραντη ομίχλη,σκοτάδι, συννεφιά,

τα φωτα ανοιχτά, αλλά το φώς τους είναι μόνο

για να επισημαίνουν την ύπαρξη τους χωρίς να

έχουν ουσιαστική σημασία.

Διπλα μου ανοικτό χάος, ζητώ μάταια την μορφή

σου, σε ξεθάβω από το παρελθό σαν εικόνα για

να ακουμπίσω , για να σου μιλήσω,για να πάρω

την ενέργεια που ηθελημένα άλλοι προσπάθησαν

να μου αφαιρέσουν.

Γιατί όταν νοιώθω πάνω μου το μίσος των άλλων

σαν σπαθί με λάμα κοφτερή να πέφτει πάνω μου,

προσπαθώντας να βρούν την ψυχή μου και να την

κόψουν κομματάκια σε ζητώ;
΄
Μου λείπεις και το ξέρεις.Ξέρω ότι εκεί που είσαι

με νοιάζεσαι και ακόμα ξέρω ότι αν ήξερες τι

μαρτύριο τραβώ θα με φρόντιζες.

Αυτά τα γράφω σε σένα που ξέρω ότι δεν θα τα

διαβάσεις, αλλά ξέρω ότι την στεναχώρια μου σαν

μούδιασμα στα σπλάχνα σου θα νοιώσεις, θα σκεφτείς

να με πάρεις τηλέφωνο.

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2008

ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Σήμερα ξύπνισα κάπως περίεργα,κάτι

σωματικοί πόνοι,φρόντισαν να μου

ρίξουν την ψυχολογία.Αμέσως ο

αρχοντας του σώματος η σκέψη, πήγε

ότι ίσως σε λίγο φθάνει το δικαστήριο

και νοιώθω έτσι,σκέψη που από μια την

άφηνα, και ευχόμουν,η κακή διάθεσή μου

να ήταν αυτό, δεν ήθελα με κανένα τρόπο

να ήταν κάτι άλλο, και πράγματι δεν

διαψεύτικα.

Πολλοί λένε "το πεπρομένο φυγείν αδύνατο

εστί",εγώ δεν θα το αναλύσω τώρα αυτό, θα

μιλήσω για αυτό που λέει ο λαός μας "έχω

προαίσθημα"

Αφού σηκώθηκα,άρχισα να ασχολούμε με διάφορα

δείνοντας στο σώμα την ενέργεια που ζητούσε,

έκανα ένα βιαστικό ντούζ, και μετά η σκέψη μου

πήγε στον φάκελλο που είχα τα έγγραφα [τις

εντολές του Νομάρχη ,που αφορούσαν την μετακίνησή

μου].

Το περίεργο είναι ότι τα χέρια μου σαν καθοδηγούμενο

ρομποτάκι είχαν ανοίξει το φάκελλο, και τα μάτια μου

άρχισαν την περήγηση, με πρώτη και καλύτερη την από

2-2-07 απόφαση μετακίνησης μου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μετακινούμε....την Μελάκη Ιωάννα,κλαδου ΤΕ Δ/κού-Λ/κού,

με βαθμό Α΄από την Δ/νση Εμπορίου,και της αναθέτουμε

καθήκοντα προισταμένης στο γραφείο γραμματείας της

Δ/νσης Μεταφορών της Ν.Α.

Σε συνέχεια ακριβώς δίπλα βλέπω την Διευκρινιστική

απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α που διευκρινίζει τις υπηρεσιακές
μεταβολές.

Σε όλη την περιήγηση ήθελα να σταθώ στο βορβαδισμό των

εγγράφων που δέχτηκα,στα ψέματα που διοχεύτεσαν στα διοικητικά

δικαστήρια,την μια έτσι την άλλη γιουβέτσι.

Η απόφαση του Νομάρχη έπασχε από αιτιολογία,αλλά και δεν είχα

κληθεί από τον Νομάχη να εκφράσω τις απόψεις μου για την μετακίνηση

Στις 19-3-2007 ο Νομάχης με καλεί σε ακρόαση επικαλούμενος

το άρθρο 6 του Ν.269Ο/1999 ,ετεροχρονισμένα και γνωρίζοντας

ότι η δημοσίευση του νέου υπαλληλικού κώδικα έγινε στις 9-2-2007.

Στις 9-5-ο7 μου στέλνει με ένα κλητήρα 2 έγγραφα ,το ένα με ημερομηνία

9-5-07 και μου κοινοποιεί την ίδια απόφαση μετακίνησης 2-2-2007 με τον

ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου με διαφορετικό περιεχόμενο και μια επιγραφή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Το ΑΡΧΗΓΕΊΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ εξέδωσε μία προκήρυξη για την πρόσληψη

πυροσβεστών και την μία την υπέγραφε ο πρώην αρχηγός με την τότε ημερομηνία

και αριθμό πρωτοκόλλου, έγινε ορθή επανάληψη νε τον νυ αρχηγό με νέα ημερ.

και αριθμό πρωτοκόλλου.

Το αστείο είναι ότι η Νομαρχία εξηγεί εσφαλμένα στο Διοικητικό Εφετείο

τι είναι "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ" τί να πω μπάχαλο,σε άλλο ποστ τα υπόλοιπα.

θα σας τα πω όλα, για να γνωρίζετε τα εργαλεία της εξουσίας

ότι είναι το ψέμα, ψέμα και η βία..... και όποιος αντέξει....

για να ξέρετε ποιοι δημιουργούν Ζαχόπουλους.......

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2008

ΕΚΠΕΜΠΩ ΣΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σε λίγο φθάνει η 24 Ιανουαρίου,μέρα που

θα εκδικαστεί από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων

η αίτηση ακύρωσης της απόφασης μετακίνησης μου, από την

Δ/νση Εμπορίου στην Δ/νση Μεταφορών Χανίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του υπαλληλικού κώδικα

η εν λόγο μετακίνησή , δεν είναι νόμιμη

διότι ουδέποτε την ζήτησα, εν αντιθέσει μάλιστα

έχω ουσιαστικούς λόγους που όφειλε το αρμόδιο

όργανο και στην περίπτωση μου ο Νομάρχης Χανίων,

όντος γνώστης να σεβαστεί.

Στην ίδια απόφαση με μένα αριθμούσε και άλλους

υπαλλήλους , και μόλις του έβαλαν τις φωνές

στο χώρο της Νομαρχίας ,απέσυρε τα δικά τους

ονόματα από την απόφαση, μα που ζούμε στην Ζούγκλα του

Αμαζονίου;΄

Ο Σεβασμός των νόμων είδε μπάχαλο και πήγε

περίπατο;΄

Εγώ γιατί να τρέχω στα δικαστήρια για να

αποδείξω το αυταπόδεικτο;΄Ή έπρεπε. να ανεβώ με

καμιά ντουντούκα και κανένα πανό στα

κεραμίδια της Νομαρχίας να φωνάζω και

να απειλώ;΄

Ντροπή , ντροπή τι άλλο να πω ,ντροπή.

εκείνο που εκπέμπω τώρα είναι σήμα

συμπαράστασης, από σας που δεν είστε

σαν και αυτούς......μου χρειάζεται η

φωνή σας, μου χρειάζεται η ψυχή σας,

σας θέλω εκεί, γιατί το άδικο είναι άδικο,

θα δώσω την μάχη και ελπίζω στην δικαίωση.

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2008

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ

Ευχαριστώ το θεό για την ευλογία του,

γιατί ευλογία του είναι να είμαι καλά

και δώρο του είναι το όνομά μου Ιωάννα,

και ακόμα μεγαλύτερο δώρο του είναι να

σε γιορτάζουν .Και εμένα με γιόρτασαν

τα αγαπημένα μου πρόσωπα .

Πρόσωπα της οικογένειας,αγαπημένα,λατρευτά,αλλά

και φιλικά.

Σήμερα η ψυχή μου γονατιστή με πολλή ταπεινότητα

στέλνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πλάστη, που με

αξίωσε να γευτώ αυτή την ευτυχία,γιατί ευτυχία

είναι οι ευχές των δικών σου ανθρώπων, που σου δίνουν

αυτή την ενέργεια που ζητούν τα χείλη σου για να χα

μογελάσουν,η ψυχή σου για να φτερουγίσει σαν πουλάκι

ανέμελο, οι χορδές σου για να σιγοτραγουδίσουν το πιο

ευχάριστο τραγουδάκι,η αγκαλιά σου επιτέλους να

ανοίξει και τα πόδια σου να έχουν κάτι να χορέψουν.

Ναι σήμερα προτίμησα λαμπερά χρώματα,μοντέρνα ρούχα

όλα τα πρόσεξα πάνω μου, να είναι όμορφα, γιορταστικά

να τεριάζουν με τα αισθήματά μου, με την χαρά μου.

Μου άρεσε που με γιόρτασαν,ξέρω ότι κουράστηκαν

για όλα αυτά που ετοίμασαν, αλλά άξιζε τον κόπο

διότι ήταν προσφορά καρδιάς, από όλους και αυτό

με έκανε να νοιώθω πολύτιμη ,αγαπημένη, ξεχωριστή.

Τους ευχαριστώ όλους, ακόμα και αυτούς που με

θυμήθηκαν με ένα τηλεφώνημα , και αυτούς που ήπιαν

από μακριά ένα ποτό στην υγειά μου.

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2008

ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

΄1] Η Σκέκου , είναι θύμα, η θύτης;


2]Σε τι διαφέρει αυτός που διαπραγματεύεται την ψήφό

με αντάλλαγμα κάποιο ρουσφέτι,

από αυτόν που δέχεται σεξουαλικές υπηρεσίες

με αντάλλαγμα επίσης κάποιο ρουσφέτι.

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2008

ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟ ΜΕ ΛΕΡΙ

Καλή χρονιά μας,

Αυτή την ευχή ανταλλάξαμε όλοι, ευχές έξω από
τα δόντια.

Μέσα μας όμως τι υπάρχει;΄φόβος, χαμένη
αυτοπεποίθηση, απαισιοδοξία, σύνδρομο
αποτυχίας, κι αυτά βέβαια συμβαίνουν
στα πολιτικά δρώμενα, στους ηγέτες
μας.

Ο λαός μας λέει ότι"το ψάρι βρωμάει
από το κεφάλι"

Το 2007, ήταν μια μοιραία χρονιά,
με εκλογές, υπόθεση δομημένων ομολόγων,
κουμπάροι, Ζαχόπουλος κ.λ.π.

Για μένα ήταν η χρονιά του σαλιγκαριού,
όλοι κριμένοι στο καβούκι τους, μη
τους ενοχλήσει κανείς, δική μας είναι
η εξουσία ,εσύ λαέ, μας την έδωσες,
χαλάλι μας,χωρίς ανοίγματα χωρίς
πολιτική, όλα στο θα..

Εδώ θα πούμε ότι από το κοπάδι δεν
λείπει το μαντρόσκυλο, γιατί είμαστε
παρόντες, τι λείπει;΄λείπει " ο τράγος
με το λέρι" στην τζομπάνικη γλώσσα,
στην καθομιλουμένη ο μπροστάρης.

Και ενώ οι ελπίδες μας είναι το αύριο,
πυρπολιζόμαστε από ροζ ιστοριούλες κ.λ.π

Μα είναι δυνατό να αισθανόμαστε άνετα
όταν καταντήσαμε την πολιτική, κλειδαρότρυπα;

Η Οικονομία του κράτους μας ενδιαφέρει,
τα λεφτά που είναι; το δημοσιογραφικό
απόρρητο είναι το κλειδί;
ο δημοσιογράφος γνωρίζοντας τα δικαιώματα του
[αναφέρομαι στην υπόθεση Ζαχόπουλου], καλά
έκανε, εάν βέβαια έπραξε αυτόβουλα, εάν όμως
χρησιμοποιήθηκε για να κουκουλώσει τα ακουκούλωτα
αυτό αλλάζει τα πράγματα.

Το έτος 2008 το δεχτήκαμε με ευχές και ρομαντισμό,
εκείνο που ευχόμαστε να μας φέρει είναι τον
τράγο με το λέρι ........

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2008

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Τόπος ήρεμος,τόπος με μυρουδιές, θαλασσινού βοριά,

βουνίσιου αέρα.Πριν από 16 χρόνια έψαχνα, της

νιότης την ορμή να ακουμπήσω, και ενώ οι οικογενειακές

προτάσεις ήταν διαφορετικές, η οικογένεια μου με

ήθελε να κατοικήσω ή κοντά της ή λίγο μακριά της.

Εγώ επέλεξα τον Σταυρό Ακρωτηρίου.

Για κείνη την περίοδο ήταν το παν για μένα.

Συνάδελφοι απορούσαν, όταν με ενθουσιασμό τους

περιέγραφα το μέρος που ζούσα.Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη,

που τους έλεγα τελειώνοντας από το γραφείο ,τώρα

θα πάω στον "παράδεισο" και εκείνοι που απαντούσαν

τώρα θα πας στην "απομόνωση".

Εξακολουθώ και σήμερα να λατρεύω αυτό το μέρος,

αν και κάποιοι λόγοι με έκαναν να μετακομίσω

στην πόλη, που δεν θέλω να τους αναφέρω,

το θεωρώ κακό όνειρο, εφιάλτη που πέρασε

αφήνοντας μόνο την σκιά του, και εγώ τις

σκιές τις προσπερνώ, πιστεύω στην θετική

ενέργεια και προσπαθώ από παντού να την

αντλώ και ένα παραπάνω από τον Σταυρό,

το μέρος που με δέχεται σαν νοικοκύρη,

φορτώνοντας πάντα τις μπαταρίες μου κάθε
που τον επισκέπτομαι.

Χρώματα με καιρικά φαινόμενα εναλλάσσονται,

άνθρωποι μα βουητό και σιωπή,μπερδεύονται,

η μοναξιά με την καλλιτεχνική διάθεση,

δένουν σαν αγριολούλουδα στον ίδιο πίνακα

ναι και αφού υπάρχει βουνό που ζητά την

φωνή σου να βγει ώσπου να ακουστεί αντίλαλος

πες το ,η μάλλον το λέω εγώ "Θέλω να ζήσω

στον Σταυρό"