Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2008

ΤΕΜΠΜΕ

Από τις 12 Νοεμβρίου
είχε υποσχεθεί ο
υπουργός Ανάπτυξης
κ. Χρήστος Φώλιας
την έναρξη του
προγράμματος για τη
χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων από το
Ταμείο Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ) με την
παροχή εγγύησης
αλλά και επιδότησης
επιτοκίου σε δάνεια
για κεφάλαια κίνησης.
Δυστυχώς, ενώ η κρί-
ση παίρνει απρόβλε-
πτες διαστάσεις ου-
δείς με βεβαιότητα
δεν μπορεί να ορίσει πότε θα
αρχίσουν να παίρνουν οι επι-
χειρήσεις χρήματα από το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα.
Οι τράπεζες αρνούνται τη
χορήγηση τέτοιων δανείων με
τα επιχειρήματα ότι το τελικό
επιτόκιο που θα λάβουν από
το ταμείο είναι σημαντικά χα-
μηλότερο από το επιτόκιο
των καταθέσεων που πληρώ-
νουν. Μια τέτοια χορήγηση
είναι ζημιογόνα για τις τρά-
πεζες, οι οποίες έφεραν και
φέρνουν πληθώρα εμποδίων
στο πρόγραμμα αυτό. Παράλ-
ληλα οι εγγυήσεις που δίνει
το κράτος στις τράπεζες φτά-
νουν το 80% και για το υπό-
λοιπο 20% φέρουν την ευθύ-
νη αυτές και δεν επιθυμούν
να αναλάβουν ευθύνη και να
προσθέσουν προβλήματα
στην ήδη βεβαρημένη κατά-
σταση που έχουν.
Σίγουρα τα επιχειρήματα
των τραπεζών δεν μπορεί να
πει κάποιος ότι είναι ανεδα-
φικά. Αυτό όμως που θα πρέ-
πει να κατανοήσουν οι τρά-
πεζες είναι ότι η κρίση που
δημιούργησαν αυτές κυρίως
δεν ξεπερνιέται με τον στραγ-
γαλισμό των επιχειρήσεων α-
πό χρηματοδότηση. Εάν δεν
αναλάβουν τη γρήγορη υλο-
ποίηση του προγράμματος το
κόστος σίγουρα θα είναι πο-
λύ μεγαλύτερο γι’ αυτές.
Οι διαδικασίες που άρχι-
σαν δειλά - δειλά οι τράπεζες
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες
παρά τις εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης. Από την πλειοψη-
φεία των τραπεζών αντιμετω-
πίζεται το πρόγραμμα ως μια
ξεχωριστή χρηματοδότηση ε-
νός επιχειρηματικού σχεδίου.
Για να ανταποκριθούν στις α-
νάγκες της αγοράς ίσως να
μην έφτανε το σύνολο των ερ-
γαζομένων στις τράπεζες.
Έπρεπε το ταμείο να έδινε
τη δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις μέσω των συμβούλων
τους να υποβάλλουν την αί-
τηση στο ΤΕΜΠΜΕ ηλεκτρο-
νικά ώστε να διασφαλιζόταν
η διαφάνεια, η αντικειμενικό-
τητα.
Δυστυχώς πολλοί δεν κα-
τανοούν τη δυνατότητα της
τεχνολογίας στον τόπο μας
και πολλοί καλύπτουν την α-
νεπάρκεια και την υστερο-
βουλία τους πίσω από απερ-
χόμενες μεθόδους αξιολόγη-
σης.
Η χρηματοδότηση των ε-
πιχειρήσεων όπου το τελικό
επιτόκιο είναι 5,21% είναι
σημαντικό για τις επιχειρή-
σεις αφού η επιχείρηση επι-
βαρύνεται μόνο με 1% εφά-
παξ ποσό υπέρ του ταμείου
και ένα ποσό περί τα 150-350
ευρώ για την υποβολή της αί-
τησης για λογαριασμό των
τραπεζών. Τα έξοδα που προ-
κύπτουν από το επιτόκιο
5,21% τα αναλαμβάνει το
κράτος μέσο του ταμείου.
Μια τέτοια χρηματοδότη-
ση είναι σημαντική ανάσα
για το σύνολο των επιχειρή-
σεων και θα πρέπει να τύχει
καλύτερης αντιμετώπισης α-
πό την πολιτεία. Δεν είναι αρ-
γά το Ταμείο Εγγυοδοσίας
να οργανώσει ηλεκτρονικά
την υποδοχή των αιτήσεων
των επιχειρήσεων και να πα-
ρακάμψει τις τράπεζες. Επί-
σης είναι ανάγκη να απλου-
στευθεί η υποβολή των αιτή-
σεων από το σύνολο των δι-
καιολογητικών που ζητούν οι
τράπεζες. Οφείλουν κατά την
αξιολόγηση να τηρήσουν τη
δέσμευση του υπουργού Ανά-
πτυξης κ. Χρήστου Φώλια
και να σταματήσει η ταλαι-
πωρία των επιχειρηματιών
και των Οικονομολόγων.
Να ξαναθυμίσουμε τους
όρους του προγράμματος που
οφείλουμε να πούμε ότι στο-
χεύει στη στήριξη των επιχει-
ρήσεων και εάν είχε διασφα-
λιστεί η γρήγορη και απλή
διαδικασία αξιολόγησης και
ένταξης θα ήταν σωτήρια ευ-
καιρία για τις επιχειρήσεις.
• Η εγγύηση του Ταμείου θα
καλύπτει το 80% των δανεί-
ων μέχρι ποσού 350.000 ευ-
ρώ.
• Το ΤΕΜΠΜΕ δεν θα εγ-
γυάται για το 80 % του δα-
νείου χωρίς εγγυήσεις.
• Για το 20% του δανείου το
οποίο δεν εγγυάται το ΤΕ-
ΜΠΜΕ, η τράπεζα δεν θα
αναζητεί περαιτέρω εξα-
σφαλίσεις από τις επιχειρή-
σεις.
• Η προμήθεια του ΤΕ-
ΜΠΜΕ θα καταβάλλεται α-
πευθείας από την επιχείρη-
ση εφάπαξ κατά την πρώτη
εκταμίευση του δανείου και
θα ανέρχεται σε 1% της εγ-
γύησης.
• Η διάρκεια της εγγύησης
και της επιδότησης επιτοκί-
ου θα είναι τριετής.
• Το ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί
το σύνολο του επιτοκίου σε
διάρκεια τριών ετών.
• Τα δάνεια δεν θα υπερβαί-
νουν το 30% του κύκλου ερ-
γασιών της επιχείρησης, ό-
πως αυτοί προκύπτουν από
τους ετήσιους ισολογισμούς
της τελευταίας τριετίας.
• Προϋπόθεση ώστε οι εται-
ρίες να είναι επιλέξιμες για
την ενίσχυση είναι να έχουν
κερδοφορία προ αποσβέσε-
ων τα τρία τελευταία έτη.
* Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Γράφει ο Παναγιώτης Αλεβιζάκης

Πηγή:Χανιώτικα Νέα

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008

Κάλεσμα για τόνωση της τοπικής αγοράς


PDF Εκτύπωση E-mail
18.12.08
dhmotikh_agora_2.jpgΚάλεσμα στους Χανιώτες καταναλωτές να κατέβουν στην τοπική αγορά για τα ψώνια τους απηύθυναν χθες τόσο η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων Ιωάννα Μελάκη, όσο και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών- Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων Δημήτρης Μπουντρογιάννης.

Στο μεταξύ, η εμπορική αγορά ξεκίνησε να «ζεσταίνεται» από χθες, ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, όταν οι εργαζόμενοι θα πάρουν το δώρο τους. Τέλος από την επόμενη Κυριακή μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων θα κορυφωθεί η κίνηση στα καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Χανίων από τους καταναλωτές που θα θελήσουν να ψωνίσουν για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι της οικογένειάς τους.

emporoi_1.jpgΗ κ. Μελάκη τόνισε χθες χαρακτηριστικά ότι «καλούμε τους καταναλωτές να κατέβουν στην αγορά για τα ψώνια τους, αφήνοντας πίσω την ψυχολογία που μας δημιούργησε το φάντασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη μαυρίλα των πρόσφατων γεγονότων, που έπληξαν και την πόλη μας. Ας ετοιμασθούμε για τα Χριστούγεννα και ας υποδεχθούμε το νέο έτος με το πρέπον γιορταστικό κλίμα. Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, στηρίζοντας τα συμφέροντα του καταναλωτή, θέλει τον καταναλωτή στην αγορά αλλά ενημερωμένο, με σύνεση, νηφαλιότητα και προγραμματισμό. Θέση της είναι η ενημέρωση για το σωστό χειρισμό των αγορών του και η αποφυγή των παγίδων της αγοράς».Ο κ. Μπουντρογιάννης ανέφερε απ’ την πλευρά του πως «θέλουμε ν’ απευθύνουμε ένα κάλεσμα στους Χανιώτες ότι πρέπει να στηρίξουν τη ντόπια κατανάλωση, τις ντόπιες επιχειρήσεις και το ντόπιο εμπόριο μπρος στην επικείμενη ύφεση, διότι το έχει ανάγκη η πόλη των Χανίων, για να επιβιώσει η Οικονομία του τόπου μας».Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς Γιώργος Τραχαλάκης ανέφερε ότι «μπορεί οι πρόσφατες συγκεντρώσεις και πορείες των μαθητών στο Κέντρο των Χανίων να δημιούργησαν προβλήματα στην πρόσβαση των καταναλωτών στα καταστήματά μας, αλλά νομίζω ότι δειλά - δειλά έχει ξεκινήσει η κίνηση για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, και ανάλογα με το βαλάντιο που έχει ο καθένας πιστεύω ότι η αγορά κινείται.Υπάρχει υπερεπάρκεια στα ντόπια κρέατα στα Κρεοπωλεία των Χανίων, ενώ τα εισαγόμενα αρνιά και χοιρίδια περιορίζονται κυρίως στα μοσχάρια και στα χοιρινά.Οι διαφορές στις τιμές των αρνιών είναι πολύ μικρές (γύρω στα 20 λεπτά το κιλό) σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ πρέπει να πω ότι οι τιμές τα τελευταία 5 χρόνια είναι σταθερές. Το αρνί, όπως και το κατσίκι κοστίζει από 9,5-9,90 ευρώ το κιλό και τα χοιρίδια του γάλακτος από 8,5-9,5 ευρώ το κιλό.Στα τυροκομικά και στα γαλακτοκομικά προϊόντα παρατηρείται μια αύξηση της τάξης του 3%-4% όμως στα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, που συνθέτουν το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι του καταναλωτή υπάρχει μια σταθερότητα, αύξηση που είναι φυσιολογική, γιατί και η τιμή του γάλακτος αυξήθηκε προς τον παραγωγό και τα καύσιμα είχαν μια υψηλή πορεία το προηγούμενο καλοκαίρι».Σύμφωνα με τον κ. Τραχαλάκη, «περιμένουμε η αγοραστική κίνηση να κορυφωθεί από την επόμενη Κυριακή, που τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.Χθες παρουσιάσθηκε ένα πρόβλημα με τις συντάξεις από τις τράπεζες και αυτό το γεγονός επηρέασε την τοπική αγορά. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν και μετά την Πέμπτη ή την Παρασκευή, που οι περισσότεροι θα εισπράξουν το δώρο τους».Τέλος ο ίδιος υποστήριξε ότι «τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση για τη χορήγηση άτοκων δανείων που χορηγούνται από τις τράπεζες και από το Ταμείο Εγγυοδοσίας είναι πολύ θετικά και θα αισθανθούμε μεγάλη ανακούφιση παίρνοντάς μας, όμως προς το παρόν οι περισσότερες τράπεζες εδώ στα Χανιά δεν δέχονται ακόμα αιτήσεις και περιμένουν οδηγίες από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Αθηνών. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα εξομαλυνθεί».Τέλος ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης υποστήριξε πως «από χθες (προχθές) η εμπορική αγορά κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς.Χαρήκαμε πολύ για τις παραινέσεις που έκανε ο Δήμαρχος Χανίων ότι πρέπει όλοι να στηρίξουμε τα καταστήματα της πόλης και την προσπάθεια που οι επιχειρηματίες της πόλης καταβάλλουν. Στην τοπική αγορά υπάρχουν καλές τιμές αυτό το διάστημα, ενώ γίνονται κάποιες ειδικές τιμές - προσφορές και ευκολίες σε ό,τι αφορά τις δόσεις και τις δωροεπιταγές και οι καταστηματάρχες κάνουμε ότι μπορούμε για να τονωθεί η κίνηση στις επιχειρήσεις μας».Όπως ισχυρίσθηκε ο κ. Μαργαρώνης: «Περιμένουμε από σήμερα Πέμπτη έως την παραμονή των Χριστουγέννων πολύ κόσμο στα καταστήματά μας και επειδή τα καταστήματά μας δεν έχουν τεράστια αποθέματα προϊόντων, λόγω της οικονομικής δυσκολίας που υφίσταται, καλό είναι οι Χανιώτες να μην καθυστερήσουν να κατέβουν για τα ψώνια τους. Το εορταστικό ωράριο είναι διευρυμένο και μπορεί ο κάθε καταναλωτής να έρθει ό,τι ώρα επιθυμεί και να μην περιμένει την τελευταία στιγμή, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».Σημειώνεται ότι η κίνηση δεν ήταν μεγάλη στα εμπορικά καταστήματα των Χανίων της προηγούμενες ημέρες, τόσο λόγω των καθημερινών συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων στο Κέντρο της πόλης, όσο και λόγω της οικονομικής κρίσης.Μ.Π.
< Προηγ. Επόμ. >

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008

Ανησυχούν για τις συντάξεις τους 7 στους 10 ΕλληνεςΟι 7 στους 10 Ελληνες ανησυχούν για την τύχη των συντάξεών τους μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης που την ακολουθεί, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε για λογαριασμό της Αllianz σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η εταιρεία Gfk σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων από τις 30 Οκτωβρίου ως και τις 4 Νοεμβρίου. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία είναι το γεγονός ότι μεταξύ των εννέα χωρών η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε ανησυχία για την τύχη των συντάξεων, ενώ στις ΗΠΑ ανησυχούν οι 6 στους 10 ασφαλισμένους- ως γνωστόν από τις ΗΠΑ ξεκίνησε η διεθνής κρίση. Επίσης οι πιο απαισιόδοξοι είναι οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής - μόλις το 15% αυτών έχει θετική άποψη για το μέλλον της χώρας κατά τους επόμενους 12 μήνες. Οι πιο αισιόδοξοι είναι Κρητικοί, σε ποσοστό 41%. Εν τω μεταξύ ενώ μόνο οι 2 στους 10 Ελληνες έχουν «πολύ καλή» ή «μάλλον καλή» άποψη για την τρέχουσα συνολική εικόνα της χώρας, οι 6 στους 10 διατυπώνουν «πολύ καλή» ή «μάλλον καλή» άποψη για την τρέχουσα προσωπική τους κατάσταση. Πάντως οι 4 στους 10 Ελληνες πρόκειται να αυξήσουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες και μόνο 1 στους 10 σχεδιάζει να αγοράσει αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.

Αναίρεσε το ΣτΕ την υπουργική απόφαση για τα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών

Δεκτές οι αιτήσεις των ιδιοκτητών

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) προχώρησε στην αναίρεση της πράξης του υπουργού Παιδείας με την οποία ορίζονταν ότι «δεν θα λειτουργήσουν τμήματα νηπιαγωγείων εντός των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών κατά το σχολικό έτος 2008-09».

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει ιδιοκτήτες παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών υποστηρίζοντας ότι υφίστανται ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι θα πρέπει να ακυρωθεί η εγγραφή νηπίων άνω των πέντε ετών, των οποίων η φοίτηση είναι πλέον υποχρεωτική για ένα έτος σε νηπιαγωγείο, πριν την ένταξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Συμβούλιο της της Επικρατείας έκανε δεκτές τις αιτήσεις των ιδιοκτητών, κρίνοντας ότι οι σταθμοί μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στα ήδη εγγεγραμμένα νήπια ως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, εφόσον πληρούνται απαρεγκλίτως οι προϋποθέσεις του νόμου.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008

Η διατροφή που ρίχνει το ζάχαρο


Του Χάρη Δημοσθενόπουλου, MmedSci, SRD

Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο στη ρύθμιση των τιμών του σακχάρου και του διαβήτη. Η συνέπεια στις βασικές αρχές της δίαιτας για τον σακχαρώδη διαβήτη και η αποφυγή συχνών αποκλίσεων, η προσπάθεια για μια όσο γίνεται πιο τακτική και συστηματική άσκηση, η ρύθμιση του σωματικού βάρους και ο τακτικός έλεγχος του σακχάρου αίματος, αποτελούν έναν συνδυασμό, που είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο ρόλος της σωστής διατροφής - και από άποψη ποιότητας, αλλά και ποσότητας - για τα άτομα με διαβήτη είναι καθοριστικός και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των μακροχρόνιων επιπλοκών που συσχετίζονται με τη νόσο.

Ακολουθώντας ένα υγιεινό τρόπο διατροφής το άτομο με διαβήτη μπορεί:

1. Να συμβάλλει στη διατήρηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα

2. Να περιορίσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας

3. Να διατηρήσει καλή κατάσταση θρέψης και να βελτιώσει τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του, διατηρώντας την απόλαυση του φαγητού

4. Να προκαλέσει την επιθυμητή απώλεια βάρους, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη

5. Να μειώσει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, μέσω της μείωσης των λιπιδίων (χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων) στο αίμα και να συμβάλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

H διατροφή που θα ακολουθήσει ένας πάσχων από διαβήτη θα πρέπει:

* Να παρέχει ενέργεια (θερμίδες) που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ατόμου και το επίπεδο δραστηριότητας του,

* Να παρέχει μια σχετικά υψηλή αναλογία υδατανθράκων, με μειωμένα τα απλά σάκχαρα και αυξημένους τους σύνθετους υδατάνθρακες (π.χ. φυτικές ίνες),

* Να περιέχει αναλογικά λίγο λίπος και κυρίως περιορισμένο κορεσμένο λίπος (από ζωικές τροφές), και περισσότερο με μορφή μονοακόρεστου λίπους από το ελαιόλαδο,

* Να μην είναι υπερβολικά πλούσια σε πρωτεΐνες

* Να είναι χαμηλή σε αλάτι

Συχνά γεύματα

Η βασικότερη οδηγία που απευθύνεται σε όλα τα άτομα με διαβήτη και έχει άμεση σχέση με τον τύπο και κυρίως με τον τρόπο λήψης της φαρμακευτικής αγωγής (δισκία από το στόμα ή ινσουλίνη) είναι η κατανομή των γευμάτων.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα άτομα με διαβήτη πρέπει να λαμβάνουν τρία κύρια γεύματα και 2 έως 3 ενδιάμεσα γευματίδια (snacks), ενώ η συνολική ημερήσια πρόσληψη των υδατανθράκων πρέπει να μοιράζεται σε όλα τα γεύματα.

Τα ενδιάμεσα γευματίδια μπορεί να χορηγούνται ως δεκατιανό, ως απογευματινό σνακ καθώς και προ του ύπνου, ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος της θεραπείας του διαβητικού. Ειδικά στις περιπτώσεις των εντατικοποιημένων σχημάτων και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αντλία, υπάρχει η δυνατότητα μιας μεγαλύτερης ευελιξίας και ελευθερίας στα γεύματα και στα σνακ, και για αυτό και τα τελευταία χρόνια γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλή, κυρίως για τα νέα άτομα.

Σημαντικό το αδυνάτισμα

Η ρύθμιση του σωματικού βάρους στα ιδανικά επίπεδα είναι πολύ σημαντική για κάθε τύπο διαβήτη. Οι ενεργειακές ανάγκες κάθε ατόμου εξαρτώνται από την ηλικία, το φύλο, το ύψος και από τη φυσική του δραστηριότητα.

Ο σωστός υπολογισμός των ενεργειακών αναγκών των ατόμων με διαβήτη έχει μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι τα περισσότερα άτομα με διαβήτη τύπου 2 είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα (έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος 25-30 kg/m2 και πάνω από 30 kg/m2 αντίστοιχα).

Για τα άτομα με διαβήτη που έχουν ΔΜΣ πάνω από 25, συνιστάται η μείωση του σωματικού βάρους ώστε ο ΔΜΣ να επανέλθει εντός των φυσιολογικών ορίων (18,5 έως 25) και να μειωθεί η πιθανότητα επανάκτησης του χαμένου βάρους. Η μείωση του σωματικού βάρους συνοδεύεται με σημαντική βελτίωση του μεταβολικού ελέγχου.

Μια μικρή απώλεια βάρους της τάξεως του 5-10% είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα άτομα με διαβήτη, κυρίως τύπου 2. Μπορεί να βελτιώσει την αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης, να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, να βελτιώσει τη χοληστερόλη και μειώσει την αρτηριακή πίεση.

Ο ΔΜΣ υπολογίζεται όταν διαιρεθεί το νυν βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα).

Υδατάνθρακες: οι συνήθεις ύποπτοι

Οι υδατάνθρακες εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να αποτελούν το βασικότερο «πρόβλημα» για τη διατροφή των διαβητικών, δεδομένου ότι μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα – και γι’ αυτό πολλοί τους κατατάσσουν στις «απαγορευμένες» τροφές.

Ακόμα και στο διαβήτη, όμως, αποτελούν την βάση της διατροφής: από αυτούς πρέπει να προέρχεται το 45-60% των συνολικών, ημερήσιων θερμίδων. Λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής, αμυλούχες τροφές και γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν τις κυριότερες πηγές υδατανθράκων - και το 90% από αυτούς καταλήγουν σε γλυκόζη, που είναι το βασικό «καύσιμο» για το σώμα και τον εγκέφαλο μας.

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες (από τροφές με άμυλο και πλούσιες σε φυτικές ίνες) απορροφώνται βραδύτερα και έτσι δεν προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος. Γι’ αυτό πρέπει να αποτελούν βασικό κομμάτι στο γενικότερο διαιτολόγιο των διαβητικών, οι οποίοι πρέπει καθημερινά και σε όλα τα γεύματα να καταναλώνουν φρούτα, λαχανικά, όσπρια ή/και δημητριακά ολικής αλέσεως. Οι τροφές αυτές εξασφαλίζουν στους διαβητικούς φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά, παρέχουν κορεσμό της πείνας και συμβάλουν στην απώλεια βάρους χωρίς αύξηση στα τριγλυκερίδια.

Η πλούσια σε φυτικές ίνες διατροφή μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα και συμβάλλει στη γενικότερη ρύθμιση του σακχάρου, γεγονός που αποτυπώνεται και στις τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c).

Οι γλυκαντικές ουσίες

Οι γλυκαντικές ουσίες ασπαρτάμη, σακχαρίνη, ακεσουλφάμη-Κ και σουκραλόζη έχουν διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλείς για κατανάλωση από άτομα με διαβήτη (και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης) επειδή δεν επηρεάζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Η σορβιτόλη και η μαννιτόλη επηρεάζουν το σάκχαρο, αν και σε μικρότερο βαθμό από τη ζάχαρη, αλλά καλό είναι να καταναλώνονται σε περιορισμένες ποσότητες λόγω της υπακτικής δράσης τους.

Οι πρωτεΐνες

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνών αυξάνει τη μικρολευκωματινουρία - ένα πρώιμο στάδιο διαβητικής νεφρικής βλάβης. Η ελάττωση της προσλήψεως πρωτεϊνών και ενδεχομένως η μερική υποκατάσταση των ζωικών πρωτεϊνών με φυτικές, θα μπορούσαν να ελαττώσουν την πρωτεϊνουρία που παρουσιάζεται στο διαβήτη και να εμποδίσουν την εξέλιξη μίας αρχόμενης νεφρικής βλάβης σε νεφρική ανεπάρκεια.

Η περιεκτικότητα της δίαιτας σε πρωτεΐνες καλύπτει το 10-20% των ημερήσιων θερμίδων. Από τα πρωτεϊνούχα τρόφιμα συνιστάται συχνότερα η κατανάλωση ψαριού, σε σχέση με τα άλλα πρωτεϊνικά τρόφιμα, αλλά ταυτόχρονα και η κατανάλωση του κοτόπουλου (χωρίς δέρμα), της γαλοπούλας και του άπαχου μοσχαρίσιου ή χοιρινού κρέατος.

Ειδικά οι διαβητικοί με αρχόμενη ή εγκατεστημένη νεφρική βλάβη, πρέπει να περιορίζουν την κατανάλωση πρωτεϊνών σε 0,7 έως 0,9 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

Τα λίπη

Είναι σημαντικό να μειωθεί η πρόσληψη κορεσμένου (ζωικού) λίπους που περιέχεται στο κόκκινο κρέας, στο πλήρες γάλα και στα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, με στόχο την πρόληψη των καρδιοαγγειακών νοσημάτων που είναι πολύ συχνά στα διαβητικά άτομα.

Το κορεσμένο λίπος πρέπει να μειωθεί σε ποσοστό κάτω από το 10% των ημερήσιων θερμίδων, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα πολυακόρεστα λίπη που υπάρχουν κυρίως στα σπορέλαια.

Το ελαιόλαδο έχει σχετισθεί με χαμηλό δείκτη στεφανιαίας νόσου, ενώ τα διαβητικά άτομα χρειάζονται και τακτική κατανάλωση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που περιέχονται στα ψάρια επειδή και αυτά προφυλάσσουν από τη στεφανιαία νόσο. Εντούτοις δεν συνιστάται η χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων με τη μορφή διαιτητικών συμπληρωμάτων (ιχθυέλαια κ.ά.).

Βιταμίνες και αλάτι

Έχει διαπιστωθεί πως πολλοί ασθενείς με διαβήτη έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών ουσιών στο σώμα τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να ενθαρρύνουμε τους διαβητικούς να καταναλώνουν φυσικές τροφές πλούσιες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, όπως τα καροτενοειδή, η βιταμίνη C, τα φλαβονοειδή, οι πολυφαινόλες και οι τοκοφερόλες, που προστατεύουν από καρδιαγγειακά νοσήματα και είναι καλύτερα να λαμβάνονται από την καθημερινή, φυσική τροφή και λιγότερο από συμπληρώματα. Καλές πηγές των προαναφερθέντων είναι τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα (φρούτα, λαχανικά).

Όσον αφορά το αλάτι, η γενική σύσταση είναι μείωση του προστιθέμενου αλατιού στο μαγείρεμα και αποφυγή των επεξεργασμένων έτοιμων τροφών - κυρίως για την αποφυγή της υπέρτασης και καρδιαγγειακών επεισοδίων που σχετίζονται με αυτήν.

Συνιστώνται λιγότερα από 6 γραμμάρια αλάτι (συχνά αναγράφεται στις συσκευασίες των τροφίμων ως NaCl ή νάτριο) την ημέρα. Εάν όμως ένας διαβητικός έχει υπέρταση πρέπει να καταναλώνει λιγότερα από 2,4 γραμμάρια αλάτι την ημέρα, ενώ αν έχει ήπια νεφροπάθεια 2 γραμμάρια).

Αλκοόλ

Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συνιστάται στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, σε επίπεδα έως 10 γραμμαρίων αλκοόλης την ημέρα για τις γυναίκες και έως 20 γραμμαρίων την ημέρα για τους άντρες. Πρακτικά, αυτό σημαίνει 1 ποτό την ημέρα για τους άντρες και 2-3 για τους άντρες.

Ειδικά στους ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς, το αλκοόλ πρέπει να καταναλώνεται πάντα με συνοδεία φαγητού.

Αν πάντως πρόκειται για υπέρβαρο διαβητικό, για υπερτασικό ή πάσχοντα από αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα, συνιστάται η αποφυγή της κατανάλωσης αλκοόλ.

Τα «τρόφιμα για διαβητικούς»

Τα τρόφιμα που έχουν την επισήμανση «κατάλληλο για διαβητικούς» έγιναν γνωστά στη δεκαετία του ‘60, όταν οι συστάσεις για τη δίαιτα του διαβήτη στηρίζονταν σε μια διατροφή χωρίς ζάχαρη και με μειωμένους υδατάνθρακες. Έκτοτε, άλλαξαν πολλά και σήμερα οι διαιτητικές συστάσεις είναι οι ίδιες για τους διαβητικούς και για τον γενικό πληθυσμό.

Είναι συχνό φαινόμενο κάποια άτομα με διαβήτη διαβάζοντας την ένδειξη «διαβητικά τρόφιμα» ή «τρόφιμα κατάλληλα για διαβητικούς» να τα θεωρήσουν ευεργετικά ή ακόμα και απαραίτητα για τη ρύθμιση του διαβήτη τους. Η χρήση του όρου «διαβητικό τρόφιμο» στην ετικέτα των τροφίμων χρησιμοποιείται κυρίως σε γλυκά, μπισκότα και παρόμοια τρόφιμα, που αν και θεωρούνται «επιβαρυντικά» για τον σακχαρώδη διαβήτη, εντούτοις δεν πρέπει να αποκλείονται πλήρως από τη διατροφή ενός διαβητικού ατόμου.

Τα τρόφιμα αυτά, αν και προσφέρουν το πλεονέκτημα της απουσίας ζάχαρης, παράλληλα μπορεί να παρουσιάζουν στοιχεία που να μην τα καθιστούν υγιεινά για ένα διαβητικό άτομο. Έτσι, μπορεί να είναι πλούσια σε κορεσμένο λίπος ή σε άλλους απλούς υδατάνθρακες όπως η φρουκτόζη.

Όπως συμβαίνει και με τα προϊόντα τύπου «λάιτ», έτσι και τα τρόφιμα για τους διαβητικούς πολλές φορές οδηγούν σε υπερκατανάλωση. Αυτό συμβαίνει τόσο επειδή διαφημίζονται ή προβάλλονται ως «κατάλληλα» για τα άτομα αυτά, αλλά κυρίως επειδή είναι τρόφιμα που τα άτομα αυτά στερούνται, όπως τα γλυκά.

Πέρα από το κομμάτι της χρηστικότητας των προϊόντων αυτών υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που αφορά το κόστος τους. Τα ειδικά τρόφιμα για διαβητικούς συνήθως κοστίζουν περισσότερο από τα συμβατικά προϊόντα που είναι χαμηλά σε ζάχαρη ή χωρίς ζάχαρη.

Παρ’ όλα αυτά, δεν θα πρέπει να απορρίπτουμε όλα αυτά τα προϊόντα, δεδομένου ότι κάποια από αυτά έχουν σαφές όφελος για τον διαβήτη και έτσι μπορούν να καταναλώνονται από τα διαβητικά άτομα.

Μύθοι για τη διατροφή των διαβητικών

* Είναι δύσκολο να ακολουθηθεί η δίαιτα για το διαβήτη γιατί είναι ιδιαίτερα στερητική. Η αλήθεια είναι ότι πλέον η συνιστώμενη διατροφή προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τις συστάσεις της υγιεινής διατροφής η οποία απευθύνεται και στο γενικό πληθυσμό.

* Στα άτομα με διαβήτη απαγορεύονται μόνο η ζάχαρη και τα γλυκά. Εκτός από τον περιορισμό - και όχι την απαγόρευση - της ζάχαρης, είναι σημαντικό να περιοριστεί και η συνολική πρόσληψη λίπους (ιδίως η πρόσληψη κορεσμένων και τρανς λιπαρών).

* Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να τρώνε πολλές πρωτεΐνες. Τα άτομα με διαβήτη δεν πρέπει να υπερκαταναλώνουν τρόφιμα όπως κρέας ή τυρί, ώστε να αποφύγουν την πρόσληψη κορεσμένου λίπους και να προστατεύσουν τη νεφρική τους λειτουργία.

* Οι ασθενείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα λίπη, διότι τα λίπη δεν επηρεάζουν το σάκχαρο. Πολλοί ασθενείς, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την κατανάλωση υδατανθρακούχων τροφίμων, καταναλώνουν περισσότερο λίπος (είτε κορεσμένο από κρέας-τυρί, είτε μονοακόρεστο από το ελαιόλαδο). Αυτό όμως έχει ως συνέπεια να προσλαμβάνουν πιο πολλές θερμίδες με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους τους, αλλά και να ανεβάζουν και τα επίπεδα των λιπιδίων τους στο αίμα (χοληστερίνη-τριγλυκερίδια).

* Οι ασθενείς δεν πρέπει να κάνουν ενδιάμεσα γεύματα. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Απλώς, ο αριθμός και το μέγεθος των σνακ εξαρτάται από το είδος της θεραπείας, αλλά και τις ανάγκες σε θερμίδες κάθε ατόμου ξεχωριστά (στα εντατικοποιημένα θεραπευτικά σχήματα λ.χ. ο διαβητικός μπορεί να κάνει μόνο τρία βασικά γεύματα, δίχως σνακ).

* Για να αδυνατίσει ένας διαβητικός πρέπει να κάνει αυστηρή δίαιτα. Ένα αυστηρά υποθερμιδικό διαιτολόγιο είναι πιθανό να οδηγήσει σε επεισόδια υπογλυκαιμίας ή στην απώλεια βάρους μέσα από πρωτεϊνικό υποσιτισμό (δηλαδή απώλεια μυϊκής μάζας και όχι λίπους). Ο σωστός τρόπος αδυνατίσματος ενός υπέρβαρου ή παχύσαρκου διαβητικού είναι με ένα λογικό διαιτολόγιο που θα επιφέρει αργή και υγιεινή απώλεια βάρους και θα συνδυάζεται με 30-45 λεπτά αερόβια άσκηση (λ.χ. περπάτημα) κάθε μέρα.

* Τα μόνα φρούτα που μπορεί να καταναλώσει ένα άτομο με διαβήτη είναι το γκρέιπ φρουτ και το ξυνόμηλο. Οι διαβητικοί μπορούν να καταναλώνουν όλα τα φρούτα, διαλέγοντας όμως φρούτα εποχής, μετρίου μεγέθους και μέσης ωρίμανσης. Επιπλέον, επιλογές όπως το μήλο, το αχλάδι και το ακτινίδιο είναι πιο ασφαλείς ενώ φρούτα όπως η μπανάνα, το καρπούζι, το σύκο ή το σταφύλι, θα πρέπει να καταναλώνονται πιο αραιά.

* Οι διαβητικοί δεν πρέπει να τρώνε ντομάτες. Είναι λάθος να αποφεύγεται η κατανάλωση ντομάτας. Απλώς, δεν πρέπει να καταναλώνονται όταν είναι πολύ ώριμες, να αποφεύγονται μαγειρεμένες (π.χ. στα γεμιστά, διότι λόγω θέρμανσης γίνονται πιο γλυκές) και βέβαια να συνδυάζονται με άλλα τρόφιμα-πηγή φυτικών ινών.

* Οι διαβητικοί δεν πρέπει να πίνουν αλκοόλ. Επιτρέπεται η μέτρια κατανάλωση, αρκεί να μην συνυπάρχει άλλη πάθηση που να την καθιστά απαγορευτική, να μην υπάρχει παχυσαρκία, να γίνεται πάντα με παράλληλα με την κατανάλωση τροφής σε κάποιο γεύμα για να αποφεύγονται οι υπογλυκαιμίες και να συνυπολογίζονται οι θερμίδες. Συνιστώνται 1 ποτό την ημέρα στις γυναίκες και 2-3 στους άντρες.

Διαιτολόγιο 1.400 θερμίδων

Το διαιτολόγιο που ακολουθεί αποτελείται κατά 50% από υδατάνθρακες (175 γραμμάρια), κατά 20% από πρωτεΐνες (70 γραμμάρια) και κατά 30% από λίπη (46 γραμμάρια).

Πρωινό

* 1 φέτα ψωμί 30 γρ. ή 2 φρυγανιές ή 30 γρ. δημητριακά ή ½ κουλούρι σουσαμένιο

* 1 φλιτζάνι άπαχο γάλα ή 1 γιαούρτι άπαχο

Δεκατιανό

1 μέτριο φρούτο

Μεσημεριανό

* 1 φλιτζάνι ζυμαρικό ή ρύζι ή 1 ½ φλιτζάνι όσπρια ή 1 φλιτζάνι μαγειρεμένο αρακά ή φασολάκια ή 3 μέτριες πατάτες-μέγεθος αβγού

* 90 γρ. ψάρι ψητό ή 90 γρ. κοτόπουλο στήθος χωρίς δέρμα ή 90 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας ή 60 γρ. τυρί και 1 αβγό

* Σαλάτα εποχής από βραστά ή ωμά λαχανικά εποχής με 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο

* 1 μέτριο φρούτο

Απογευματινό

1 μέτριο φρούτο

Βραδινό

* 2/3 του φλιτζανιού ζυμαρικά ή 2/3 του φλιτζανιού ρύζι ή 1 φλιτζάνι όσπρια ή 1 φλιτζάνι μαγειρεμένο αρακά ή φασολάκια ή 2 μέτριες πατάτες ή 2 φέτες ψωμί του τοστ

* 90 γρ. ψάρι ψητό ή 90 γρ. τόνο σε νερό ή 90 γρ. κοτόπουλο στήθος χωρίς δέρμα ή 90 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας ή 1 αβγό και 60 γρ. τυρί με χαμηλά λιπαρά (π.χ. μυζήθρα άπαχη)

* Σαλάτα εποχής από βραστά ή ωμά λαχανικά εποχής με 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο

Προ του ύπνου

1 φέτα ψωμί 30 γρ. ή 2 φρυγανιές

Διαιτολόγιο 1.500 θερμίδων

Το διαιτολόγιο που ακολουθεί αποτελείται κατά 50% από υδατάνθρακες (187 γραμμάρια), κατά 20% από πρωτεΐνες (77 γραμμάρια) και κατά 30% από λίπη (50 γραμμάρια).

Πρωινό

*1 φέτα ψωμί 30 γρ. ή 2 φρυγανιές ή 30 γρ. δημητριακά

* 1 φλιτζάνι άπαχο γάλα ή 1 γιαούρτι άπαχο

Δεκατιανό

1 μέτριο φρούτο

Μεσημεριανό

* 1 φλιτζάνι ζυμαρικό ή ρύζι ή 1 ½ όσπρια ή 1 φλιτζάνι μαγειρεμένο αρακά ή φασολάκια ή 3 μέτριες πατάτες (μεγέθους αβγού)

* 90 γρ. ψάρι ψητό ή 90 γρ. κοτόπουλο στήθος χωρίς δέρμα ή 90 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας ή 60 γρ. τυρί και 1 αβγό

* Σαλάτα εποχής από βραστά ή ωμά λαχανικά εποχής με 3 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο

* 1 μέτριο φρούτο

Απογευματινό

1 μέτριο φρούτο

Βραδινό

* 1 φλιτζάνι ζυμαρικό ή 1 φλιτζάνι ρύζι ή 1 ½ φλιτζάνι όσπρια ή 1 ½ φλιτζάνι μαγειρεμένο αρακά ή φασολάκια ή 3 μέτριες πατάτες

* 90 γρ. ψάρι ψητό ή 90 γρ. τόνο σε νερό ή 90 γρ. κοτόπουλο στήθος χωρίς δέρμα ή 90 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας ή 1 αβγό και 60 γρ. τυρί με χαμηλά λιπαρά (π.χ. μυζήθρα άπαχη)

* Σαλάτα εποχής από βραστά ή ωμά λαχανικά εποχής με 3 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο

Προ του ύπνου

1 φλιτζάνι άπαχο γάλα ή 1 γιαούρτι άπαχο

Διαιτολόγιο 1.600 θερμίδων

Το διαιτολόγιο που ακολουθεί αποτελείται κατά 50% από υδατάνθρακες (194 γραμμάρια), κατά 20% από πρωτεΐνες (78 γραμμάρια) και κατά 30% από λίπη (53 γραμμάρια).

Πρωινό

* 1 φέτα ψωμί 30 γρ. ή 2 φρυγανιές ή 30 γρ. δημητριακά ή ½ κουλούρι Θεσσαλονίκης

* 1 φλιτζάνι άπαχο γάλα ή 1 γιαούρτι άπαχο

* 1 κουταλάκι γλυκού φυτική μαργαρίνη (προαιρετικά)

Δεκατιανό

* 1 μέτριο φρούτο

Μεσημεριανό

* 1 φλιτζάνι ζυμαρικό ή ρύζι ή 1 ½ όσπρια ή 1 φλιτζάνι μαγειρεμένο αρακά ή φασολάκια ή 3 μέτριες πατάτες-μέγεθος αβγού

* 90 γρ. ψάρι ψητό ή 90 γρ. κοτόπουλο στήθος χωρίς δέρμα ή 90 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας ή 60 γρ. τυρί και 1 αβγό

* Σαλάτα εποχής από βραστά ή ωμά λαχανικά εποχής με 3 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο

* 1 μέτριο φρούτο

Απογευματινό

1 μέτριο φρούτο

Βραδινό

* 1 φλιτζάνι ζυμαρικό ή 1 φλιτζάνι ρύζι ή 1 ½ φλιτζάνι όσπρια ή 1 ½ φλιτζάνι μαγειρεμένο αρακά ή φασολάκια ή 3 μέτριες πατάτες

* 90 γρ. ψάρι ψητό ή 90 γρ. τόνο σε νερό ή 90 γρ. κοτόπουλο στήθος χωρίς δέρμα ή 90 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας ή 1 αβγό και 60 γρ. τυρί με χαμηλά λιπαρά (π.χ. μυζήθρα άπαχη)

* Σαλάτα εποχής από βραστά ή ωμά λαχανικά εποχής με 3 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο

Προ του ύπνου

* 1 φλιτζάνι άπαχο γάλα ή 1 γιαούρτι άπαχο

* 1 φέτα ψωμί 30 γρ. ή 2 φρυγανιές

Τι χρειάζονται οι ασθενείς

* Φυσική δραστηριότητα καθημερινά

* Να τρώνε άφθονα λαχανικά και σαλάτες

* Να κάνουν μικρά και τακτικά γεύματα

* Να προσέχουν τα λίπη στη διατροφή τους

Ο Χάρης Δημοσθενόπουλος είναι κλινικός διαιτολόγος-βιολόγος, προϊστάμενος του Διαιτολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Λαϊκό», μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας

Ατοκα δάνεια για 875.000 επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με 0-50 υπαλλήλους θα ενισχυθούν με ποσά 5.000 - 350.000 ευρώ τριετούς διάρκειας«E»

Από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ προκειμένου να λάβουν από τις τράπεζες άτοκα δάνεια τριετούς διάρκειας για κεφάλαια κίνησης και με εγγυημένο το 80% του ποσού.

Ο υπ. Ανάπτυξης Χ. Φώλιας
Ο υπ. Ανάπτυξης Χ. Φώλιας

Τον οδηγό του προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων παρουσίασε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης στους εκπροσώπους των επιμελητηρίων και εμπορικών συλλόγων και σύμφωνα με τον υπουργό Χ. Φώλια αφορά 875.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 0 έως 50 άτομα, προσωπικό.

Πάντως, οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου εξέφρασαν τις ανησυχίες τους κατά πόσο οι τράπεζες θα «τρέξουν» το πρόγραμμα ή θα προτρέπουν τους επιχειρηματίες σε δικά τους δανειακά προϊόντα, επικαλούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνεια από όλες τις τράπεζες θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις, και σε αυτές να εμφανίζουν κέρδη προ αποσβέσεων, να εμφανίζουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ και επίσης μπορεί να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός από αυτές του πρωτογενούς τομέα.

Τα ποσά
Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση και επιδότηση είναι 5.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο είναι 350.000 ευρώ. Το ύψος δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων.

Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό των τόκων που αναλογούν στο εκάστοτε EURIBOR εξαμήνου + 2,1 μονάδες + 0,6% εισφορά του Ν. 128/75 καθ όλη τη διάρκεια του εγγυημένου και επιδοτούμενου δανείου. Τα δάνεια θα είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% από το ΤΕΜΠΜΕ, ενώ για το υπόλοιπο 20% η τράπεζα δεν θα αναζητεί περαιτέρω εξασφαλίσεις από τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση.

Ο επιχειρηματίας μπορεί να απευθύνεται στις τράπεζες για την παροχή εγγύησης και επιδότησης της χρηματοδότησής του και εκεί θα συμπληρώνεται σε ηλεκτρονική φόρμα η σχετική αίτηση. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά: Εντυπο Ε3 που αφορά στις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, έντυπο Ε7 που αφορά στην αμέσως προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, στις περιπτώσεις που απασχολεί προσωπικό και βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, με όλες επ αυτής τις μεταβολές.

Η τράπεζα θα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του επιχειρηματία και εφόσον αυτό συμβαίνει, τότε από την κεντρική υπηρεσία της αποστέλλει την αίτηση στο ΤΕΜΠΜΕ.

Το Ταμείο με τη σειρά του απαντά θετικά ή αρνητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Προϋπόθεση είναι επίσης η επιχείρηση να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη από το ΙΚΑ. Η εφάπαξ εκταμίευση του δανείου πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης και επιδότησης του δανείου από το ΤΕΜΠΜΕ.

Εξάλλου, προμήθεια ύψους 1% καταβάλλεται από τον επιχειρηματία στο Ταμείο εφάπαξ από την ημέρα εκταμίευσης του δανείου, ενώ τα έξοδα φακέλου υπέρ της τράπεζας κυμαίνονται από 100 έως 350 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο ΤΕΜΠΜΕ στα τηλέφωνα (2103311201-4), email: info@tempme.gr και www.tempme.gr

Χ. Αναγνωστόπουλος - Χρ. Κολώνας

206 αιτίες για να πιείς γάλα

Οσα άλλωστε είναι τα οστά στο ανθρώπινο σώμα. Η καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα «οστεοπόρωση».

Η οστεοπόρωση είναι πάθηση των οστών άμεσα συνδεδεμένη με την ηλικία. Tη χαρακτηρίζει η απώλεια οστικής μάζας. Πρόκειται για φυσιολογική διαδικασία στην ηλικία των -ήντα, που γίνεται πιο εμφανής και πρωιμότερη στις γυναίκες. H οστεοπόρωση εξασθενεί τη δομική ακεραιότητα του σκελετού. Tο κόκαλό μας φαίνεται σαν συμπαγής νεκρή πετρώδης μάζα. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι μια σπογγώδης ολοζώντανη, ασβεστοποιημένη ομάδα πολλών διαφορετικών κυττάρων, που παίζει διαρκώς το παιχνίδι της ζωής. Aυτό είναι η αέναη αντικατάσταση γερασμένων κυττάρων με νέα

206 αιτίες για να πιείς γάλα

Στην ηλικία των 25-35 ο άνθρωπος διαθέτει τα πιο γερά οστά. O σκελετός αρχίζει να αποδυναμώνεται σιγά-σιγά προς το τέλος της μέσης ηλικίας. Πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία που συντελείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Mε την εμμηνόπαυση παρατηρείται ταχεία απώλεια οστικής μάζας. O ρυθμός επιβραδύνεται ύστερα από 3-5 χρόνια. Tα πρώτα σημάδια οστεοπόρωσης εμφανίζονται κυρίως στα οστά του καρπού και των σπονδύλων, στην ηλικία των 40-50. Tα ανδρογόνα (ανδρικές ορμόνες) τρέφουν τα οστά και τα δυναμώνουν. Aυτός είναι ο λόγος που οι γυναίκες είναι πιο συχνά θύματά της.

Σε πρόσφατη βρετανική μελέτη διερευνήθηκε η σχέση της κατανάλωσης γάλακτος πριν από την ηλικία των 35 ετών με την οστική πυκνότητα του ισχίου και της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης μεσήλικων και ηλικιωμένων γυναικών. Bρέθηκε ότι όσο λιγότερο γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα κατανάλωναν οι συγκεκριμένες γυναίκες τόσο πιο εμφανής ήταν η οστεοπόρωση.

H ιατρική ανέκαθεν υποστήριζε πως υπάρχουν 206 αιτίες για να πίνουμε γάλα. Eπειδή 206 είναι τα οστά του σκελετού μας. Kαι καθένα από αυτά χρειάζεται ισόβια γάλα. Eίχε παρατηρηθεί επίσης πως όσο περισσότερο ασβέστιο αποθηκεύεται στα οστά τόσο λιγότερο αυτά απειλούνται. H νέα έρευνα επιβεβαίωσε την άποψη αυτή. Kατά τη διάρκειά της μελετήθηκαν 284 γυναίκες ηλικίας 44-74 ετών, οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες βάσει δύο κριτηρίων.

Tα κριτήρια ήταν ανάλογα με το ιστορικό κατανάλωσης γάλακτος που είχαν μέχρι την ηλικία των 25 ετών, από τα 25 μέχρι τα 44 έτη κι από τα 44 μέχρι την ηλικία κατά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Eπίσης ανάλογα με την ποσότητα γάλακτος που κατανάλωναν κατά τη διάρκεια της μελέτης (λιγότερο από ένα ποτήρι την ημέρα, λιγότερο από ένα ποτήρι την εβδομάδα).

H μελέτη οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η συχνή κατανάλωση γάλακτος, ιδιαίτερα μέχρι την ηλικία των 35 ετών, επιδρά ευνοϊκά στην ισχύ της οστικής μάζας σε γυναίκες. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε γάλα επειδή η τροφή αυτή περιέχει την πλέον ευαπορρόφητη (περνά εύκολα στο αίμα) μορφή ασβεστίου. Eπίσης, διαπιστώθηκε ότι η απορρόφηση του ασβεστίου ήταν ανεξάρτητη του είδους γάλακτος, δηλαδή με 0% λιπαρά ή πλήρες.

Aπό τον Dr. Στέφανο Kαραγιαννόπουλο, Kαθηγητή Παθολογίας,

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008

Λειτουργία "του κινητού σχολείου" στον Δήμο Ακρωτηρίου


Στο δήμο Ακρωτηρίου και ειδικότερα στο Πνευματικό Κέντρο Κουνουπιδιανών, θα βρίσκεται την ερχόμενη Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα, το «κινητό σχολείο προστασίας καταναλωτών» της ΕΠΚΧΑΝ.
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, η πρόεδρος της Ένωσης Ιωάννα Μελάκη, «φιλοσοφία μας είναι, μέσω του κινητού σχολείου, ο καταναλωτής απλόχερα και δωρεάν να γνωρίσει τα δικαιώματά του, να εισπράξει γνωστικά εργαλεία διεκδίκησης τους, να αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση και καταναλωτική παιδεία».
Τα θέματα που θα αναλυθούν από τους επιστήμονες που θα συμμετέχουν, θα έχουν ως κύριο άξονα" την χρηματοπιστωτική κρίση, τις επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης". Θα γίνει κάλυψη οικονομοτεχνικών ερωτήσεων στις οποίες θα απαντήσει ο οικονομολόγος Ανδρέας Μπαιλάκης, καθώς και ερωτήσεων σε θέματα υγείας, στις οποίες θα απαντήσει ο ιατρός, ειδικός πνευμονολόγος, Στέλιος Καλογεράκης.

Για θέματα Προστασίας Καταναλωτή θα αναφερθεί ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Γεώργιος Παπαλάς
Για Θέματα νομικής φύσεως θα τοποθετηθεί, αλλά και θα απαντήσει ο Νομικός μας
Σύμβουλος Νικόλαος Ντερμανάκης
Το συντονισμό των ομιλητών γύρω από την θεματική ενότητα θα τον διαχειριστεί
η πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων κ.Ιωάννα Μελάκη


Κάθε πολίτης καταναλωτής, θα μπορεί ελεύθερα να συμμετέχει και να διατυπώσει ερωτήσεις επί των θεμάτων που τον προβληματίζουν, γύρω από την θεματική ενότητα απασχόλησης, αλλά και να καταθέσει τον προβληματισμό του.