Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Ενίσχυση της δράσης Ενώσεων Καταναλωτών
Για να υλοποιηθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους
Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) έχει ανακοινωθεί πρόσκληση προς τις Ενώσεις Καταναλωτών ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών, ως δυνητικούς δικαιούχους, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση Σχεδίων Δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών».
Επιλέξιμοι φορείς
Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
- Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων (Ενώσεων Καταναλωτών), η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επιμέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης.
Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν τη δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό.
Επιλέξιμες ενέργειες
Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρέμβασης μπορούν να χρηματοδοτηθούν Σχέδια Δράσης στα οποία εντάσσονται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών:
1. Ενέργειες υπέρ της προώθησης της βιώσιμης κατανάλωσης, της περιβαλλοντικής συνείδησης σε σχέση με την καταναλωτική συμπεριφορά και της προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Ενέργειες υπέρ της προώθησης των δικαιωμάτων ομάδων πληθυσμού (όπως ΑΜΕΑ, νέοι, γυναίκες, πολύτεκνοι, μονογονεϊκή οικογένεια κ.ά.) υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών.
3. Ενέργειες νομικής υποστήριξης, δικαστικής εκπροσώπησης και προάσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς και υποστήριξής τους στην εφαρμογή του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Τα προτεινόμενα προς υλοποίηση Σχέδια Δράσης θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:
- Να αποτελούν αυτοτελείς δράσεις σε σχέση με τη γενικότερη δραστηριότητα της Ενωσης Καταναλωτών ή και επέκτασή της
- Να είναι πλήρως εξειδικευμένα και τεκμηριωμένα
- Να είναι χρονικά προσδιορισμένα
- Να έχουν σαφή και αποτιμώμενα αποτελέσματα
Κάθε Ενωση Καταναλωτών μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο προτάσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εκ των οποίων μία ως αποκλειστικός δικαιούχος και μία σε συνέργεια με άλλη/άλλες Ενωση/Ενώσεις Καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των Πράξεων και το φυσικό αντικείμενο έκαστης Πράξης να είναι διακριτό.
Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης μπορεί να ανέρχεται έως τις 40.000 ευρώ.
Στις περιπτώσεις συνερ­γασίας/σύμπραξης δύο ή περισσότερων Ενώσεων Καταναλωτών, το ποσό του προϋπολογισμού θα προσαυξάνεται έως και 40.000 ευρώ για τη συμμετοχή κάθε επιπλέον Ενωσης, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 120.000 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι τα έργα θα πρέπει να υλοποιούνται όσον αφορά τη χωροθέτησή τους είτε σε μία ή περισσότερες περιφέρειες από τις οκτώ του Στόχου 1 (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ηπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά), είτε στην Περιφέρεια Αττικής, είτε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είτε στο Νότιο Αιγαίο, είτε στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015.
Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων έργων θα πρέπει να συντελεστεί έως αυτήν την ημερομηνία. Η περίοδος υλοποίησης κάθε έργου δεν μπορεί να υπερβεί την 30.06.2015.
Οι προτάσεις κατατίθενται και αξιολογούνται άμεσα, με σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής τους. Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις, αφορούν στην:
- Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,
- Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,
- Σκοπιμότητα και
- ωριμότητα του έργου.
Προτάσεις υποβάλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2012, εκτός κι αν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός της Πράξης.
Σκοπός πράξης
Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών, προκειμένου να προωθηθούν συνέργειες και να υλοποιηθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η βελτίωση στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους στις επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΠΑΕ, το καταναλωτικό κίνημα βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της ανάπτυξής του. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθούν κίνητρα για συνεργασία των Ενώσεων των Καταναλωτών και να ενθαρρυνθούν δράσεις που θα επιτρέψουν σε αυτές να αναπτύξουν καλύτερες υποδομές, να δραστηριοποιηθούν ευρύτερα, να ισχυροποιηθούν και να εδραιώσουν την κοινωνική τους αναγνώριση και αποδοχή, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο μέλλον με τις δικές τους δυνάμεις στην αποστολή τους, ήτοι στην προστασία και προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών ΚΡΗΤΗΣ στο Κανάλι :TELEKΗΡHTH Κρήτης

¨Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ,  ζωντανά ,στο Κανάλι :TELEKΗΡHTH στην εκπομπή "Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ " που επιμελείται ο Δημοσιογράφος Δημήτρης Τουρλούκης ,καλεσμένη είναι η κ.Μελάκη Ιωάννα,  Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,με μοναδικό θέμα "Τραπεζες, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά,στήριξη δανειοληπτών"

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

     Ε.Π.Κ.Κ :Τράπεζα έγινε και 

"πληροφοριοδότης" των εγγυητών ,  τάχα για το καλό τους


                       ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 25-09-2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους δανειολήπτες  αλλά και τους εγγυητές δανειακών υποχρεώσεων καταγγέλλοντας  ¨συγχρόνως και τη  νέα πρακτική των Τραπεζών και συγκεκριμένα  : Τράπεζα ,έχει κάνει παραγωγή εγγράφων "πουλώντας" ενημέρωση στους εγγυητές με το παρακάτω κείμενο "Σας ενημερώνουμε ότι ο κ......οφειλέτης/εγγυητής δανείων/πιστωτικών καρτών όπου ενέχεστε και εσείς, υπέβαλε αίτημα  Εξωδικαστικού Συμβιβασμού βάσει του Ν.3869/2010 "Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και άλλες διατάξεις".
  Κατόπιν τούτου, η Τράπεζα , θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση των συμφερόντων της, σύμφωνα με τους όρους της/των συμβάσεως/ων που έχουμε υπογράψει"
   Έπειτα από τα παραπάνω ,εφιστούμε την προσοχή  στους δανειολήπτες  επισημαίνοντας τα εξής :Hθική υποχρέωση έχουν, πριν μπουν στην διαδικασία ρύθμιση του χρέους τους,  προς τις Τράπεζες, μέσω του Ν.3869/2012 (ν.Κατσέλη)να ενημερώνουν τους εγγυητές τους, καλό είναι πριν μας προλάβουν οι Τράπεζες, και μας δημιουργήσουν μεταξύ μας διένεξη.Ενημερώνουμε δε τους εγγυητές ότι το δανειακό βάρος που έχουμε υπογράψει (ως εγγυητές), βαρύνει το ίδιο εμάς όπως και τον οφειλέτη και καλό είναι να μιλήσουμε με τον δανειολήπτη, με νηφαλιότητα για εύρεση λύσης.-
  Για οποιονδήποτε νομική ή οικονομολογική διευκρίνηση στα τηλ. 2821092666,2821092306 Χανιά, 2842020140 Ιεράπετρα.

                          
                     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                           Ιωάννα Μελάκη
 


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                     

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

Τα "μάζεψε" η καταγγελόμενη Τράπεζα , αδειάζοντας τους υπαλλήλους της.    Ιωάννα Μελάκη
                                
                   ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  23-09-2012


Η Τράπεζα απάντησε ( ....ότι πρακτικές όπως αυτές που καταγγέλλετε ,δεν θα μπορούσαν ποτέ να ενθαρρύνονται από την Τράπεζά μας, πολλώ δε μάλλον να αποτελέσουν πολιτική της
)

  


Αναφερόμαστε στη γνωστή  σε όλους μας καταγγελία ,που  τις τελευταίες μέρες  "ταρακούνησε " το Πανελλήνιο .για "πρακτική" , γνωστής Τράπεζας ,που δραστηριοποιείται και στην Κρήτη  , από υπερχρεωμένη οικογένεια, που πήγε  στο σπίτι της ,  κλιμάκιο υπαλλήλων  της και απαιτούσε  ή άμεση καταβολή   του χρέους των 4000 Ευρώ ,από  τον δανειολήπτη , ¨η  να μπει σε προσημείωση το σπίτι της συζύγου του ,που δεν είχε καμία σχέση με την πίστωση στο χρέος του.

  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης δημοσιοποίησε  άμεσα την καταγγελία, για την ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και χωρίς να χάσει χρόνο ζήτησε τις  πρέπουσες εξηγήσεις από την Διοίκηση της ίδιας της Τράπεζας, καθώς  το γεγονός αυτό
την συγκλόνισε. καθώς  ήταν πρωτοφανές , καινοτόμο εις βάρος των αδύνατων πολιτών , των αδύναμων δανειοληπτών .

  Η Τράπεζα απάντησε άμεσα , με μία της λέξη τράβηξε την "ουρά" της αδειάζοντας το κλιμάκιο των υπαλλήλων της που δρουν ως "στρατευμένοι " για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα της
  Η  ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρεται στο απαντητικό κείμενο της που μεταξύ των άλλων γράφει:(....Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι πρακτικές όπως αυτές που καταγγέλλετε δεν θα μπορούσαν ποτέ να ενθαρρύνονται από την Τράπεζά μας, πολλώ δε μάλλον να αποτελέσουν πολιτική της)
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  έπειτα από αυτήν την διευκρίνηση της Τράπεζα , καλεί τώρα την οικογένεια να προβεί σε μήνυση κατά των υπαλλήλων ,καθώς οι πράξεις τους διώκονται και τιμωρούνται από τα Ποινικά Δικαστήρια της Χώρας.
  Τέλος,  η ΄Ενωσή  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτηας ενημερώνει τους  καταναλωτές- δανειολήπτες της περιφέρειας Κρήτης , να μη φοβούνται, η ΄Ενωση στέκεται αρωγός δίπλα τους και επί πλέον επειδή  μετά τη δημοσιοποίηση  του θέματος, πολλά Υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα,  άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα στα γραφεία της ΄Ενωσης, ρωτώντας εάν  η καταγγελλόμενη Τράπεζα είναι μία από αυτές, καλούμε τους καταναλωτές σε επιφυλακή και εγρήγορση και στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσουν όμοια επιθετική πρακτική, άμεσα να έρθουν σε επαφή με την Ε.Π.Κ.Κ. στα τηλέφωνα 2821092666 ,2821092306 Χανιά, 2842020140 Ιεράπετρα.-

                         
                 Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                              Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ"Ιωάννα Μελάκη
Δημοσιογράφος κοινωνικού Ρεπορτάζ
   ΗΡΘΕ!!!  ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ"
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΣΑΣ ΘΕΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ κ.Ιωάννα Μελάκη
http://www.e-epikaira.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=14&Itemid=111

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Σημαντική εξέλιξη στην εξέταση ασφαλιστικών μέτρων κατά τραπεζών από συνταξιούχο της ΔΕΗ στα Χανιά


Σημαντική εξέλιξη υπερ δανειολήπτη, συνταξιούχο της ΔΕΗ στα Χανιά κατά τη διαδικασία εξέτασης των ασφαλιστικών μέτρων σε τράπεζες.

Πρόκειται για την υπόθεση δανειολήπτη συνταξιούχο της ΔΕΗ, έγγαμο με μη εργαζόμενη σύζυγο,με δύο ενήλικα παιδιά, αλλά οικονομικά τον επι βαρύνουν λόγω του ότι εξακολουθούν να σπουδάζουν.

Το χρέος του δανειολήπτη είναι σε εννέα Τράπεζες συνολικού ύψους 209.026,42 μεταξύ αυτών και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρκετά περιουσιακά στοιχεία, με εισόδημα καθαρό 2.405,00 Ευρώ/μήνα που όμως με τις "περικοπές" του μειώθηκε η σύνταξή του φθάνοντας στο ποσό των 1.945,89 ευρώ./μήνα.

Με την προσωρινή διαταγή που το Ειρηνοδικείο Χανίων εξέδωσε, η οικογένεια των δανειοληπτών πέτυχε:

- Να απαγορευτεί στις πιστώτριες Τράπεζες η επίσπευση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη.
-Το σημαντικότερο δε επί των ασφαλιστικών μέτρων είναι και στο οποίο αξίζουν τα συγχαρητήρια στον δικαστή είναι ότι απαγορεύει στις Τράπεζες που παρακρατούσαν γύρω στα 800 Ευρώ από τον μισθό του ,τώρα μη να παρακρατούν κάθε ποσό πέραν των 100 Ευρώ μηνιαίως εκάστη.Το δικαστήριο για την κανονική εκδίκαση της υπόθεσης σε τακτικό δικαστήριο , χρονικά έχει προσδιοριστεί τον 11/2016.


Όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών:

"Η ΄Ενωση χαιρετίζει αυτή την απόφαση, 1)διότι ανοίγει δρόμο σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν εκχωρήσει σε διάφορες Τράπεζες δικαίωμα , να εισπράττουν το ποσό της δόσης του δανείου τους, από τον μισθό ή την σύνταξη τους, μισθό ή σύνταξη που μειώθηκε σε πολλές περιπτώσεις σε ποσοστό και 40% , χωρίς αντίστοιχη μείωση του ποσού της δόσης του δανείου, με τις Τράπεζες να εμμένουν στην Αρχική δόση, αγνοώντας ότι αυτή η εκχώρηση έγινε σε άλλη εποχή, που ο δανειζόμενος είχε την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί. .Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της δημοσίου υπαλλήλου από το Ρέθυμνο, που το ποσό που παίρνει στα χέρια της από τον μισθό της είναι 100 Ευρώ.

2)Καθώς τέτοιες αποφάσεις δίνουν την πρέπουσα χρονική αλλά και οικονομική ανάσα στους δανειολήπτες να συνέλθουν, να προσαρμοστούν στην νέα κοινωοικονομική ανακατάταξη, ώστε να χαράξουν μια νέα αρχή".

δημόσια διαβούλευση τους νέους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Κύριοι,
Έπειτα από ένα χρόνο δημιουργικής συζήτησης με την αγορά αλλά και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, θέτουμε από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση τους νέους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Με τους «ΔΙΕΠΠΥ», το ελληνικό κράτος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο συνύπαρξης με την αγορά, καταργώντας το «αγορανομικού» τύπου μεταπολεμικό μοντέλο και εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο, ενιαίο, σαφές και λειτουργικό πλαίσιο.
Οι ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). αποτέλεσαν προϊόν συστηματικής εργασίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Στο νέο μοντέλο επιτυγχάνεται μία λειτουργική και δομική αναμόρφωση:
Ø       Από τα 363 άρθρα που εκτείνονταν σε 485 σελίδες της μέχρι σήμερα Αγορανομικής Διάταξης, οι ΔΙΕΠΠΥ απαρτίζονται από 152 άρθρα σε ένα εύρος μόλις 89 σελίδων.
Ø         Υιοθετείται μία εντελώς διαφορετική δομή που διαχωρίζεται σε γενικές και ειδικές διατάξεις, έτσι να είναι ξεκάθαρο πώς διέπεται ο κάθε κλάδος χωρίς την διασπορά άρθρων που εμφάνιζε το μέχρι σήμερα μοντέλο.
Ø       Γίνονται συνεχείς παραπομπές στην ενωσιακή ή/και ειδικότερη εθνική νομοθεσία ώστε να αποφεύγονται διαφορετικές ρυθμίσεις και αλληλεπικαλύψεις διατάξεων.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των νέων κανόνων, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Η συμμετοχή όλων στη δημόσια διαβούλευση, η οποία είναι διαθέσιμη στο link http://www.opengov.gr/ypoian/?p=2843 είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το σύνολο των απόψεων που θα συγκεντρωθούν, θα αξιολογηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα που έχει επεξεργαστεί το νομοθετικό πλαίσιο και θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική αποτύπωσή του.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Φανερά ικανοποιημένος εμφανίστηκε στα γραφεία της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δανειολήπτης (υπερχρεωμένο νοικοκυριό) ,  καθώς πέτυχε και να ρυθμίσει το χρέος του ,προς  τρεις Τράπεζες που διατηρούσε οφειλές , συνολικού  ύψους 97.931,68 Ευρώ,  ,μα προπάντων κατάφερε χωρίς την παρέμβαση του δικαστή, να σώσει την κινητή και ακίνητη περιουσία που έχει στην κυριότητα του. ( δύο σπίτια, κύρια κατοικία και μία  άλλη, καθώς και  ένα περιβόλι με  120 πορτοκαλιές και ακόμα ,ένα αυτοκίνητο) και μάλιστα με  συμβιβασμό, συναινεσάντων των δύο πιστωτριών Τραπεζών με συνολικού χρέους απαίτησης 68.926,76 οι οποίες δέχτηκαν τις προτάσεις του Οικονοτεχνικού Σχεδίου ,αλλά και αντιπρότειναν στο χρονικό περιθώριο που τους δίνει  ο νόμος 3869/2010 "Περί υπερχρεωμένων...",
Συγκεκριμένα και  επί της ουσίας  της υπ.αρθ.162/2012 απόφασης ,που επισφράγισε το Ειρηνοδικείο Χανίων, όπου επιτευχθεί η συναίνεση των αντιδίκων, αλλά και  πρόσθετα, η εν λόγω απόφαση, παρουσιάζει έντονο νομικό ενδιαφέρον, για τυχόν χειρισμό , μελλοντικών  παρομοίων υποθέσεων , τόσο για τις Πιστοποιημένες  Ενώσεις Καταναλωτών, αλλά και από τους δικηγόρους της Χώρας.

O δανειολήπτης είναι έγγαμος , πατέρας με ένα ανήλικο παιδί , η σύζυγός του δεν εργάζεται, το μηνιαίο του εισόδημα, προέρχεται από σύνταξη αναπηρίας που σήμερα ανέρχεται στα 800 Ευρώ/¨/μήνα άλλο εισόδημα δεν εμφανίζει.,Ο περί ου ο λόγος, είχε κάνει αίτηση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού , με την συνδρομή . της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, απευθυνόμενος και στις τρεις Τράπεζες, που διατηρούσε οφειλές, συνολικού  ύψους 97.931,68 Ευρώ, ζητώντας τη ρύθμιση των χρεών του, με εξαίρεση από της εκποίησης , την κύρια κατοικία του.΄Ομως, οι Τράπεζες δεν  την έκαναν δεκτή, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων και να ανοιχτεί φάκελλος στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, για τα περαιτέρω όπως ο Ν.3869/2010 ορίζει.

  Επειδή από τις διατάξεις του  ν.3869/2010, προβλέπεται ,η ύπαρξη συμβιβασμού μεταξύ των αντιδίκων, όταν υπάρξει  συμφωνία με την πιστώτρια χρέους, πάνω από το 50% του  συνολικού χρέους του οφειλέτη,  και  επισφραγίζεται από το δικαστήριο που εισάγεται η αίτηση και επειδή,
1) Η πρώτη Τράπεζα δεν κατέθεσε καθόλου έγγραφες παρατηρήσεις επί του σχεδίου διευθέτησης οφειλών εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης, τεκμαίρεται ότι συμφωνεί με το σχέδιο  που υπέβαλλε ο οφειλέτης και κατά το οποίο η εξόφληση  της απαίτησης ύψους 65.909,16 ευρώ θα γίνει σε 263 δόσεις /μήνα  ύψους 250 ευρώ κάθε μίας και μία δόση ύψους 160 ευρώ.
2) Η δεύτερη Τράπεζα, στις παρατηρήσεις προτάσεις της δήλωσε ότι, προς εξόφληση της συνολικής απαίτησης ύψους 3.647,68 ευρώ, πρότεινε την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 2.315,52 Ευρώ
3)Η τρίτη Τράπεζα οι απαιτήσεις ύψους 29.004,92 ευρώ,  προέβαλλε αντιρρήσεις, χωρίς επαρκή αιτιολογία
  Συμπέρασμα:¨Ο δανειολήπτης πέτυχε συμβιβασμό ,με τις  Τράπεζες , δεν προχώρησε στην Δικαστική ρύθμιση των οφειλών του , αφού δέχτηκαν οι  δύο Τράπεζες και παρά την 'αρνηση της  Τρίτης  επισφραγίστηκε από το Ειρηνοδικείο Χανίων , η συναίνεση , για την εφαρμογή των προτάσεων- αντιπροτάσεων των συμβαλλομένων.
Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , δημοσιοποιεί αυτή την θετική εξέλιξη της υπόθεσης του δανειολήπτη , για να  καλέσει τις Τράπεζες, έστω και τώρα, τούτη την ώρα, μετά από τα δύο χρόνια εφαρμογής του νόμου, "να λογικευθούν" να δέχονται τις τεκμηριωμένες προτάσεις των δανειοληπτών ,όπως αυτές κατατίθενται, με την συνδρομή της Ε.Π.Κ.Κ. επίσης  και για να ευχαριστήσει δημόσια για μια ακόμα φορά, όλα τα στελέχη της συνεργαζόμενα με αυτήν ,εντός και εκτός  της ΄Ενωσης, (νομικούς-οικονομολόγους) ,που στηρίζουν αθόρυβα αλλά με αίσθημα ευθύνης  το έργο της, που δεν είναι αλλο, από την στήριξη  των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που μαστίζονται  και "ματώνουν" τις μέρες μας  από την υπερχρέωση.-

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Χανιά: Οι Τραπεζες άφησαν τα τηλεφωνήματα και πιάσανε τα σπίτια!

18 Σεπτεμβρίου 2012 8:04 μμ
 »Άφωνη » έμεινε, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης από το περιεχόμενο,  της  καταγγελίας καταναλώτριας, που στην καταγγελία της αναφέρεται ως εξής  : «Κλιμάκιο υπαλλήλων γνωστής  Τράπεζας, με υποκατάστημα στην πόλη των Χανίων, επισκέφθηκε αυθαίρετα και ετσιθελικά χωρίς καμία ενημέρωση-ειδοποίηση επί της επισκέψεως, το παιδί μου που παντρεμένο , και  ζει στην οικία της συζύγου του,   το  οποίο  έχει σε εκκρεμότητα  ένα μικρό χρέος στην συγκεκριμένη Τράπεζα, από πιστωτική κάρτα και με «τσαμπουκά»  το συγκεκριμένο τραπεζικό κλιμάκιο μπήκε στο σπίτι  και  απαιτούσε  από το παιδί μου  το χρέος προς την Τράπεζα «εδώ και τώρα» διαφορετικά του  ζητούσε να προσημειωθεί το σπίτι της συζύγου του, που της έχει γίνει  γονική παροχή » .Σημειώνουμε ότι το ζευγάρι εργάζεται περιστασιακά, βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, έχει πληγεί από το γενικό κλίμα ανεργίας, που επικρατεί στην Χώρα , συμπληρώνει  δε το βιωτικό του επίπεδο από την στήριξη των οικογενειών του.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  την προσέγγιση αυτή της Τράπεζας προς τον δανειολήπτη, την καταγγέλλει δημόσια ,ως  στερούμενη παντελώς νόμιμης  ορθολογική διαδρομής , ενημερώνει δε τους καταναλωτές ότι, με την παραλαβή της καταγγελίας, έδρασε άμεσα΄, ερχόμενη σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κεντρική διοίκηση της Τράπεζας ,ενημερώντας την  για το συμβάν, αιτώντας άμεσα  απαντήσεις στα ερωτήματα:
1)Είναι η νέα πολιτική της Τράπεζας ,να στρατολογεί τους υπαλλήλους της,  στέλνοντας τους  κατά κλιμάκια να μπαίνουν  αυθαίρετα στα σπίτια των πολιτών  ,τρομοκρατώντας και εκβιάζοντας τους , σπείροντας τον φόβο, με ότι αυτό για την υγεία τους συνεπάγεται, αιτώντας τις οικονομικές απαιτήσεις της;
2)Με ποία εντολή, έδρασαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι της, με την δική της ; Αυθαιρέτησαν; Διότι εάν συμβαίνει το δεύτερο δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ενεργητικό υπαλληλικό της προσωπικό.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βρίσκεται εν αναμονή των αιτηθέντων  απαντήσεων από την Τράπεζα δίνοντας της  εύλογο χρόνο απάντησης , στο διάστημα  δε  αυτό, στέλνει και το μήνυμα ενημερωτικά ,σε κάθε αποδέκτη ,ότι ,είναι παρούσα, στην προστασία των καταναλωτών,προσφέροντας  πλήρη ψυχολογική και νομική στήριξη, σε κάθε καταναλωτή μέλος της ή μη , που νοιώσει ότι παραβιάζονται τα νόμιμα  δικαιώματα του, όχι μόνο τα καταναλωτικά αλλά και τα ανθρώπινα, τα ηθικά του δικαιώματα. Από την εξέλιξη της απάντησης της Τράπεζας ,κρίνονται και οι περαιτέρω νόμιμες ενέργειες της ΄Ενωσης.
Τα στοιχεία του καταγγέλλοντος ,αλλά και της καταγγελλόμενης Τράπεζας βρίσκονται στην Ε.Π.Κ.Κ
Για τις καταγγελίες σας στα τηλέφωνα της ‘ Ένωσης 282109266, 2821092306 Χανιά και Ιεράπετρα 2842020140

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Χανιά: Οι Τραπεζες άφησαν τα τηλεφωνήματα και πιάσανε τα σπίτια!

18 Σεπτεμβρίου 2012 8:04 μμ
 »Άφωνη » έμεινε, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης από το περιεχόμενο,  της  καταγγελίας καταναλώτριας, που στην καταγγελία της αναφέρεται ως εξής  : «Κλιμάκιο υπαλλήλων γνωστής  Τράπεζας, με υποκατάστημα στην πόλη των Χανίων, επισκέφθηκε αυθαίρετα και ετσιθελικά χωρίς καμία ενημέρωση-ειδοποίηση επί της επισκέψεως, το παιδί μου που παντρεμένο , και  ζει στην οικία της συζύγου του,   το  οποίο  έχει σε εκκρεμότητα  ένα μικρό χρέος στην συγκεκριμένη Τράπεζα, από πιστωτική κάρτα και με «τσαμπουκά»  το συγκεκριμένο τραπεζικό κλιμάκιο μπήκε στο σπίτι  και  απαιτούσε  από το παιδί μου  το χρέος προς την Τράπεζα «εδώ και τώρα» διαφορετικά του  ζητούσε να προσημειωθεί το σπίτι της συζύγου του, που της έχει γίνει  γονική παροχή » .Σημειώνουμε ότι το ζευγάρι εργάζεται περιστασιακά, βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, έχει πληγεί από το γενικό κλίμα ανεργίας, που επικρατεί στην Χώρα , συμπληρώνει  δε το βιωτικό του επίπεδο από την στήριξη των οικογενειών του.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  την προσέγγιση αυτή της Τράπεζας προς τον δανειολήπτη, την καταγγέλλει δημόσια ,ως  στερούμενη παντελώς νόμιμης  ορθολογική διαδρομής , ενημερώνει δε τους καταναλωτές ότι, με την παραλαβή της καταγγελίας, έδρασε άμεσα΄, ερχόμενη σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κεντρική διοίκηση της Τράπεζας ,ενημερώντας την  για το συμβάν, αιτώντας άμεσα  απαντήσεις στα ερωτήματα:
1)Είναι η νέα πολιτική της Τράπεζας ,να στρατολογεί τους υπαλλήλους της,  στέλνοντας τους  κατά κλιμάκια να μπαίνουν  αυθαίρετα στα σπίτια των πολιτών  ,τρομοκρατώντας και εκβιάζοντας τους , σπείροντας τον φόβο, με ότι αυτό για την υγεία τους συνεπάγεται, αιτώντας τις οικονομικές απαιτήσεις της;
2)Με ποία εντολή, έδρασαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι της, με την δική της ; Αυθαιρέτησαν; Διότι εάν συμβαίνει το δεύτερο δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ενεργητικό υπαλληλικό της προσωπικό.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βρίσκεται εν αναμονή των αιτηθέντων  απαντήσεων από την Τράπεζα δίνοντας της  εύλογο χρόνο απάντησης , στο διάστημα  δε  αυτό, στέλνει και το μήνυμα ενημερωτικά ,σε κάθε αποδέκτη ,ότι ,είναι παρούσα, στην προστασία των καταναλωτών,προσφέροντας  πλήρη ψυχολογική και νομική στήριξη, σε κάθε καταναλωτή μέλος της ή μη , που νοιώσει ότι παραβιάζονται τα νόμιμα  δικαιώματα του, όχι μόνο τα καταναλωτικά αλλά και τα ανθρώπινα, τα ηθικά του δικαιώματα. Από την εξέλιξη της απάντησης της Τράπεζας ,κρίνονται και οι περαιτέρω νόμιμες ενέργειες της ΄Ενωσης.
Τα στοιχεία του καταγγέλλοντος ,αλλά και της καταγγελλόμενης Τράπεζας βρίσκονται στην Ε.Π.Κ.Κ
Για τις καταγγελίες σας στα τηλέφωνα της ‘ Ένωσης 282109266, 2821092306 Χανιά και Ιεράπετρα 2842020140

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ: «Δικαίωση πολύτεκνου υπαλλήλου της Πολεμικής Αεροπορίας από το Ειρηνοδικείο Χανίων


Στην ευχάριστη θέση βρίσκεται για μια ακόμα φορά, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, να ανακοινώσει την δικαίωση μέλους της (υπερχρεωμένο νοικοκυριό) από το Ειρηνοδικείο Χανίων.
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης:
Με την υπαρ.143/2012 απόφαση του, το Ειρηνοδικείο Χανίων δικαίωσε πολύτεκνο υπάλληλο της Πολεμικής Αεροπορίας, που προσέφυγε σ' αυτό, αφού οι πιστώτριες Τράπεζες, αρνήθηκαν τις προτάσεις του στην εξωδικαστική διαδικασία, όπου ο υπερχρεωμένος δανειολήπτης, με την συνδρομή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κατέθεσε σ' αυτές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως ο νόμος 3869/2010 ορίζει και να καταφύγει δικαστικά, καταθέτοντας αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, με την συμπαράσταση και επιμέλεια του δικηγόρου των Χανίων, κ.Βροντάκη Γιώργου.
Επί του περιεχομένου της απόφασης:
O δανειολήπτης είναι έγγαμος ,πατέρας τεσσάρων ενηλίκων τέκνων, εκ των οποίων τα δύο είναι άνεργα και μένουν μαζί του επιβαρύνοντας τον οικονομικά, εργάζεται ως υπάλληλος στην Πολεμική Αεροπορία. Το ετήσιο εισόδημά του βάσει εκκαθαριστικού για το οικονομικό έτος 2010 ανερχόταν στις 30.623,40 ευρώ και το μηνιαίο εισόδημά του τον Αύγουστο 2011 ανερχόταν σε 1.549,31 Ευρώ μεικτά. Η σύζυγος του εργάζεται στο Νοσοκομείο Χανίων. Και οι δύο σύζυγοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το χρέος του ήταν σε τέσσερις Τράπεζες συνολικού ύψους 93.058 Ευρώ. Το ενδιαφέρον σ' αυτήν την υπόθεση είναι ότι ο δανειολήπτης είχε πάρει δάνειο και συνάψει πιστωτική κάρτα από συγκεκριμένη Τράπεζα, η οποία στην πορεία εκχώρησε το δικαίωμα απαίτησης σε θυγατρική της εταιρεία, η οποία κατάφερε να παρέμβει στην δίκη και να αιτήσει από το δικαστήριο να συμπεριληφθεί και η δικιά της απαίτηση, στην ρύθμιση του χρέους και πράγμα το οποίο πέτυχε.Ο δανειολήπτης ζήτησε ρύθμιση του χρέους του αναλογικά με το εισόδημα του, αλλά και διάσωση της μοναδικής του κατοικίας 72,50 τετρ. η οποία βρίσκεται σε περιοχή της πόλης των Χανίων.
Το δικαστήριο με την τόσο σημαντική απόφασή του αποφάσισε:
1) Να ρυθμίσει τα χρέη του δανειολήπτη, όπως ο ίδιος αιτούσε καλώντας τον να καταβάλλει προς τις πιστώτριες Τράπεζες, κατά αντιστοιχία και σε μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία 500 Ευρώ και να πληρώσει συν. ποσού 24.000 Ευρώ την τετραετία.
2) Του χορηγήθηκε περίοδος Χάριτος τεσσάρων ετών για την καταβολή δόσεων για να εξασφαλίσει την διάσωση της κατοικίας του.
3) Εκλήθη στην καταβολή 120 δόσεων (δεκαετίας) των 532 Ευρώ, η καταβολή των οποίων θα αρχίσει μετά την πάροδο της τετραετίας.
4) Διεγράφη χρέος 5.218 Ευρώ.
Στην προκειμένη περίπτωση η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρεί την απόφαση "λογικότατη" και "ισορροπημένη" διότι έχουμε την επιβεβαίωση της έκκλησης της Ένωσης (Ε.Π.Κ.Κ) προς τις Τράπεζες που δεν είναι άλλη από την ρύθμιση των οφειλών των καταναλωτών και όχι την παγιωμένη συνεχιζόμενη άρνησή τους και τις χωρίς ουσίας απαντήσεις τους, ακόμα θέλουμε να τονίσουμε ότι οι καταναλωτές, θέλουν και αιτούν την δίκαιη διαχείριση των αιτημάτων τους, εκ μέρους των δανειστών και όχι να βρίσκονται σε αυτή την διαδικασία που και ταλαιπωρία τους φορτώνει αλλά και οικονομικό βάρος προσθέτει και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Τράπεζες - Καταναλωτές).
Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συγχαίρει τους Έλληνες δικαστές για το ρόλο τους, για την σημαντική τους στήριξη που προσφέρουν με τις αποφάσεις του, στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που στις μέρες στενάζουν από τον βραχνά του άγχους της οικονομικής ανέχειας.

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

2012-09-14 16:53:02
Φωτογραφία για Ε.Π.Κ.Κ :Γέφυρα  στην προμήθεια φαρμάκων των ασφαλισμένων στον Ε.Ο.Π.ΥΥ, προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
"Πρωτοποριακή, επίκαιρη και χρήσιμη", χαρακτηρίζει η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, την απόφαση -πρόταση του Δ.Σ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, η υλοποίηση της οποίας θα συμβάλλει θετικά στην ανακούφιση των καταναλωτών, με το να αναλάβει να πληρώσει η Τράπεζα τα φάρμακα απευθείας στις Προμηθεύτριες εταιρείες των εξυπηρετούμενων από των Ε.Ο.Π.Υ.Υ καταναλωτών, εκχωρώντας την απαίτηση αυτών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,κίνηση που "ξεμπλοκάρει" το σύστημα, αφού δίδεται και πάλι η δυνατότητα να αρχίσουν οι καταναλωτές να προμηθεύονται τα φάρμακα τους από τα φαρμακεία του Ν.Χανίων.

Σε επικοινωνία που είχε η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.Κ , κ.Ιωάννα Μελάκη με τον Πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων κ.Μαρακάκη , επιβεβαιώθηκε το γεγονός και συγκεκριμένα ειπώθηκε :" H ¨Τράπεζα μας κάνει αυτό το βήμα "πιλοτικά" στο Ν.Χανίων, θέλοντας να βοηθήσει τους φτωχούς καταναλωτές ,να έχουν προσέγγιση στο φάρμακο, σ' αυτούς δείχνουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, γιαυτό ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων κ.Βάμβουκα και καταθέσαμε την πρότασή μας, που λέει ότι η Τράπεζα μας αναλαμβάνει να πληρώσει το Χρέος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο προς τις προμηθεύτριες εταιρείες.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή, από μια Τράπεζα Συνεταιριστική, και καλεί και τις άλλες Τράπεζες σε Εθνικό επίπεδο, να παραδειγματιστούν, το οφείλουν στην κοινωνία ,το οφείλουν στους πελάτες τους, που η σημερινή ύφεση, τους έχει ρίξει στην ανέχεια και στην φτώχεια.-

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ. : Συμπαράσταση στον Αγώνα των Αγροτών ΛασιθίουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Επείγον"


Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης συμπαραστέκεται στον έντιμο αγώνα των αγροτών Λασιθίου, στέλνοντας μήνυμα ότι στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους όπως οι Αγροτικοί Φορείς Ιεράπετρας, Σητείας & Οροπεδίου Λασιθίου τοποθετούνται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιούν και καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν με την παρουσία τους στη ανοιχτή συνέλευση που πραγματοποιείται σήμερα ημέρα Τετάρτη 12/9/2012 και ώρα 7.30 απογευματινή στην αίθουσα του παραλιακού σχολικού συγκροτήματος της.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ. Δ/νση : Πλ.1866 Αρ.2
e-mail : epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ : 2821092666-2821092306

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

Στήριξη φορέων στην απεργία των βενζινοπωλών των Χανίων


Συνάντηση με επαγγελματικούς Φορείς των Χανίων ,είχε σήμερα η Ένωση βενζινοπωλών N. Χανίων,που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων.

Μεταξύ των συμμετεχόντων Φορέων ήταν και Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της κ.Ιωάννα Μελάκη.Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Φορέων σχετικά με την 48ωρη απεργία, της Ένωσης βενζινοπωλών Χανίων, που ξεκινά την Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου όπου κλειστά θα μείνουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων ολόκληρου του νομού

Βασικά αιτήματα των βενζινοπωλών Ν. Χανίων είναι:

1) η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς επίσης. να σταματήσει να επιβάλλεται ΦΠΑ σε αυτόν τον φόρο

2)¨Να σταματήσει η ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και να προσδιοριστεί η ακρίβεια στην τιμή των καυσίμων

Στην προσδιορισμένη συνάντηση της Ένωσης βενζινοπωλών N. Χανίων, με τους Επαγγελματικούς φορείς ,που έχουν άμεση σχέση με τις τιμές των καυσίμων ,αλλά και με την Πρόεδρο της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κ.Ιωάννα Μελάκη, ο Πρόεδρος αυτής, στην εισήγηση του , αναφέρθηκε για την ανάγκη του κλάδου σαυτή την διαμαρτυρία ,σκοπεύοντας, να στείλει ένα έμπρακτο μήνυμα στην Τρόικα και στους εγχώριους συνεργάτες της, καλώντας τους , να σκύψουν και να εξετάσουν,προσδιορίζοντας μα προ πάντων μειώνοντας τις τιμές των καυσίμων, για να στηριχθεί όχι μόνο ο κλάδος των βενζινοπωλών, αλλά και οι καταναλωτές, να μπορούν να αγοράζουν τα καύσιμα σε χαμηλές τιμές, καθώς σήμερα παρατηρείται αποχή των καταναλωτών στην κατανάλωση, και στροφή σε άλλες αντικαταστάτριες λύσεις

Επίσης ο Πρόεδρος των Βενζινοπωλών Ν.Χανίων κ.Ευάγγελος Κώτσος ,ενημέρωσε για την επιστολή της ΄Ενωσης προς την Τρόικα,και τα αρμόδια Υπουργεία.

Επίσης ζήτησε την στήριξη των Φορέων στην συζητούμενη διαμαρτυρία και την ενοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων,που εκπροσωπούν οι προσκεκλημένοι Κλάδοι.
Σημαντικά συμπέρασμα ,από την εν λόγω συνάντηση των Φορέων ήταν, η στήριξη της 48ωρης απεργίας, της Ένωσης βενζινοπωλών N. Χανίων, ως μια κοινωνική δύναμη και η αποδοχή από όλους τους παρευρισκομένους φορείς, την πραγματική εικόνα που βιώνουμε όλοι μας ,ότι δηλαδή, σήμερα ζούμε μια άλλη πρωτόγνωρη εποχή που οι κοινωνικές και επαγγελματικές δυνάμεις οφείλουν και πρέπει να είναι ενωμένες, αιτώντας και διεκδικώντας, στηριζόμενες μεταξύ τους.

Τέλος η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενώνει την Φωνή της με την Ένωσης βενζινοπωλών N. Χανίων,θεωρεί δίκαιη και αναγκαία την διαμαρτυρία, για την ακρίβεια των καυσίμων, θεωρεί τον αγώνα των βενζινοπωλών των Χανίων,ηθικό και δίκαιο, και δικόν της αγώνα ,που έχει βασική σχέση με την ποιότητα της οικονομικής ζωής των καταναλωτών, αλλά και όλα τα τεχνάσματα των φόρων στο τέλος στρέφονται στους καταναλωτές , αποφάσισε να στηρίξει την 48ωρη απεργία, της Ένωσης βενζινοπωλών N. Χανίων.
:flashnews

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ. "Eνορχηστρωμένη απάτη , ¨η ένταξη των ασφαλιστικών Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ"


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4-09-2012

  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί με υπόμνημα της,  δημόσια τον Υπουργό υγείας, να πάρει άμεσα μέτρα, για την προστασία της υγείας των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ

Μεταξύ των άλλων στο κείμενο της, η ΄Ενωση αναφέρει:
κ.Υπουργέ της Υγείας,
Μεγάλο είναι το έγκλημα που σχεδίασαν κάποιοι και διαπράττεται σήμερα, κατά της υγείας του Ελληνικού λαού, ενοποιώντας τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ  ταμεία των( ΙΚΑ- ΕΛΤΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΟΣΕ- ΟΑΕΕ- ΝΑΤ- ΟΤΑ- ΤΑΕ) με τον περιβόητο ΕΟΠΥΥ, που  σήμερα δεν  στέκεται στον ρόλο του,¨διαπιστώνεται, οικονομικά αδύναμος, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, με τους καταναλωτές να τους έχει εισπραχθεί η εισφορά υπέρ των ταμείων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να να μη τους παρέχεται.. Διαπιστώνεται ενορχηστρωμένη απάτη, με περισσό θράσος, να κατακλέβεται το εισόδημα του ΄Ελληνα πολίτη και να τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον πραγματικό βιωτικό  θάνατο.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πιστοποιεί για μια ακόμα φορά ,το μεγάλο κενό που δημιουργείται στην κάλυψη των δαπανών (ιατροφαρμακευτική κάλυψη ) των ασφαλισμένων ενταγμένων ταμείων στον ΕΟΠΥΥ.
 Δραματική  είναι η εικόνα εις βάρος των καταναλωτών, ιδιαίτερα των καταναλωτών της φτώχειας, των εξαθλιωμένων από την οικονομική ύφεση καταναλωτών,  να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση  στα φάρμακα, αλλά και στους γιατρούς.
  Αστεία η "καμπάνια" του ΕΟΠΥΥ.με διάφορα τηλέφωνα που παίζουν σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, καλώντας τους καταναλωτές να κλείσουν ραντεβού... σε ένα  ΕΟΠΥΥ, μη ανταποκρινόμενο στον ρόλο του, με ραντεβού στο μέλλον, στο κενό και στο άπειρο.. με  τους ανθρώπους να αιτούν και να απαιτούν από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα ως έχει υποχρέωση.
  Οι καταγγελίες των καταναλωτών χρηστών των υπηρεσιών υγείας, πέφτουν "βροχή "στην ΄Ενωση, διεκδικώντας την προστασία τους , και αιτούνε να βρεθεί διέξοδος στο πρόβλημά τους, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν τα φάρμακα τους.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καταγγέλει το γεγονός  αυτό ,καλεί τον Υπουργό Υγείας κ.Ανδρέα Λυκουρέζο δημόσια, να πάρει άμεσα μέτρα, να ξεμπλοκάρει την "διαμάχη" μεταξύ  του  ΕΟΠΥΥ και των εμπλεκομένων στον κλάδο υγείας (ιατροί -φαρμακοποιοί) καθώς η υγεία  κανενός μας, δεν μπορεί να περιμένει. Η αναβλητικότητα της λύσης του προβλήματος, δεν επιδεινώνει  και βαθύνει μόνο την ανέχεια των πολιτών των ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ, αλλά θέτει και σε κίνδυνο την ύπαρξη τους

           
              ¨Η  Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


                                                      Ιωάννα  Μελάκη

"Τα νέα του καταναλωτή"

NEO!!!

"Τα νέα του καταναλωτή"

Μεσα στη βδομαδα  στην  σελιδα του σαιτ e-epikaira.gr σε συνεργασία  με την ΄ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ,δημιουργείται μονιμη στηλη με τιτλο "Τα νέα του καταναλωτή"

που θα επιμελείται η δημοσιογράφος κοινωνικού ρεπορτάζ κ.Ιωάννα Μελάκη όπου κάθε καταναλωτής-δανειολήπτης μπορεί όχι μόνο να ενημερώνεται αλλά να στέλνει και τον προβληματισμό του,επικοινωνώντας με την εφημερίδα   με email ¨info@e-epikaira.gr


Οι δανειολήπτες του Νομού Λασιθίου, θύματα "επιτηδείων"

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Γράφει η Ιωάννα Μελάκη


    Διαπιστώσεις της Προέδρου της ΄Ενωσης Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης , στο Λασίθι.

  Μεγάλη υπήρξε η έκπληξη της Προέδρου της ΄Ενωσης, κ.Ιωάννας Μελάκη ,από την εικόνα που αντίκρισε- βίωσε   στο  Λασίθι, κατά την 5ήμερο παραμονή της στο Νομό, Μία από τις σοβαρότατες  διαπιστώσεις ήταν, η κατάσταση  της ανεπαρκούς ενημέρωσης των καταναλωτών  -δανειοληπτών, σχετ. με το Ν.3869/2010,  "περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών "καταναλωτές που κάποιοι από αυτούς  δυστυχώς, έπεσαν  "θύματα " των καιροσκόπων και κερδοσκόπων οι οποίοι  τους εξαπάτησαν  , τους πούλησαν  ευκαιριακή ελπίδα . Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία δανειολήπτριας, εργαζόμενης στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, η οποία μας κατήγγειλε ότι περιπλανώμενη δικηγόρος από το Ηράκλειο,  με :lap-top "¨αγκαλιά ,συνέτασσε αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού, εντός του Νοσοκομείου,, αποσπώντας από κάθε υποψήφιο θύμα 300 Ευρώ, και σε σχετική  αναζήτηση  από τον δανειολήπτη, για ενημέρωση για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσής του, είχε γίνει καπνός. Επειδή ζούμε σε δύσκολους καιρούς η κ.Μελάκη εφιστά την προσοχή των δανειοληπτών, καταθέτοντας την δικιά της αγωνία, .και την αποτυπώνει, εδώ, με σκοπό να δείξει τον ένα και μοναδικό δρόμο, ενημέρωσης και  σωστής πληροφόρησης , για τους Καταναλωτές είναι η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αλλά και παρέχει και την στήριξη από έμπειρα στο Νόμο στελέχη (νομικούς-οικονομολόγους) Λασιθιώτες, συνεργάτες της ΄Ενωσης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα  τους καταναλωτές-δανειολήπτες ότι η ΄Ενωση, έχει θέσει στην διάθεση των δανειοληπτών, στο Νομό Λασιθίου. πέντε οικονομολόγους, έξι δικηγόρους, έχει αυξήσει την υποστηρικτική της δύναμη, λόγω της πληθώρας των δανειοληπτών, και προς αποφυγή σύγχυσης   τους η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης διαθέτει Γραφείο στην Ιεράπετρα το οποίο βρίσκεται στην οδό Λακέρδας 11, στην Ιεράπετρα .και μόνο, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης δεν φιλοξενείται πλέον στην Δημοτική Βιβλοθήκη της Ιεράπετρας, και δεν εκπροσωπείται από κανένα παρά μόνο από την ίδια την Ένωση. Για οποιοδήποτε θέμα , που άπτεται στο πεδίο του αντικειμένου της ΄Ενωσης, κάθε καταναλωτής- δανειολήπτης θα απευθύνεται στο τηλ-Φάξ 2842020140
του Γραφείου της Ιεράπετρας  και στην Υπεύθυνη από το Δ.Σ, οικονομολόγο. Χρυσα Χατζημαρκάκη (6976937923)
Καταναλωτές-δανειολήπτες, με ελλειπή ενημέρωση, με παραπληροφόρηση με γεμάτοι από φόβο, τρόμο για το αύριο που κάποιοι τους έσπειραν, και που κάποιοι συντηρούν  "επίτηδες" αφενός για να περνούν καλά, να κερδοσκοπούν  εις βάρος  των μη εχόντων, εις βάρος ανέργων , ηλικιωμένων, φτωχών. Δεν λείπουν οι εκβιασμοί . Μία περιοχή με ανθρώπους που διψούν  να πιαστούν , για να ξεφύγουν από την καταιγίδα των οικονομικών πιέσεων, των κοινωνικών πιέσεων εύκολα  δύναται να πέσουν θύματα των "καιρών"
  Επειδή η σωστή ενημέρωση είναι ασπίδα για τα περαιτέρω καταναλωτές-δανειολήπτες μπορείτε να την έχετε ,χωρίς χρέωση (δωρεά¨ν) από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τηλ.στα Χανιά 2821092666 , 2821092306 και στην Ιεράπετρα 2842020140                               
          

Ιωάννα Μελάκη
Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
--

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012

«Ενίσχυση Σχεδίων ∆ράσης των Ενώσεων Καταναλωτών» - Απόφαση Ένταξη της Πράξης:"Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Καταναλωτών για την Οικιακή Ανακύκλωση, Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Κατανάλωση" (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 19/7/2012)

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/2/2012
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/2/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2012
Συνολική δαπάνη:
Δημόσια δαπάνη: 1.000.000€

Περίληψη
Σκοπός της παρέµβασης είναι η ενίσχυση της δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών, προκειµένου να προωθηθούν συνέργειες και να υλοποιηθούν καινοτόµες πρωτοβουλίες στον τοµέα της προστασίας των δικαιωµάτων και των συµφερόντων του Καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό αναµένεται η βελτίωση στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η ενίσχυση της εµπιστοσύνης τους στις επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρέµβασης δύναται να χρηµατοδοτηθούν Σχέδια ∆ράσης στα οποία εντάσσονται τουλάχιστον µία από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών:

  1. Ενέργειες υπέρ της προώθησης της βιώσιµης κατανάλωσης, της περιβαλλοντικής συνείδησης σε σχέση µε την καταναλωτική συµπεριφορά και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  2. Ενέργειες υπέρ της προώθησης των δικαιωµάτων οµάδων πληθυσµού (όπως ΑΜΕΑ, νέοι, γυναίκες, πολύτεκνοι, µονογονεϊκή οικογένεια κ.α.) υπό την ιδιότητα τους ως καταναλωτών.
  3. Ενέργειες νοµικής υποστήριξης, δικαστικής εκπροσώπησης και προάσπισης των δικαιωµάτων των καταναλωτών καθώς και υποστήριξης τους στην εφαρµογή του νόµου 3869/2010 για την ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων.
Τα προτεινόµενα προς υλοποίηση Σχέδια ∆ράσης θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:

  • Να αποτελούν αυτοτελείς δράσεις σε σχέση µε τη γενικότερη δραστηριότητα της Ένωσης Καταναλωτών ή και επέκτασή της
  • Να είναι πλήρως εξειδικευµένα και τεκµηριωµένα
  • Να είναι χρονικά προσδιορισµένα
  • Να έχουν σαφή και αποτιµώµενα αποτελέσµατα
Περιφέρειες:
Όλη η Ελλάδα,
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ενώσεις Καταναλωτών ή ενώσεις ή συµπράξεις αυτών, ως δυνητικούς δικαιούχους, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση Σχεδίων ∆ράσης των Ενώσεων Καταναλωτών»
Κάθε Ένωση Καταναλωτών δύναται να υποβάλλει µέχρι δύο (2) προτάσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (βλ. Γεωγραφική Περιοχή), εκ των οποίων µία (1) ως αποκλειστικός δικαιούχος και µία (1) σε συνέργεια µε άλλη/άλλες Ένωση/Ενώσεις Καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση να µην υπάρχει επικάλυψη µεταξύ των Πράξεων και το φυσικό αντικείµενο έκαστης Πράξης να είναι διακριτό.
Ο προϋπολογισµός της προτεινόµενης Πράξης δύναται να ανέρχεται έως τις 40.000€. Στις περιπτώσεις συνεργασίας/σύµπραξης δύο ή περισσοτέρων Ενώσεων Καταναλωτών, το ποσό του προϋπολογισµού θα προσαυξάνεται έως και 40.000€ για τη συµµετοχή κάθε επιπλέον Ένωσης, και δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 120.000 €.
Οι ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή
  • Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συµπράξεως φορέων (Ενώσεων Καταναλωτών), η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί µέρους όρους της µεταξύ τους συµφωνίας την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συµπράξεις φορέων επιλέξουν την δηµιουργία ανεξάρτητου νοµικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό.
Αρχεία
Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 29/03/2012)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Συμπληρωματικός φάκελος
Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 2/5/2012)
Απόφαση Ένταξη της Πράξης:"Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Καταναλωτών για την Οικιακή Ανακύκλωση, Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Κατανάλωση"(ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 19/7/2012)