Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Eπικουρική συνταξιοδότηση: Διευκρινίσεις για χήρες/ους υπαλλήλων Δημοσίου

Διυκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου των επιζώντων συζύγων από τους φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, παρέχει προς τους οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα καθώς και το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), με εγκύκλιο του, το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αυτή αφορά στο άρθρο 2 "Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις" του νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», στην οποία περιλαμβάνεται η διάταξη της περίπτωσης β. της παραγράφου 5, η οποία αφορά τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου των επιζώντων συζύγων από τους φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου,, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 του νόμου ν. 3620/2007το ΦΕΚ 180 Α΄ / 22-8-2011.

Ειδικότερα, στην περ. β. της παρ. 5 του άρθρου 2 ορίζονται, κατά εδάφιο. τα ακόλουθα:

Στο πρώτο εδάφιο προβλέπεται ότι, οι επιζώντες των συζύγων που έχουν δικαιωθεί κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4 παρ. 9 του ν.3620/2007 σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, δικαιούνται την αντίστοιχη για την αυτή αιτία σύνταξη και από τον επικουρικό τους φορέα - τομέα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει επέλθει ο θάνατος, κατά τα οριζόμενα και με τους περιορισμούς που προβλέπονται στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης.

Με την εγκύκλιο δε δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Με την ανωτέρω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους επιζώντες των συζύγων, στους οποίους, από 1-1-2008 και μετά, χορηγούνται δύο συντάξεις από το Δημόσιο, μία από ίδιο δικαίωμα και μία από μεταβίβαση λόγω θανάτου του/της συζύγου, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, να δικαιούνται την αντίστοιχη για την αυτή αιτία σύνταξη λόγω θανάτου και από τον επικουρικό τους φορέα - τομέα, που τους χορηγεί και σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, με τους περιορισμούς που προβλέπονται στην προαναφερόμενη διάταξη και ισχύουν στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης (Δημόσιο), δηλαδή η μία από τις δύο συντάξεις που χορηγεί ο φορέας - τομέας επικουρικής ασφάλισης στους δικαιούχους θα καταβάλλεται, κατόπιν επιλογής τους, μειωμένη κατά 75%.

Είναι προφανές ότι, τα καλυπτόμενα από την εν λόγω διάταξη πρόσωπα είναι μόνον οι επιζώντες των συζύγων, στους οποίους χορηγείται διπλή σύνταξη από το Δημόσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007. Στα εν λόγω πρόσωπα τόσο η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω θανάτου του/της συζύγου όσο και ο υπολογισμός της σύνταξής τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις που ισχύουν για τον κάθε φορέα - τομέα επικουρικής ασφάλισης και η συνταξιοδότησή τους από τους φορείς αυτούς συναρτάται άμεσα από την προηγούμενη συνταξιοδότησή τους για την αυτή αιτία από το Δημόσιο.

Επισημαίνεται ότι, το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης αφορά τους φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου και συγκεκριμένα το ΤΕΑΔΥ και οι Τομείς του "ΤΑΔΚΥ" και "ΤΕΑΠΟΚΑ", οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ -"ΤΕΑΥΑΠ", "ΤΕΑΕΧ" και "ΤΕΑΥΠΣ" καθώς και εκείνοι οι Τομείς επικουρικής ασφάλισης που συνταξιοδοτούν ασφαλισμένους στους οποίους έχει χορηγηθεί κύρια σύνταξη από το Δημόσιο ή από άλλο φορέα με καθεστώς όμοιο με αυτό του Δημοσίου, όπως ο Τομέας "ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ" του ΤΑΥΤΕΚΩ, στους οποίους για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο απαιτείται η συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του κύριου φορέα ασφάλισης και για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης είναι απαραίτητη η προηγούμενη συνταξιοδότηση για την αυτή αιτία από το φορέα κύριας ασφάλισης.

Με βάση τα παραπάνω, οι επιζώντες των συζύγων που δικαιούνται ή έχουν δικαιωθεί διπλή σύνταξη από το Δημόσιο, μία από δικό τους δικαίωμα και μία από μεταβίβαση λόγω θανάτου του/της συζύγου στην οποία δεν συντρέχουν συνδικαιούχα τέκνα, θα δικαιούνται και από τους προαναφερόμενους φορείς - τομείς τις αντίστοιχες για την αυτή αιτία συντάξεις, με τους περιορισμούς που ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, δηλαδή η μία από τις δύο συντάξεις θα τους καταβάλλεται μειωμένη κατά 75%, αφού προηγούμενα με υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα - τομέα επιλέξουν σε ποια από τις δύο συντάξεις επιθυμούν να γίνει η μείωση αυτή.

Στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται ρητά ότι, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν ήδη υποβληθεί στους φορείς - τομείς από επιζώντες συζύγους που ο θάνατος του/της συζύγου τους έχει επέλθει πριν από την 15-7-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 13 του ν.3863/2010) και είναι σε εκκρεμότητα κρίνονται οίκοθεν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων - τομέων και τα οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής, δηλαδή από 22-8-2011.

Εξυπακούεται ότι, για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά την 22α-8-2011 τα οικονομικά αποτελέσματα θα επέρχονται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο φορέα - τομέα. για τους θανάτους που έχουν επέλθει πριν από την 22α-8-2011, ενώ για τους θανάτους που επέρχονται μετά την ημερομηνία αυτή η έναρξη της συνταξιοδότησης είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην καταστατική διάταξη του κάθε φορέα-τομέα.

Τέλος, παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων - τομέων για την άμεση υλοποίηση της διάταξης και είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή πληροφορίας.»
Κέρδος online 30/9/2011 13:51
ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ!!! ΜΠΟΡΕΙΤΕ!!!
από την επίσκεψη στο Γηροκομείο Χανίων


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Υιοθετήστε ένα ηλικιωμένο. Μπορείτε..."
Περισσότερα|
Με αφορμή την αυριανή ημέρα 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, θα θέλαμε να την αφιερώσουμε ,ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην πρόσκληση στον καθένα από μας και την προτροπή, στο σλόγκαν μας που είναι " Υιοθετήσετε ένα ηλιωμένο, Μπορείτε..." Είναι αλήθεια ότι σήμερα, οι ηλικιωμένοι της Ελλάδος , βιώνουν μία πρωτοφανή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ,με βασικότερο την αφαίρεση εισοδήματος με μείωση της σύνταξης ,από την πολιτεία στερώντας τους στο δικαίωμα τους για μια αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά και η κακοποίηση που καθημερινά βιώνουν, τους κόβει την ανάσα, ζουν το φόβο, τον τρόμο, αλλά και το άγχος ,της κάθε στιγμής, νοιώθουν ανασφαλής, νοιώθουν εγκατελημένοι από οικογένεια και
πολιτεία...
Η κακοποίηση , μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: σωματική, ψυχολογική ή συναισθηματική, σεξουαλική, οικονομική, ή απλά να αντανακλά σκόπιμα ή μη στην ...αδιαφορία.Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και το Διεθνές Δίκτυο για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (ΙΝΡΕΑ), έχουν αναγνωρίσει την κακοποίηση των ηλικιωμένων ως ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα. Εκατοντάδες χιλιάδες ηλικιωμένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν κάποια μορφή κακοποίησης κάθε χρόνο.
Η κακοποίηση των ηλικιωμένων αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση του Άρθρου 25 της Ευρωπαϊκής Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και νασυμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή.
Μια σημαντική έρευνα για το που, πότε και πόσο συχνά εμφανίζεται η κακοποίηση των ηλικιωμένων στην Ελλάδα, μαζί με άλλες χώρες της Ε.Ε., πραγματοποιείται τώρα από το τμήμα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα (πρόγραμμα ABUELA). Η συμμετοχή σας σ’ αυτή την έρευνα είναι πολύτιμη και συμβάλλει προς την συλλογή ακριβής
στοιχείων, με στόχο την καταπολέμηση της κακοποίησης και την εξασφάλιση του κάθε ηλικιωμένου συνανθρώπου μας το δικαίωμα για μια αξιοπρεπής ζωή.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καθημερινά βιώνει τηναπελπισία των ηλικιωμένων, που προσέρχονται στα γραφεία της ,αλλά καιέχει ,αποτυπώσει και έχει καταγράψει όχι πρόσωπα γαλήνια ,που θα έπρεπε, να έχουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μας, αλλά μορφές άγριες, από
την δική μας διαχείριση, ή την δική μας αδιαφορία.Οι καταγεγραμμένες καταγγελίες που έχουμε μέχρι σήμερα,μας μιλούν για "παρκάρισμα των ηλικιωμένων" στην μοναξιά στην εγκατάλειψη στην αδιαφορία.
Εμείς ως κοινωνία, δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την " φόρα " της Κυβέρνησης, με μείωση συντάξεων, και κατάργηση των κοινωνικών δομών, εμείς οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στα "περήφανα γηρατειά" προσφέροντας κάτι από μας, ότι μπορούμε, που μπορεί να είναι από ένα χαμόγελο, μέχρι ένα ρούχο, ένα πιάτο φαγητό και ως ΄Ε.Π.Κ.ΧΑΝ προχωρούμε ακόμα ένα βήμα παραπάνω με την πρόσκληση που απευθύνεται σε όλους εμάς

"Υιοθετήσετε ένα ηλικιωμένο, Μπορείτε..."


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών
ΚρήτηςΙωάννα Μελάκη

--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ δηλώνει παρούσα στο Πανλασιθιώτικο Αγροτικό Συλλαλητήριο

έμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ δηλώνει παρούσα, στο Πανλασιθιώτικο Αγροτικό Συλλαλητήριο (23:00)
αγροτικων, συλλαλητηριο, agrotikon, sillalitirio title=
από το Γραφείο Τύπου Με αφορμή το κάλεσμα της Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λασιθίου, των Αγροτικών Συλλόγων... και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου , σχετικά με την διαμαρτυρία του Αγροτικού κόσμου, που θα πραγματοποιηθεί , την Πέμπτη 6 του Οκτώβρη, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , ως η πλέον ευαισθητοποιημένη Κοινωνική Οργάνωση στην περιοχή της Κρήτης , δηλώνει παρούσα, στο Πανλασιθιώτικο Αγροτικό Συλλαλητήριο και καλεί τους καταναλωτές μέλη της, του Νομού Λασιθίου, να πλαισιώσουν τις προσυγκεντρώσεις των οργανωτών , όπως αυτές έχουν προγραμματιστεί, από τα παραπάνω πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία. Επισημαίνοντας δε η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ δια της προέδρου της κ .Ιωάννας Μελάκη ότι Το πρόβλημα των αγροτών είναι πρόβλημα των καταναλωτών, διότι η μείωση του εισοδήματος, από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, από την μη απόδοση των πρεπουσών αποζημιώσεων,από την ακρίβεια των πρώτων υλών και φυτοφαρμάκων, αλλά και από τα ανεπάντεχα "χαράτσια" όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί από την Κυβέρνηση, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην προσβασιμότητα του αγρότη-καταναλωτή τόσο στην αγορά των αγαθών αλλά και των υπηρεσιών, οφείλουμε να είμαστε παρόντες, οφείλουμε να βροντοφωνάξουμε την σκληρότητα των μέτρων , οφείλουμε να θέσουμε στην Πολιτεία τον προβληματισμό μας , αλλά και ακόμα να τις επισημάνουμε την ευθύνη της έναντι των αγροτών, που περνούν την χειρότερη
οικονομική καταιγίδα της ζωής τους.

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου

Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου


Νόμος 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»

Νόμος 4014/2011
ΚΥΑ Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής
ΚΥΑ Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης

Με το νέο νόμο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Εξαιρούνται τα ακίνητα που θα ενταχθούν στον παρόντα νόμο καθώς και αυτά προ του 1955, και όσα περιγράφονται στις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 23 του νόμου. Δεν μπορούν να ρυθμιστούν με τον παρόντα νόμο οι αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις που περιγράφονται στην παρ.3 του άρθρου 23 του νόμου.

Συνολική χρονική διάρκεια της τακτοποίησης
Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις, θα υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος. Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, οι Δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό. Όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν υπαχθούν σε περιοχές που πολεοδομούνται, μετά τα 30 χρόνια θα μπορούν να διατηρηθούν εφόσον οι ιδιοκτήτες τους:

* Αγοράσουν και δεσμεύσουν άλλο γήπεδο ή οικόπεδο (ή τμήμα γηπέδου ή οικοπέδου) άρτιο και οικοδομήσιμο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου του ακινήτου ώστε να συμπληρώσουν την αρτιότητα
* ή καταβάλουν επιπλέον ειδικό πρόστιμο για τη γη που τους υπολείπεται για να συμπληρώσουν την αρτιότητα
* ή αγοράσουν και δεσμεύσουν τμήμα μικρότερου γηπέδου ή οικοπέδου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα, και επίσης καταβάλουν και ειδικό πρόστιμο για την αρτιότητα που υπολείπεται.


Διαδικασία και προθεσμίες της τακτοποίησης
Ο πολίτης από 1ης Οκτωβρίου απευθύνεται σε μηχανικό ο οποίος κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την υπαγωγή στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο». Στη συνέχεια συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2011 και το ηλεκτρονικό σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί από τον πολίτη.

Το τέλος καταβάλλεται (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα, η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2011. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2012 και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ», στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…»

Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι των ενταγμένων στη ρύθμιση αυθαιρέτων από τις αρμόδιες πολεοδομίες, με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση. Ειδικά για τις πρόχειρες (από ευτελή υλικά) κατασκευές, μετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου, ειδική επιτροπή θα εξετάσει την αρχιτεκτονική, μορφολογική και αισθητική ένταξη της κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του κτιστού περιβάλλοντός του.

Υπολογισμός ενιαίου ειδικού προστίμου και τρόπος πληρωμής του
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ακινήτου, την τιμή ζώνης, συντελεστή 15%, την ύπαρξη ή όχι οικοδομική άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/ και οικοδομικής γραμμής), την αλλαγή ως προς την χρήση της πολεοδομικής άδειας και λοιπές παραβάσεις.

Για ακίνητα κατοικίας το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά, σε ισόποσες δόσεις. Καθυστέρηση στις δόσεις επιβάλλει προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για ακίνητα άλλης χρήσης το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 36 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρώτη δόση του προστίμου θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Εάν καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιμο γίνεται έκπτωση 20%. Εάν η πρώτη δόση δεν καταβληθεί μέσα στην προθεσμία των 3 μηνών ή εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις τότε χάνει το δικαίωμά του να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Διάθεση των ποσών που εισπράττονται από το ενιαίο ειδικό πρόστιμο
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που ονομάζεται «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης, αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων στους Ο.Τ.Α., κατεδάφιση αυθαιρέτων και ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων με απόδοση έως 15% του ποσού που εισπράττεται.

Συνέπειες από τη μη υπαγωγή στο νόμο
Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους και πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ)
Η ΕΥΕΚΑ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

* Εντοπίζει και ελέγχει τις αυθαίρετες κατασκευές και εκτελεί τις πράξεις κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές
* Μεριμνά για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων)
* Συνεργάζεται με τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφησης της χώρας για πληρέστερο εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών.

Τα 5 Σημεία της Διαδικασίας

Χρήσιμες Ερωτο-απαντήσεις

Υποδείγματα για τον πολίτη
Υπεύθυνη Δήλωση Εξουσιοδότησης Μηχανικού
Δήλωση Ιδιοκτήτη
Παραδείγματα Υπολογισμού Προστίμου

Υποδείγματα για τον μηχανικό
Εγχειρίδιο Χρήσης
Παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Αυθαιρέτων
Φύλλο Καταγραφής και Υπολογισμού Προστίμου
Παραδείγματα Υπολογισμού Προστίμου
Βεβαίωση Μηχανικού


Επικοινωνία
Για τον Πολίτη (από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Τηλέφωνα: 213 15 15 729
213 15 15 733
213 15 15 737
210 64 53 961
1522

Για το Μηχανικό (από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 32 91 206
Φαξ: 210 32 91 623
Ιστοσελίδα: www.tee.gr
Email:n4014@central.tee.gr
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ δηλώνει παρούσα στο Πανλασιθιώτικο Αγροτικό ΣυλλαλητήριοΜε αφορμή το κάλεσμα της Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λασιθίου, των
Αγροτικών Συλλόγων και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου , σχετικά
με την διαμαρτυρία του Αγροτικού κόσμου, που θα πραγματοποιηθεί ,την
Πέμπτη 6 του Οκτώβρη, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , ως η
πλέον ευαισθητοποιημένη Κοινωνική Οργάνωση στην περιοχή της Κρήτης ,
δηλώνει παρούσα, στο Πανλασιθιώτικο Αγροτικό Συλλαλητήριο και καλεί
τους καταναλωτές μέλη της, του Νομού Λασιθίου, να πλαισιώσουν τις
προσυγκεντρώσεις των οργανωτών , όπως αυτές έχουν προγραμματιστεί, από
τα παραπάνω πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία. Επισημαίνοντας δε
η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ δια της προέδρου της κ .Ιωάννας Μελάκη ότι « Το πρόβλημα
των αγροτών είναι πρόβλημα των καταναλωτών, διότι η μείωση του
εισοδήματος, από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, από την μη
απόδοση των πρεπουσών αποζημιώσεων,από την ακρίβεια των πρώτων υλών
και φυτοφαρμάκων, αλλά και από τα ανεπάντεχα "χαράτσια" όπως αυτά
έχουν σχεδιαστεί από την Κυβέρνηση, δημιουργούν τεράστια προβλήματα
στην προσβασιμότητα του αγρότη-καταναλωτή τόσο στην αγορά των αγαθών
αλλά και των υπηρεσιών, οφείλουμε να είμαστε παρόντες, οφείλουμε να
βροντοφωνάξουμε την σκληρότητα των μέτρων , οφείλουμε να θέσουμε στην
Πολιτεία τον προβληματισμό μας , αλλά και ακόμα να τις επισημάνουμε
την ευθύνη της έναντι των αγροτών, που περνούν την χειρότερη
οικονομική καταιγίδα της ζωής τους.-

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας
Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Το Κράτος επιτέλους κατάλαβε ότι οι συσκευές Οζονοθεραπείας που αγόρασαν 8 στους 10 Έλληνες , είναι ΑΠΑΤΗ!

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Βέβαια αυτό ούτε εμπόδισε, ούτε εμποδίζει τους τηλε-τζαρλατάνους να συνεχίζουν ακάθεκτοι να παραπλανούν τους καταναλωτές, υποσχόμενοι θαύματα στην υγεία τους (πίνοντας Οζονοποιημένο νερό), και κερδίζοντας αμέτρητα εκατομμύρια.
Και φυσικά οι Ιατρικοί Σύλλογοι όλο αυτό τον καιρό τηρούσαν (ουδέτερη) σιγή ιχθύος τρίβοντας τα χέρια τους. Γιατί τα θύματα που πειραματίστηκαν με το σύγχρονους Καματερούς, όταν επέστρεφαν στους γιατρούς , η κατάστασή τους είχε επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να "πληρώσουν" το λάθος τους ακριβά
Τα αρμόδια καθυστερημένα "όργανα" μας, Υπουργείο Υγείας ,ΕΟΦ και Γ.Γ. Καταναλωτή χρειάστηκαν 5 χρόνια για να συμβουλευθούν την Διεθνή Βιβλιογραφία, και να μάθουν αυτό που γνωρίζουν οι πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής. Ότι για την οζονοθεραπεία δεν...
τεκμηριώνεται εφαρμογή της θεωρούμενης «θεραπείας» για κανένα νόσημα».
Και ιδού η χλιαρή αντίδρασή τους που πιστεύουν ότι θα τους εξιλεώσει...
Θα επανέλθουμε...
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Θέμα: Επιβολή χρηματικών προστίμων για παραπλανητικούς ισχυρισμούς
κατά τη διαφήμιση και πώληση στο καταναλωτικό κοινό συσκευών
παραγωγής οζονοποιημένου νερού.
Με αποφάσεις που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης
Σπυράκος, μετά από έρευνα και εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν - κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν.
2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών - χρηματικά πρόστιμα ύψους α)
180.000 ευρώ στην εταιρεία «Ε.Α. ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ & ΣΙΑ – CELL O.E.», με το
διακριτικό τίτλο “INTERCELL HEALTH O.E”, και β) 80.000 ευρώ στην εταιρεία «K.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο “ΔΙΕΘΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ CAMELOT”, για αθέμιτες πρακτικές κατά την προώθηση
συσκευών παραγωγής όζοντος.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν (η πρώτη για τις συσκευές «FIKIORIS
OZON SYSTEM», η δεύτερη για τις συσκευές «IMPERIAL TECH OZONISER O3»,
«COLUMBIA OZONIZER Ο3» κ.ά), παραπλανητικούς ισχυρισμούς, διαφημίζοντας
μέσω ΜΜΕ, διαδικτύου ή εντύπων ότι το οζονοποιημένο νερό που παράγεται μέσω
των πωλούμενων συσκευών έχει αναγνωρισμένες θεραπευτικές ιδιότητες για ένα
ευρύτατο μάλιστα φάσμα ασθενειών. Μέσα από το περιεχόμενο διαφημιστικών
τους ανακοινώσεων ή και εκπομπών εμφάνιζαν στους καταναλωτές ότι οι
ισχυρισμοί τους βασίζονταν σε επιστημονικά δεδομένα και μελέτες, δίχως ωστόσο
να υφίσταται οποιαδήποτε αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργώντας
μάλιστα, με τον τρόπο ή τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούσαν, την αναληθή
εντύπωση στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα τους έχουν λάβει εγκρίσεις και
πιστοποιήσεις από αρμόδιες αρχές.
Ας επισημανθεί ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας με το από
2.8.2011 έγγραφο που εκδόθηκε μετά από σχετικό ερώτημα της ΓΓ Καταναλωτή,
αποφαίνεται ότι «μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη της βιβλιογραφίας σε σχέση με την
οζονοθεραπεία δεν τεκμηριώνεται εφαρμογή της θεωρούμενης «θεραπείας» για κανένα
νόσημα». Περαιτέρω, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, με την από 4.8.2011 απόφασή
του, αξιοποιώντας το υλικό που συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο
πλαίσιο της έρευνάς της, απαγόρευσε τη χρήση για τις συσκευές παραγωγής όζοντος
ισχυρισμών που προσδίδουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες στο οζονοποιημένο
νερό, καθόσον οι ισχυρισμοί αυτοί εμπίπτουν στην έννοια του φαρμάκου.
Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση των
συσκευών αυτών στοιχειοθετούν αθέμιτη εμπορική πρακτική κατά την έννοια των
διατάξεων των άρθρων 9γ έως 9ε του ν. 2251/1994 για την προστασία των
καταναλωτών.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνεχίζει διαδικασίες ελέγχου, στο πλαίσιο της
εποπτείας τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, και σε
άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες προώθησαν ή προωθούν στο καταναλωτικό κοινό
συσκευές παραγωγής οζονοποιημένου νερού, στις οποίες αποδίδουν ατεκμηρίωτα
ιδιότητες θεραπείας και πρόληψης ασθενειών.
Αναρτήθηκε από V.K. στις 8:39 μ.μ.

Με sms μέχρι την Κυριακή για την απαλλαγή ή μείωση του τέλους ακινήτων!

Νέα - ειδήσεις

29/09/2011 - 16:55 - 0 Σχόλια


κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσεικλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όσοι δικαιούνται απαλλαγής από το τέλος ακίνητης περιουσίας, ή έχουν μειωμένο συντελεστή (0,5 ευρώ ανα τ.μ) για να μην τους επιβληθεί το τέλος ή για να πάρουν τη μείωση, θα πρέπει να αποστείλουν γραπτό μήνυμα (sms) και να το δηλώσουν! Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου μέχρι αυτή την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, το μήνυμα θα πρέπει να έχει σταλεί… Συγκεκριμένα:

Το sms θα πρέπει να σταλεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών στον αριθμό 54160 αναγράφοντας ΕΤΑ, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τον αριθμό της παροχής της ΔΕΗ, διαχωριζόμενα με ένα κενό χαρακτήρα.

Η Γ.Γ. Πληροφορικών συστημάτων, αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία, παραδίδει στη ΔΕΗ και στους άλλους εναλλακτικούς παρόχους ρεύματος, λίστα με τα ονόματα όσων απαλλάσσονται του ειδικού τέλους ή δικαιούνται να πληρώσουν μειωμένο τέλος.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν γραπτό μήνυμα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλουν την πρώτη δόση και να το στείλουν και αργότερα, έως τις 30 Νοεμβρίου.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή θα ληφθεί υπόψη στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς παρόχους μετά την έγκριση της αίτησης. Για ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον θα γίνει συμψηφισμός στους επόμενους λογαριασμούς.

Υπενθυμίζεται ότι μείωση στο τέλος ακινήτων επέρχεται στις εξής περιπτώσεις:

I. H επιβολή ειδικού τέλους που ισούται με 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

α) Πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του Ν. 1910/1944, εφόσον τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, Α΄ 151), κατά το οικονομικό έτος 2011, με οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους μέχρι 30.000 ευρώ ή

β) Πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, ανάπηρο, κατά την έννοια της περιπτώσεως θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ (ολικώς τυφλοί και πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%).

II. Η απαλλαγή από το ειδικό τέλος για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

α) Μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή

β) Άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι άνεργοι των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν απαλλάσσονται, εάν το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ο ανωτέρω μειωμένος συντελεστής τέλους της περίπτωσης I και η απαλλαγή από αυτό της περίπτωσης II δεν ισχύουν και το τέλος υπολογίζεται όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 52:

1. Αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008 υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο ή

2. Αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ καθώς και

3. Για το πλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.

Η όλη κίνηση προκαλεί μεγάλα ερωτήματα καθώς όσοι εμπνεύστηκαν τη μέθοδο ίσως να μη σκέφτηκαν ότι αναφέρονται και σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ανθρώπους που δεν κατέχουν την τεχνολογία και φυσικά δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Παρέμβαση ΕΦΕΤ για ουσιαστική στήριξη της ελληνικής παραγωγής προϊόντων κρέατος. Οι προτάσεις τίθενται σε διαβούλευση (29/9/2011 16:18)

Παρέμβαση επιχειρεί να κάνει ο ΕΦΕΤ για την ουσιαστική – όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του – στήριξη της ελληνικής παραγωγής προϊόντων κρέατος. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «Ο ΕΦΕΤ έχει γίνει αποδέκτης πληθώρας αιτημάτων από εκπροσώπους των παραγωγικών κλάδων για την τροποποίηση των άρθρων 88-91 του Κ.Τ.Π. που αναφέρονται στα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της καινοτομίας που έχει επέλθει στον κλάδο».

Και προσθέτει: «Με το συντονισμό του ΕΦΕΤ συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με στόχο την αναθεώρηση των άρθρων 88-91 του Κ.Τ.Π. Στην ομάδα που συγκροτήθηκε συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών και των επιχειρήσεων τροφίμων.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν εκπρόσωποι:

* Του ΕΦΕΤ
* Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
* Του Γενικού Χημείου του Κράτους
* Του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ)
* Του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Ελληνικής Παραγωγής –Εμπορίας και Μεταποίησης Κρέατος Βορείου Ελλάδας (ΣΠΑΚΒΕ)

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται με την νέα πρόταση είναι οι εξής:

* Αναθεωρείται ο τρόπος κατηγοριοποίησης των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος
* Διευκρινίζονται θέματα επισήμανσης των προϊόντων που αναφέρονται στις κατηγορίες αυτές
* Καθορίζονται τα επιτρεπόμενα συστατικά και πρόσθετα, καθώς και ειδικές προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον (γύρος, σουβλάκι, κλπ)
* Γίνεται καταγραφή ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική κατοχύρωση των προδιαγραφών παρασκευής τους.

Το σχέδιο των αναθεωρημένων άρθρων 88-91, αναρτάται προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, αποστέλλοντας τα σχόλιά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dae@efet.gr ή εναλλακτικά μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ΕΦΕΤ/Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα 11526
Το προς διαβούλευση σχέδιο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΰΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣΰΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Μέσα από τη διαβούλευση και τον διάλογο με τους συναρμόδιους φορείς προχωράμε στην επικαιροποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά στα προϊόντα με βάση το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος. Με την παρέμβασή μας αυτή στοχεύουμε στην ουσιαστική στήριξη και υποβοήθηση αυτού του πολύ σημαντικού κλάδου, ώστε να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να είναι ανταγωνιστικός στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, γεγονός που πιστεύουμε ότι θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία, για την ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και για την ασφάλεια των καταναλωτών».

Σαρωτική εγκύκλιος του υπ. Εργασίας Πλήρης σύνταξη στα 65 και μειωμένη στα 60 για όλους!

29/09/2011 17:3
http://img.protothema.gr/95B71B161351A7352B1FC2AC37E94E86.jpg


Το μπόνους της αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκό καθεστώς ενώ αυξάνονται σταδιακά έως το 2015 στα 60 και στα 65 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για απονομή μειωμένης και πλήρους σύνταξης αντίστοιχα.

Επίσης, καθιερώνεται πλαφόν στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ τα 2773 ευρώ αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2011 στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα οικογενειακά επιδόματα.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους που απέστειλε ο Υπουργός Εργασίας κ. Κουτρουμάνης στα ταμεία δίνεται επίσης το δικαίωμα με κάποιες προυποθέσεις στον ασφαλισμένο του Ο.Α.Ε.Ε. να διατηρήσει το επάγγελμά του μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.

Συγεκριμένα για τις παλαιές ασφαλισμένες του Ι.Κ.A
- Ε.Τ.Α.Μ. (δηλαδή, υπαγόμενες στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά, μέχρι και την 31.12.1992), οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει, κατ΄ελάχιστον, 4.500 ημέρες ασφάλισης, προβλέπεται σταδιακή προσαύξηση του ισχύοντος, μέχρι 31.12.2010, ορίου ηλικίας των 60 και 55 ετών, προκειμένου για λήψη, αντίστοιχα, πλήρους και μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αρχής γενομένης από την 01.01.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση (κατά το έτος 2015), των 65 και 60 ετών, αντίστοιχα.

Με τον τρόπο αυτό, καθιερώνεται από το έτος 2015 και εφεξής, το 65ο έτος, ως γενικό όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος και το 60ο έτος, ως γενικό όριο ηλικίας για τη λήψη μειωμένης. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων ανεξάρτητα από φύλο και ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

Στο πλαίσιο, δε, της σταδιακής αυτής εναρμόνισης του ορίου ηλικίας για τις μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένες ορίζεται ότι θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη μειωμένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση, αντίστοιχα, των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος της συμπλήρωσης του 55ου ή του 60ου έτους της ηλικίας τους.

Η σταδιακή προσαύξηση των απαιτούμενων, κάθε χρόνο, ορίων ηλικίας, προκειμένου για λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα :

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010 4.500 55
2011 4.500 56
2012 4.500 57
2013 4.500 58
2014 4.500 59
2015 4.500 60

Η σταδιακή προσαύξηση των απαιτούμενων, κάθε χρόνο, ορίων ηλικίας, προκειμένου για λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα :

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010 4.500 60
2011 4.500 61
2012 4.500 62
2013 4.500 63
2014 4.500 64
2015 4.500 65

και σταθεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και μετά με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και μετά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.

Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν από 1/1/2011 και μετά με βάση προϋποθέσεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρου 10 του ν. 3863/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 και, ως εκ τούτου, δεν έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Επομένως, από το πεδίο εφαρμογής αποκλείονται τα πρόσωπα που ήδη έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 ή θεμελιώνουν από 1/1/2011 και μετά με διατάξεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 (π.χ. γονείς ή σύζυγοι αναπήρων - συνταξιοδοτούμενοι με το άρθρο 140 του ν. 3655/2008, άνδρες που συνταξιοδοτούνται με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 65 ετών).

Επίσης, δεδομένου ότι με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 δεν θίγονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου, οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι του άρθρου 40 αναγνωρίζονται μόνο στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (με εξαίρεση το χρόνο στρατιωτικής θητείας, ο οποίος αναγνωρίζεται και για θεμελίωση σύνταξης αναπηρίας/θανάτου υπό τις προϋποθέσεις του ν. 1358/83, όπως ισχύει) .

Ειδικά σε ό,τι αφορά στις μητέρες ανήλικων τέκνων, ασφαλισμένες από 1/1/1993 και μετά (νέες ασφαλισμένες), η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης με τις εν λόγω διατάξεις δίνεται από 1/1/2013 και μετά, οπότε (σύμφωνα με την παρ. 17 ε του άρθρου 10 του ν. 3863/10) τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992, που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010, δεν έχουν το δικαίωμα να προβούν στις προβλεπόμενες από τη ρύθμιση αυτή αναγνωρίσεις, εκτός, βέβαια, αν επιλέξουν να μην συνταξιοδοτηθούν με αυτές τις διατάξεις, αλλά με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και μετά, με βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010.

Όσον αφορά στη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος από τους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα είναι δυνατή και στις περιπτώσεις αυτές η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην παρούσα και τις διατάξεις περί διπλοσυντασυνταξιούχων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις λήψης δεύτερης σύνταξης με προϋποθέσεις που δεν μεταβλήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, με εξαίρεση την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, η οποία, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983.
Αναλυτικά παραδείγματα
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα επόμενα παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ το 1991, η οποία την 31η/12/2010 είχε 19 έτη ασφάλισης και ανήλικο παιδί μπορεί:

είτε να επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη (ως μητέρα ανηλίκου με τουλάχιστον 181/2 έτη ή 5500 ημέρες ασφάλισης) στην ηλικία των 55 ετών (50 για μειωμένη) - διατάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- χωρίς, στην περίπτωση αυτή να έχει δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011
είτε να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης (με την προϋπόθεση ότι θα έχει ανήλικο παιδί κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου αυτού) και σε ηλικία που προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, π.χ. στο παράδειγμα αυτό, το 2016 και ηλικία 65 ετών (60 για μειωμένη).

Αναγνωρίζοντας πλασματικό χρόνο 4 ετών το 2012, θα έχει 25 (πραγματικά και πλασματικά) έτη ασφάλισης και εφόσον έχει και ανήλικο παιδί κατά το έτος αυτό, μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της (του 53ου για μειωμένη).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Γυναίκα ασφαλισμένη από το 1988 στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ, η οποία την 31η/12/2010 είχε ανήλικο παιδί, 18 έτη ασφάλισης και ηλικία 49 ετών, συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης (χωρίς αναγνώριση πλασματικού χρόνου) το έτος 2017. Το έτος αυτό, εφόσον έχει και ανήλικο παιδί, μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης σε ηλικία 65 ετών (60 για μειωμένη).
Εναλλακτικά, (με 181/2 έτη ή 5500 ημέρες ασφάλισης -διατάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) το 2011 και εφόσον έχει ανήλικο παιδί τότε, μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης σε ηλικία 57 ετών (52 για μειωμένη),
ή, (παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.3996/2011) αναγνωρίζοντας, μέχρι 31/12/2013, πλασματικό χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, χρόνο επιδότησης λόγω ασθένειας, χρόνο ανεργίας κ.λπ.) μπορεί (συμπληρώνοντας 181/2 έτη ή 5500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 και με ανήλικο παιδί τότε), να δικαιωθεί σύνταξης λόγω γήρατος με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 (55 ετών για πλήρη - 50 ετών για μειωμένη σύνταξη).

ή, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να αναγνωρίσει το 2012 πλασματικό χρόνο 5 ετών, οπότε, έχοντας συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και έχοντας ανήλικο παιδί το 2012, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της (του 53ου για μειωμένη)1.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

¶νδρας ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ από το 1982, ο οποίος την 31η/12/2010 έχει 20 έτη ασφάλισης χωρίς να θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με κάποια από τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1982, θα δικαιωθεί πλήρους συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία του, π.χ. το 2025 εάν δεν έχει διακοπή του ασφαλιστικού του βίου.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να αναγνωριστεί πλασματικός χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011, δεδομένου ότι η διάταξη που προβλέπει τη συνταξιοδότηση των μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένων μετά από 35 έτη ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους δεν έχει θιγεί από τις διατάξεις του ν. 3863/2010.

Εναλλακτικά, στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του (προϋπόθεση συνταξιοδότησης 15 έτη ασφάλισης + 65 ετών), χωρίς και πάλι να δικαιούται να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, αφού η εν λόγω προϋπόθεση δεν θίγεται από τον ν. 3863/2010.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

Γυναίκα ασφαλισμένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ από το 1983, η οποία έχει, το 2010, ηλικία 58 ετών και 26 έτη ασφάλισης, έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης το 2010. Η ασφαλισμένη αυτή θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης το έτος 2012 -με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της. Προφανές είναι ότι, στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να αναγνωριστεί πλασματικός χρόνος του άρθρου 40 του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

Γυναίκα ασφαλισμένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ από το 1983, η οποία έχει, το 2010, ηλικία 52 ετών και 26 έτη ασφάλισης, δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης το 2010. Η ασφαλισμένη αυτή συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2013, οπότε θεμελιώνει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της -εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να αναγνωρίσει και πλασματικό χρόνου του άρθρου 40 του νόμου αυτού (προϋπόθεση το 2010: 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 55 ετών για μειωμένη - 60 για πλήρη. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα έτος ετησίως μέχρι το 60ό για μειωμένη το 2015 και το 65ο για πλήρη σύνταξη το 2015.)

Δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος θεμελιώνει όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται κατά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της (το 2018), άρα μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης στο 65ο έτος της ηλικίας της. Στην περίπτωση αυτή μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αναγνωρίσει και πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

ΙΙ. ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (παρ. 5 του άρθρου 61)

Οως γνωρίζετε, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004, για τους γιατρούς εργασίας που απασχολούνταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρόσληψής τους και ανεξάρτητα από προηγούμενη υποχρεωτική ασφάλισή τους σε άλλον φορέα ασφάλισης πλην του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), προβλέφθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση στο ΤΣΑΥ και η καταβολή σε αυτό της εισφοράς ελεύθερου επαγγελματία, ενώ διακόπτονταν η τυχόν υποχρεωτική τους ασφάλιση σε άλλον φορέα, στον οποίο μπορούσαν να ασφαλιστούν προαιρετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, καταβάλλοντας οι ίδιοι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών τους.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν.3996/2011,ιατροί εργασίας οι οποίοι απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1568/1985 και έχουν υπαχθεί από την πρόσληψή τους στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου, πλην του ΤΣΑΥ, φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα αυτού, εφόσον η πρόσληψή τους και η υπαγωγή τους στην ασφάλιση πραγματοποιήθηκε μέχρι και την 31 η/ 12/1992.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν.3996/2011 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 3232/2004.

ΙΙΙ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (παρ. 8 του άρθρου 63)
Με την παρ. 8 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011, προσδιορίζεται η αληθής έννοια της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, με την οποία επανακαθορίζονται τα ανώτατα ποσά συντάξεων γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει 35 έτη (ή 10.500 ημέρες) ασφάλισης.

Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας και την επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών οργανισμών και προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά, ιδιαίτερα στην παρούσα εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, κρίνεται σκόπιμη η ένταξη στο ανά μήνα ανώτατο όριο συντάξεων (πλαφόν) του 4πλάσιου του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ και των οικογενειακών επιδομάτων. Ο νέος αυτός τρόπος επιβολής ανώτατου ορίου στις καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις γήρατος και αναπηρίας εφαρμόζεται, από 1/7/2011, σε όλους όσους λαμβάνουν ή θα λάβουν σύνταξη από την ημερομηνία αυτή και μετά. Ειδικότερα:

Όπως αναφέρουμε και στη με αριθ. Φ.80000/οικ.16280/1068/14-7-2011 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους μισθωτούς ασφαλισμένους τους για 35 έτη ασφάλισης ή 10.500 ημέρες εργασίας συμπεριλαμβανομένων, από 1/7/2011, και των οικογενειακών επιδομάτων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 ¤).

Έτσι, π.χ. ασφαλισμένος του πρώην ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της δικαιούμενης μηνιαίας σύνταξης (μαζί με οικογενειακά επιδόματα) ανέρχεται σε 2.850,00
¤, θα δικαιωθεί σύνταξης ύψους 2.773,40 ¤, δηλαδή θα περιοριστεί στο ανωτέρω πλαφόν.

Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που το εξαγόμενο ποσό σύνταξης (μαζί με οικογενειακά επιδόματα) δεν υπερβαίνει το ανωτέρω πλαφόν (σήμερα 2.773,40 ¤), δεν θα γίνεται καμία περικοπή.

Κατασχέσεις μισθών και συντάξεων για όσους χρωστάνε στην εφορία...

Αναρτήθηκε: 29 Sep 2011, 15:53 | Πηγή: i-reportergr
Στην κατάσχεση μισθών οφειλετών του δημοσίου προχωρά η Εφορία, βάσει των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών που προβλέπονται στη φορολογική νομοθεσία.
Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων αλλά και σε συντάξεις, διευκρινίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, διευκρινίζοντας ότι προϋπόθεση είναι το εναπομείναν υπόλοιπο να μην είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.

Όπως αναφέρουν, το μέτρο δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά, αλλά πλέον - υπό το φως της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας- θα εφαρμόζεται εντατικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαδικασία υποβολής για την ένταξη στη ρύθμιση αυθαιρέτων

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2011 14:43
Γράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών
Διαδικασία υποβολής για την ένταξη στη ρύθμιση αυθαιρέτων.

Mε την έκδοση των προβλεπόμενων από το ν.4014/2011 Υπουργικών Αποφάσεων θα οριστεί η λεπτομερής διαδικασία όπου και θα δίνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Ακολουθούν τα βασικά στάδια της διαδικασίας υποβολής για την ένταξη στη ρύθμιση.
-Ο πολίτης επισκέπτεται μηχανικό της επιλογής του που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός ενημερώνεται για το αυθαίρετο, κάνει αυτοψία και αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Επίσης υπολογίζει το προσωρινό πρόστιμο.
-Ο μηχανικός συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης και το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα από 1ης Οκτωβρίου 2011. Το σύστημα εκδίδει «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο και εντολή «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παράβολο).
-Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε τραπεζικό ίδρυμα (και ηλεκτρονικά – web banking) της επιλογής του και η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα. Με την πιστοποίησή της ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.
-Ακολουθούν οι πληρωμές του αριθμού των δόσεων που θα επιλέξει ο πολίτης και εντάσσονται στον προγραμματισμό που συνοδεύει το συγκεκριμένο μοναδικό αριθμό. Για τις πληρωμές πάντα ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη θα δίνονται κωδικοί που θα του επιτρέπουν την ενημέρωσή του για την πορεία υπαγωγής στη ρύθμιση, των δόσεων και την καταχώρηση των πληρωμών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα υπάρχει συνεχής δυνατότητα ενημέρωσης τόσο του μηχανικού αλλά και του πολίτη για το οφειλόμενο υπόλοιπο.
-Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες (εντός τετραμήνου από την καταχώριση της αίτησης) και ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
-Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων – μελετών – δικαιολογητικών – δηλώσεων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του εντασσόμενου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.
Για τις περιπτώσεις όπου ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση της βεβαίωσης ρύθμισης αυθαιρέτου, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα προετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων η πληρότητα θα δηλώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός δέκα ημερών μετά την ειδοποίηση του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών».
Εξουσιοδοτημένη αρχή (πολεοδομία) θεωρεί τη βεβαίωση με σφραγίδα με την οποία θα έχει εφοδιαστεί. Η θεωρημένη βεβαίωση είναι απαραίτητη και χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.
alt

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/

Σκληρά και εξοντωτικά τα μέτρα της Κυβέρνησης

Συντάκτης / NextDeal
Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011 11:01Σκληρά και εξοντωτικά τα μέτρα της Κυβέρνησης

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη*,

Τα μέτρα της Κυβέρνησης πέφτουν σαν βροχή στα νοικοκυριά με τους καταναλωτές να έχουν ξεπεράσει τα φορολογικά τους όρια. Φόβος και τρόμος οι ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ.Βενιζέλου!! Απροσανατολισμός, ερωτηματικά για την βιωσιμότητα του Έλληνα πολίτη φορολογουμένου. Τα μέτρα είναι σκληρά, αψυχολόγητα, βίαια και αυταρχικά. Σήμερα ένας μεσαίος καταναλωτής καλείται σε εισόδημα 40.000 Ευρώ να πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις των 10.000 Ευρώ. Η επίπτωση στα νοικοκυριά είναι σημαντική. Είναι σημαντική, αλλά και άκαιρη η Χρονική στιγμή που ανακοινώνονται, την τελευταία στιγμή, σε λίγο (Οκτώβριος), να ανακοινώνονται μέτρα που πρέπει να εκτελεστούν από τους καταναλωτές για το 2011. Βασικά να καλούμαστε οι πολίτες αυτής της Χώρας, μιας Χώρας που καλπάζει η οικονομική ύφεση από το έτος 2009 να καταναλώσουμε για να μην τιμωρηθούμε. Έχουμε; (΄Ενα εκατομμύριο ΄Ελληνες πολίτες βρίσκονται έξω από την απασχόληση, σύμφωνα με επίσημαστοιχεία).


Δηλαδή γίνεται επιβεβλημένη προσπάθεια από την ίδια την πολιτεία και δια του εκπροσώπου της Υπουργού των Οικονομικών, αν κάποιος καταναλωτής έχει ή θέλει να έχει κάποια οικονομία, να βγει στην αγορά να τα ξοδέψει ... γιατί άραγε; Για να εισπράξει η πολιτεία από έμμεσους φόρους; Ακούστηκε και αυτό, θα φορολογηθούν οι καταθέσεις, ποιες καταθέσεις, του παππού και της γιαγιάς; Που κάτι έχουν αφήσει για τα γηρατειά τους; Γιατί σήμερα δεν φορολογούνται; Επικρατεί Φορολογικό Κομφούζιο. Παντού φόροι, στο νερό, στο ρεύμα στο τηλέφωνο, στα είδη που καταναλώνουμε, αλλά και στην στέγη που κατοικούμε. Σήμερα ο ΄Ελληνας πολίτης βρίσκεται στο μάτι του Φορολογικού κυκλώνα, νοιώθει αμήχανος, ανήμπορος, πιεσμένος, χωρίς η επίσημη πολιτεία να του παρέχει μέσω δομής ψυχολογική στήριξη, κοινωνική στήριξη. Μήπως αυτή η πίεση, μας ωθήσει ως πολίτες, να πάρουμε τα βουνά, να γίνουμε άνθρωποι των σπηλαίων; Τουλάχιστον εκεί θα ξεκουραστούμε από τις συμπληγάδες πέτρες (χαράτσι) που καλούμαστε σαν πολίτες αυτού του τόπου να αποδίδουμε καθημερινά, βαφτισμένα με διάφορα ονόματα (τέλος ακίνητης περιουσίας, κατά κεφαλή φόρος, κ.λ.π.) για να κρύβεται η ολική φορολόγηση, από μια πολιτεία άστοργη, βάρβαρη και αυταρχική που δεν προστατεύει τα παιδιά της, αλλά τα ωθεί στην οικονομική κατάρρευση και εξαθλίωση, επειδή κάποιοι δεν διαχειρίστηκαν (διαχρονικά) τον ελληνικό πλούτο και τα έσοδα της Οικονομίας της Χώρας για το καλό της κοινωνίας, αλλά πρόταξαν το ίδιον συμφέρον και τώρα με περισσό θράσος, αυτήν την κακοδιαχείριση αιτούν και απαιτούν να την φορτώσουν στις πλάτες των καταναλωτών, σαν να είναι οι ίδιοι άμοιροι των ευθυνών.


Όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι Χώρα μας έχει χρέη, χρέη παντού, εσωτερικά και εξωτερικά, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι γιατί αυτή την κακοδιαχείριση να μην την πληρώσουν οι διαχειριστές της εξουσίας του χθες και του σήμερα που έθρεψαν από την αδυναμία της εποπτείας τους, κάποιους κερδοσκόπους εις βάρος της κοινωνίας και της ίδιας της πολιτείας; Γιατί να την πληρώσει ο καλός πολίτης, ο συνεπής πολίτης;


Θα επικροτούσαμε τα μέτρα αν όλοι οι πολίτες της Χώρας ήμασταν φοροφυγάδες, ασυνεπείς στις πληρωμές μας προς την πολιτεία,αλλά είναι αδικία η ίδια η πολιτεία να μας βάζει όλους σε ένα καζάνι και να επικρατεί σύγχυση και πάλι ωφελημένοι να είναι οι ίδιοι που ποτέ δεν πλήρωσαν που ποτέ δεν συμμετείχαν στα οικονομικά βάρη της Χώρας.* Η κυρία Ιωάννα Μελάκη είναι Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Θέμα: Επιβολή χρηματικών προστίμων για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά τη διαφήμιση και πώληση στο καταναλωτικό κοινό συσκευών παραγωγής οζονοποιημένου νερού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Θέμα: Επιβολή χρηματικών προστίμων για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά τη διαφήμιση και πώληση στο καταναλωτικό κοινό συσκευών παραγωγής οζονοποιημένου νερού.

Με αποφάσεις που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος, μετά από έρευνα και εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν - κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών - χρηματικά πρόστιμα ύψους α) 180.000 ευρώ στην εταιρεία «Ε.Α. ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ & ΣΙΑ – CELL O.E.», με το διακριτικό τίτλο “INTERCELL HEALTH O.E”, και β) 80.000 ευρώ στην εταιρεία «K. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο “ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ CAMELOT”, για αθέμιτες πρακτικές κατά την προώθηση συσκευών παραγωγής όζοντος.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν (η πρώτη για τις συσκευές «FIKIORIS OZON SYSTEM», η δεύτερη για τις συσκευές «IMPERIAL TECH OZONISER O3», «COLUMBIA OZONIZER Ο3» κ.ά), παραπλανητικούς ισχυρισμούς, διαφημίζοντας μέσω ΜΜΕ, διαδικτύου ή εντύπων ότι το οζονοποιημένο νερό που παράγεται μέσω των πωλούμενων συσκευών έχει αναγνωρισμένες θεραπευτικές ιδιότητες για ένα ευρύτατο μάλιστα φάσμα ασθενειών. Μέσα από το περιεχόμενο διαφημιστικών τους ανακοινώσεων ή και εκπομπών εμφάνιζαν στους καταναλωτές ότι οι ισχυρισμοί τους βασίζονταν σε επιστημονικά δεδομένα και μελέτες, δίχως ωστόσο να υφίσταται οποιαδήποτε αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργώντας μάλιστα, με τον τρόπο ή τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούσαν, την αναληθή εντύπωση στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα τους έχουν λάβει εγκρίσεις και πιστοποιήσεις από αρμόδιες αρχές.
Ας επισημανθεί ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας με το από 2.8.2011 έγγραφο που εκδόθηκε μετά από σχετικό ερώτημα της ΓΓ Καταναλωτή, αποφαίνεται ότι «μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη της βιβλιογραφίας σε σχέση με την οζονοθεραπεία δεν τεκμηριώνεται εφαρμογή της θεωρούμενης «θεραπείας» για κανένα νόσημα». Περαιτέρω, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, με την από 4.8.2011 απόφασή του, αξιοποιώντας το υλικό που συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο πλαίσιο της έρευνάς της, απαγόρευσε τη χρήση για τις συσκευές παραγωγής όζοντος ισχυρισμών που προσδίδουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες στο οζονοποιημένο νερό, καθόσον οι ισχυρισμοί αυτοί εμπίπτουν στην έννοια του φαρμάκου.
Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση των συσκευών αυτών στοιχειοθετούν αθέμιτη εμπορική πρακτική κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9γ έως 9ε του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνεχίζει διαδικασίες ελέγχου, στο πλαίσιο της εποπτείας τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, και σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες προώθησαν ή προωθούν στο καταναλωτικό κοινό συσκευές παραγωγής οζονοποιημένου νερού, στις οποίες αποδίδουν ατεκμηρίωτα ιδιότητες θεραπείας και πρόληψης ασθενειών.

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Σκληρά και εξοντωτικά τα μέτρα της Κυβέρνησης

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Γράφει η Ιωάννα Μελάκη *

Τα μέτρα της Κυβέρνησης, πέφτουν σαν βροχή στα νοικοκυριά , με τους καταναλωτές να έχουν ξεπεράσει τα φορολογικά τους όρια.Φόβος και τρόμος οι ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών
κ.Βενιζέλου!!.
Απροσανατολισμός, ερωτηματικά , για την βιωσιμότητα του Έλληνα πολίτη φορολογουμένου.Τα μέτρα είναι σκληρά, αψυχολόγητα, βίαια και αυταρχικά.Σήμερα ένας μεσαίος καταναλωτής ,καλείται σε εισόδημα40.000 Ευρώ, να πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις των 10.000 Ευρώ.Η επίπτωση στα νοικοκυριά είναι σημαντική , Είναι σημαντική, αλλά και άκαιρη η Χρονική στιγμή που ανακοινώνονται,την τελευταία στιγμή ,σε λίγο (Οκτώβριος),να ανακοινώνονται μέτρα που πρέπει να εκτελεστούν από τους καταναλωτές , για το 2011.Βασικά να καλούμαστε οι πολίτες
αυτής της Χώρας, μιας Χώρας που καλπάζει η οικονομική ύφεση από το έτος 2009, να καταναλώσουμε για να μη τιμωρηθούμε, έχουμε; (΄Ενα εκατομμύριο ΄Ελληνες πολίτες βρίσκονται έξω από την απασχόληση ,σύμφωνα με επίσημα στοιχεία) Δηλαδή γίνεται επιβεβλημένη προσπάθεια από την ίδια την πολιτεία και δια του εκπροσώπου της Υπουργού των
Οικονομικών,αν κάποιος καταναλωτής έχει ή θέλει να έχει κάποια οικονομία, να βγει στην αγορά να τα ξοδέψει ...γιατί άραγε :για να εισπράξει η πολιτεία από έμμεσους φόρους; Ακούστηκε και αυτό, θα φορολογηθούν οι καταθέσεις, ποιες καταθέσεις, του παππού και της γιαγιάς;΄που κάτι έχουν αφήσει για τα γηρατειά τους ;΄γιατί σήμερα δεν φορολογούνται; Επικρατεί Φορολογικό Κοφούζιο, Παντού φόροι, στο νερό, στο ρεύμα στο τηλέφωνο, στα είδη που καταναλώνουμε, αλλά και στην στέγη που κατοικούμε. Σήμερα ο ΄Ελληνας πολίτης βρίσκεται στο μάτι του Φορολογικού κυκλώνα, νοιώθει αμήχανος,ανήμπορος,πιεσμένος, χωρίς η επίσημη πολιτεία να του παρέχει μέσω δομής, ψυχολογική στήριξη, κοινωνική στήριξη. Μήπως αυτή η πίεση, μας ωθήσει ως πολίτες, να πάρουμε τα βουνά,΄να γίνουμε άνθρωποι των σπηλαίων; τουλάχιστον εκεί θα ξεκουραστούμε, από τις συμπληγάδες πέτρες( χαράτσι), που καλούμαστε σαν πολίτες αυτού του τόπου ,να αποδίδουμε καθημερινά, βαφτισμένα με διάφορα ονόματα (τέλος ακίνητης περιουσίας, κατά κεφαλή φόρος,κ.λ.π.)για να κρύβεται η ολική φορολόγηση, από μια πολιτεία άστοργη,βάρβαρη και αυταρχική, που δεν προστατεύει τα παιδιά της, αλλά τα ωθεί στην οικονομική κατάρρευση και εξαθλίωση, επειδή κάποιοι δεν διαχειρίστηκαν(διαχρονικά)τον ελληνικό πλούτο και τα έσοδα της
Οικονομίας της Χώρας, για το καλό της κοινωνίας, αλλά πρόταξαν το ίδιον συμφέρον, και τώρα με περισσό θράσος, αυτή την κακοδιαχείριση αιτούν και απαιτούν, να την φορτώσουν στις πλάτες των καταναλωτών, σαν να είναι οι ίδιοι άμοιροι των ευθυνών.
Όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι Χώρα μας έχει χρέη, χρέη παντού,εσωτερικά και εξωτερικά, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι γιατί αυτή την κακοδιαχείριση να μη την πληρώσουν οι διαχειριστές της εξουσίας, του χθες και του σήμερα, που έθρεψαν από την αδυναμία της εποπτείας τους, κάποιους κερδοσκόπους,εις βάρος της κοινωνίας και της ίδιας της πολιτείας, Γιατί να την πληρώσει ο καλός πολίτης , ο συνεπής πολίτης;
Θα επικροτούσαμε τα μέτρα αν όλοι οι πολίτες της Χώρας,ήμασταν φοροφυγάδες, ασυνεπής στις πληρωμές μας προς την πολιτεία,αλλά είναι αδικία η ίδια η πολιτεία να μας βάζει όλους σε ένα καζάνι,και να επικρατεί σύγχυση και πάλι ωφελημένοι να είναι οι ίδιοι που ποτέ δεν πλήρωσαν,που ποτέ δεν συμμετείχαν στα οικονομικά βάρη της Χώρας.


* Πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ


, με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές του Νομού μας αυτές τις ημέρες, και επειδή είναι επικίνδυνο το άναμμα φωτιάς για εκδήλωση πυρκαγιάς, εφιστά την προσοχή των πολιτών στα παρακάτω:

Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται στο Νομό μας (λόγω κλιματολογικών αλλαγών , θα ήταν λοιπόν παράτολμο, το άναμμα φωτιάς για το κάψιμο ξερόκλαδων, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σημειωτέον ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχουν μειωθεί λόγω συνταξιοδότησης μέρος του προσωπικού ,συγχρόνως δε οι συμβασιούχοι πυροσβέστες συμμετέχουν όσο τους επιτρέπεται από το εργασιακό τους καθεστός , επομένως ο κίνδυνος δημιουργίας και εξάπλωσης πυρκαγιάς από άναμμα φωτιάς είναι προφανώς μεγαλύτερος, αλλά και υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος για κάψιμο καλλιεργήσιμων εκτάσεων, και μάλιστα εκτάσεων ελαιοδένδρων, που βρίσκονται σε περίοδο συγκομιδής του ελαιοκάρπου.

Τώρα σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί φωτιά, θα πρέπει άμεσα αφού ενημερώσει τον πλησιέστερο πυροσβεστικό σταθμό, να το κοινοποιήσει και σε άλλους πολίτες με το προσφορότερο μέσο (κινητό τηλέφωνο) προς περιορισμό της φωτιάς και επιχείρηση κατάσβεσης ώσπου να φθάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .

Η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, είναι σε επιφυλακή, για συνδρομή σε περίπτωση τυχόν επεισοδίου Περιβαλλοντολογικής Πυρκαγιάς

Ο Αντιπρόεδρος και Συντονιστής της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ
Γιώργος Παπαλάς
νέος νόμος για τα αυθαίρετα – Όλο το κείμενο

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αρθρο 1

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των
οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον,
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον.

Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία
ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα
οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία
του περιβάλλοντος σχετικά με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος. Τα έργα και οι
δραστηριότητες της κατηγορίας Α κατατάσσονται: α) σε αυτά που ενδέχεται να
προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την
υποκατηγορία Α1 και β) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2.

Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία
χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον
και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται
για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8.

Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων γίνεται βάσει των σχετικών κριτηρίων
του Παραρτήματος Ι.

2. Εργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Αμυνας, καθώς και
έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

3. Εργα και δραστηριότητες, ο σχεδιασμός και η διαδικασία υλοποίησης των
οποίων υιοθετούνται με ειδικό νόμο, εξαιρούνται από την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος εφόσον, μέσα από τη νομοθετική διαδικασία που
ακολουθείται, πληρούνται οι σκοποί του νόμου αυτού, συμπεριλαμβανομένης της
κατάλληλης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επαρκούς
δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης επί των συγκεκριμένων έργων και
δραστηριοτήτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
που εκδίδεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, τα δημόσια ή
ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου,
κατατάσσονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του άρθρου 1, καθώς και σε
ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες.

5. Εργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες,
κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επί μέρους έργου ή δραστηριότητας με τις
σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη
υποκατηγορία.

6. Σε περίπτωση που κάποιο έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στον
πίνακα κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες, υποκατηγορίες
και ομάδες του παρόντος, μπορεί να ακολουθεί την κατάταξη του πλησιέστερου
συναφούς έργου ή δραστηριότητας με απόφαση του Γενικού Διευθυντή
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
κατόπιν αιτήσεως είτε του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας είτε της
αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός
συναφούς έργου ή δραστηριότητας, η κατάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.

Αρθρο 2

Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων
κατηγορίας Α

1. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη
μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών
Ορων (ΑΕΠΟ).

2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α δύναται να
ζητήσει γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου
Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την
υποβολή ΜΠΕ. Στο πλαίσιο της ΠΠΠΑ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας
δύναται να διενεργήσει δημόσιο διάλογο αναφορικά με τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

3. Η γνωμοδότηση κατά το στάδιο της ΠΠΠΑ προσδιορίζει αιτιολογημένα τα
ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ:

α) τις δέσμες των εναλλακτικών λύσεων,

β) τις ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που κρίνεται αναγκαίο να
εκπονηθούν και τις κατευθύνσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τα
χαρακτηριστικά των μελετών,

γ) τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την
εξέταση των επιπτώσεων,

δ) τον κατάλογο των φορέων των οποίων ζητείται η γνώμη και τις προτάσεις για
τη διαβούλευση,

ε) τις ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά με το περιεχόμενο της
ΜΠΕ και τα απαιτούμενα στοιχεία,

στ) παράρτημα με όλες τις διατυπωθείσες γνώμες.

4. Για κάθε νέο έργο ή δραστηριότητα απαιτείται γνώμη του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το
έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με την εξαίρεση
έργων ή δραστηριοτήτων εντός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών
δραστηριοτήτων, όπως Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ),
Επιχειρηματικών Πάρκων, κατά την έννοια του ν. 3982/2011 συμπεριλαμβανομένων
και των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων καθορισμένων λατομικών περιοχών, εντός δημόσιων ακινήτων για
τα οποία έχουν ε γκριθεί Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις
του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, καθώς και την περίπτωση της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν αποστέλλεται αντίγραφο του φακέλου
της ΜΠΕ στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή εντός των
προβλεπόμενων προθεσμιών. Σύμφωνη γνώμη απαιτείται εφόσον το έργο ή η
δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού
χώρου, Ζωνών Προστασίας Α’ και Β’ ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των
άρθρων 12, 13 και 10 παράγραφος 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α΄ 152).

5. Γνώμη της δασικής υπηρεσίας απαιτείται μόνο για τα έργα τα οποία
χωροθετούνται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, άλση και πάρκα και,
εν γένει, σε εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών
και εκτός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως Περιοχές
Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Περιοχών
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων, κατά την
έννοια του ν. 3982/2011.

6. Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ για παροχή γνωμοδοτήσεων εάν
αυτές έχουν προσκομισθεί με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου κατά την υποβολή του
φακέλου αυτής ή του φακέλου του ΠΠΠΑ.

7. Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί και
διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως
ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα
γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, επιβάλλονται τυχόν αναγκαία
επανορθωτικά ή προληπτικά μέτρα και δράσεις παρακολούθησης των
περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων ή και αντισταθμιστικά μέτρα. Οι όροι
αφορούν κατά σειρά προτεραιότητας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις
όπου, παρά την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις στο
περιβάλλον και εφόσον αυτές αξιολογηθούν ως σημαντικές, δύναται να
επιβάλλονται συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα ή και τέλη κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση, οι όροι θα πρέπει να είναι:

α) Συμβατοί με την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη νομοθεσία και το
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

β) Επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία.

γ) Αμεσα συσχετιζόμενοι με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα και τις
επιπτώσεις του.

δ) Δίκαιοι και αναλογικοί με το μέγεθος και το είδος του έργου ή της
δραστηριότητας.

ε) Ακριβείς, εφικτοί, δεσμευτικοί και ελέγξιμοι.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται
προδιαγραφές για το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ ανάλογα με το είδος του έργου ή της
δραστηριότητας.

8. α. Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δέκα έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή
των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η ισχύς της παρατείνεται για τέσσερα
έτη εφόσον αφορά σε έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Ελεγχο
(EMAS) και για δύο έτη εφόσον αφορά σε έργα και δραστηριότητες που διαθέτουν
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και
για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Μη έγκαιρη ανανέωση του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, εφόσον έχει παρέλθει η
αρχική διάρκεια των δέκα ετών, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ. Επιπλέον
ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από την παρέλευση δέκα ετών από
την ημερομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ.

β. Η ΑΕΠΟ μπορεί με ειδική αιτιολογία να εκδίδεται για διάρκεια ισχύος
μικρότερη των δέκα ετών.

γ. Η διάρκεια των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΕΠΟ
παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοση τους εφόσον δεν
έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν.

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, από τα πορίσματα των τακτικών και έκτακτων
επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του παρόντος, σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του
περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν
προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή επιβάλλει
πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή τροποποιεί τους αρχικούς. Η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή δύναται επίσης να ζητήσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης ή
νέας ΜΠΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

10. Η ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που
απαιτείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την
πραγματοποίηση ή λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας.

11. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τουριστικά
καταλύματα και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής γνωμοδοτεί
επιπλέον και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού όσον αφορά την τουριστική
καταλληλότητα του οικείου οικοπέδου ή γηπέδου και τη σκοπιμότητα της
αιτούμενης ειδικής τουριστικής υποδομής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση έγκρισης καταλληλότητας
οικοπέδου ή γηπέδου από τον EOT και έγκρισης σκοπιμότητας ή σκοπιμότητας-
χωροθέτησης για τις ειδικές τουριστικές υποδομές.

12. Η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία ορίζει έναν
υπάλληλο υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση όλης της διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εκάστοτε συγκεκριμένου έργου ή
δραστηριότητας εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών.

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, που εκδίδονται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος,
εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5,
6 και 7 του παρόντος νόμου, τα ειδικά έντυπα των ανωτέρω αναφερομένων
διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τις διαδικασίες αυτές θέμα.

14. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι
προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών του Δημοσίου για τους φακέλους ΠΠΠΑ, ΜΠΕ,
ανανέωσης ΑΕΠΟ, τροποποίησης ΑΕΠΟ και των φακέλων αξιολόγησης οριστικής
μελέτης.

Αρθρο 3

Εργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1

1. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων
και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 του άρθρου 1 είναι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Για την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Εάν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η
διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή, σε πρώτο στάδιο, φακέλου ΠΠΠΑ,
τότε απαιτούνται:

αα) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης.

ββ) Ελεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός δέκα εργάσιμων ημερών.
Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο
αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί
η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων
προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

γγ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της
Διοίκησης για γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του
ελέγχου πληρότητας.

δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της
Διοίκησης σε χρονικό διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών από την αποστολή και
δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

εε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν
απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών εντός είκοσι
εργάσιμων ημερών.

στστ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός
είκοσι εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι
συναρμόδιοι φορείς της άνω δδ’ υποπερίπτωσης.

ζζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Γενικό
Διευθυντή Περιβάλλοντος.

ηη) Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης ακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου
2.β.

β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η
διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ τότε απαιτούνται:

αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια
τεκμηρίωσης, από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

ββ) Ελεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δεκαπέντε εργάσιμων
ημερών από την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του
φακέλου της ΜΠΕ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις
τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην
περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν
αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας
τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.

γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της
Διοίκησης, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας
διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου
πληρότητας.

δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της
Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης)
σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και
δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

εε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν
απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρμόδια
υπηρεσία εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του
προηγούμενου σταδίου (δδ).

στστ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
εντός είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (εε) βάσει
της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του
αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

ζζ) Εκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα
ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της
δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη
ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμιση τους.

3. Για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων ζητείται γνώμη της Διεύθυνσης
Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της υπηρεσίας, οι
ανωτέρω χρόνοι παρατείνονται το πολύ μέχρι το διπλάσιο των αρχικά
προβλεπόμενων προθεσμιών για ιδιαιτέρως σύνθετα έργα.

5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
μπορούν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών
ημερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των
οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των
περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου
έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις
προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης.

Αρθρο 4

Εργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2

1. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων
και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 είναι η οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της.

2. Δεν απαιτείται γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τα έργα τα οποία
χωροθετούνται στο σύνολο τους σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων
οικισμών πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από τη σχετική νομοθεσία.

3. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια
τεκμηρίωσης από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

β) Ελεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δέκα εργάσιμων ημερών από
την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου
της ΜΠΕ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές
απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην
περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν
αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας
τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.

γ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης,
καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης
εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης
και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό
διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση
της ΜΠΕ.

ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν
απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρμόδια
υπηρεσία εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του
προηγούμενου σταδίου (δ).

στ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (ε) βάσει της
αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν
έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

ζ) Εκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα
ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της
δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη
ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμιση τους.

4. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ζητήσει τη
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν
διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται
ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την
κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε
β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που
χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης.

5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει, πριν από τη
διαδικασία της ΜΠΕ, τη γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την
υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία της
παραγράφου 2.α του προηγούμενου άρθρου, με τις προθεσμίες των υποπεριπτώσεων
(ββ), (δδ), (εε) και (στστ) της παραγράφου 2.α του ίδιου άρθρου να
συντομεύονται κατά 5 ημέρες έκαστη.

Αρθρο 5

Διαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟ

1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ
υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11
του παρόντος.

2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την
τυπική πληρότητα αυτού και εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει
στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της
ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική διαδικασία
διαβούλευσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη τυπικής πληρότητας των
δικαιολογητικών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τα αποδέχεται και τα
επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς
συμπλήρωση.

β) Ακολούθως, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από
την υποβολή του φακέλου, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε: αα) εφόσον επέρχονται ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ζητεί την υποβολή νέας
ΜΠΕ ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου ή δραστηριότητας προκειμένου να
τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 του παρόντος είτε ββ) ανανεώνει την
ΑΕΠΟ λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και
περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις είτε, τέλος, γγ)
παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ ως έχει.

3. Στις περιπτώσεις ανανέωσης ή παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ όπου δεν απαιτείται η
υποβολή νέας ΜΠΕ, η απόφαση ανανέωσης ή παράτασης ισχύος της εκδίδεται από
τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού,
από τον ιεραρχικά προϊστάμενο του.

4. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής
Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής με την
έκδοση της σχετικής απόφασης, η υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως
εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δυο μήνες πριν
τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ.

Αρθρο 6

Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ

1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού,
επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή
δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του παρόντος.

2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την
τυπική πληρότητα αυτού και εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει
στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της
ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική διαδικασία
διαβούλευσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη τυπικής πληρότητας του φακέλου, η
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τον αποδέχεται και τον επιστρέφει με έγγραφη
αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση.

β) Ακολούθως εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από
την υποβολή του Φακέλου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον ως άνω
υποβληθέντα φάκελο και αποφαίνεται:

αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας,
οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ,

ββ) είτε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδει
νέα τροποποιημένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί μη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας
υπόψη τα στοιχεία εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης του
έργου ή της δραστηριότητας και τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και
περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

3. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων δύνανται να προχωρήσουν σε απευθείας
υποβολή νέας ΜΠΕ, εφόσον κρίνουν εκ των προτέρων ότι επέρχεται ουσιαστική
μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την τροποποίηση του έργου ή της
δραστηριότητας.

4. Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, η νέα ΑΕΠΟ
εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε
απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμενο του.

5. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής
Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέας
αδειοδότησης, η υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή
ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δυο μήνες πριν τη λήξη της
υφιστάμενης ΑΕΠΟ.

Αρθρο 7

Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης
και μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας

1. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου
έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης
ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη
της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως αυτός
καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του παρόντος, με τον οποίο
τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με
την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του
φακέλου της ΜΠΕ.

2. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό
έργων ή δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ αυτών, όπως
εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, σταθμοί εξυπηρέτησης
αυτοκινητιστών, κέντρα εξυπηρέτησης και συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων,
σταθμοί διοδίων, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τεχνικών μέτρων
και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδοτηση αρχή, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της. Απαραίτητες
προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση της ΤΕΠΕΜ είναι: α) η γενική
εκτίμηση των επιπτώσεων και η πρόβλεψη γενικών ή και ειδικών όρων και
περιορισμών για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις και εργασίες στην ΑΕΠΟ και β) η
ρητή πρόβλεψη στην ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας της δυνατότητας
υποβολής και έγκρισης ΤΕΠΕΜ.

3. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλάμων που απαιτούνται για την
υλοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του
παρόντος. Εφόσον δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 6 ή εφόσον η περιοχή ενεργοποίησης του δανειοθαλάμου προβλέπεται
στη ΜΠΕ και έχει γίνει σχετική γενική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον,
τότε η τροποποιημένη ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας
περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμενο του.

4. Επιτρέπεται για έργα ή δραστηριότητες η χρήση ως αποθεσιοθαλάμου ήδη
εξορυχθείσας και ανενεργού περιοχής σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, με
αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση της και την ένταξη της στο φυσικό
περιβάλλον της περιοχής. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η υποβολή, αξιολόγηση
και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου
Δασάρχη.

Αρθρο 8

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β

1. Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία
εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

2. Τα ανωτέρω έργα ή δραστηριότητες, αναλόγως του είδους τους, υπάγονται
αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια
λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας. Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια
λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας
περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται εντός εννέα μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι προβλεπόμενες ΠΠΔ, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

4. Οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων, κατά περίπτωση,
αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία του εν
λόγω έργου ή δραστηριότητας.

Αρθρο 9

Υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες
στερούμενα περιβαλλοντικών όρων

1. Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας
κατηγορίας Α ή Β για την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση του,
και το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά
παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος, μπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στο σύνολο του, με βάση
τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τυχόν μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του έργου ή
της δραστηριότητας.

2. Για έργα και δραστηριότητες Α κατηγορίας της παραγράφου 1 και προκειμένου
να εκδοθεί ΑΕΠΟ απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης σε επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής για έργα ή δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας ή στο επίπεδο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα ή δραστηριότητες Α2 υποκατηγορίας.

Αρθρο 10

Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές
που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000

1. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση
διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως
σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική
αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σύμφωνα με
την παράγραφο 8 του άρθρου 11 και β) για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται, ως
τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά περίπτωση,
υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11.

2. Η ειδική οικολογική αξιολόγηση και η ΜΠΕ, όπου αυτή απαιτείται, εστιάζει
στις συνέπειες για την περιοχή βάσει των στόχων διατήρησης της. Η σημασία των
επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις
ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόμενη περιοχή
την οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους
στόχους διατήρησης της περιοχής. Βάσει των συμπερασμάτων της ειδικής
οικολογικής αξιολόγησης και της ΜΠΕ και εξαιρουμένης της περίπτωσης των
διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, η αρμόδια αρχή συμφωνεί για το
οικείο έργο ή δραστηριότητα μόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την
ακεραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Ειδικότερα, η εξέταση πιθανών μέτρων
αντιμετώπισης των επιπτώσεων και εναλλακτικών λύσεων μπορεί να επιτρέψει τη
διαπίστωση ότι, βάσει τέτοιων λύσεων ή μέτρων, το έργο ή η δραστηριότητα δεν
θα παραβλάψει την ακεραιότητα της περιοχής. Η ακεραιότητα μιας περιοχής
αναφέρεται στις οικολογικές της λειτουργίες. Η απόφαση για το κατά πόσον
παραβλάπτεται πρέπει να εστιάζεται και να περιορίζεται στους στόχους
διατήρησης της περιοχής. Οι προδιαγραφές της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης
και η διαδικασία δημοσιοποίησης ανάλογα με την κατηγορία ή υποκατηγορία του
έργου ή της δραστηριότητας καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντός τριών μηνών.

3. Για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας Β, και εφόσον από την ειδική
οικολογική αξιολόγηση προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της
προστατευόμενης περιοχής, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με απόφαση του
Περιφερειάρχη, εκδίδει πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, προκειμένου να διασφαλίζει
ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.

4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων με βάση
τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και ελλείψει
εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για
άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, περιλαμβανομένων
λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο
αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής
των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Εντός δύο μηνών από την έκδοση ΑΕΠΟ του
έργου ή της δραστηριότητας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις που
ενδέχεται να προκύψουν και τα αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν.

Οταν στη συγκεκριμένη περιοχή ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου
προτεραιότητας ή ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον
επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά
με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον ή, κατόπιν
γνωμοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι σημαντικού
δημόσιου συμφέροντος.

Η απόφαση σχετικά με το αν ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να
πραγματοποιηθεί για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, κατά
την έννοια της παρούσας παραγράφου, λαμβάνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων
περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά
την εν λόγω περιοχή, καθ’ εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες,
εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη εντολή
της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις
επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή.

6. Τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως
προΰφιστάμενων του 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες
(2.000) κατοίκους ή σε οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως
ήδη χωροθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές περιοχές και
πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.

Αρθρο 11

Περιεχόμενο φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης

1. Οι δημόσιες αρχές παρέχουν στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας όλες
τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών. Αυτός οφείλει να παραδώσει στην
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή τις μελέτες και το σύνολο των πληροφοριών, ιδίως
των περιβαλλοντικών, που έχει συλλέξει για την πραγματοποίηση των ανωτέρω
μελετών, με ρητή αναφορά στις πηγές από τις οποίες προήλθε η πληροφορία αυτή.

2. Οπου απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα αυτό υποβάλλεται, επιπλέον, και σε
ψηφιακή μορφή και περιλαμβάνει:

α) περίγραμμα του προς πραγματοποίηση έργου, μονοσήμαντα ορισμένο, με
ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

β) φωτογραφική αποτύπωση.

3. Ο φάκελος ΠΠΠΑ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας και της σκοπιμότητας
του, με έμφαση σε θέματα εκπομπών και συστημάτων επεξεργασίας, συνοδευόμενη
από τοπογραφικό διάγραμμα.

β) Συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το
μέγεθος και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης,
που θα εξεταστούν στο στάδιο της ΜΠΕ.

γ) Συνοπτική πρόταση σχετικά με τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα της ΜΠΕ που
προτίθεται να καταθέσει, τις προτεινόμενες μεθοδολογίες εκτίμησης των
επιπτώσεων, την έκταση της περιοχής μελέτης εντός της οποίας θα γίνει η
εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων, το χρονικό ορίζοντα εκτίμησης των
επιπτώσεων αυτών και τις προτάσεις για εξειδικευμένες μελέτες που θα
χρειαστεί να εκπονηθούν και να υποβληθούν κατά το στάδιο της ΜΠΕ.

Η εξειδίκευση των προδιαγραφών του περιεχομένου, καθώς και των τυχόν
απαιτούμενων δικαιολογητικών του φακέλου ΠΠΠΑ καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τα περιεχόμενα του φακέλου της ΜΠΕ ανά υποκατηγορία έργου ή
δραστηριότητας, τυχόν απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις φορέων, το περιεχόμενο της
ΜΠΕ και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανάλογα με το είδος του
έργου ή της δραστηριότητας. Τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν
τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα II.

5. Ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τουλάχιστον τη μελέτη ανανέωσης
ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας. Τα περιεχόμενα του φακέλου Ανανέωσης
ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν
τουλάχιστον:

α) συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας,

β) συνοπτική περιγραφή παραμέτρων της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος
που έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση ΑΕΠΟ,

γ) συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του
προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων και συσχέτιση τους με τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,

δ) προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών εφόσον προκύπτουν από
τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στο
περιβάλλον κατά την περίοδο μεταξύ της έκδοσης της ΑΕΠΟ και της κατάθεσης του
φακέλου ανανέωσης ή τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης ή των
ελέγχων.

6. Ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει, του λάχιστον, τη μελέτη
τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας. Οι προδιαγραφές και το
ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων τροποποίησης ΑΕΠΟ δύναται να
εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ενώ τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον:

α) Την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και προτεινόμενου τροποποιημένου
έργου ή της δραστηριότητας, εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και
συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή
ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων και του σκοπού της τροποποίησης.

β) Τα στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του
έργου ή της δραστηριότητας.

γ) Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του
προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων.

δ) Την εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον που
συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση.

ε) Την περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων
επιπτώσεων που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση, καθώς και το σχετικό
με την τροποποίηση πρόγραμμα παρακολούθησης.

7. Ο φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού έργων και δραστηριοτήτων
περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) την τεχνική περιγραφή του τελικού σχεδιασμού του αδειοδοτημένου έργου ή
δραστηριότητας, συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά
διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων,

β) την τεκμηρίωση της μη διαφοροποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον που
συνδέονται με τις διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει κατά τον τελικό
σχεδιασμό.

8. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β
περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα
προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura που δύναται να επηρεαστούν και
την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή
δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης των συγκεκριμένων
περιοχών Natura.

9. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α
εντάσσεται σε παράρτημα της ΜΠΕ, ως αναπόσπαστο μέρος της, παρουσιάζοντας,
επιπρόσθετα των προβλεπομένων στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου: α) αναλυτική
καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα
αντικείμενα των περιοχών Natura όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου
9 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), που δύναται να επηρεαστούν από το έργο ή τη
δραστηριότητα και β) δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 10
του παρόντος άρθρου.

10. Η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση και
αξιολόγηση των εκτιμώμενων επιπτώσεων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί:

α) των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π. 14849/853/Ε
103/4.4.2008 (Β’ 645), ιδίως ως προς την αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική
επιφάνεια και το καθεστώς διατήρησης τους,

β) των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήματος II της κ.υ.α.
Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β’ 645), ιδίως ως προς το μέγεθος και την
πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησης τους και την απομόνωση
τους,

γ) των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π. 37338/1807/Ε.
103 (Β’ 1495), καθώς και άλλων ειδών μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας με
σημαντική παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το μέγεθος και την
πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησης τους και την απομόνωση
τους,

δ) ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το αν διασφαλίζεται η
ακεραιότητα των περιοχών.

Σε περίπτωση εκτίμησης πιθανών σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων, παρατίθενται
με ανάλογη τεκμηρίωση τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση
ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της
περιοχής παρατίθενται, με ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 10 του παρόντος, τα αναγκαία μέτρα αντιστάθμισης των αρνητικών
επιπτώσεων.

11. Η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τεχνική περιγραφή του ειδικού τεχνικού αντικειμένου που πραγματεύεται,

β) ειδικούς τεχνικούς υπολογισμούς και μοντέλα προσομοίωσης όπου απαιτούνται
για το λεπτομερή προσδιορισμό εκπομπών ή επιπέδων περιβαλλοντικής
διαφοροποίησης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος,

γ) εξειδίκευση στις τεχνικές τους λεπτομέρειες των έργων, μέτρων και
περιορισμών για την προστασία του περιβάλλοντος,

δ) τη συμμόρφωση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης με την ΑΕΠΟ του έργου
ή της δραστηριότητας,

ε) τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφική τεκμηρίωση όπου βρίσκει τέτοια
εφαρμογή.

Αρθρο 12

Κατάργηση αδειών

1. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία,
η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α’
279), καθώς και η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που
προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β’ 138), όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 3 της κ.υ.α. Π/17831/71 (Β’ 986), για έργα και
δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β καταργούνται αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ
ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα.

Ο φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική
επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην
αρμόδια υπηρεσία, κατά την ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων
της δραστηριότητας. Για τον φορέα νέου έργου ή δραστηριότητας που
περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή
της εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και των συναρμόδιων Υπουργών εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες για την
εφαρμογή της παραγράφου 1 και καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες
προκειμένου να ενσωματωθούν στην ΑΕΠΟ οι διοικητικές πράξεις ή οι πράξεις,
για την έκδοση των οποίων απαιτούνται η προσκόμιση ή εξέταση των ίδιων
δικαιολογητικών με αυτά της διαδικασίας έκδοσης της ΑΕΠΟ.

Αρθρο 13

Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

1. Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο οποίο
συμμετέχουν οι εξής:

α. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος.

β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ειδικής
Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπος του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως
μέλη.

γ. Αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν αιτήματος του Υπουργού ή του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων
γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος
σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της
υποκατηγορίας Α1 που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων
και δημόσιας διαβούλευσης. Τη γνώμη αυτή σχηματίζει το ΚΕΣΠΑ, μεταξύ άλλων,
και με την κλήση ενώπιον του, προς διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την
κρίση του, οργάνων και φορέων. Επίσης, στο αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ εντάσσεται
και η παροχή σύμφωνης γνώμης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων του άρθρου 9 του παρόντος. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
διατηρεί δικαίωμα άσκησης αρνησικυρίας στις περιπτώσεις, όπου, κατά τις
κείμενες διατάξεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του.

δ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με
αποφάσεις των αντίστοιχων υπουργών εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη
σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν
ανακοινωθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
εκπρόσωποι των υπηρεσιών, το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την
υπόδειξη και το διορισμό των ελλειπόντων εκπροσώπων.

ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του ΚΕΣΠΑ.

2. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερειακό Συμβούλιο
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συμμετέχουν:

α. ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρος,

β. κατ’ αναλογία με την περίπτωση 1 β οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων
Διευθύνσεων και ελλείψει τέτοιων εκπρόσωποι των αντίστοιχων Υπουργείων που
ορίζονται με απόφαση των Γενικών τους Γραμματέων,

γ. οι προϊστάμενοι των καθ’ ύλη αρμόδιων Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, κατ’ αντιστοιχία προς τα αντικείμενα των στην παρ. 1 υποπαράγραφος
β’ Υπουργείων, όπως ειδικότερα θα ορισθούν με απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πολιτισμού
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλη,

δ. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 υποπαράγραφος
γ’, μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έργα
και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2,

ε. Οι εκπρόσωποι των Διευθύνσεων σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή τους.

Αναλόγως με την περίπτωση 1 δ οι εκπρόσωποι των Διευθύνσεων σε επίπεδο
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή τους. Το ΠΕΣΠΑ
συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω στην
παρ. 1 υποπαράγραφος ε’ κατ’ αναλογία με την περίπτωση 1 ε ανωτέρω.

Αρθρο 14

Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος για τα έργα ή τις δραστηριότητες, τα σχέδια ή τα προγράμματα
αρμοδιότητας του.

2. Η αρμοδιότητα της ΔΙ ΠΑ ανάγεται στην εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει
επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση περιβαλλοντικών μελετών των πάσης φύσεως
έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην υποκατηγορία Α1, καθώς και στην
εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα που
υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση αρμοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως
στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Στην αρμοδιότητα της ΔΙ ΠΑ ανήκουν επίσης:

α) Η υποστήριξη των φορέων έργων και δραστηριοτήτων, των φορέων σχεδίων και
προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς και
των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των
Περιφερειών, στην εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις
διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

β) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση
της παραγράφου 6 του άρθρου 1.

γ) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον
περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην κ.υ.α. 107017/2006 (Β’ 1225), όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα
μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων
ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β’ 376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

ε) Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας, που
σχετίζονται με θέματα διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

στ) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του παρόντος νόμου.

3. Οι αρμοδιότητες και το προσωπικό κάθε άλλης υπηρεσίας (Διεύθυνσης,
Τμήματος ή Γραφείου) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, που σχετίζονται με κάποιες από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες της
ΔΙΠΑ, μεταφέρονται σε αυτήν με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

4. Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, στη ΔΙΠΑ συνιστώνται τα εξής
τμήματα:

Τμήμα Α: Εργα οδοποιίας, λιμενικών και ειδικών έργων, καθώς και σχέδια και
προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος.

Τμήμα Β: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξορυκτικές και συναφείς
δραστηριότητες, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος.

Στις αρμοδιότητες του τμήματος εμπίπτουν και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις
για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, κατά τα
οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β’ 376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Τμήμα Γ: Υδραυλικά έργα και συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς και
σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος.

Τμήμα Δ: Τουριστικές εγκαταστάσεις, εργασίες πολεοδομίας, κτηνοπτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, καθώς και σχέδια και προγράμματα
αρμοδιότητας του τμήματος.

Τμήμα Ε: Εργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και σχέδια και προγράμματα
αρμοδιότητας του τμήματος.

Τμήμα ΣΤ: Υποστήριξη των Τμημάτων Α, Β, Γ, Δ και Ε σε ειδικά θέματα
περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ιδίως ως προς τη Φύση, τα Υδατα, την Ατμόσφαιρα,
το θόρυβο, τα Στερεά Απόβλητα, τη Χωροταξία και την Πολεοδομία, καθώς και
υποστήριξη προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση
του παρόντος, εξειδικεύεται το οργανόγραμμα και καθορίζεται η στελέχωση, το
αναγκαίο προσωπικό και η κατάρτιση του, η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Με το ίδιο διάταγμα δύναται να
επανακαθορίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6. Οι πόροι της ΔΙΠΑ προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιχορηγήσεις από
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, κοινοτικούς πόρους και επιχορηγήσεις (τακτικές και
έκτακτες) από το Πράσινο Ταμείο του ν. 3889/2010 (Α’ 182). Για τη λειτουργία
της ΔΙΠΑ έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22
του ν. 2362/1995 (Α’ 247), του άρθρου 23 του ν. 2742/1999 (Α’ 207), της
παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α’ 138).

Αρθρο 15

Προσαρμογή του ν. 3852/2010 για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες των παραγράφων 25, 34 και 58 της ενότητας
Β’ «Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία», 48 της ενότητας Γ’ «Φυσικών Πόρων -
Ενέργειας – Βιομηχανίας» και 29 της ενότητας «Εργων – Χωροταξίας -
Περιβάλλοντος» του II μέρους του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα έργα και οι δραστηριότητες της παραγράφου 6 της Α’ ενότητας του Ι
μέρους του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 υπόκεινται στη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αρθρο 16

Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ

1. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ΜΠΕ και σύνταξης των ΑΕΠΟ, καθώς και την
εν γένει προώθηση των διαδικασιών των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του
παρόντος συνιστάται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων. Η πιστοποίηση των αξιολογητών διενεργείται από το Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο τηρεί σχετικό
μητρώο, στο οποίο εγγράφονται αξιολογητές με ικανή εμπειρία σε όλους τους
τομείς εξειδίκευσης ΜΠΕ.

2. Η επιλογή Πιστοποιημένου Αξιολογητή για την αξιολόγηση της ΜΠΕ, μετά την
κατάθεση του φακέλου στην υπηρεσία, γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού
συστήματος κλήρωσης από την αρμόδια υπηρεσία.

3. Ειδικότερα, οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές προβαίνουν σε κάθε περίπτωση
που τους ζητείται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, σε ενδελεχή έλεγχο
της ΜΠΕ, διεκπεραιώνουν τις απαιτούμενες επαφές με τους φορείς των
προβλεπόμενων από τις διατάξεις γνωμοδοτήσεων, συντάσσουν το σχέδιο ΑΕΠΟ, το
οποίο, εν συνεχεία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή μη του σχεδίου
ΑΕΠΟ, καθώς και το δικαίωμα αλλαγών / συμπληρώσεων στο σχέδιο ΑΕΠΟ που
συντάσσει ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής.

4. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους των ΜΠΕ που έχουν
ήδη ελεγχθεί από τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές και των αντίστοιχων σχεδίων
ΑΕΠΟ και σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρού σφάλματος ή παράλειψης ερευνάται το
ενδεχόμενο συνδρομής της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις κυρωτικής
διαδικασίας.

5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στις εξουσιοδοτικές διατάξεις
προεδρικού διατάγματος για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών των ΜΠΕ, η διεκπεραίωση των διαδικασιών και η
διενέργεια των σχετικών αξιολογήσεων διεξάγονται από τις οικείες υπηρεσίες,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις λοιπές διατάξεις του παρόντος.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται:

α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, οι κανόνες που διέπουν την
εκτέλεση του έργου τους και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία
πιστοποίησης τους για την εγγραφή τους στο μητρώο,

β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση
άδειας Αξιολογητή και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής κάθε ρύθμιση σχετική με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές,

γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση, οι ιδιότητες που ορίζονται
ως ασυμβίβαστες με το έργο τους, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού και το ύψος
της αμοιβής των Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των Πιστοποιημένων
Αξιολογητών αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και καλύπτεται από τα τέλη
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του
παρόντος,

δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των
Αξιολογητών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που
επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής
των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμιση τους, οι διοικητικές
προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησης τους και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.

Αρθρο 17

Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και ελέγχων

1. Τα αντισταθμιστικά μέτρα που τυχόν προβλέπονται στην ΑΕΠΟ, σύμφωνα με την
παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και επιβληθέντα πρόστιμα
καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται
για έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, αναβάθμιση,
προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτιστοποίηση της
εφαρμογής των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του ελέγχου
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.

2. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος
νόμου και τον έλεγχο τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ καταβάλλονται από τον φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας ανταποδοτικά τέλη, είτε ηλεκτρονικά είτε υπό τη
μορφή παραβόλων, σε ειδικούς λογαριασμούς υπέρ του Πράσινου Ταμείου του ν.
3889/2010 (Α΄ 182). Τα ποσά από τα ανωτέρω τέλη διατίθενται, μέσω ειδικών
κωδικών του Πράσινου Ταμείου, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου.

3. Υποχρεωτική είναι η καταβολή από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας
ανταποδοτικών τελών ως άνω, είτε ηλεκτρονικά είτε υπό μορφή παραβόλων, του
λάχιστον στις εξής περιπτώσεις:

α) για τη διαδικασία ΠΠΠΑ του άρθρου 3 παράγραφος 2,

β) για τη διαδικασία αξιολόγησης ΜΠΕ των άρθρων 3 και 4,

γ) για τη διαδικασία ανανέωσης ή τροποποίησης της ΑΕΠΟ των άρθρων 5 και 6,

δ) για τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 9,

ε) για τη διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης του άρθρου 10 του
παρόντος νόμου,

στ) για τη διαδικασία περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του
παρόντος νόμου,

ζ) για τη διαδικασία αξιολόγησης των ΜΠΕ από Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ
του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.

4. Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον οποίο συγκεντρώνονται
πόροι για την κάλυψη εξόδων και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων από
την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) και για την καταβολή των
αμοιβών των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών. Στον εν λόγω κωδικό κατατίθενται:

α) το παράβολο του εδαφίου στ’ της παραγράφου 3 και

β) κάθε άλλος πόρος που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

5. Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον οποίο συγκεντρώνονται
πόροι για την καταβολή των αμοιβών των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ. Στον
εν λόγω κωδικό κατατίθεται το παράβολο του εδαφίου ζ’ της παραγράφου 3.

6. Συνιστώνται ειδικοί κωδικοί στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αντιστοιχούν σε έναν
κωδικό για κάθε αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αδειοδότησης και σε έναν για κάθε
φορέα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής, στους οποίους κατατίθεται ποσοστό
από τα παράβολα διαδικασίας ΠΠΠΑ, διαδικασίας αξιολόγησης ΜΠΕ, ειδικής
οικολογικής αξιολόγησης και διαδικασίας ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ.

7. Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον οποίο καταβάλλεται
ποσοστό όλων των προβλεπόμενων τελών με σκοπό τη συντήρηση, αναβάθμιση και
απρόσκοπτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του
άρθρου 18 και του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται αποκλειστικά εντός ενός έτους από τη
δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται:

Το ύψος των ανταποδοτικών τελών της παραγράφου 3, η διαδικασία είσπραξης και
απόδοσης τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, λαμβάνοντας υπόψη
ιδίως την κατηγορία και υποκατηγορία στην οποία κατατάχθηκε το έργο ή η
δραστηριότητα και το συνολικό προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου.

Αρθρο 18

Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης

1. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που
αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην
παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Στο ΗΠΜ καταχωρίζονται όλες οι ενέργειες και πληροφορίες καθ’ όλα τα
στάδια της διαδικασίας για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ,
καθώς επίσης και το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην πέραν αυτών
περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του
συνολικού κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Τη μέριμνα εισαγωγής, αμελλητί, κάθε
πληροφορίας στο ΗΠΜ, έχει η αρμόδια υπηρεσία ή ο φορέας του έργου ή της
δραστηριότητας αντιστοίχως, εφόσον επισπεύδει την ενέργεια ή κομίζει το
έγγραφο. Κατ’ εξαίρεση, τα σχόλια που υποβάλλονται από το κοινό στο πλαίσιο
των διαβουλεύσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, δύναται να
υποβάλονται εγγράφως.

3. Οι προδιαγραφές του ΗΠΜ διασφαλίζουν την:

(α) Εγκυρότητα, πληρότητα, διαθεσιμότητα και ακρίβεια των περιεχομένων του.

(β) Ασφαλή υποβολή των δεδομένων και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

(γ) Αναζήτηση στα περιεχόμενα του, μέσω μεταδεδομένων

(δ) Απαγόρευση της διαγραφής των περιεχομένων του.

(ε) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων
αρχών μέσω διαδικτύου, όταν είναι διαθέσιμα και ιδίως με το πληροφοριακό
σύστημα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

(στ) Η πρόσβαση στο ΗΠΜ από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς έργων ή
δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής άδειας που χορηγεί
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλη δημόσια
αρχή.

(ζ) Το κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ΗΠΜ για θέαση, μεταφόρτωση
δεδομένων και συμμετοχή στη διαβούλευση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς
να απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής άδειας.

4. Με την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όλα τα έργα
κατηγορίας Α ή Β, στο πλαίσιο του ΗΠΜ, λαμβάνουν αυτόματα ένα μοναδικό
χαρακτηριστικό αριθμό που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ), ο οποίος
παραμένει αμετάβλητος, ακόμη και σε περίπτωση ανανέωσης, τροποποίησης ή
κατάργησης της αντίστοιχης ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ ή αλλαγής του φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας.

Η ΠΕΤ περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία που αφορά στο έργο είτε
πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ είτε μετά από αυτές και το
συνοδεύει σε όλο τον κύκλο ζωής του. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη
χορήγηση ΕMAS αναζητούν μέσω της ΠΕΤ του έργου ή της δραστηριότητας κάθε
σχετική διαθέσιμη περιβαλλοντική πληροφορία.

5. Οι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες
ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών στο ΗΠΜ και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του ΗΠΜ καθορίζονται
με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που
εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προδιαγραφές, η γραμμογράφηση και ο
μορφότυπος των ηλεκτρονικών αρχείων του ΗΠΜ. Εάν στα ηλεκτρονικά αρχεία
περιλαμβάνεται γεωχωρική πληροφορία σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3882/2010
(Α’ 166), αυτή θα πρέπει να είναι γεωαναφερόμενη και σε σύστημα συντεταγμένων
ΕΓΣΑ 87.

Το ΗΠΜ τίθεται σε λειτουργία εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Αρθρο 19

Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση
περιβαλλοντικής αδειοδότησης

1. Ως γνωμοδοτούντες φορείς ορίζονται:

α) Οι δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της κ.υ.α. υπ’ αριθμ.
Η.Π. 11764/653/2006 (Β’ 327).

β) Η οικεία Περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει
υπόψη απόψεις που διατυπώνονται από τα όργανα των άρθρων 73, 76 και 178 του
ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, Συμβούλια Τοπικής ή
Δημοτικής Κοινότητας του άρθρου 8 του ν. 3852/2010, το ενδιαφερόμενο κοινό
και το κοινό.

2. Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι
φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών) εκπροσώπησης τους.

3. Ως ενδιαφερόμενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί
ή του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

4. Ως οικεία Περιφέρεια και Δήμος ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης εντός των διοικητικών ορίων των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί
το έργο ή η δραστηριότητα. Εάν το έργο ή η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε
πάνω από μία περιφέρεια τότε με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των
εμπλεκόμενων Περιφερειών ορίζεται μια ως επισπεύδουσα της όλης διαδικασίας.

5. Η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς
και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της
διατύπωσης γνώμης.

6. Η γνώμη των ανωτέρω γνωμοδοτούντων φορέων είναι αιτιολογημένη,
διατυπώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε τυποποιημένο έντυπο
γνωμοδότησης και αναρτάται στο ΗΠΜ μέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιμη στο
κοινό.

7. Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώμη του τόσο μέσω του οικείου
Περιφερειακού ή και Δημοτικού Συμβουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή
ηλεκτρονικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

8. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα
δημοσίευσης στον τύπο, αναπαραγωγής και διανομής φακέλων και διοργάνωσης
ενημερωτικών εκδηλώσεων. Η οικεία Περιφέρεια και ο Δήμος, μετά την παραλαβή
του φακέλου, το θέτουν αμελλητί στη διάθεση του κοινού και των φορέων
εκπροσώπησης του, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

9. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος, εξειδικεύονται περαιτέρω η διαδικασία γνωμοδοτήσεων και ο τρόπος
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση, κατά τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του
παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση δύναται να καθορίζονται
τα ακόλουθα:

α) Οι φορείς που γνωμοδοτούν στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
ανά υποκατηγορία και είδος έργου ή δραστηριότητας και βάσει των ειδικότερων
συνθηκών τους, καθώς και ανάλογα με την, κατά περίπτωση, υποχρέωση ή μη λήψης
γνωμοδότησης.

β) Το αντικείμενο της γνωμοδότησης ανά φορέα και η φύση της γνώμης που
παρέχεται.

γ) Ο τρόπος διαχείρισης των γνωμοδοτήσεων και σχολίων της διαβούλευσης του
κοινού από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

δ) Τα περιεχόμενα και οι ειδικότερες προδιαγραφές τυχών ανακοινώσεων στον
τύπο, κατά τη διαδικασία διαβούλευσης.

ε) Η διαδικασία και ο τρόπος συμμετοχής στη διαβούλευση κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Συμβαλλόμενων Κρατών σε διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες,
εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις
διασυνοριακού χαρακτήρα.

Αρθρο 19α

Ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο

1. Μετά την έγκριση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η ΑΕΠΟ, η απόφαση
ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησης της αναρτώνται υποχρεωτικά, επί
ποινή ακυρότητας, εντός ενός μηνός από την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης,
σε ειδικά προς τούτο καταχωρισμένο δικτυακό τόπο, ο οποίος ιδρύεται
προκειμένου να αποκτήσει κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη
πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων που αφορούν έργα και δραστηριότητες
της κατηγορίας Α’.

Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί
με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε
ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε
άλλο ένδικο βοήθημα.

2. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται
τα θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο
λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση των πράξεων αυτών, με τη δημιουργία και
τήρηση κεντρικού αρχείου, με τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και
επεξεργασία προς ανάρτηση των ΑΕΠΟ, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής
ανάρτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 20

Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις «Αντικατάσταση
του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) και
εναρμόνιση με άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/1975
περί Βιομηχανικών Εκπομπών (ολοκληρωμένη
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»

1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α’ ή Β’ υπόκειται σε προληπτικές και
τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ
και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις διακρίνονται σε:

α) προληπτικές, που διενεργούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, για τη διασφάλιση της επάρκειας των προτεινόμενων μέτρων,

β) τακτικές, που διενεργούνται μετά την αδειοδότηση, σε προσδιορισμένο χρόνο
βάσει του σχεδιασμού των επιθεωρήσεων είτε κατά το στάδιο κατασκευής του
έργου είτε κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, για
την εξέταση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διασφάλιση
της τήρησης των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ στα στάδια αυτά,

γ) έκτακτες, που διενεργούνται μετά την αδειοδότηση, εκτός του χρονικά
προσδιορισμένου σχεδιασμού, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 14.

3. Αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι:

(α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο
9 του ν. 2947/2001 (Α’ 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε
περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης,

(β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότη-σης, ως ανωτέρω στην παρ. 2 υποπαράγραφος Α,

(γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών
σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητας τους, ανεξαρτήτως της
κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας,

(δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες
της χωρικής αρμοδιότητας τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4,

(ε) οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5, ενεργούντες
κατόπιν εντολής των αμέσως προαναφερόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών.

4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη που εκδίδεται υποχρεωτικά κάθε έξι μήνες,
συγκροτούνται Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.)
απαρτιζόμενα κυρίως από το προσωπικό των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της
Περιφέρειας, η σύνθεση των οποίων καταχωρίζεται στο ΗΠΜ. Στους ελέγχους που
γίνονται από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. είναι δυνατόν, μετά από σχετική πρόσκληση, να
περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος του Δήμου στην περιοχή του οποίου υπάγεται
διοικητικά το έργο ή η δραστηριότητα που θα ελεγχθεί. Ειδικά για την περιοχή
των ρυθμιστικών σχεδίων της Αθήνας και της θεσσαλονίκης, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 12 και 33 παρ. 12, αντιστοίχως, του Κώδικα
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

5. α) Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υποκείμενων σε επιθεώρηση έργων
και δραστηριοτήτων συνιστάται Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που τηρείται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ευθύνη της
Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ιδιότητα του
Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται με τη χορήγηση σχετικής άδειας από τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.

β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις
αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες.

γ) Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής
εκτέλεσης των καθηκόντων τους διενεργείται από την ΕΥΕΠ που επικουρείται από
συνιστώμενο για το σκοπό αυτόν Εποπτικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών,
το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και απαρτίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο και τον
Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον Βοηθό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος της
ΕΥΕΠ, τον Διευθυντή της ΔΙΠΑ, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας και έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΣΥΔ, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται όλες οι
αναγκαίες λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία του Εποπτικού
Συμβουλίου.

6. Οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης
όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
αιτούμενη από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές συνδρομή για την εκτέλεση των
ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο
δε φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπέχει αντίστοιχες υποχρεώσεις,
ιδίως μάλιστα ως προς τη διενέργεια των επισκέψεων στο χώρο, τη δειγματοληψία
και τη συλλογή κάθε στοιχείου που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Δεν απαιτείται ειδοποίηση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ
η παρεμπόδιση από αυτόν των ελέγχων ή η παροχή ψευδών στοιχείων επιφέρει τις
ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995.

Η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης
του έργου ή της δραστηριότητας.

7. Τα έργα και οι δραστηριότητες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει
ή στο σύνολο τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του
ν. 3937/2011 (Α’ 60), υπόκεινται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησής τους υποχρεωτικά σε περιβαλλοντική επιθεώρηση με αυτοψία, η
οποία διενεργείται από τον φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής,
εφόσον υφίσταται, άλλως από περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5. Στην
επιθεώρηση μπορεί να συμμετέχει και η αδειοδοτούσα υπηρεσία. Οι λεπτομέρειες
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Ολα τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ εντάσσονται σε σχέδιο
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων το οποίο επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε πέντε
έτη και, κατά περίπτωση, αναπροσαρμόζεται. Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται από
την ΕΥΕΠ.

9. Κάθε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αφορά αποκλειστικά στην τήρηση
των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας και περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:

α) γενική αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών ζητημάτων,

β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο επιθεωρήσεων,

γ) μητρώο των έργων και δραστηριοτήτων που καλύπτει το σχέδιο,

δ) διαδικασίες για την κατάρτιση προγραμμάτων τακτικών περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων βάσει της παραγράφου 10,

ε) διαδικασίες για έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις,

στ) όπου απαιτείται, προβλέψεις για τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών
επιθεώρησης.

10. α) Βάσει των σχεδίων περιβαλλοντικής επιθεώρησης, η ΕΥΕΠ σε συνεργασία
με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καταρτίζει
προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, με πρόβλεψη της συχνότητας
των επιτόπιων επισκέψεων στις σχετικές εγκαταστάσεις, μετά από συστηματική
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, με βάση τα ακόλουθα τουλάχιστον
κριτήρια:

(αα) τις πιθανές και πραγματικές επιπτώσεις των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα είδη και
επίπεδα εκπομπών, την ευαισθησία του τοπικού περιβάλλοντος και τον κίνδυνο
ατυχημάτων,

(ββ) το ιστορικό της συμμόρφωσης προς τους όρους της περιβαλλοντικής άδειας,

(γγ) τη συμμετοχή του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης στο EMAS, βάσει του
Κανονισμού (ΕΚ) 1221/2009.

β) Χρόνοι διεξαγωγής των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων με αυτοψία
ορίζονται:

(αα) κάθε έτος τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Παράρτημα
Ι της Οδηγίας 2010/75 και συγχρόνως κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1,

(ββ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2010/75 και, ταυτόχρονα, στην υποκατηγορία Α2,

(γγ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δραστηριότητες των ομάδων 4,
5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β’ 1022) που
κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 2010/75,

(δδ) κάθε πέντε έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δραστηριότητες των ομάδων
4, 5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β’ 1022) που
κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 και δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 2010/75,

(εε) κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κάθε πέντε έτη τουλάχιστον από
την έναρξη λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, για τα έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Α’ των ομάδων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 3 της
κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β’ 1022).

Σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης που ανήκει στις
περιπτώσεις (αα) ή (ββ) συμμετέχει στο EMAS, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
διενεργούν περιβαλλοντική επιθεώρηση σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα που,
όμως, δεν μπορούν να ξεπερνούν την τριετία για την περίπτωση (αα) και την
πενταετία για την περίπτωση (ββ).

γ) Εφόσον κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση εντοπισθούν σημαντικές
παραβάσεις, ενημερώνεται η αδειοδοτούσα αρχή και η ΕΥΕΠ και πραγματοποιείται
υποχρεωτικά νέα αυτοψία εντός εξαμήνου.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του ν.
2947/2001 (Α’ 228), μετά από κάθε αυτοψία, οι αρμόδιες αρχές ή οι
περιβαλλοντικοί ελεγκτές συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της
εγκατάστασης προς τους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και τα τυχόν προς τούτο
αναγκαία μέτρα και ενέργειες. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στον φορέα του έργου
ή της δραστηριότητας εντός δύο μηνών από την πραγματοποίηση της αυτοψίας και
η τελική έκθεση ελέγχου αναρτάται στο ΗΠΜ και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις
προβλέψεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία
διεξαγωγής της αυτοψίας. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο φορέας
εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
για τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της έκθεσης ελέγχου εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος.

12. Στην επιθεώρηση του άρθρου 26 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) των βιομηχανικών
και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που διεξάγεται από την αδειοδοτούσα αρχή του
Μέρους Β’ του ν. 3982/2011 (Α’ 143) μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος της
αρμόδιας υπηρεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης.

13. Οι τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων του ν. 3982/2011 (Α’ 143),
μπορούν να διεξάγονται από κοινού με τους πιστοποιημένους επιθεωρητές του
άρθρου 27 του ίδιου νόμου.

14. Εκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τις αρμόδιες
αρχές των περιπτώσεων α’, γ’ και δ’ της παραγράφου 3 προκειμένου να
διερευνηθούν το ταχύτερο δυνατόν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες ή
συμβάντα με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης. Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να διενεργήσουν την έκτακτη
περιβαλλοντική επιθεώρηση, αυτή μπορεί να ανατίθεται σε περιβαλλοντικό
ελεγκτή της παραγράφου 5.

15. Η ΕΥΕΠ και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητας τους μπορούν
να εισηγούνται Σχέδιο Συμμόρφωσης σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται
παραβάσεις που προκάλεσαν ή δύνανται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά ή
ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας
του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας προς την
ΕΥΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών, αντίστοιχα, Δήλωση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος
χρονοδιαγράμματος, η οποία καταχωρείται στο ΗΠΜ.

16. Στις ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
2010/75 δύναται να προβλέπεται ότι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
απαιτείται η κατάθεση χρηματικής εγγύησης ή άλλου ισοδύναμου μέσου. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν
εισήγησης της ΕΥΕΠ, σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης ή παράλειψης
συμμόρφωσης του φορέα διαχείρισης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
ΑΕΠΟ, η χρηματική εγγύηση καταπίπτει προς όφελος του Δημοσίου και περιέρχεται
ως πόρος στο Πράσινο Ταμείο.

17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος:

α) εξειδικεύεται περαιτέρω ή τροποποιείται η διαδικασία και η συχνότητα
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ανά υποκατηγορία και ανά ομάδα έργων και
δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10,

β) καθορίζονται οι κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που υπόκεινται
υποχρεωτικά σε προληπτική περιβαλλοντική επιθεώρηση κατά τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση (α) του
παρόντος άρθρου,

γ) καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων 11
και 14 του παρόντος άρθρου,

δ) ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με
το άρθρο 21 του παρόντος νόμου.

18. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών της παραγράφου
1, τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, οι αρμοδιότητες τους, η
διάρκεια ισχύος της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανάθεσης
εντολής προς επιθεώρηση, η αμοιβή των περιβαλλοντικών ελεγκτών, η διαδικασία
και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών τους,
οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου των
περιβαλλοντικών ελεγκτών, οι κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της παραγράφου 5.

Αρθρο 21

Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη
υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των
κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή
αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την
αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από
πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη
συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών
και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών
δεσμεύσεων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την επιβολή των ανωτέρω προστίμων
απαιτείται απόφαση των κάτωθι αναφερομένων, ύστερα από εισήγηση προς αυτούς
των υπηρεσιών ή / και οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος,
ανάλογα με το ύψος των προστίμων:

α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος του προστίμου ανέρχεται έως
και τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

β) Από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον το ύψος του
προστίμου κυμαίνεται μεταξύ διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ έως και τις
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

γ) Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον
το ύψος του προστίμου υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

3. Για την επιβολή προστίμων, μετά από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που
διεξάγει η ΕΥΕΠ, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, ανεξαρτήτως του ύψους του
προστίμου.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής επιχορήγησης στον φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας ή για την υπαγωγή του σε καθεστώς κρατικής
ενίσχυσης είναι η εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων
διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των
διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών ή / και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Αρθρο 22

Οργανωτικά, λειτουργικά και άλλα
ζητήματα της ΕΥΕΠ και του ΣΥΓΑΠΕΖ

1. Στην ΕΥΕΠ συνιστώνται δύο (2) θέσεις Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή, μία για
το συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων
(EYEΚΑ) του άρθρου 28 του παρόντος και μία για το συντονισμό των
περιβαλλοντικών ελέγχων σε επίπεδο χώρας, οι οποίοι τοποθετούνται με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από
εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
λαμβάνουν το 75% των αποδοχών του Γενικού Επιθεωρητή, καθώς και την ειδική
πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου β’ του άρθρου 1 της κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων 2/51476/0022 (Β’ 1813/2007).

2. Στην ΕΥΕΠ συγκροτείται νέος Τομέας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τα Οινόφυτα,
με αρμοδιότητες αυτές που έχουν ανατεθεί στους Τομείς της ΕΥΕΠ με το π.δ.
165/2003 (Α’ 137) εντός της εδαφικής περιοχής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, του οποίου προΐσταται Τομεάρχης Επιθεωρητής και υπάγεται απευθείας
στον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ.

3. Για τη στελέχωση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της ΕΥΕΠ και την ενίσχυση εν
γένει των Τομέων Νοτίου και Βορείου Ελλάδας αυτής, οι προβλεπόμενες από το
άρθρο 4 του π.δ. 165/2003 (Α’ 137) θέσεις επιθεωρητών, ειδικού επιστημονικού
προσωπικού, μετατρέπονται σε θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου) και επιπρόσθετα συνιστώνται είκοσι πέντε (25)
θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) ως
εξής ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα: δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού, δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μία (1) θέση ΠΕ
Πληροφορικής, οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος (μία (1) ειδικότητας Βιολόγου
ή / και τρεις (3) ειδικότητας Χημικού ή / και τέσσερις (4) ειδικότητας
Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβάλλοντος), δέκα (10) θέσεις ΠΕ Μηχανικών
(τρεις (3) ειδικότητας Χημικού Μηχανικού, δύο (2) ειδικότητας Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, μία (1) ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, δύο (2) ειδικότητας
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και δύο (2) ειδικότητας Μεταλλειολόγου
Μηχανικού), δύο (2) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών (μία (1) ειδικότητας Γεωλόγου και
μία (1) ειδικότητας Δασολόγου). Το ανωτέρω προσωπικό τοποθετείται σε Τμήματα
με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά
από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, μπορούν να συστήνονται Γραφεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με
αρμοδιότητα εντός εδαφικής περιοχής όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα
ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως σε βιομηχανικές περιοχές της
χώρας με υψηλή συγκέντρωση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, ευαίσθητα προστατευόμενα
οικοσυστήματα κ.λπ., των οποίων προΐστανται Τομεάρχες.

5. Για τη στελέχωση του αυτόνομου Γραφείου Αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής
Ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) οι επτά (7) θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που
προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 148/2009 μετατρέπονται σε
θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και
επιπρόσθετα συνιστώνται οκτώ (8) νέες θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή
με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και ειδικότερα δύο (2) θέσεις κατηγορίας
ΠΕ Χημικών ή Χημικών Μηχανικών, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Βιολόγων, μία (1)
θέση κατηγορίας ΠΕ Γεωλόγου, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγου με
εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων ή
Δασολόγων, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος (πτυχιούχων
Περιβαλλοντολόγων) ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ
Πληροφορικής και τέλος διατηρούνται οι δύο (2) θέσεις διοικητικού προσωπικού.

6. Ολες οι προβλεπόμενες, στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος άρθρου,
θέσεις πληρούνται αποκλειστικά με υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή / και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά από απόσπαση ή με μετάταξη ή με μετακίνηση,
όπως ισχύει, με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου
οργάνου κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων Σε περίπτωση απόσπασης ή
μετακίνησης η διάρκεια ορίζεται σε τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται ή
ανανεώνεται για υπηρεσιακές ανάγκες. Το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην ΕΥΕΠ
με απόσπαση μπορεί να μετατάσσεται στην ΕΥΕΠ, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, κατόπιν σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση μετάταξης καταργείται αντίστοιχα η οργανική θέση που κατείχε ο
μετατασσόμενος.

7. Με την έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, έως το τέλος του 2012, θα καθοριστούν το είδος και το ύψος της
χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τη σταδιακή υπαγωγή των δραστηριοτήτων του
Παραρτήματος III του π.δ. 148/2009 (Α’ 190), λαμβάνοντας υπόψη το είδος της
δραστηριότητας, τη σοβαρότητα της ενδεχόμενης ρύπανσης και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής στο έδαφος, στο νερό και τη βιοποικιλότητα,
το βαθμό επικινδυνότητας εκδήλωσης περιβαλλοντικής ζημιάς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Αρθρο 23

Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε
ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή
αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η
μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει
εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210). Στην παραπάνω
απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.

2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα
οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες
χρήσεις:

α) που υφίστανται προ του 1955 ή

β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή

γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.
1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10
του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α’ 4) ή

δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), όπως ισχύουν, χωρίς
όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η
αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή

ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις
του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό
διάστημα που προβλέπεται σε αυτές ή

στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού
προστίμου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το
χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

3. Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου η μεταβίβαση
αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο
έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν:

α) το ακίνητο βρίσκεται:

αα) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,

ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή
κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της
υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάσταση τους,

γγ) σε δημόσιο κτήμα,

δδ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη
παραλίας,

εε) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το
χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης
χρήσης,

στστ) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο,

ζζ) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περίπτωση
10 και 20 παρ. 8α του ν. 3937/2011 (Α’ 60), ή προστατευόμενη περιοχή του
άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το
άρθρο 5 του ν. 3937/2011 εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης
της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,

β) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε
κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο
μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153) ή

γ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε
κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο
ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της
κορυφογραμμής (υδατοκρίτης) ή

δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί
στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του
παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου
δικαιώματος σε ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην
παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται
αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να
επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη
και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι
οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις
εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει
εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη
χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε
καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο
της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να
προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού
αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 3843/2010 (Α’62) μετά την έναρξη τήρησης της και ρυθμίζεται κάθε
αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5. Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι
μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων,
οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που
μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της
προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή
βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική
ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης
κατασκευής.

6. Στους μηχανικούς της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ποινική
τους δίωξη, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του
επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη,
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής και κάθε
αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Αρθρο 24

Δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής
και ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης

1. α. Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την
καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του
οποίου καθορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα με την κατηγορία παράβασης, για
κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν
εγκατασταθεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011
και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή
περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφόσον η χρήση
τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που
ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης
της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της
αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη
αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του
προηγούμενου άρθρου.

β. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει
να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός με την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και
ΣΧΟΟΑΠ ή άλλου τύπου σχεδιασμό και την αναθεώρηση των εγκεκριμένων σχεδίων
πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους δήμους στους οποίους δηλώνονται
αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος. Με τα
παραπάνω σχέδια καθορίζονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών
περιοχές οι ζώνες, όπου επιτρέπεται η δόμηση.

γ. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε εκτός σχεδίου και
εκτός ορίων οικισμών μη άρτια ακίνητα, εφόσον μετά την ολοκλήρωση του
πολεοδομικού σχεδιασμού, δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόμηση,
μπορούν να διατηρηθούν εφόσον ο ιδιοκτήτης:

i) είτε έχει είτε αποκτήσει όμορο ή τμήμα όμορου άρτιου και οικοδομήσιμου
γηπέδου ή όμορου οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην
εδαφική περιφέρεια του Δήμου της αυθαίρετης κατασκευής, έκτασης τουλάχιστον
ίσης με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του
ακινήτου, όπου βρίσκεται (συμπληρωματικό ακίνητο), με την προϋπόθεση ότι στο
συμπληρωματικό ακίνητο θα αποκλειστεί η δυνατότητα δόμησης. Το συμπληρωματικό
ακίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με μικρότερη τιμή ζώνης από το
ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί για τη συμπλήρωση της αρτιότητας. Για την
πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική
συμβολαιογραφική δήλωση στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία μεταγράφεται στο
Υποθηκοφυλακείο και καταχωρίζεται στο κτηματολόγιο. Η παραπάνω δήλωση
δεσμεύει κάθε πρόσωπο, που αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στο συμπληρωματικό
ακίνητο. Το συμπληρωματικό ακίνητο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σύμφωνα με το
εδάφιο α’ για την πλήρωση της αρτιότητας άλλου μη άρτιου ακινήτου, στο οποίο
έχει κατασκευαστεί μη νόμιμο κτίσμα ή

ii) καταβάλει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση
εμβαδόν ίσο με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης
του ακινήτου, όπου βρίσκεται, επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του
κτίσματος και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου
Οικονομικών, και το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου
με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο». Για την καταβολή, απόδοση και
διάθεση του ποσού των προστίμων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25,

iii) είτε έχει είτε αποκτήσει τμήμα όμορου άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου
ή οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδαφική
περιφέρεια του δήμου της αυθαίρετης κατασκευής μικρότερο του υπό ii)
αναφερόμενου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα και καταβάλει
και ειδικό πρόστιμο για την επιπλέον υπολειπόμενη αρτιότητα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα υπό iii).

Μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση η κατάτμηση άρτιων και οικοδομήσιμων ακινήτων σε μη άρτιο και μη
οικοδομήσιμο ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συμπλήρωση
της υπολειπόμενης αρτιότητας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει μετά την
κατάτμηση το εναπομείναν ακίνητο να παραμένει άρτιο και οικοδομήσιμο.

Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 δεν
απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού
προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

2. Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει
εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο
νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική
υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Αίτηση.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται
τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια
οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της
οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που
εμπίπτει στη ρύθμιση της παραγράφου 1, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της
κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για
ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1 Α, άλλης κατοικίας ή
ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν εμπίπτει σε καμία
από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23. Η δήλωση συνοδεύεται από την
τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου
βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική
υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο
μηχανικό. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης
κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εμβαδόν της και η χρήση της, καθώς
και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως
στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη
κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της
κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της
αδείας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την
οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε
κλίμακα 1: 100. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική
άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω
στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου.
Επιπλέον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση
κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς
σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα
συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της
θέσης του ακινήτου. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές
με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια. Διάγραμμα κάλυψης
υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο και σε κάθε περίπτωση
«φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
και:

αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή
εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν
περιλαμβάνονται στην επόμενη περίπτωση ββ’ συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου
δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική
έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε
μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστημα του φέροντος
οργανισμού, καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες,

ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή
εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης
κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών
λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς
χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων
υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουμένων των
εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα’ μελέτη
στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, η οποία θα περιλαμβάνει: i) γεωμετρική
τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού, ii) αποτίμηση της
ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού, iii) μελέτη επάρκειας του
κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής), iv)
πρόταση ενισχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται, v) αντισεισμικό
έλεγχο με το σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του
αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.

Στο σώμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από
δημόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος. Η υπεύθυνη δήλωση θα
συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα
αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.

Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική
έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των
γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.

γ. Παράβολο / αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500
ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και
μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτίριο / χρήση άνω των 50
τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των
100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και
μέχρι 1.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για κτίριο / χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι
2.000 τ.μ. και 6.000 ευρώ για κτίριο / χρήση μεγαλύτερη των 2.000 τ.μ. επί
ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση
δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των
ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσης τους σε συμβεβλημένες τράπεζες.

δ) Εντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 6.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και
του μηχανικού του.

Με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι νόμιμες, κατά την έννοια
του ν. 3919/2011, αμοιβές των μηχανικών για τη σύνταξη της βεβαίωσης της παρ.
4 του άρθρου 23 και για όλες τις ενέργειες και μελέτες που συνυποβάλλονται
σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν και
όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6
του ν. 3147/2003.

Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η
αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του
παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις
σχετικές προϋποθέσεις.

Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει
εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τμήμα του ακινήτου, η αίτηση μπορεί
να υποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση
των υπόλοιπων συνιδιοκτητών

Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων, στα οποία υπάρχει με βάση νόμιμο τίτλο
δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της
χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων
συνιδιοκτητών.

3. Η υποβολή των παραπάνω α’, γ’ και δ’ δικαιολογητικών γίνεται είτε
απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο
ΚΕΠ του Δήμου από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011. Τα υπό β’ δικαιολογητικά
υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τις 30.11.2011. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός 15 ημερών. Η
αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διαπιστώνει μόνο την πληρότητα των παραπάνω
δικαιολογητικών. Στην περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο
έλεγχος μόνο της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης
και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τυχόν ελλείψεις με επισημείωση στο
αντίγραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη
επιστολή ο έλεγχος μόνο της πληρότητας, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από
την παραλαβή τους, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών για τις
τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών
εντός δεκαπέντε (15) ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική υπηρεσία τα στοιχεία
που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα
στο αντίγραφο της αίτησης του δηλούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.

4. Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής υπηρεσίας
δεν στερεί στον αιτούντα το δικαίωμα υπαγωγής του στη ρύθμιση αυτή και
παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.

5. Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας
πολεοδομικής υπηρεσίας ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθμός της καταχώρισης με
την ημερομηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του αντιγράφου της
αίτησης, το οποίο παραλαμβάνει ο αιτών από την πολεοδομική υπηρεσία. Στο
ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται κατά την εφαρμογή
της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα τα στοιχεία που περιέχονται
στη δήλωση, το καταβληθέν παράβολο, οι ελλείψεις, η ημερομηνία κατάθεσης των
στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που ορίζεται στην παράγραφο 6.

6. α. Ο φερόμενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που
δηλώνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό
πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της, επί την τιμή ζώνης,
που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα
με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα η αίτηση και τα
δικαιολογητικά της παρ. 2 επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές που
ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος ανάλογα με την κατηγορία
και το είδος του αυθαιρέτου (τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ
συντελεστές τετραγωνιδίων).

Για την εύρεση του προστίμου κάθε κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης
που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών
της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία.

β. Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας,
συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν
υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας,
βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει
ποσοστό 10% του επιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο
από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή, το
πρόστιμο καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε
εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που
βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως
δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για περιοχές
με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ.

γ. Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση αφορά
κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιομηχανική, βιοτεχνική
εγκατάσταση, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αποθήκη ή άλλη παραγωγική
μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις, που επιτρέπουν τη
λειτουργία του μετά την καταβολή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το
παραπάνω ειδικό πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται μειωμένο κατά το ποσό του
προστίμου ή τέλους ή εισφοράς, που έχει καταβληθεί σε εφαρμογή των παραπάνω
διατάξεων.

7. Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα
των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του
ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η
ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα του αυθαίρετου και εάν
δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και
εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην
περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

8. α. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου
είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση
μέχρι τις 31.12.2011. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται από τον μηχανικό
σε έντυπο ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του TEE, θεωρείται προσωρινά από την
αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και επιδίδεται άμεσα ή αποστέλλεται στον
αιτούντα εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του
φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής του παραπάνω
προστίμου. Μέχρι την εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου το
έντυπο αυτό θεωρείται οριστικά από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μετά από
έλεγχο της ορθότητας του ύψους του προστίμου.

β. Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) μηνών για τα ακίνητα
κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από
την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο αριθμός των
οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας

τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ
καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση
20%.

γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται
προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε
περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται
δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών
συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη
ρύθμιση.

δ. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 το
πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011. Σε
περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού
προστίμου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η οριστική
εξόφληση δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών μηνών από τον
προβλεπόμενο χρόνο.

ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του
ειδικού προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

9. Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίμου προσκομίζονται στην
πολεοδομική υπηρεσία, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό
ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην παράγραφο 5. Η
καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση της διαδικασίας καταβολής
του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης για τη
χρονική προθεσμία, που ορίζεται στον παρόντα νόμο, σημειώνεται δε και στο
αντίγραφο της αίτησης που έχει χορηγηθεί στον δηλούντα. Ειδικά για τις
πρόχειρες κατασκευές απαιτείται για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του
παρόντος μετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου επιπλέον η
μορφολογική και αισθητική ένταξη τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του
δομημένου περιβάλλοντος του. Για το λόγο αυτό τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδομικής υπηρεσίας και
αποτελείται από:

α. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ως πρόεδρο,
με τον αναπληρωτή του,

β. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό υπάλληλο της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή
της περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά αρμοδιότητας της,
με τον αναπληρωτή του,

γ. έναν αρχιτέκτονα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον
αναπληρωτή του.

Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρόχειρης κατασκευής στις
διατάξεις του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται ενδεικτικά κατασκευές στις οποίες τα υλικά
είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσμα με την έννοια της
μόνιμης κατασκευής ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών
επιφανειών μεταξύ τους και με το δάπεδο δεν έχει γίνει με τρόπο σταθερό και
μόνιμο ή η κατάσταση, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή
για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών ή η
κατασκευή δεν είναι μορφολογικά συμβατή με το υπόλοιπο κτίριο και τον
περιβάλλοντα χώρο ή είναι μεγαλύτερες από 100 τ.μ..

10. Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις
προηγούμενες παραγράφους αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία
επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρήσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά μέχρι την παρέλευση
της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων
αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης
δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου. Από τη δημοσίευση του παρόντος
καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων
κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή
αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.

11. Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση
υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα
ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως
όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και για όσο χρονικό
διάστημα ορίζεται στον παρόντα νόμο, που υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου,
επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατ’ εξαίρεση, η μεταβίβαση ή η
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η
αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα και με την
παράγραφο 2 περίπτωση στ’ του άρθρου 23. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες
κατασκευές ή χρήσεις και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία
σχετικές υποθέσεις. Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης,
δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού
προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις
αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση
που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά
υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν
αναζητούνται. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και
διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, διαγράφονται.

12. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για την αλλαγή της χρήσης δεν
συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους που
αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης. Η έκδοση ή αναθεώρηση
οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα
αυτού, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του
ενιαίου ειδικού προστίμου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο.

13. Μετά την 1.1. 2012 και ανά τρίμηνο, οι πολεοδομικές υπηρεσίες
αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά
δήμο για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια των
κατασκευών ή χρήσεων που διατηρούνται, τα συνολικά ποσά των προστίμων, καθώς
και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου
καταχωρήθηκαν οι σχετικές δηλώσεις.

14. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπραξίας μεταβίβασης ακινήτων,
στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του
παρόντος άρθρου, γίνεται ειδική μνεία για την υπαγωγή των κατασκευών ή
χρήσεων στις ρυθμίσεις αυτές κατά την απεικόνιση τους σημειώνεται η υπαγωγή
αυτή και πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 23,
επισυνάπτεται η βεβαίωση της καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

15. Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις,
εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο με
πράξη του αρμοδίου Οργάνου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση
της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι, η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και
εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιμο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

16. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις κατασκευές ή τις
χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδομικό
σχεδιασμό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ενιαίο
ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με υποχρεώσεις εισφοράς σε
χρήμα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ
συνυπολογίζεται προκειμένου για έκδοση άδειας νομιμοποίησης τους με το
πρόστιμο που τους αναλογεί.

17. Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του
παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παράγραφο 5, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών
επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση – αποκατάσταση
και τη συνήθη συντήρηση τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια

πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση
δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί
στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. -
Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες
πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

18. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και κτίσματα που έχουν
ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε με έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας
και που μεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν
η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς
αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοση τους. Για την υπαγωγή
των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για
κάθε ιδιοκτησία, του παραβόλου της παρ. 2γ. Τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από
την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

19. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και λιθόκτιστα κτίσματα, τα
οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύμφωνα με
παλαιότερη χάραξη του, με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας,
εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983.

20. Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ιδιοκτησίας του
Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. και της Δ.Ε.Η.
Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ως εξής : α) για όσες εκτελέστηκαν
ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 μόνο με την υποβολή
των υπό α’ έως γ’ δικαιολογητικών της παρ. 2 και χωρίς την υποχρέωση
καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και β) για όσες εκτελέστηκαν ή
εγκαταστάθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 με την υποβολή των υπό
α’ έως γ’ δικαιολογητικών της παρ. 2 και την καταβολή ποσοστού 10 % του
ενιαίου ειδικού προστίμου.

21. Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται
κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν
χαρακτηρισθεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (Β’ 1138) αναπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού εντός ευρύτερων
αναπτυσσόμενων περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού, καθώς
και σε υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 παράγραφοι Β2
και Β3 του παραπάνω Ειδικού Πλαισίου περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τον
Ε.Ο.Τ. ως χιονοδρομικά κέντρα, εφόσον ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και από αθλητικούς και ορειβατικούς συλλόγους
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

22. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της
επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλονται
αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και
οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας,
καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη
καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν.
2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν.
1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά διαφορές που
προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή
χρήσης.

Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή
οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ,
προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες,
τα πατάρια που πολεοδομικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρμόζεται
μειωτικός συντελεστής 50%.

23. Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν
μέρει μπορεί να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με κάλυψη των
αναγκαίων λειτουργικών του εξόδων από το Πράσινο Ταμείο, η ανάπτυξη και η
αρχική διαχείριση του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να θεσπίζεται διαφορετική διαδικασία για
την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος και την καταβολή του
ειδικού προστίμου διατήρησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την
απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και
την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού των προστίμων και διατήρησης.
Ειδικότερα μπορεί να καθορίζεται ότι το έντυπο και η αίτηση μπορούν να
αποσταλούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και στη συνέχεια να εκδίδεται μονοσήμαντος αριθμός της αίτησης, ο
οποίος συνιστά αριθμό πρωτοκόλλου και με βάση τον οποίο θα γίνονται οι
πληρωμές του προστίμου, προσωρινός υπολογισμός του προστίμου και των δόσεων.
Με τον προσωρινό υπολογισμό, την έκδοση του αριθμού της αίτησης αυθαιρέτου
και το αποδεικτικό είσπραξης του παραβόλου ξεκινά η εξόφληση του ποσού του
προστίμου. Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης μπορεί να καθορίζεται ότι η
διαδικασία της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος διεκπεραιώνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της, και παύει η ισχύς των
διατάξεων, που προβλέπουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας με την υποβολή
έντυπων δικαιολογητικών.

Αρθρο 25

Μέτρα για τη βελτίωση του
οικιστικού περιβάλλοντος

1. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που εισπράττεται κατά το προηγούμενο άρθρο
αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που
ονομάζεται «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται στο πλαίσιο των στόχων
και των αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ιδίως για
την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών για το χρόνο αναστολής του άρθρου 24
παρ. 1, την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινόχρηστων και
ελεύθερων χώρων, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και τον καθορισμό ζωνών
πολεοδομικής εξισορρόπησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο,
εντός του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., στη διοικητική περιφέρεια του οποίου
βρίσκονται οι κατασκευές και χρήσεις που δηλώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος ή και, κατ’ εξαίρεση, σε όμορους Ο.Τ.Α. που παρουσιάζουν
έλλειμμα γης ή χρήζουν πολεοδομικής εξυγίανσης και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης. Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται άμεσα για την επίτευξη των
παραπάνω σκοπών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής. Για το σκοπό
αυτόν εντός τριών (3) ετών οι Δήμοι υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις και
μελέτες για την υλοποίηση τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η
διαδικασία και τα ποσοστά διάθεσης του παραπάνω ποσού και οι δικαιούχοι τους,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Από το
παραπάνω ποσό ποσοστό έως 15%, το οποίο καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης αποδίδεται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κατανέμεται
σε αυτούς με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

2. Κατά την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και την αναθεώρηση του
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους Δήμους στους
οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του
παρόντος, καθορίζονται ειδικές ζώνες εξισορρόπησης των πολεοδομικών και εν
γένει περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των
διατάξεων των προηγούμενων άρθρων, ώστε να αποκαθίσταται το πολεοδομικό
ισοζύγιο εντός εκάστου πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α.. Στις ζώνες αυτές, οι οποίες
πρέπει να έχουν λειτουργική σύνδεση με τις πολεοδομημένες ή και προς
πολεοδόμηση περιοχές του πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α., μπορεί να απαγορεύεται η δόμηση
ή να μειώνεται ουσιωδώς ο ισχύων συντελεστής δόμησης και να καθορίζονται
χρήσεις πρασίνου και ήπιας αναψυχής, καθώς και χώροι για την εξυπηρέτηση των
κοινωφελών αναγκών του πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α., όπως ιδίως χώροι ανακύκλωσης
υλικών και συσκευασιών, χώροι οργανωμένης διαχείρισης απορριμμάτων,
αμαξοστάσια μέσων μαζικής μεταφοράς, κοιμητήρια κ.λπ.. Οι χώροι κοινωφελών
χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής επιφανείας των
καθοριζόμενων κατά τα ανωτέρω ειδικών ζωνών εξισορρόπησης σε κάθε πρωτοβάθμιο
Ο.Τ.Α.. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να απλοποιούνται οι
διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης των παραπάνω σχεδίων και να συντέμνονται
οι σχετικές προθεσμίες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εκπόνηση των
μελετών των παραπάνω ζωνών και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και κάθε
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Αρθρο 26

Ειδικές διατάξεις

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Μητρώο Κατασκευών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι κατασκευές. Ως πρώτη βάση
για το μητρώο χρησιμοποιούνται στοιχεία απο τις βάσεις δεδομένων φορέων του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του
Μητρώου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί
οικοδομική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.
1577/1985 εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 24 έως 31.12.2011 και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών
από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο και επέρχονται οι συνέπειες
των παραπάνω διατάξεων

3. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο μειωτικός συντελεστής της κύριας και μοναδικής
κατοικίας, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο
σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού έχει δικαίωμα πλήρους
κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που
πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του ή δικαίωμα πλήρους
κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο
αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και
βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών
χιλιάδων (3.000). θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το
άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα
εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.μ.
για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, που
βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

4. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομική άδεια κρίνονται
αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση με Δίκτυα
Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα μεταβίβασης, τα νόμιμα τμήματα αυτών που
είναι λειτουργικά άσχετα με την αυθαίρετη κατασκευή και αποτελούν ξεχωριστές
οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες.

5. Σε κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων, τα οποία έχουν ανεγερθεί με νόμιμη
οικοδομική άδεια με χρήση εμπορικού κέντρου, επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα
χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις
της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, με την επιφύλαξη
ειδικών μεταβατικών διατάξεων.

Αρθρο 27

Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης
μη δηλούμενων κατασκευών / χρήσεων

1. Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία
καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 24, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την
κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που
προβλέπεται από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται
υπολογίζονται ως εξής:

α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή
υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που
ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών
του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή
υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που
ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών
του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο
επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου από την ανέγερση του ή την
εγκατάσταση της χρήσης μέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά
της χρήσης ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

2. Ποσοστό, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των παραπάνω προστίμων,
αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

3. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ελέγχει
δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν,
προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων που αφορούν την
περιγραφή της κατασκευής, το εμβαδόν και τη χρήση της είναι αληθή και ακριβή.
Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών, αποκλείεται η
υπαγωγή στη διαδικασία αναστολής του παρόντος νόμου, τυχόν πράξη αναστολής
ανακαλείται και εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και
επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 24, η Ειδική
Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
28, διενεργεί έλεγχο επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

4. Τα πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και
χρήσεων και για τα οποία είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει
ασκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από τους υπαλλήλους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.

Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιμωρείται
με παρακράτηση αποδοχών από δεκαπέντε (15) ημέρες έως τρεις (3) μήνες. Η
πειθαρχική δίωξη ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πειθαρχικώς προϊστάμενος που
παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόμενου υπαλλήλου
κατά τα προηγούμενα εδάφια.

Αρθρο 28

Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων

1. Ολες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στις
διατάξεις του παρόντος, είναι κατεδαφιστέες.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ), που συστάθηκε με το ν. 3818/2010
μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων
(ΕΥΕΚΑ) και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 9 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του ν. 2947/2001 (Α’ 228) και του π.δ.
165/2003 (Α’ 137).

3. Οι αρμοδιότητες της ΕΥΕΚΑ, εκτός αυτών που έχουν δοθεί στην ΕΥΚ,
επεκτείνονται σε όλα τα δάση, τις δασικές, αναδασωτέες και δημόσιες
χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα ευαίσθητα οικοσυστήματα,
στον αιγιαλό – παραλία, σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα, σε αρχαιολογικούς
χώρους και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με
το αρμόδιο Τμήμα Γ’ της ΕΥΕΠ. Ειδικότερα η ΕΥΕΚΑ έχει αρμοδιότητα για:

α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες μεριμνούν για την έκδοση των
πράξεων απομάκρυνσης των αυθαιρέτων, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία,

β) την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης και την
εκτέλεση των σχετικών πράξεων και

γ) τη μέριμνα για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών και για την ορθή
διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση του
περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά.

4. Η ΕΥΕΚΑ εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με
μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων. Για το σκοπό
αυτόν, τηρείται σε κάθε αποκεντρωμένη Διοίκηση μητρώο, στο οποίο εγγράφονται
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα
κατεδάφισης. Το μητρώο αυτό διαβιβάζεται στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των αποφάσεων κατεδάφισης λόγω της
άρνησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων να συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις η ΕΥΕΚΑ
ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες και τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες
και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας πολιτικής επιστράτευσης του
άρθρου 41 του ν. 3536/2007 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται και
πρόστιμο ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ στις παραπάνω επιχειρήσεις.

Η ΕΥΕΚΑ μπορεί επίσης να προβεί σε κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών
μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων με εξειδικευμένες εταιρείες.

Οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους για την
πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν
και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως και οι Ο.Τ.Α., κυρίως με τη διάθεση
μηχανικών μέσων και προσωπικού.

Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία της ΕΥΕΚΑ ή των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών
βρεθούν εργαζόμενοι να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία κατασκευής αυθαίρετου ή
άλλης παράνομης επέμβασης, για αυτούς ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία και
γίνεται σχετική αναγγελία στον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση που
βρεθούν μηχανικά μέσα ή άλλα υλικά (ξυλότυπος, μεταλλότυπος) κατάσχονται.
Αυτά εκποιούνται μετά την επικύρωση της κατάσχεσης από το αρμόδιο δικαστήριο
και σε περίπτωση αγόνου της εκποιήσεως, καταστρέφονται. Το προκύπτον από την
εκποίηση τίμημα κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο και στην περίπτωση που αφορά
σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, υπέρ του ειδικού
φορέα δασών του Πράσινου Ταμείου. Ως μεσεγγυούχος και ευθυνόμενος για τη
φύλαξη των κατασχεμένων υλικών, ορίζεται η ΕΥΕΚΑ.

Η ΕΥΕΚΑ συνεργάζεται με τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» για
την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφισης της χώρας, καθώς και για τη
χρήση των παραπάνω μεθόδων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας προκειμένου
να παρακολουθούνται οι μεταβολές στη δόμηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν
αυθαίρετες κατασκευές. Δυνάμει των διατάξεων του ν. 3882/2010, η ΕΥΕΚΑ μπορεί
να αξιοποιήσει τα αρχεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και
πάσης φύσεως χαρτογραφικό υλικό στην κατοχή φορέων του Δημοσίου προκειμένου
να εντοπίσει αυθαίρετα για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Ο κύριος κτίσματος που κρίνεται ως κατεδαφιστέο, βαρύνεται με τη δαπάνη
κατεδάφισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της παραπάνω
δαπάνης καταλογίζεται με απόφαση της ΕΥΚΑ και βεβαιώνεται και εισπράττεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

6. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 ως
εξής:

«3. Η ΕΥΕΚΑ συγκροτείται σε δύο τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, με
χωρική αρμοδιότητα κατά αντιστοιχία των υφιστάμενων τομέων της ΕΥΕΠ. Στην
ΕΥΕΚΑ συστήνονται σαράντα μία οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες
πληρώνονται είτε με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου, που αποσπώνται
για μία τριετία και η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόταση του Ειδικού
Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μετατάσσονται από το
Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και από Ο.Τ.Α., με
αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης, την οποία είχε ο μετατασσόμενος.

Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης πλην αυτών
που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Το προσωπικό της
ΕΥΕΚΑ κατανέμεται στους τομείς με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Οι θέσεις του προσωπικού της ΕΥΕΚΑ κατανέμονται ως εξής:

- Μία (1) θέση Προϊσταμένου της ΕΥΕΚΑ, υπάλληλος του κλάδου Π Ε Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων με Α’
βαθμό, ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή.

- Δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων των Τομέων της ΕΥΕΚΑ, ως Επιθεωρητές, του
κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών
ή Δασολόγων με Α’ βαθμό.

- Είκοσι οκτώ (28) θέσεις Επιθεωρητών τακτικού προσωπικού με τις παρακάτω
ειδικότητες:

- Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Τοπογράφων
Μηχανικών.

- Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, οι οποίες μπορούν να
καλύπτονται και από γεωπόνους εφόσον υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης Δασολόγων.

- Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγοι ή
Μηχανικοί Περιβάλλοντος).

- Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Δομικών Εργων.

- Δέκα (10) θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού με τις παρακάτω
ειδικότητες:

- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού.

- Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων.

- Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

- Δύο (2) θέσεις κλάδου Π Ε Νομικών.

Οι προϊστάμενοι της ΕΥΕΚΑ λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου
β’ του άρθρου 1 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων 2/51476/0022 (Β’ 1813/2007)
και οι Επιθεωρητές λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου γ’ του
άρθρου 1 της παραπάνω κοινής απόφασης και υπόκεινται σε όλες τις ρυθμίσεις
που έχουν θεσπιστεί σχετικά. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010
καταργείται.

Στους Επιθεωρητές μπορεί επίσης να ανατίθενται, πέραν των καθηκόντων του
παρόντος, και αρμοδιότητες του Γ’ Τμήματος της ΕΥΕΠ, καθώς και αρμοδιότητες
εφαρμογής περιβαλλοντικής ευθύνης.»

7. Η παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2880/2001 (Α’ 9), τροποποιείται ως εξής:

«2. α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως
εγκαταστάσεις στις ανωτέρω εκτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν
αποφάσεως του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης διαβιβάζονται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες στην ΕΥΕΚΑ, προκειμένου αυτή στη συνέχεια να προβεί στην εκτέλεση
τους με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών.»

Αρθρο 29

Λοιπές διατάξεις

1. Μετά το άρθρο 2 του ν. 3316/2005 (Α’ 42), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο
2Α ως εξής:

«Αρθρο 2Α

Δωρεά Μελετών

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας
αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή
υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς
και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό
τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα
διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση
και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.

Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη
αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησης της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς
εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπόνησης της κατά
το προηγούμενο εδάφιο.

Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και
υλοποίησης της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας
μελέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην
οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και
β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του
οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την
αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των
ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την
ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται
υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.»

2. Η ισχύς της διάταξης του σημείου στστ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του
άρθρου 4 του ν. 1650/1986, που προστέθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 12 του ν.
3851/2010 (Α’ 85), παρατείνεται έως 31.12.2011.

3. Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
3843/2010 (Α’ 62) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις
διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου
έληξαν μέχρι την 31.10.2011.

Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθεσμία καταβολής της πρώτης
δόσης του ειδικού προστίμου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.
3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30.12.2011.

4. Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο της Αθήνας και επί των οδών
Ερατοσθένους αρίθμ. 13 και Πλατείας Αγ. Σπυρίδωνος, στο Ο.Τ. 52028b περιοχής
Παγκρατίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Αθηναίων, όπως
αποτυπώνεται στο από Δεκεμβρίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1/200,
που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
φωτοσμίκρυνση του οποίου συνοδεύει τον παρόντα νόμο, υπό τα στοιχεία
ΑΒΓΔΕΖΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ, επιφανείας: 908,46 τ.μ., τμήμα του οποίου έχει
χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80667/5242/26.7.1993
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (Δ’ 1078)
και ως ιστορικό μνημείο με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/3434/4285/16.1.1995 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (Β’ 63),
χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίου για την λειτουργία Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Για το ακίνητο αυτό καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης,
σύμφωνα με τη μελέτη του συνόλου των επεμβάσεων και προσθηκών που εγκρίθηκαν
με την από 16.7.2009 θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων
Μνημείων και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/84249/2194/14.9.2009 απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και στη συνέχεια εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/10630/330/30.11.2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με θέμα
«Εγκριση α) Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης και β) Στατικής και Η/Μ
προμελέτης επισκευής διατηρητέου κτηρίου και προσθήκης καθ’ ύψος και κατ’
επέκταση, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιδρύματος Β. και Ε. Γουλανδρή, επί των οδών
Ερατοσθένους 13 και Αγίου Σπυρίδωνος, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων», η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ομόφωνη Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου
Νεωτέρων Μνημείων, όπως διατυπώθηκε στο Πρακτικό της Συνεδρίασης με αριθμ.
22/11.11.2010, ως ακολούθως:

α) Μέγιστο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και των
υπόγειων χώρων οποιασδήποτε χρήσης (βοηθητικής ή κύριας): 7090,00 τ.μ. και ο
μέγιστος συντελεστής δόμησης των υπέργειων τμημάτων του κτιρίου ορίζεται ως ο
ισχύων στο Ο.Τ. 52028b : 3.60, ήτοι η μέγιστη συνολική δόμηση υπεράνω του
εδάφους ανέρχεται σε 3270,00 τ.μ..

β) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου στους υπέργειους ορόφους δεν θα
υπερβαίνει το 70%. Στο ισόγειο το οποίο κατά ένα τμήμα του είναι υπόγειο η
κάλυψη δύναται να καταλαμβάνει το 90% και στους υπόγειους ορόφους
οποιασδήποτε χρήσης το 100% του οικοπέδου.

Στο υπό στοιχεία ΗΙΚΛΜμνξοΗ τμήμα του ακαλύπτου χώρου, όπως αποτυπώνεται στο
διάγραμμα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου κατ’
επέκταση του περιγράμματος της στάθμης του ισογείου, κάτω από τον υποχρεωτικό
ακάλυπτο χώρο, με χρήση καταστήματος και βοηθητικών χώρων.

γ) Το μέγιστο ύψος του κτιρίου ορίζεται ως ισχύει στο Ο.Τ. 52028b: 27,00 μ.
μετρούμενο από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος. Υπεράνω του ύψους αυτού
επιτρέπονται οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16
του ΓΟΚ.

δ) Επιτρέπεται η κατασκευή πέντε υπόγειων ορόφων εκ των οποίων οι τρεις
επιτρέπεται να έχουν κύρια χρήση με τεχνητό φωτισμό και αερισμό. Οι τέταρτος
και πέμπτος υπόγειοι όροφοι έχουν αποκλειστικά βοηθητική χρήση.

ε) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 960/1979, του άρθρου 14
παρ. 4α του ν. 3044/2002 (Α’ 197) και του π.δ. 111/2004 (Α’ 76) η δημιουργία
μόνο πέντε θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (Ι.Χ.) στους παραπάνω
υπόγειους ορόφους για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του κτιρίου.

στ) Επιβάλλεται η φύτευση πρασίνου στο σύνολο του υποχρεωτικώς ακαλύπτου
χώρου, (συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων αυτού κάτω από τα οποία
εκτείνονται υπόγειοι χώροι), με εξαίρεση των απαραίτητων διαδρόμων
εξυπηρέτησης και προσβάσεων πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του
ΓΟΚ και το άρθρο 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Οι ανωτέρω όροι α’ έως στ’ ελέγχονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του
ΓΟΚ και του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Τροποποιήσεις της εγκριθείσας μελέτης και των εσωτερικών χώρων του κτιρίου,
χωρίς υπέρβαση των ανωτέρω όρων και περιορισμών δόμησης επιτρέπονται μετά από
έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟΤ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Καταργείται η παρόδια στοά του ρυμοτομικού σχεδίου, σε όλο το πρόσωπο του
οικοπέδου επί της οδού Ερατοσθένους, λόγω της ύπαρξης του διατηρητέου
κτιρίου, σύμφωνα με τη μελέτη της παραγράφου 2.

Η υπ’ αριθμ. 4231/732/17.2.2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (Δ’ 121) καταργείται.

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στους ανωτέρω όρους, δεν
εφαρμόζεται για το ακίνητο της παραγράφου αυτής.

5. i. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 3 του π.δ. της 20.09.1995
(Δ’ 1049) αντικαθίστανται ως εξής:

«Μέσα στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται ο καθορισμός χώρων κοινωνικών,
πολιτιστικών και θρησκευτικών λειτουργιών σε ποσοστό μέχρι 5%. Στους χώρους
αυτούς επιτρέπονται οι χρήσεις: εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης
κοινού, πολιτιστικά κτήρια, κτήρια εκπαίδευσης, υπαίθριες αθλητικές
εγκαταστάσεις, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας και θρησκευτικοί χώροι.»

ii. Το άρθρο 3 του ν. 3512/2006 (Α’ 264) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε τμήμα του δημόσιου ακινήτου (Α.Β.Κ. 46) που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ.
25 της περιοχής «Βοτανικού» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου
Αθηναίων, συνολικής έκτασης 850 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο
κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1:1.000, που
θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας με την
από 23.3.2011 πράξη της και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με
τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του κόκκινου
περιγράμματος που φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα με στοιχεία Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ Ζ’
Η’ Θ’ Ι’ Κ’ Λ’ Μ’ Ν’ Ξ’ Ο’ Α’, επιτρέπεται η εγκατάσταση και κατασκευή
Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών
λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λπ.) μέσω της κατάλληλης προς τούτο μετασκευής
υφιστάμενων κτηρίων.

2. Η μελέτη για την εγκατάσταση και η κατασκευή του Τεμένους για λογαριασμό
του Δημοσίου θα γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Κτιριακών
(Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης
που καθορίζονται με το π.δ. της 20.9.1995 (Δ’ 1049), και θα βαρύνει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.

3. Η οικοδομική άδεια για την εγκατάσταση και κατασκευή του Τεμένους,
περιλαμβανομένων και των απαραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών λειτουργιών
(χώροι υγιεινής κ.λπ.) χορηγείται ή αναθεωρείται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών
και Κτηριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α’ 131), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3492/2006 (Α’ 210).

4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η χρήση του Τεμένους παραχωρείται από
το Δημόσιο δωρεάν, για αόριστο χρόνο, στο Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1, με σκοπό τη
διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

5. Με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται οι ειδικές λεπτομέρειες
της χρηματοδότησης του έργου, των αποφαινόμενων οργάνων, ο χρόνος έναρξης της
παραχώρησης της χρήσης της παραγράφου 4, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

iii. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 (Α’ 264) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Τέμενος ανήκει κατά κυριότητα στον παραχωρήσαντα τη χρήση.»

Αρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες
διατάξεις του ν. 1650/1986 (Α’ 160) ως ισχύει για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση.

2. Από την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ και για περίοδο ίση με δύο έτη η
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται είτε να ψηφιοποιεί και αναρτά στο ΗΠΜ
τις πληροφορίες που λαμβάνει σε έντυπη μορφή είτε να ζητά από το φορέα του
έργου να αναρτά αυτές τις πληροφορίες στο ΗΠΜ. Μετά την περίοδο των δύο ετών,
οι πράξεις και όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση ΑΕΠΟ ή υπαγωγής
σε ΠΠΔ διεξάγονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΗΠΜ, με την επιφύλαξη του τρίτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος,
για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β ακολουθούνται οι διαδικασίες
της υποκατηγορίας Β4 της κ.υ.α. 11014/703/Φ104/2003 (Β’ 332), ή άλλες
διαδικασίες που τυχόν προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν

4. Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για
ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγηση τους και εκδίδονται
αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης
ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή
της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, που υποβλήθηκαν
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα από το χρόνο
υποβολής των αντίστοιχων φακέλων.

5. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η έγκριση, ανανέωση ή τροποποίηση
των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, που έχουν υποβληθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις προϊσχύουσες
διατάξεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Δεν απαιτείται η συνυπογραφή τους από
άλλους Υπουργούς που θεωρούνται συναρμόδιοι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 17
του άρθρου 20 του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις για
τους ελέγχους.

7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του παρόντος
διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις για τα τέλη, δηλαδή η
παράγραφος 10 περίπτωση ε’ του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, και η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου
14 του παρόντος, η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
διενεργείται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες.

9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του
παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν στις
γνωμοδοτήσεις φορέων και στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης περιβαλλοντικής
αδειοδότησης.

Αρθρο 31

Τροποποιητικές διατάξεις

1. Το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του παρόντος.

2. Το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
πλην της παραγράφου 10, στοιχείο ε’, αντικαθίσταται από τα άρθρα 2-10 και 17
του παρόντος.

3. Η παρ. 10 στοιχείο ε’ του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται με το άρθρο 12 του παρόντος.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, αντικαθίσταται από το άρθρο 11 του παρόντος.

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται από το άρθρο 19 του παρόντος.

6. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται με το άρθρο 20 του παρόντος.

7. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, αντικαθίσταται με το εδάφιο 7 της παραγράφου Α’ του άρθρου 2 σε
συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 10 του άρθρου 17 του παρόντος.

8. Το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίσταται με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, και η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (Α’ 228), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται με το άρθρο 21 του παρόντος.

10. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου β’ της παραγράφου 4.3 του άρθρου 5 του
ν. 3937/2011 (Α’ 60) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόμων
επιτρέπεται εάν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.»

Αρθρο 32

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

Αρθρο 33

Ρύθμιση θεμάτων Σ.Χ.Ο.Π. (Συμβούλια
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος)

1. Για καθεμία από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής
Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ.
3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, συνιστάται Συμβούλιο
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.).

2. Για καθεμία από τις περιφερειακές ενότητες των Περιφερειών Ιονίων Νήσων,
Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπως αυτές καθορίζονται
στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, συνιστάται Συμβούλιο
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.).

3. Κάθε Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από επτά μέλη ως ακολούθως:

α. Τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο,

β. Εναν εκπρόσωπο του TEE.

γ. Εναν εκπρόσωπο της οικείας περιφερειακής ένωσης των Δήμων.

δ. Εναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.

ε. Εναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

στ. Εναν υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ζ. Εναν πτυχιούχο μηχανικό τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλος της Επιστημονικής
Ενωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται αναπληρωτής για κάθε μέλος.

Για τα Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. της παραγράφου 2 η απόφαση συγκρότησης καθορίζει και την
έδρα τους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να συσταθούν περισσότερα
Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. για τις Περιφέρειες της παραγράφου 1 με τοπική αρμοδιότητα μία ή
περισσότερες περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των
προαναφερόμενων συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καταργηθούν Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. της
παραγράφου 2 και να συσταθούν νέα με τοπική αρμοδιότητα δύο ή περισσότερες
περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3
του ν. 3852/2010. Για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των προαναφερόμενων
συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.

6. Από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της παραγράφου 3 καταργούνται τα
Σ.Χ.Ο.Π. που λειτουργούν εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της παραγράφου 3, τα Σ.Χ.Ο.Π.
των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που λειτουργούσαν εντός της ίδιας
γεωγραφικής περιοχής εξακολουθούν να λειτουργούν με τη σύνθεση που είχαν την
31.12.2010.

Αρθρο 34

1. Στο άρθρο 28 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται παράγραφος 3 ως
ακολούθως:

«3. Η διαδικασία καθορισμού της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη
στους χώρους αυτούς έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 που έχουν
κατασκευασθεί από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, χωρίς άδεια
ή με υπέρβαση αυτής, πριν την ισχύ του ν. 2971/2001.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3105/2003 (Α’ 29) και
στην συνέχεια με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (Α’ 187),
αντικαθίστανται ως εξής:

«2.α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτείται
ενδεκαμελής «Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων». Η Επιτροπή αποτελείται από τον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
Τουριστικών Λιμένων και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού του ανωτέρω Υπουργείου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Εφορείας
Ενάλιων Αρχαιοτήτων του ίδιου Υπουργείου, δύο εκπροσώπους του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων
Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας, έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο με ειδικότητα μηχανικού της Γενικής Γραμματείας
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και έναν πτυχιούχο Νομικής Σχολής (τμήματος Νομικού) ΑΕΙ. Οι
εκπρόσωποι των Υπουργείων ορίζονται από τον οικείο Υπουργό.

β. Με την απόφαση συγκρότηση ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο Γενικός
Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού ή ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης
του ίδιου Υπουργείου.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών και
ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

γ. Εισηγητές των θεμάτων που συζητούνται στην Επιτροπή ορίζονται με απόφαση
του Προέδρου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων. Η Επιτροπή μπορεί
να υποβοηθείται στο έργο της από Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο, ο οποίος
συμβάλλεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με ανάθεση έργου, κατά
τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται θέματα
σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. Η αποζημίωση των μελών και του
γραμματέα της Επιτροπής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3205/2003,
όπως ισχύει.»

3. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.
1577/1985 (Α’ 210), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του
ν. 3044/2002 (Α’ 197), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Ειδικά για τις πρωτοβάθμιες ΕΠΑΕ ορίζονται μία σε κάθε Δήμο που διαθέτει
πολεοδομική υπηρεσία και συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Δημάρχου.»

4. Για αιτήσεις έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδομικών αδειών που έχουν υποβληθεί
πριν την 1.10.2010 στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες με όλα τα στοιχεία
και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις, η προθεσμία
της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3212/2003, ορίζεται σε ένα (1) έτος και
μόνον ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(ΚΕΝΑΚ) (Β’ 407/9.4.2010).

Αρθρο 35

Μετά το άρθρο 4 του ν. 2508/1997 (Α’ 124), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 4Α
ως ακολούθως:

«Αρθρο 4Α

Κατ’ εξαίρεση από την παράγραφο 7 του άρθρου 4, εφόσον έχει κινηθεί και
εκκρεμεί διαδικασία αναθεώρησης ή τροποποίησης εγκεκριμένου ΓΠΣ στις περιοχές
των ρυθμιστικών σχεδίων της ευρύτερης περιοχής Αθήνας και θεσσαλονίκης,
επιτρέπεται να προταχθεί η έγκριση αναθεώρησης ή τροποποίησης για τμήμα ή
τμήματα του εν λόγω σχεδίου για περιοχές του οικείου ΟΤΑ, με τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις:

α) Η πρόταξη της μερικής έγκρισης ΓΠΣ επιτρέπεται μόνο για την προστασία και
την ανάδειξη του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος ή την κάλυψη
άμεσων οικιστικών αναγκών ή αναγκών σε χώρους υποδοχής παραγωγικών
δραστηριοτήτων για την τόνωση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της
ανεργίας σε τοπικό επίπεδο και εφόσον είναι συμβατή με τον ισχύοντα
πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής.

β) Πριν από τη μερική έγκριση ΓΠΣ εκπονείται Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με την οποία αξιολογούνται, ιδίως, η
συμβατότητα της προτεινόμενης τμηματικής έγκρισης, με το περιεχόμενο και τις
κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, με το περιεχόμενο της
συνολικής πρότασης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ΓΠΣ και με το σκοπό της
προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

γ) Το τμήμα του ΓΠΣ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
του άρθρου 4. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και η ΣΜΠΕ για την τροποποίηση
του επίμαχου τμήματος ή τμημάτων ΓΠΣ, κατά τις οικείες διατάξεις. Οι
προθεσμίες για την έκδοση των κάθε είδους αναγκαίων γνωμοδοτήσεων και
πράξεων, καθώς και για την περάτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών,
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και έγκρισης ΣΜΠΕ, όπως αυτές ορίζονται
στις κείμενες διατάξεις, συντέμνονται στο ήμισυ αυτών, με εξαίρεση τις
προθεσμίες για τη διαβούλευση του ενδιαφερόμενου κοινού. Στην περίπτωση που
έχουν προηγουμένως εκδοθεί αρμοδίως οι απαιτούμενες πράξεις, εγκρίσεις και
γνωμοδοτήσεις για το τμήμα ή τμήματα ΓΠΣ δεν απαιτείται η έκδοση νέων.»

Αρθρο 36

1. Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ενίσχυσης και υλοποιούνται σε πυρόπληκτες περιοχές, ακόμη και αν
έχει υπάρξει απόφαση απένταξής τους, παρατείνεται από τη λήξη τους μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2010. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου τους διενεργείται και ολοκληρώνεται από τα αρμόδια
προς τούτο όργανα εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις απένταξης των έργων της παραγράφου 1
θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.

Αρθρο 37

Εναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου αρχίζει ένα μήνα από τη
δημοσίευση του και με τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου
1 εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επί μέρους διατάξεις του.

2. Η ισχύς του Μέρους Β’ του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και ιδιαίτερα:

α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας,

β) η συσσώρευση και αλληλεπίδραση με άλλα έργα,

γ) η χρήση των φυσικών πόρων,

δ) η παραγωγή αποβλήτων,

ε) η ρύπανση και οι οχλήσεις,

στ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή
τεχνολογίες.

2. Η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωργαφικών περιοχών που ενδέχεται να
θιγούν από το έργο ή δραστηρότητα, ιδίως ως προς:

α) την υπάρχουσα χρήση γης με έμφαση στα θεσμοθετημένα σχέδια χωροταξικής
οργάνωσης (όπως Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, όρια οικισμών),

β) τον σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των
φυσικών πόρων της περιοχής, στις παράκτιες περιοχές, στις ορεινές και δασικές
περιοχές, στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Προστατευόμενων
Περιοχών του νόμου «Προστασία της Βιοποικιλότητας» (ν. 3937/2011, Α’
60/31.3.2011), όπως ισχύει, σε περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα
πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η νομοθεσία σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές και σε τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή
αρχαιολογικής σημασίας.

3. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων του έργου ή
δραστηριότητας, οι οποίες εξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που
καθορίζονται ανωτέρω στα σημεία αα και αβ, ιδίως ως προς:

α) την έκταση των επιπτώσεων (γεωργαφική περιοχή και μέγεθος του θιγομένου
πληθυσμού),

β) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,

γ) το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, την πιθανότητα των
επιπτώσεων,

δ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ

1) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας.

2) Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασμού και των τεχνικών
χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου κατά τα στάδια της κατασκευής και της
λειτουργίας. Επίσης, την περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων
κατασκευής, τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και
την περιγραφή των προβλεπόμενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών,
ιδίως στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος, θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που
αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου
έργου ή της δραστηριότητας.

3) Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση,
το μέγεθος ή / και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής
λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και
παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

4) Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που
ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, των
οικοτοπων, του εδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των
υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και
αρχαιολογική κληρονομιά, το τοπίο, καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης
των στοιχείων αυτών.

5) Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που
το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον
από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων
και τη διάθεση των αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων και την περιγραφή των
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον, με αναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων, καθώς και επισήμανση των
ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούμενων
πληροφοριών.

6) Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν,
μειωθούν, αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς
επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας στο περιβάλλον.

7) Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση
της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των
προτεινόμενων μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα
παρακολούθησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου
δεσμεύεται ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που
παρακολουθούνται,

β) τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής,

γ) τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξοπιστίας των καταγραφών,

δ) το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ,

8) Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ.

9) Εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες τυχόν προέκυψαν κατά το στάδιο της
διαδικασίας ΠΠΠΑ (εφόσον ακολουθήθηκε) και παρατίθενται σε παράρτημα της ΜΠΕ.

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1. Οικοδομική άδεια …. ναι (α) … όχι (β)
2. Εντός σχεδίου ή οικισμού …. ναι (α) … όχι (β) πρόχειρη κατασκευή
3. Είδος χρήσης … κύρια και μοναδική κατοικία, μεταποίηση
α΄γενούς τομέα (α)
… άλλη κατοικία (β)
… τουρισμός, βιομηχανία (γ)
… υπηρεσίες (δ)
4. Αλλαγή χρήσης … ναι (α) … όχι (β)
5. Υπέρβαση δόμησης … τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων
… τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων
χώρων σε υπόγειες στάθμες, πατάρια,
σοφίτες κλ
… < 50% της επιτρεπόμενης δόμησης (α) … 50 έως 100% της επιτρεπόμενης δόμησης (β) … 100 έως 200% της επιτρεπόμενης δόμησης (γ) … > 200% της επιτρεπόμενης δόμησης (δ)
6. Υπέρβαση καθ΄ ύψος … εκατοστά
… < 20% του επιτρεπόμενου ύψους (α) … > 20% του επιτρεπόμενου ύψους (β)
7. Υπέρβαση κάλυψης … τετραγωνικά μέτρα
… < 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης (α) … > 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης (β)
8. Παραβίαση πλάγιων … < 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ (α) αποστάσεων … > 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ (β)
9. Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο … < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (α) … > 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (β)
10. Κολυμβητική δεξαμενή … τετραγωνικά μέτρα
(πισίνα) … εμβαδού < 35 τ.μ. ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό (α) 11. Κοινωνικός συντελεστής: … (α) Για κύρια και μοναδική κατοικία ΑμεΑ (> 67%), σε συνδυασμό με
εισοδηματικά κριτήρια (έως
8.000 Ε ατομικό εισόδημα και έως
12.000 οικογενειακό εισόδημα)
12. Παλαιότητα: … Αυθαίρετη Κατασκευή ή Χρήση μέχρι
31/1/1983 (α)
… Από 31/1/1983 έως 31/12/2003 (β)
13. Λοιπές πολεοδομικές και … αριθμός παραβάσεων (α)
κτιριοδομικές παραβάσεις

Το πρόστιμο θα υπολογίζεται με τον τύπο:

Τετραγωνικά Υ.Δ Χ τιμή ζώνης Χ 15% Χ επιλεγμένοι συντελεστές

. Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο θα
είναι άθροισμα των επιμέρους -ανά ιδιοκτησία-.

. Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το
πρόστιμο.

. Οταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5, 7, 8, 9

. Στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών υπολογίζεται πρόστιμο 80Ε/τμ,
εκτός και αν εμπίπτει στο 10.α.

. Κατ΄ αποκοπή πρόστιμο για
αυθαίρετες κατασκευές
μικρότερες από 20 τμ: εντός σχεδίου με ΤΖ < 2.500Ε -> 2.000Ε
εντός σχεδίου με ΤΖ >= 2.500Ε -> 3.000Ε
εκτός σχεδίου -> 1.500Ε

. Οι παραβάσεις του πολεοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού έχουν πρόστιμο
500Ε/παράβαση επί τον αριθμό των παραβάσεων.

Συντελεστές τετραγωνιδίων

1.α = 1.0 1.β = 2.0
2.α = 1.0 2.β = 1.7
3.α = 0.4 3.β = 0.5 για Τ.Ζ. 1000 Ε
4.α = 1.4 4.β = 1.0
5.α = 1.0 5.β = 1.3 5.γ = 1.6 5.δ = 1.9
6.α = 1.2 6.β = 1.4
7.α = 1.2 7.β = 1.4
8.α = 1.2 8.β = 1.4
9.α = 1.4 9.β = 1.8
10.α = 0.5
11.α = 0.5
12.α = 0.15 12.β = 0.8