Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

μειώθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια (1.000) ευρώ,Τραπεζικός λογαριασμός. Ακατάσχετο μέχρι 1250 ευρώ


Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα
ΝOMOΣ 4336/2015 – ΦΕΚ A 96 – 14.08.2015
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΔ 356/1974 (Α ́90), 4152/2013 (Α ́107), 4172/2013(Α ́167), 4174/2013 (Α ́170), 4305/2014 (Α ́237), 4321/2015 (Α ́32)
8β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:
«Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.»
ΣχετικάΗλεκτρονικές δηλώσεις για το ακατάσχετο τραπεζικού λογαριασμού
09.10.2015
ΠΟΛ 1222Διευκρινίσεις για τη μείωση του ορίου του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου και καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα
Με την ΠΟΛ 1222, κοινοποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων 8α και 8β της υποπαραγράφου Δ.1 (τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) της παραγράφου Δ (ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», με τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις στο άρθρο 31 του ΚΕΔΕ και συγκεκριμένα:
α) μειώθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια (1.000) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών και τέλος για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ποσού και
β) μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως, για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή αυτών.
Ειδικότερα:
1) Με την περίπτωση 8α της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται η περίπτωση ε’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και εξαιρούνται της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις καθώς και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Η διάταξη εφαρμόζεται τόσο στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της (δηλ. από 19-08-2015), ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις (από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα) του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος της (δηλαδή κατασχέσεις για τις οποίες ο τρίτος έχει προβεί σε θετική δήλωση και υφίστανται αποδοτέα από αυτόν ποσά στο Δημόσιο με βάση τις προγενέστερες διατάξεις).
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των υποχρεωτικών εισφορών εμπίπτουν οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν υποχρεωτικές κρατήσεις που επιβάλλονται με νόμο, όπως είναι οι υποχρεωτικές κρατήσεις του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, ενώ δεν εμπίπτουν ο παρακρατούμενος Φ.Μ.Υ., το παρακρατούμενο ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 καθώς και τυχόν παρακρατήσεις από δάνεια.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη, μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, για την επιβολή της κατάσχεσης κατά τα ρητώς αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη νόμου λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών. Για τις κατασχέσεις που θα επιβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της παραπάνω διάταξης, θα πρέπει στο κατασχετήριο να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζονται οι περιορισμοί που τίθενται στον νόμο, δηλαδή το συνολικό ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο από τα ανωτέρω ρητά καθορισθέντα όρια.
2) Με την περίπτωση 8β της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) και μειώνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό από τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.
Υπενθυμίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν γνωστοποιήσει τον μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, με την οποία θα γνωστοποιείται ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός (άρθρο 31 παρ. 2 εδάφια δεύτερο και τρίτο του Κ.Ε.Δ.Ε., σχετ. και η ΠΟΛ.1109/14.4.2014).
Οι πιο πάνω διατάξεις των περιπτώσεων 8α και 8β της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α’/14-08-2015) ισχύουν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ίδιου νόμου από 19-08-2015.

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Διανομή 5 τόνων κρέατος σε κοινωνικές δομές του Νομού, από την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων


TRAPEZA XANION NEA FOTΣε διανομή 5 τόνων κρέατος σε κοινωνικές δομές του Νομού, προχώρησε η  Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρεται ότι: «Αφοσιωμένη στο εκτενές πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και φέτος το Πάσχα επέδειξε την αλληλεγγύη της προς τις τοπικές κοινωνίες και τους συμπολίτες μας, που χρειάζονται βοήθεια ως προς την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προχώρησε την Μεγάλη Τρίτη, 26 Απριλίου στην διανομή 5 τόνων αρνίσιου κρέατος στις ακόλουθες κοινωνικές δομές του Νομού Χανίων, οι οποίες με την σειρά τους μοίρασαν τα προϊόντα στο κοινό:
1. Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Χανίων
2. Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Πλατανιά
3. Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Αποκορώνου
4. Παντοπωλείο αλληλεγγύης Χαλέπας του συλλόγου Κύτταρο
5. Κεντρικό Συσσίτιο Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας & Αποκορώνου
6. Αννουσάκειο Θεραπευτήριο
7. Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας
8. Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Παχιανών
9. Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κατσιφαριανών
10. Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώρας
11. Συσσίτιο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου
12. Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Λενταριανών
13. Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου Καλαμακίου
14. Ενοριακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Σούδας
15. Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων»
«Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως μια μονάδα κοινωνικής οικονομίας, και συνεχίζει να αποδεικνύει στην πράξη και σε κάθε ευκαιρία την αμετάκλητη δέσμευσή της στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει καταρτίσει και υλοποιεί, με απώτερο σκοπό την στήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο, η Τράπεζα Χανίων, ως ενεργό μέλος της κοινωνίας, θα συνεχίσει με όλες τις δυνάμεις της, να αναδεικνύει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και να στέκεται δίπλα σε όλους όσους έχουν ανάγκη» καταλήγει η ανακοίνωση.

Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης:"Προσωρινή Διαταγή, για μικροέμπορο οπωροκηπευτικών προιόντων και πλήρη διάσωση της περιουσίας της"ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  26/4 /2016

  
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , με την ημερ.16/10/2015 Προσωρινή Διαταγή του , διέταξε πλήρη προστασία της ακίνητης περιουσίας και ρύθμιση των οφειλών μικροεμπόρου οπωροκηπευτικών  (πλανόδιος πωλητής), έναντι της  μίας και μοναδικής πιστώτριας τράπεζας, αλλά με τέσσερις συμβάσεις ,με συνολικό ποσό χρέους  ,προς αυτήν,  του ποσού 95.708,76 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η  εν λόγω  δανειολήπτρια, δεν δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής του, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία , εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών της  (λόγω οικονομικής ύφεσης)  πρόκειται για δανειολήπτρια έγαμο μητέρα τριών ανηλίκων τέκνων ,με σύζυγο  άνεργο.

 Εισοδήματα  που η ίδια διαθέτει: όχι περισσότερο από 620 ευρώ τον μήνα
Περιουσιακά στοιχεία που η ίδια διαθέτει:α)μονοκατοικία ,υψιλή κυριότητα β)οικόπεδο συνολικής έκτασης 741,75 τ.μυψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 15,20% γ)αποθήκη δ) αγροτεμάχια υψιλής κυριότητας, με  ελιές

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσης, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ  16/10/2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:   

α)Δέχεται την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.
β)Διατάσσει, α) την αναστολή των  καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και β) τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας , κινητής και ακίνητης
γ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση της Τράπεζας, α) την καταβολή  μηνιαίας δόσης ,50 ευρώ,διανεμομένη συμμέτρως στις (4) οφειλές της αιτούσας,μέχρι το έτος 2018 και β) από το έτος 2018 μέχρι την εκδοση οριιστικής απόφασης συνολικού ποσού 50 ευρώ, στις δύο συμβάσεις στεγαστικού δανείου,οι οποίες εξασφαλίζονται προνομιακά με εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης ) επί του  ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας και του οποίου αυτή ζητά την εξαίρεση από την εκποίηση, κατ αρθρ. 5  παρ.2 και 9 παρ.2 Ν.3869/2010
   Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Προστασία πρώτης κατοικίας

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη

 Κατηγορίες δανειοληπτών και προυποθέσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας
Δύο ουσίας είναι οι κατηγορίες των καταναλωτών α) ευάλωτος καταναλωτής και β) Λιγότερο ευάλωτος
Στην πρώτη κατηγορία του ευάλωτου καταναλωτή πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του
β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το νόμο
γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, για δύο άτομα προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ δηλ. 160.000 ευρώ και 20.000ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι 3 τέκνα
δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και
ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
Για αυτήν την κατηγορία προβλέπεται η συμμετοχή του δημοσίου με επιδότηση για διάστημα το πολύ 3 ετών, και με καταβολή κάποιου ποσού που αντιστοιχεί στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, παράλληλα με την υποχρέωση ελάχιστης καταβολής από μεριάς του οφειλέτη.
* Στην δεύτερη του λιγότερο ευάλωτου δανειολήπτη - αφορά στην μεσαία τάξη- πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του
β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το νόμο, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%)
γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 180.00 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι 3 τέκνα και
δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.
Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εφόσον πληρούν σωρευτικά όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και εφόσον πετύχουν την ένταξή τους στον εν λόγω νόμο, θα οφείλουν να καταβάλουν α) για διάστημα 3 ετών, άτοκα, το ποσό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση των “ευλόγων δαπανών διαβίωσης” του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, από το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημά τους και β) μετά το πέρας της εν λόγω ρύθμισης, σε δόσεις και σε βάθος εικοσαετίας – διάστημα που μπορεί να επεκταθεί έως 35έτη, εφόσον η διάρκεια των συμβάσεων ήταν μεγαλύτερη των 20 ετών.

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Πλαφόν στις ιατρικές εξετάσεις των ασθενών
Η απόφαση έχει ως εξής:«Εφαρμογή νέων Κανόνων Διαγνωστικών Εξετάσεων και Επισκέψεων για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.»
«Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22/4/2016 θα εφαρμοστούν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κανόνες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Επισκέψεων για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ3γ/οικ.28501/18-04-2016 (ΦΕΚ 1115Β/19-04-2016) και σχετικής εντολής του Υπουργείου Υγείας (έγγραφο Υπ. Υγείας με αρ. πρωτ. 248/23-02-2016). Συγκεκριμένα θα εφαρμοστούν οι παρακάτω κανόνες:
ΙΔΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ
Ο ιατρός δεν μπορεί να χρεώσει επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ για έναν ασθενή που θα επισκεφθεί σε χρονικό διάστημα 30 ημερών περισσότερες από 2 φορές ιατρό της ίδιας ειδικότητας.
Αν ωστόσο ο ιατρός θελήσει να χρεώσει την επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ, η χρέωση αυτής της επίσκεψης θα επιτρέπεται μόνο ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ
Ο ιατρός δεν μπορεί να χρεώσει επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ για έναν ασθενή που θα επισκεφθεί στην ίδια ημέρα περισσότερους από 2 ιατρούς διαφορετικής ειδικότητας.
Αν ωστόσο ο ιατρός θελήσει να χρεώσει την επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ, η χρέωση αυτής της επίσκεψης θα επιτρέπεται μόνο ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η καταχώρηση διαγνωστικών εξετάσεων υψηλού κόστους (άνω των 90€) θα γίνεται αποκλειστικά ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Σε έναν ασθενή επιτρέπεται να συνταγογραφηθεί μια συγκεκριμένη εξέταση μία (1) φορά σε χρονικό διάστημα 20 ημερών. Η επανάληψη της ίδιας εξέτασης για περισσότερες της μίας (1) φορές μέσα στο διάστημα αυτό θα επιτρέπεται μόνο ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
Εξαιρούνται οι κάτωθι εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν μετά από χρονικό διάστημα 4 ημερών:
- Γενική Αίματος
- Χολερυθρίνη
-CPK,CPK - MB
-Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο)
-Σάκχαρο
-Ουρία
-Κρεατινίνη
-Αμυλάση
-INR,PT,PTT
-B- Χοριακή γοναδοτροπίνη
-Γενική Ούρων
-CRP ποσοτικό
-Ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση
Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των παραπάνω κανόνων θα αναρτηθούν στο portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης καθώς και στην αρχική σελίδα του χρήστη – ιατρού στην εφαρμογή.»

Κέρδος online   21/4/2016 18:27

ΚΑΗΚΕ Η ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Φωτογραφία του χρήστη Sitia on line.
Φωτογραφία του χρήστη Sitia on line.
Εικόνες καταστροφής από την φωτιά στην Ιεράπετρα

Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί αρκετά σπίτια, αγροικίες ενώ πολύ μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες που βρέθηκαν στην πορεία της φωτιάς αλλά και ζώα κάηκαν. Πολλά θερμοκήπια κάηκαν, άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές ενώ επλήγησαν και οι καλλιέργειες αφού ακόμη και να μην κάηκαν οι πυκνοί καπνοί εκτιμάται οτι δεν θα τα αφήσουν ανεπηρέαστα.
Οι κάτοικοι σε απόγνωση.
Από τη φωτιά έχουν υποστεί ζημιές δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης ενώ πολλές περιοχές αλλά και χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Προσέχω, ερευνώ , αγοράζω και αυτό το Πάσχα


Δελτίο Τύπου 22-04-2016

 
Πασχαλιάτικες συμβουλές!!!
Καταναλωτές, και σαυτές τις γιορτές, (Πάσχα) αγοράζουμε τοπικά προιόντα , αγοράζουμε Ελληνικά προιόντα !!! Κανένα ευρώ , σε ξένα συμφέροντα!!!
Η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  αφού ευχηθεί , σε όλους τους Καταναλωτές για ένα Πάσχα χαρούμενο  και για μια Ελπιδοφόρο Ανάσταση,  συνεχίζει να  στέκεται δίπλα στον καταναλωτή, δίνοντας τις συμβουλές της , εφιστώντας  την προσοχή των, προκειμένου οι καταναλωτές  να αγοράσουν ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα, τοπικά προϊόντα, Ελληνικά προϊόντα, αλλά και να τους  προφυλάξει από πρακτικές αισχροκέρδειας, παραπλάνησης και ακρίβειας….καθώς οι κερδοσκόποι και οι καιροσκόποι αυτές τις ημέρες εκμεταλλεύονται, που η κίνηση  στην αγορά είναι μεγαλύτερη.
Για την αγορά κρεάτων προσέχουμε,
1.- Εάν προτιμήσουμε να αγοράσουμε αμνοερίφια ,θα πρέπει να προσέξουμε εάν είναι εγχώριας παραγωγής ή Χώρας Ε.Ε, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας η οποία να έχει χρώμα «τυρκουάζ» (λαμπρό κυανό), το σχήμα της να είναι ωοειδές ή στρογγυλό. να φέρουν τη σφραγίδα της κατηγορίας του σφάγιου (αμνός ή ερίφιον) καθώς και τη σφραγίδα προέλευσης, δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση «ΕΛΛΑΣ» σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου.
2.- Εάν προτιμήσουμε να αγοράσουμε αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, θα πρέπει να προσέξουμε να φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα «καστανό» (δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας -ωοειδής ή στρογγυλή- και τη σφραγίδα προέλευσης της τρίτης χώρας, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου).
3.-Τα σπλάγχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες, η καρδιά, οι νεφροί δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστες. Τα «έντερα» δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τόσο μεταβολή του χρωματισμού τους, αλλά ούτε και να είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, στις σκόνες και τα έντομα
Τα παραπάνω αναφερόμενα παραπροϊόντα , κυκλοφορούν στην αγορά και σε κατεψυγμένη μορφή,(όπως κατεψυγμένη συκωταριά, έντερα κ.λ.π.) εδώ προσέχουμε την ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος
4.-Αγοράζουμε από καταστήματα που μας διασφαλίζουν την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής των κρεάτων που προτιθέμεθα να αγοράσουμε, δεν αγοράζουμε σφάγια από πλανόδιους, ούτε από κάποιους παραγωγούς που δεν γνωρίζουμε που τα σφάγια σφάχτηκαν.Σημαντικότατο είναι να
 
Για τα γαλακτοκομικά

1.- Προσέχουμε όταν αγοράζουμε τυριά, που να έχουν το σήμα καταλληλότητας (οβάλ σφραγίδα) ,με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης πάνω στη συσκευασία εκτός των άλλων στοιχείων (π.χ. συστατικά) θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης τους.
2.-Δεν αγοράζουμε τυριά από παραγωγούς που τα παράγουν στο σπίτι τους, γιατί δεν γνωρίζουμε εάν τηρήθηκαν οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους. Δεν αγοράζουμε τυροκομικά προϊόντα από πλανόδιους, ούτε από υπαίθριους πωλητές που τα έχουν εκτεθειμένα εκτός ψυκτικού θαλάμου (ψυγείο) στον ήλιο και στην σκόνη
Για τα αβγά
Στα εμπορικά καταστήματα, τα αυγά υποχρεωτικά διατίθενται συσκευασμένα. Επί της συσκευασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου, η κατηγορία ποιότητας και βάρους τους και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 ημέρες μετά την ημερομηνία ωοτοκίας).
Όλα τα αβγά θα πρέπει να φέρουν στο κέλυφος με καθαρά γράμματα τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού και τα αρχικά της χώρας προέλευσης που για τη χώρα μας είναι το GR.
Για τα Σοκολατοειδή Τρόφιμα
Όλα τα σοκολατένια των ημερών, κυρίως κατασκευές από αυγά, ζωάκια κ.λ.π, που προσφέρονται κυρίως στα παιδιά, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή , στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης π.χ (σοκολάτα γάλακτος, υγείας κ.λπ.) και στην ημερομηνία ανάλωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής ως προς τη συντήρηση, και εδώ οι αγορές μας θα πρέπει να γίνονται από σταθερά και επώνυμα καταστήματα πώλησης τροφίμων.
Λαχανικά
Πρέπον είναι , να επισκεφθούμε την Λαϊκή Αγορά ,που λειτουργεί στην πόλη μας και φρέσκα προϊόντα θα αγοράσουμε και χαμηλότερες τιμές θα πετύχουμε , αλλά και το βασικότερο θα προσφέρουμε Οικονομική ανάσα στους παραγωγούς μας, οι οποίοι περνούν την βαθύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.Μπορούμε ακόμα να  κάνουμε τις αγορές μας από τα συνοικιακά Οπωροπωλεία της πόλης μας, στηρίζοντας τους δικούς μας ανθρώπους, την δική μας τοπική οικονομία, επιστρέφοντας τα χρήματα στο δικό μας πορτοφόλι, διότι στο κύκλο της τοπικής οικονομίας το χρήμα κάνει την ανακύκλωση του.
Τέλος, για διευκόλυνση των καταναλωτών, μέλη της Ε.Π.Κ. Κρήτης, θα βρίσκονται τις ημέρες της Μεγαλοβδομαδας, σε παραγωγικά κέντρα οπωρολαχανικών, τυροκομικών προϊόντων , στα πολυκαταστήματα, στην αγορά, μη διστάσετε να απευθυνθείτε και να ζητήσετε, ενημέρωση και συνδρομή. Για καταγγελίες και παράπονα στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  (1520) και στο Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή της Ε.Π.Κ. Κρήτης και στα τηλέφωνα 282109266 και 2821092306 και 2842020140
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα  Μελάκη

Ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών: Ανάγκη επέκτασής του σε όλες τις πηγές εισοδημάτων


ΝΕΝΑ Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
nenadion@icloud.com
[α] Συνοπτική παρουσίαση διατάξεων ΚΕΔΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 4174/2013 για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της οφειλής Υπηρεσίας, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του, διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ΚΕΔΕ τα οποία είναι:

α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου και β) κατάσχεση ακινήτων.

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου αποβλέπει στην όσο το δυνατόν ταχύτερη εισροή στα δημόσια ταμεία των οφειλομένων προς το Δημόσιο χρηματικών ποσών (φόρων, τελών κλπ ) προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη δημοσιονομική λειτουργία του, η οποία είναι αναγκαία για χάριν του γενικότερου συμφέροντος.

Θεωρία και νομολογία ωστόσο συμφωνούν πως τα μέτρα που λαμβάνει η Διοίκηση πρέπει να επιλέγονται ορθολογικά, να είναι ταυτόχρονα και κατάλληλα και αναγκαία για την πραγμάτωση του αναγκαίου σκοπού. Δεν επιτρέπεται δηλαδή η Διοίκηση να υπερβαίνει το εύλογο, απολύτως αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο. Απαγορεύεται, στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης  η εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων που ερμηνεύουν με τρόπο ανεπιεική και δογματικό τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις. Ειδικά στα πλαίσια της Διοικητικής Εκτέλεσης που επισπεύδεται από το Δημόσιο για την ικανοποίηση αξιώσεων του, πρέπει να ερευνάται και να διασφαλίζεται η  επιδίωξη του ηπιότερου από το Νόμο προβλεπόμενου μέτρου , ιδίως όταν τίθενται από την αναγκαστική εκτέλεση σε κίνδυνο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του οφειλέτη οδηγώντας τον ουσιαστικά αφενός στην αδυναμία κάλυψης των βιοποριστικών του αναγκών και αφετέρου στην πλήρη στέρηση της δυνατότητας αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Εξαιρετέα της κατάσχεσης κινητών εις χείρας τρίτου απαριθμούνται αποκλειστικά στο άρθρο 31 του ΚΕΔΕ. Έτσι λοιπόν, απαγορεύεται η κατάσχεση:

α) των προσωπικών αντικειμένων του οφειλέτη που απαριθμούνται στο άρθρο 17 του ΚΕΔΕ ακολουθώντας το πνεύμα της αντίστοιχης διάταξης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

β) της εταιρικής μερίδας μόνο προσωπικών εταιριών (δεν ισχύει το ακατάσχετο επί αναληφθέντων κερδών ή επιχειρηματικών αμοιβών)

γ) των απαιτήσεων διατροφής εκ του νόμου ή εκ διατάξεως τελευταίας βουλήσεως,

δ) των απαιτήσεων από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται,

ε) τα 4/5 των ημερομισθίων

στ) το 1/2 των εφ' άπαξ καταβαλλομένων, υπό οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέως, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος.

[β] κριτική θεώρηση

Η πρώτη ανάγνωση των εξαιρούμενων της κατασχέσεως κινητών μας αφήνει μία επίγευση δικαιοσύνης ως προς το είδος και την προέλευση των κινητών που προστατεύει ο διαχρονικά Νομοθέτης.

Η δεύτερη και πιο προσεκτική ανάγνωση ωστόσο είναι εντελώς διαφορετική και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σκέψεις περί διατήρησης σε ισχύ ακραίων και άστοχων νομοθετικά προνομίων ανάλογα με την πηγή προέλευσης του (φορολογητέου) εισοδήματος ειδικά στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Ένας έμπορος/ ελεύθερος επαγγελματίας/ νόμιμος εκπρόσωπος νομικής οντότητας στον οποίο έχουν καταλογισθεί και βεβαιωθεί πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι, λοιπά τέλη, ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές τα οποία αδυνατεί να ρυθμίσει, αν συνεχίσει να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα κινδυνεύει με κατάσχεση του συνόλου των αποταμιεύσεων του. Αν όμως διακόψει τη δραστηριότητα του και αρχίσει να απασχολείται ως μισθωτός, ο μηνιαίος μισθός μέχρι του ποσού των €1.000,00 θα παραμένει ακατάσχετος. Το αυτό «προνόμιο» θα έχει εάν συνταξιοδοτηθεί. Αν δε, επιλέξει να παραμείνει άνεργος, το σύνολο των επιδομάτων που θα εισπράττει θα εξαιρεθούν της αναγκαστικής εκτέλεσης και δη της κατάσχεσης. Η ληξιπρόθεσμη απαίτηση θα καταταχθεί πιθανόν στις ανείσπρακτες και ίσως κάποτε παραγραφεί. Αν δεν παραγραφεί, θα βαρύνει τους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού οφειλέτη. 

Ο ίδιος έμπορος/ελεύθερος επαγγελματίας/νόμιμος εκπρόσωπος νομικής οντότητας εάν εισπράττει διατροφή, αυτή θα εξαιρεθεί της κατάσχεσης και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ασκήσει αξιοπρεπώς τη γονική μέριμνα των τέκνων του. Αν όμως είναι υπόχρεος στην καταβολή διατροφής θα αδυνατεί να την καταβάλει με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο σε νομικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο για τον ίδιο.

Ο ιδιοκτήτης περισσοτέρων μισθωμένων σε τρίτους ακινήτων που επιβαρύνεται με φόρο μισθωμάτων και φόρο κατοχής οι οποίοι στις μέρες μας δύνανται κατά περίπτωση να ξεπεράσουν αθροιστικά καθ΄ έτος τα ¾ των  εισπραττόμενων ποσών δύναται να βρεθεί αντιμέτωπος είτε με την κατάσχεση του μισθώματος εις χείρας του μισθωτή είτε με την κατάσχεση του συνολικού περιεχομένου του τραπεζικού του λογαριασμού, είτε αθροιστικά όλων των ανωτέρω αναφερομένων. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα καταφέρει να εκποιήσει μέρος της ακίνητής του περιουσίας προκειμένου να τακτοποιήσει τις οφειλές του στο Δημόσιο. Νέες οφειλές θα δημιουργηθούν το επόμενο οικονομικό έτος, προερχόμενες από την αυτή αιτία, οι οποίες αν το υπόλοιπο του τιμήματος της ήδη διενεργηθείσας πώλησης δεν επαρκεί να καλύψει θα καταστούν ληξιπρόθεσμες. Και με τον τρόπο αυτό θα επιβληθούν πάλι μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης που για να αρθούν θα υποχρεωθεί εκ νέου να εκποιήσει μέρος της ακίνητης του περιουσίας μέχρι που στο τέλος δε θα έχει πλέον ακίνητη περιουσία προς εκμετάλλευση, άρα δε θα έχει πλέον πόρους αξιοπρεπούς διαβίωσης.


Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται κατανοητό πως στην πράξη οι διαφορές ως προς τις συνέπειες που έχει η ιδιότητα του οφειλέτη του Δημοσίου δηλαδή η πηγή των εισοδημάτων αυτού, καθορίζει και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως επίσης και το εφικτό ή ανέφικτο είσπραξης των οφειλών.  Κυρίως όμως καθορίζει το εφικτό ή ανέφικτο αξιοπρεπούς διαβίωσης των φορολογούμενων που αδυνατούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Σε αντίθεση με όσα παραπάνω αναφέρθηκαν αναφορικά με την εν τοις πράγμασι εφαρμογή των διατάξεων περί ακατάσχετου του ΚΕΔΕ ο νομοθέτης έχει ρητή υποχρέωση να χειρίζεται αδιακρίτως, δηλαδή με τρόπο ομοιόμορφο τις όμοιες περιπτώσεις (και αντίστροφα να προβαίνει σε ανόμοια μεταχείριση αυτών που βρίσκονται σε διαφορετικές συνθήκες), ειδικά όταν οι φορολογούμενοι – οφειλέτες του Δημοσίου τελούν υπό τις ίδιες οικονομικές συνθήκες, σεβόμενος με τον τρόπο αυτό  τις αρχές της αναλογικότητας και της πλήρους αποτελεσματικότητας στα πλαίσια της επίτευξης των σκοπών του φορολογικού Κράτους, όπως αυτές έχουν πλέον ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φύλλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η επαγγελματική ιδιότητα και η προέλευση του εισοδήματος τελούν υπό την αυτή ποιότητα προστασίας, μέριμνας ή ειδικής φροντίδας του Κράτους (και του Συντάγματος).

Το διακύβευμα είναι πλέον η νομοθετική θεμελίωση κοινού ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους οφειλέτες του Δημοσίου που αδυνατούν να επιδείξουν νόμιμη συμπεριφορά, δηλαδή να ενεργήσουν σύμφωνα με την δικαιική επιταγή αποπληρώνοντας εμπρόθεσμα το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, ανεξάρτητα πλέον από την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων τους.

[γ] ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, λοιποί αυτοαπασχολούμενοι

Το κάθε είδος παρεχόμενης εργασίας ή υπηρεσίας ρυθμίζεται ξεχωριστά στα οικεία κεφάλαια του Αστικού Κώδικα. Θα ήταν λάθος να συνεχίσουμε να συγχέουμε νοηματικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ιδιωτικής φύσεως με τη γενική συνταγματική προστασία της εργασίας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 22 του Συντάγματος : καλύπτει όχι μόνο την εξαρτημένη εργασία αλλά και την ανεξάρτητη. Περιλαμβάνει την σωματική και την πνευματική εργασία. Άρα προστατεύει τόσο τον μισθωτό, όσο και τον εργοδότη. Αναφέρεται τόσο στον υπάλληλο -δημόσιο ή ιδιωτικό- όσο και στον αυτοαπαχολούμενο.

Κάνοντας μία ιστορική νομοθετική και νομολογιακή αναδρομή, θα διαπιστώσουμε πως :

α) οι οικονομικοπολιτικές θεωρίες που καθόρισαν το περιεχόμενο των φορολογικών νόμων των δύο προηγούμενων αιώνων σε παγκόσμιο επίπεδο εστίασαν στη θωράκιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Δε συνέβη το ίδιο για τα δικαιώματα των ασκούντων εμπορικές δραστηριότητες.

β) στην μεταπολεμική Ελλάδα το νδ 91/1969 καθιέρωσε την αστική προστασία των παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως. Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία και δη επαγγελματιών προσπάθησαν να προστατέψουν τις χρηματικές παροχές προς τους σε αυτά ασφαλισμένους θεωρώντας αυτές ακατάσχετες στο σύνολο τους μέσω διατάξεων που περιέλαβαν στους Κανονισμούς Λειτουργίας τους. Η νομολογία της δεκαετίας του 1970 σταθερά θεώρησε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ ως διατάξεις δημοσίας τάξεως με αποτέλεσμα να τροποποιηθούν υποχρεωτικά οι κανονισμοί ων Ασφαλιστικών αυτών Ταμείων.

Η πρακτική θέλει τη Διοίκηση σπάνια να επιλέγει την κατάσχεση εις χείρας τρίτου ως μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης για περίπου δύο δεκαετίες. Πρόσφατα, η Διοίκηση ενεργοποίησε και έκανε συστηματική χρήση των διατάξεων του ΚΕΔΕ «λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4336/2015. Οι ομολογουμένως δίκαιες αντιδράσεις των καθ ‘ ων η εκτέλεση κατέστησαν υποχρεωτικές νομοθετικές πρωτοβουλίες αρχικά με το Ν. 4254/2014 και στη συνέχεια με το Ν. 4336/2015 με απώτερο στόχο την ανάγκη διασφάλισης αποδεκτού επιπέδου διαβίωσης για όλους- υποτίθεται - τους πολίτες (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ΠΟΛ.1182/25.7.2014).

Στην πράξη ωστόσο η προστασία αφορά μόνο τα αναφερόμενα στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ ακατάσχετα και πρόσωπα που αυτά αφορούν. Η προϋπόθεση που θέτει η ΠΟΛ.1092/3.4.2014 ήτοι ο περιορισμός της κατάσχεσης κατόπιν (μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά) ρύθμισης του ληξιπρόθεσμου χρέους με μηνιαίες καταβολές που ενίοτε μπορεί να ξεπερνούν τα πραγματικά μηνιαία έσοδα/εισοδήματα του φορολογούμενου καθιστά την νομοθετική μέριμνα για αξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου των πολιτών ανέφικτη αν όχι ψευδεπίγραφη.

Ο έμπορος/ελεύθερος επαγγελματίας/νόμιμος εκπρόσωπος νομικής οντότητας στον οποίο έχουν καταλογισθεί και βεβαιωθεί πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι, λοιπά τέλη, ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές τα οποία αδυνατεί να ρυθμίσει, αν συνεχίσει να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα κινδυνεύει με κατάσχεση του συνόλου των αποταμιεύσεων του μέχρι της ολοσχερούς εξόφλησης τους χρέους του και των συναφών προσαυξήσεων. Έστω λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός έχοντας υποστεί τις συνέπειες των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης αποπειραθεί να κάνει χρήση της ΠΟΛ.1092/3.4.2014 χωρίς να έχει την πραγματική οικονομική δυνατότητα να ρυθμίσει το χρέος του σε 12 ή 24 δόσεις. Ας υποθέσουμε πως ταυτόχρονα έχει και υποχρεώσεις προς προμηθευτές, υπαλλήλους και πιστωτικά ιδρύματα για λόγους επαγγελματικούς και προσωπικούς ταυτόχρονα. Ας υποθέσουμε ότι έχει και παιδιά τα οποία οφείλει να σιτίσει, ενδύσει και μορφώσει στοιχειωδώς. Ας υποθέσουμε- ευχηθούμε πως κανένα μέλος της οικογένειας του δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας από εκείνα που απαιτούν πάγιες κι ενίοτε δυσβάσταχτες δαπάνες θεραπείας ή αποκατάστασης.

Κατά της απορριπτικής απόφασης του κ. Προϊσταμένου της καθ΄ ύλιν αρμόδιας Δ.Ο.Υ. θ’ ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή και αίτηση αναστολής ενώπιον της ΔΕΔ. Αμφότερα θ΄ απορριφθούν. Στο μεσοδιάστημα οι πιστωτές του θα εκδώσουν διαταγές πληρωμής, το προσωπικό του θα μείνει απλήρωτο και ταυτόχρονα θα περιέλθει σε τρίμηνη καθυστέρηση απέναντι στο Πιστωτικό Ίδρυμα, θα χαρακτηρισθεί ως μη συνεργάσιμος δανειολήπτης καθόσον δε θα διαθέτει πλέον οικονομικούς πόρους. 

Κατά της απορριπτικής αποφάσεως της ΔΕΔ θ’ ασκήσει προσφυγή και νέα αίτηση αναστολής– άραγε που θα βρει τα χρήματα. Στο δικόγραφο της προσφυγής θ΄ αναφέρει πως οι διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ είναι αντίθετες στο Σύνταγμα καθώς παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης (στα πλαίσια της ισονομίας), της αναλογικότητας, παραβιάζουν πλήθος ατομικών του δικαιωμάτων, όπως αυτό του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου από την Πολιτεία (προσωπικότητα, υγεία, οικογένεια, οικονομική ελευθερία, εργασία και των καρπών της ιδιοκτησίας -ως τέτοιας νοούμενης της επαγγελματικής του δραστηριότητας).

Ο άνθρωπος αυτός και μέχρι την τελεσιδικία της υποθέσεως του -προκειμένου να επιβιώσει και να τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων – συνειδητά πλέον θα καταφύγει στη φοροδιαφυγή ή στη μαύρη εργασία ή το σιγουρότερο θα ιδρύσει εταιρία με ομοειδές αντικείμενο εργασιών σε γειτονική χώρα στερούμενος πλέον της δυνατότητας «άλλως δύνασθαι πράττειν».

Τίποτα από τα παραπάνω δε θα λάμβανε χώρα εάν είχε θεσμοθετηθεί ακατάσχετο όριο στον Τραπεζικό του λογαριασμό ίσο με αυτό που προνομιακά απολαμβάνει ένας μισθωτός ή συνταξιούχος ή άνεργος.


[δ] ιδιοκτήτες ακινήτων

Η ιδιοκτησία στο σύστημα των ατομικών δικαιωμάτων διασφαλίζει στο φορέα του μία περιοχή ελευθερίας σε αναγνώριση των όσων απέκτησε με δική του εργασία και προσπάθεια.  Η νομολογία του ΕΔΑΔ, ερμηνεύοντας το πρώτο άρθρο του α΄ πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περιλαμβάνει ρητά πλέον στον όρο περιουσία τόσο τα εμπράγματα όσο και τα ενοχικά δικαιώματα απαξιώνοντας νομολογιακά κρατικές φορολογικές πρακτικές ακόμα και στο στάδιο της αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων χρεών που τα εκμηδενίζουν (ius abatendi) στηριζόμενη στην αρχή της αναλογικότητας και της πλήρους αποτελεσματικότητας. Είναι πλέον νομολογιακά αποδεκτό πως η συντήρηση, χρήση και κάρπωση της ακίνητης περιουσίας οδηγεί σε οικονομική σταθερότητα αν όχι ανάπτυξη, εντείνει το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και πολίτη ειδικά σε περιόδους capital controls καθώς εν τοις πράγμασι τα ακίνητα αδυνατούν να φυγαδευτούν στο εξωτερικό, όπως λ.χ. συμβαίνει με τα μετρητά. Ταυτόχρονα, η συντήρηση της ακίνητης περιουσίας τρέφει οικονομικά τον κλάδο της οικοδομής και των συναφών με αυτή επαγγελμάτων ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσει τη δημόσια υγεία (μη αποτελώντας κίνδυνο) , αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος.

Στο μυαλό των Ελλήνων, η επένδυση των αποταμιεύσεων στην αγορά ακινήτων προς εκμετάλλευση υπήρξε για δεκαετίες πιο αποδοτική και ασφαλής οικονομικά από την αποταμίευση μετρητών. Δεν είναι λίγοι λοιπόν αυτοί που ακόμα και σήμερα δεν διατηρούν κάποια εμπορική επιχείρηση, δεν δικαιούνται σύνταξης ή λοιπών προνοιακών επιδομάτων αλλά ζουν αποκλειστικά και μόνο από έσοδα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση της ακινήτου περιουσίας τους. Διαχρονικά η κατηγορία των εισοδηματιών αυτών επιβαρύνονταν με φόρο επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων, χαρτόσημο υπέρ ογα και φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το ετήσιο ποσό απόδοσης ωστόσο επαρκούσε για την πληρωμή των αναλογούντων φόρων, τη συντήρηση των εκμισθούμενων προκειμένου να συνεχίσουν ν΄ αποδίδουν και φυσικά περίσσευαν χρήματα για τις καθημερινές ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους. Η οικονομική κρίση επέφερε κατακόρυφες μειώσεις μισθωμάτων και εμπορικών αξιών με αντιστρόφως ανάλογη αύξηση φόρων.

Έτσι η (μεγάλη) ακίνητη περιουσία δεν είναι πλέον προνόμιο αλλά δικαίωμα στερούμενο της ουσίας του που κατ΄ επέκταση προσβάλει την ισονομία, την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας του φορέα της. Είναι επιτακτική ανάγκη οι επίσης περιοδικά καταβαλλόμενοι καρποί αυτής να ενταχθούν στο πλαίσιο των ακατάσχετων του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους μισθούς και συντάξεις κατά τα όσα σε προηγούμενα κεφάλαια αναλυτικά εκτέθηκαν προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπρεπής διαβίωση όσων έχουν ως αποκλειστικό μέσο διαβίωσης την είσπραξη ενοίκων.

Έτσι λοιπόν, ο ιδιοκτήτης περισσοτέρων μισθωμένων σε τρίτους ακινήτων που αναφέραμε στην αρχή θα μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς και ταυτόχρονα να συντηρήσει την ακίνητη περιουσία του ώστε αυτή να συνεχίζει να αποδίδει καρπούς χωρίς να εκποιήσει σε μία δεκαετία το αργότερο το σύνολο της, προκειμένου να είναι οικονομικά συνεπής στις φορολογικές του υποχρεώσεις- με κόστος βέβαια την επιβολή νόμιμων προσαυξήσεων για την καθυστέρηση αποπληρωμής. Θα μπορούσαμε να προσομοιώσουμε μία τέτοια πρόταση με την παράταση διάρκειας αποπληρωμής δανείων στα Πιστωτικά Ιδρύματα. 

[ε] συμπέρασμα

Το φορολογικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από την μακρά διάρκεια, την πυκνότητα και την ένταση των σχέσεων μεταξύ του φορολογούμενου και της φορολογικής Αρχής, που άπτεται πολλών, συχνά δε διαφορετικών μεταξύ τους, πεδίων δράσης αμφοτέρων. Η στενότατη αυτή σύνδεση καθιστά απαραίτητη την εδραίωση μίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών για την ομαλή αμφίδρομη εκπλήρωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Οφείλει εν τέλει να διέπεται από σταθερούς και δίκαιους κανόνες λειτουργίας, να ρυθμίζει με όμοιο τρόπο όμοιες καταστάσεις και να αλληλοσταθμίζει τα αλληλοσυγκρουόμενα αγαθά , όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σύνταγμα, στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ΕΣΔΑ.

Ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δεν μπορεί να επιδέχεται αδικαιολόγητα επιλεκτικούς περιορισμούς με το πρόσχημα ότι η καθολική εφαρμογή του θα σταθεί εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα της Κρατικής δράσης. Οι νομοθετικές βελτιώσεις του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ που ήδη έλαβαν χώρα εξασφάλισαν ένα ελάχιστο αλλά αποδεκτό επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης μόνο στους αποκλειστικά απαριθμούμενους οφειλέτες του Δημοσίου που αδυνατούν να υπαχθούν σε ρύθμιση χρεών.

Είναι επιτακτική ανάγκη το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών ως το ποσό των €1.000,00 (ή σε οποιοδήποτε άλλο ποσό κριθεί επαρκές για το σκοπό αυτό) να επεκταθεί στο σύνολο των οφειλετών που αδυνατούν να υπαχθούν σε ρύθμιση χρεών, χωρίς πλέον διακρίσεις ως προς την ιδιότητα, την οικογενειακή κατάσταση και κυρίως την πηγή των (νόμιμα αποκτώμενων) εισοδημάτων, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή στο ακατάσχετο επιχειρηματικές αμοιβές, μισθώματα και γενικότερα οτιδήποτε ο Ν.4172/2013 χαρακτηρίζει ως εισόδημα. 

Άλλως, ας καταργηθεί η διάταξη στο σύνολό της.

Ετικέτες για αναζήτηση ακατάσχετο ΚΕΔΕΤα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27790

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Έσωσε το σπίτι του ,πρώην Αστυνομικός, με Προσωρινή Διαταγή"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  21/4 /2016

  
  Συνταξιούχος του Δημοσίου,  τέως αστυνομικός , με την ημερ.09/11/2015 Προσωρινή Διαταγή του  Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, πέτυχε  πλήρη προστασία της ακίνητης περιουσίας του και άρση παρακράτησης σύνταξης ,από  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,κάνοντας δεκτό το αίτημα του , για ρύθμιση των οφειλών του, έναντι δυο  πιστωτριών Τραπεζών και του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.με συνολικό ποσό χρέους  ,προς τους πιστωτές  του, ποσού 38.687,97 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο  εν λόγω  δανειολήπτης, πρώην δημόσιος υπάλληλος , δεν δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής του, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία , εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών του  (λόγω οικονομικής ύφεσης)  πρόκειται για δανειολήπτη  συνταξιούχο του δημοσίου  (τέως αστυνομικό)58 ετών, έγγαμο,πατέρα δύο ενηλίκων τέκνων.
 Εισοδήματα  που ο ίδιος  διαθέτει:  1.157 ευρώ, μηνιαίως από την σύνταξη του και αγροτική ενίσχυση/ελαιόλαδου 2.546,72 ευρώ
 Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει:α) διαμέρισμα ακίνητο  από 87,00 τ.μ,  οικόπεδο εμβαδού 511,81 τ.μ , έχει ποσοστό εξ  αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας 50,00% β)Ι.Χ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ 9-11-2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:   
α)Δέχεται την αίτηση 
β)Απαγορεύει ,  κάθε μέτρο εκτέλεσης  κατά της πρώτης  κατοικίας , κυριότητας της  αιτούσας κατά  ποσοστό 50 % 
γ)Διατάσσει, την άρση της γενομένης παρακράτησης του ποσού των 287,35 ευρώ, μηνιαίως ,στην οποία προβαίνει το Ν.Π.Δ.Δ(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων", από τη  σύνταξη του  αιτούντος
δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή  μηνιαίας δόσης ,130 ευρώ,διανεμόμενη συμμέτρως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
   Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "'Αρση της παρακράτησης της δόσης των 287,35 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για συνταξιούχο καθηγήτρια"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  19/4 /2016

  
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την ημερ.09/11/2015 Προσωρινή Διαταγή του , έδωσε  την πρέπουσα οικονομική ανάσα , σε συνταξιούχο καθηγήτρια ,  κάνοντας δεκτό το αίτημα της , για ρύθμιση των οφειλών της, έναντι τεσσάρων  πιστωτριών Τραπεζών και του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.με συνολικό ποσό χρέους  ,προς τους πιστωτές , ποσού 64.918,92 ευρώ,  σώζοντας όλα της  ,τα περιουσιακά στοιχεία.(αρκετά ακίνητα ,  και Ι.Χ) μα προ πάντων της έγινε άρση παρακράτησης σύνταξης ,ποσού 287,35 ευρώ ,τον μήνα, που παρακρατείται από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η  εν λόγω  δανειολήπτρια με μεγάλη ακίνητη περιουσία, δεν δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής της, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία , εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών της  (λόγω οικονομικής ύφεσης)  πρόκειται για δανειολήπτρια  συνταξιούχο καθηγήτρια 57 ετών, έγγαμο,μητέρα ενηλίκων τέκνων.


Εισοδήματα  που η ίδια διαθέτει:  1.122 ευρώ, μηνιαίως από την σύνταξη της.
 Περιουσιακά στοιχεία που η ίδια διαθέτει:α) διαμέρισμα ακίνητο  από 87,00 τ.μ,  οικόπεδο εμβαδού 511,81 τ.μ , έχει ποσοστό εξ  αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας 50,00% β)Ι.Χ

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ 9-11-2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:  
  
α)Δέχεται την αίτηση 
β)Απαγορεύει ,  κάθε μέτρο εκτέλεσης  κατά της πρώτης  κατοικίας , κυριότητας της  αιτούσας κατά  ποσοστό 50 % 
γ)Διατάσσει, την άρση της γενομένης παρακράτησης του ποσού των 287,35 ευρώ, μηνιαίως ,στην οποία προβαίνει το Ν.Π.Δ.Δ(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων", από τη  σύνταξη της αιτούσας.
δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή  μηνιαίας δόσης ,120 ευρώ,διανεμόμενη συμμέτρως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
   Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Εξώδικο από καταθέτες στην Τράπεζα Χανίων για το «Αποδίδω»

TRAPEZA-XANION
Εξώδικο στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για το πρόγραμμα «Αποδίδω» απέστειλαν 16 πελάτες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω των δικηγόρων τους.

Το εξώδικο αποτελεί, ουσιαστικά, απάντηση σε επιστολή της Τράπεζας, με την οποία τους γνωστοποιούσε τη λύση της σύμβασης του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης «Αποδίδω» και το κλείσιμο του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης «Αποδίδω».
Στο εξώδικο, οι 16 πελάτες της Τράπεζας αναφέρουν, μεταξύ πολλών άλλων, τα εξής:
“Σε απάντηση της από 2-3-2016 με αριθμ. πρωτ. ….. (Σημ: ΟΛΟΙ οι πελάτες του «Αποδίδω» έχουμε λάβει έγγραφο με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου!!) εξωδίκου επιστολής της τράπεζας σας που φέρει τον τίτλο: «Λύση σύμβασης ειδικού λογαριασμού κατάθεσης «Αποδίδω» – κλείσιμο ειδικού λογαριασμού κατάθεσης «αποδίδω», την οποία άπαντες εμείς λάβαμε ως δικαιούχοι και συνδικαιούχοι του προγράμματος «αποδίδω», επαγόμαστε τα παρακάτω: Είναι γεγονός πως μεταξύ άλλων και όλοι εμείς, δικαιούχοι και συνδικαιούχοι στον λογαριασμό «αποδίδω» της τράπεζας σας, προ ολίγων ημερών λάβαμε έκπληκτοι και απολύτως αιφνιδιασμένοι την παραπάνω επιστολή σας, η οποία κατά ορθό χαρακτηρισμό συνιστά «εξώδικο όχλησή» σας, αν και, όλως περιέργως (!) δεν τιτλοφορείται από εσάς ως τέτοια. Μάλιστα, φέρει τον απολύτως -επιτρέψτε μας να πούμε- παραπειστικό τίτλο: «λύση σύμβασης» αν και στην ουσία, όπως εκ των υστέρων ενημερωθήκαμε, ίσως θα έπρεπε κανείς να την θεωρήσει μονομερή δήλωση καταγγελίας από μέρους σας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως η έννοια της «καταγγελίας» (αλλά και τα συνώνυμα αυτής) είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ απούσα από το κείμενο σας – αξιώνοντάς όμως κατά τα φαινόμενα τα αποτελέσματά της- με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να αντιληφθούμε (μη έχοντες την παραμικρή γνώση νομικών ή τραπεζικών εννοιών ή όρων) καταρχήν με ποιο δικαίωμα, για ποιούς λόγους, με ποιά δηλαδή κίνητρα αλλά και με ποια αποτελέσματα, σπεύδετε εντός 30 μόλις ημερών να «λύσετε» (και όχι να καταγγείλετε) μια συμφωνία στη διάρκεια και την ασφάλεια της οποίας προσβλέπαμε -όταν την καταρτίζαμε- και σας εμπιστευόμασταν τους κόπους μιας ζωής. Μάλιστα στο κείμενο σας κάνετε λόγο ακόμη και για… «απόσυρση» του «αποδίδω»!!”
Και προσθέτουν:
“Βέβαια, είναι γεγονός πως στο έγγραφο σας, ενώ διθυραμβικά αναφέρετε ότι επιτύχατε την ανακεφαλαιοποίησή σας και είστε πλέον «ενδυναμωμένη και με επαρκή ίδια κεφάλαια» τράπεζα, δημιουργώντας και σε εμάς τους πελάτες σας ένα κλίμα ικανοποίησης για το γεγονός αυτό, συνεχίζετε:
«Οι δραματικές εξελίξεις στο παγκόσμιο και ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον τα τελευταία έτη και η παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας της χώρας μας δεν ήταν δυνατό να αφήσουν ανέγγιχτη και την τράπεζα μας, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα και την καθαρή της θέση, αναγκάστηκε, ενόψει και της αυξήσεως του συνεταιριστικού κεφαλαίου, να μειώσει την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας και θα πρέπει να αναπροσαρμόσει στα νέα δεδομένα και την πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας.» (Σημείωση: Παραλείπετε, όμως, κατά παράβαση κάθε έννοια υπηρέτησης των χρηστών συναλλακτικών ηθών να αναφέρετε την ήδη, τότε, ειλημμένη –όπως εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε ταυτόχρονη απόφαση του ΔΣ σας περί μειώσεως της τιμής διάθεσης από τα 35 ευρώ στα 14 ευρώ, ενώ αποσιωπάτε και την εδώ και πολλούς μήνες απαγόρευση – άρνηση ρευστοποίησης κάθε μορφής μερίδων, γεγονότα που μόλις πληροφορηθήκαμε!)”

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Υπερχρεωμένο νοικυριό "έσβησε" 614.320 ευρώ από τις Τράπεζες ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  14-04-2016

  Μέγα δικαίωση και απαλλαγή του χρέους του,  των 694.734 ευρώ, κατά 88%  ,είδε υπερχρεωμένο νοικοκυριό  αγροτών, από περιοχή  του Δήμου της Ιεράπετρας, όπου θα πληρώσει συνολικά ΜΟΝΌ  το ποσό των 80.414 ευρώ , σε βάθος δεκαετίας, σώζοντας  και όλα τα ακίνητα που είχε στην  κατοχή του (κατοικία, αγροτεμάχια ,θερμοκήπια, και ΙΧ.)Έτσι έκρινε το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας,  με την υπαρ.24/2016 απόφασή του, έπειτα από την εκδίκαση της υποβληθείσας κυρίας αίτησης . Το εν λόγω  νοικοκυριό,  , είχε χρεωθεί σε τρις  Τράπεζες ,συνολικού ποσού χρέωσης 694.734 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι ο εν λόγω δανειολήπτες  είναι μέλη της και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας, πέτυχαν την ένταξή τους στο νόμο 3869/2010, και είδαν στα πλαίσια της υπαρ  24/ 2016 απόφασης ,την ανακούφιση και την απαλλαγή τους,  από την χρέωση.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ζευγάρι αγροτών ,  με τρία  ενήλικα τέκνα.
Εισόδημα που διαθέτουν 15.000-18.000 ευρώ, ετησίως
Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κυριότητα τους
Από κοινού θερμοκηπιακή μονάδα 4 στρεμμάτων , σε αγροτεμάχιο 5.658,21 τ.μ , που ανήκει κατά ποσοστό 50%  εξ αδιαιρέτου στους αιτούντες, επίσης διαθέτουν
ο σύζυγος
α)50% από το διαμέρισμα επιφανείας 118,78 τ.μ, επί οικοπέδου75/100 , η οποία είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο 5.658,21 τ.μ β) τέσσερα αγροτεμάχια
η σύζυγος
α)50% από το διαμέρισμα επιφανείας 118,78 τ.μ, επί οικοπέδου75/100  η οποία είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο 5.658,21 τ.μ β)2 αγροτεμάχια εκτάσεως 1200 τ.μ γ)Ι.Χ
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας Κρήτης, έχοντας υπόψη του, τα δικαιολογητικά που συνόδευαν τις  αιτήσεις  των δανειοληπτών και όσα ειπώθηκαν και στηρίχτηκαν προφορικά τόσο από τους  ίδιους  όσο και από τον  δικηγόρο τους, απέρριψε τις ενστάσεις και τις αιτιάσεις των  Τραπεζών  οι οποίες αρνήθηκαν τις  αιτήσεις , ισχυριζόμενες και προβάλλοντας ενστάσεις ,” περί δόλου, απαράδεκτες, καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος των αιτούντων κ.λ.π ” όμως το Δικαστήριο  της Ιεράπετρας ,αποφάσισε υπέρ των  δανειοληπτών , καθώς δεν αποδείχτηκε δόλος.
“Κούρεμα” του συνολικού χρέους των 694.734 ευρώ, ,κατά 88%  και διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δανειολπτών..
Αναλυτικά, το Δικαστήριο της Ιεράπετρας αποφάσισε
Συνεκδίκαση, των αιτήσεων , λόγω του ότι οι αιτηθέντες είναι ζευγάρι.
Για την σύζυγο  
Ρυθμίζει ,μηνιαίες καταβολές, προς τις πιστώτριες τράπεζες, επί μια πενταετία, συνολικού ποσού 250 ευρώ ,έκαστη.
Χορηγεί, περίοδο "χάριτος" πενταετία
 Εξαιρεί από την εκποίηση ,το ποσοστό συγκυριότητας της αιτούσας 50% από το διαμέρισμα επιφανείας 118,78 τ.μ, επί οικοπέδου75/100  η οποία είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο 5.658,21 τ.μ
Επιβάλλει ,στην αιτούσα,για την διάσωση της κατοικίας, να καταβάλλει το ποσό των185,06 ευρώ, μηνιαίως, επί 120 δόσεις (10 έτη) 
Για τον σύζυγο
  Ρυθμίζει ,μηνιαίες καταβολές, προς τις πιστώτριες τράπεζες, επί μια πενταετία, συνολικού ποσού 350 ευρώ έκαστη.
Χορηγεί, περίοδο "χάριτος" πενταετία
Επιβάλλει ,στον  αιτούντα ,για την διάσωση της κατοικίας, να καταβάλλει το ποσό των185,06 ευρώ, μηνιαίως, επί 120 δόσεις (10 έτη) 
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η υπαρ.24/2016 απόφαση, του Ειρ.της Ιεράπετρας, θεωρείται "Βόμβα", για τις Τράπεζες, καθώς θα κληθούν να ΔΙΑΓΡΆΨΟΥΝ χρέος,  614.320 ευρώ
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Την Πέμπτη 14/4/2016, τελευταία ημέρα κατάθεσης αίτησης στις Τράπεζες, για βεβαίωση οφειλών,για επικαιροποίηση φακέλλων στο Ειρηνοδικείο για τους δανειολήπτες


ΠΡΟΣΟΧΉ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ!!! που έχετε υποβάλλει αίτηση ρύθμισης οφειλών στο Ειρηνοδικείο (ν.Κατσέλη) για επικαιροποίηση των φακέλλων σας. Πιέζει η προθεσμία επικαιροποίησης!!!Ο Χρόνος εκπνέει!!!Τελευταία ημερομηνία υποβολή αίτησης για βεβαίωση Οφειλών προς τις Τράπεζες η 14η Απριλίου.
Σημείωση : Βάσει του (Ν.3869/2010 )οι βεβαιώσεις  από τις Τράπεζες, χορηγούνται εντός 10 εργασίμων ημερών και η ημερομηνία μετράει από την επόμενη΄ημέρα της υποβολής της αίτησης.
  Δανειολήπτες, επικοινωνείστε άμεσα, με τις Ένώσεις καταναλωτών , των οποίων είστε μέλη, η με τον δικηγόρο σας , οι επικαιροποιήσεις γίνονται (κατ εξαίρεση) παρά την απεργία των δικηγόρων.
    Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
          Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή 10 Απριλίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Μηδνικές " καταβολές ,για τρίτεκνο δανειολήπτη ,με χαμηλό εισόδημα"


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  10-04-2016

  Δεν θα πληρώσει τίποτα "100% κούρεμα”, τρίτεκνος δανειολήπτης, από  τις Μοίρες  Τυμπακίου Ηρακλείου, ο οποίος εργάζεται ,  με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε Α.Ε, στο Ηράκλειο,  λαμβάνοντας μισθό 579,60 ευρώ, χωρίς   κατοικία ,(μισθώνει)αλλά  με  άλλα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (αγροτεμάχια).Έτσι έκρινε το Ειρηνοδικείο  των Μοιρών Ηρακλείου,  με την υπαρ.5/2016 απόφασή του, έπειτα από την εκδίκαση της υποβληθείσας κυρίας αίτησης . Ο εν λόγω δανειολήπτης , είχε χρεωθεί σε δύο Τράπεζες ,συνολικού ποσού χρέωσης 17.740,03 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος της και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας, πέτυχε την ένταξή του στο νόμο 3869/2010, και είδε στα πλαίσια της υπαρ  5/2016απόφασης την ανακούφιση και την απαλλαγή του,  από την χρέωση.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για δανειολήπτη 32 χρονών, έγγαμο  πατέρα, με τρία  ανήλικα τέκνα, με σύζυγο άνεργο ,
Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα του
Δεν διαθέτει κατοικία, παρα μόνο αγροτεμάχια, με χαμηλή αγοραστική αξία.
Το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης,έχοντας υπόψη του, τα δικαιολογητικά που συνόδευαν την αίτηση του δανειολήπτη και όσα ειπώθηκαν και στηρίχτηκαν προφορικά τόσο από τον ίδιο όσο και από την δικηγόρο αυτού , απέρριψε τις ενστάσεις και τις αιτιάσεις των  Τραπεζών  οι οποίες αρνήθηκε την αίτηση, ισχυριζόμενες και προβάλλοντας ενστάσεις ,” περί δόλου, απαράδεκτη, καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του αιτούντος κ.λ.π ” όμως το Δικαστήριο  των Μοιρών,,αποφάσισε υπέρ του δανειολήπτη, καθώς δεν αποδείχτηκε δόλος
“Κούρεμα” του συνολικού χρέους ,κατά 100% και επανεξέταση  της  αίτησης  κατά το έτος 2017 για την τυχόν βελτιωμένη αλλαγή του οικονομικού “προφίλ” του δανειολήπτη.
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η απόφαση θεωρείται θετικότατη , βάσει της οικονομικής συγκυρίας, της κρίσης και της ύφεσης, που βρίσκεται σήμερα ο κάθε πολίτης αυτής της Χώρας, και στην συγκεκριμένη περίπτωση έδωσε την δυνατότητα στον δανειολήπτη που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, (πενταμελής οικογένεια,να προσπαθήσει να ξαναρχίσει μια νέα κοινωνική και οικονομική ζωή απαλλαγμένη από τον “βραχνά ” της υπερχρέωσης.
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Ομιλία στην εκδήλωση για την παρουσίαση του “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και ΕΤΕ
Αθήνα 7/4/2016
Κύριε Bachmann, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ Γραμματέα Κυρίες και Κύριοι,
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει το QualityNet Foundation για την παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.
Μια πρωτοβουλία που φέρει τη σφραγίδα της συνεργασίας του German Council for Sustainable Development που έχει αναπτύξει τον Γερμανικό Κώδικα Βιωσιμότητας, στον οποίο βασίζεται και ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να καλωσορίσω και τα μέλη της Γερμανικής Αντιπροσωπείας και τον Γενικό Γραμματέα του German Council for Sustainable Development κ. Bachmann, για την παρουσία τους εδώ.
Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών, που επιθυμούν να προάγουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται μέσω δημοσιοποίησης δεικτών απόδοσης στη βάση διεθνών προτύπων ακολουθώντας τις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών.
Το θέμα της χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και η διασύνδεσή της με τις δημόσιες πολιτικές, ήταν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για την Ανάπτυξη 2015, στην οποία είχα τη τιμή να συμμετέχω ως επικεφαλής ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Sustainable Development);
Εννοούμε
την Ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσης γενεάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών ή
την Ανάπτυξη που βασίζεται στην αποτελεσματική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση όλων των ανεπαρκών πόρων της κοινωνίας
είτε φυσικών
είτε ανθρωπίνων
είτε οικονομικών
σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε από την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1987 (Έκθεση Brundtlandt)
Η πραγματοποίηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης βασίζεται σε 3 Πυλώνες αναγκαίων Μετασχηματισμών:
Στον Οικονομικό Μετασχηματισμό: που περιλαμβάνει τη δυναμική διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών με μεταφορά πόρων και ανθρώπινου δυναμικού από λιγότερο σε περισσότερο παραγωγικούς τομείς
Στον Περιβαλλοντικό Μετασχηματισμό: που συνδέεται με τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων, την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προστασία της βιοποικιλότητας κλπ.
Τον Κοινωνικό Μετασχηματισμό: που περιλαμβάνει δράσεις που συνδέονται με την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, την εξαφάνιση της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
Οι τρεις αυτοί πυλώνες της βιωσιμότητας– οικονομικός, περιβαλλοντικός, κοινωνικός – είναι αλληλένδετοι. Αν κάποιος από τους τρείς είναι αδύναμος, τότε το σύστημα συνολικά γίνεται μη βιώσιμο. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση της πολιτικής. Να μπορέσει να διασφαλίσει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ τους, με το κατάλληλο μίγμα πολιτικών, κινήτρων και κατανομής χρηματοδοτικών πόρων.
Η ενσωμάτωση αρχών οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας στην οργάνωση και λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, αποσκοπεί τόσο στην πιο αποτελεσματική διάγνωση και διαχείριση των κινδύνων, όσο και στην ευαισθητοποίηση όλων των μερών για ανάληψη δράσης και διορθωτικών παρεμβάσεων, όπου αυτό απαιτείται.
Ειδικά ο ρόλος της βιωσιμότητας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς γίνεται ολοένα και πιο καθοριστικός. Οι επιλογές που γίνονται όσον αφορά στις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων, υποδομών και έργων, προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία μετασχηματισμών, τις διανεμητικές τους επιπτώσεις και το εάν οι χρηματοδοτικοί πόροι τελικά πετυχαίνουν να μετασχηματίσουν τη παραγωγική βάση κάθε χώρας σε βιώσιμη δυναμική. Το παράδειγμα της Ισπανίας είναι γνωστό: η υπερδόμηση των ακτογραμμών της, χωρίς πρόβλεψη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είχε καταστροφικές συνέπειες στην παράκτια ζώνη (αυτή τη στιγμή, βάσει της WWF, το 75% των ισπανικών ακτών έχει οικοδομηθεί), αλλά και στην οικονομία, με μισό εκατομμύριο απούλητες κατοικίες .
Η πρόκληση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική. Αφορά κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, τράπεζες, συνδικάτα, δημόσιους, ιδιωτικούς και ΜΚΟ. Αφορά κάθε πολίτη . Αν δεν θέλουμε η Ευρώπη και η Ελλάδα να είναι ουραγοί των παγκόσμιων εξελίξεων και ανακατατάξεων που συντελούνται τόσο σε γεωπολιτικό, όσο και σε οικονομικό και σε τεχνολογικό επίπεδο, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους κοινωνικούς εταίρους προς αυτή την κατεύθυνση.
Στον τραπεζικό κλάδο, η έννοια της βιωσιμότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.
Ο τραπεζικός τομέας:
συνδέεται με την οικονομία, καθώς είναι ο βασικός μηχανισμός χρηματοδότησης τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των νοικοκυριών,
συνδέεται με το περιβάλλον, καθώς αποφάσεις πιστοδοτήσεων συγκεκριμένων επενδύσεων έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ η εφαρμογή «περιβαλλοντικών κριτηρίων» στη πιστοδοτική διαδικασία επηρεάζει τη ποιότητα και σύνθεση των επενδύσεων,
συνδέεται με την κοινωνία, καθώς όλοι σχεδόν οι πολίτες, είτε είναι καταθέτες είτε είναι δανειολήπτες, αποτελούν δυνητικούς εταίρους stakeholders της τράπεζας, ενώ μέσω πολιτικών ΕΚΕ υποστηρίζονται δράσεις ευρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η υιοθέτηση, επομένως, της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης και των αρχών που αυτή πρεσβεύει στη λειτουργία των τραπεζών, μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξής. Μέχρι σήμερα οι προτεραιότητες αυτές δεν έχουν συνδεθεί ικανοποιητικά με τον χρηματοπιστωτικό χώρο.
Συγκεκριμένα, για τον τραπεζικό κλάδο, οι προκλήσεις στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης συνοψίζονται ως εξής:
Για τον απαραίτητο οικονομικό μετασχηματισμό, είναι σημαντικό η ρευστότητα να κατευθύνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικού προσανατολισμού με τις οποίες να επιτυγχάνεται η βελτίωση της παραγωγικότητας και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας.
Η αξιολόγηση των προτεινόμενων για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, όχι μόνο ως προς τη χρηματοοικονομική τους απόδοση, αλλά και ως προς τον βαθμό κατά τον οποίο οι ίδιες οι επενδύσεις ενσωματώνουν στοιχεία βιωσιμότητας, π.χ. ως προς τις επιπτώσεις που έχουν στην παραγωγικότητα, στο περιβάλλον ή στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, είναι απαραίτητη.
Η διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων στην πραγματική οικονομία με όρους βιωσιμότητας, απαιτεί την ανάπτυξη νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς ή κλάδου. Συχνά παρατηρούμε το φαινόμενο να υπάρχουν οι πόροι, να είναι γνωστές οι ανάγκες, αλλά να μην υπάρχουν τα εργαλεία που θα αντιστοιχήσουν τους μεν στις δε.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα, που αποτελεί εδώ και 175 χρόνια τον κύριο χρηματοδοτικό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Ελλάδας, έχει πρωτοπορήσει.
Δίνουμε έμφαση και στηρίζουμε τη βιωσιμότητα ολόκληρου του κυκλώματος Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, μέσω συμβολαιακού τύπου προγραμμάτων, όπου γίνεται εφικτός ο εκσυγχρονισμός όλου του παραγωγικού – συναλλακτικού κυκλώματος.
Πρωτοπορούμε με την προώθηση Καινοτόμων Αναπτυξιακών Χρηματοδοτικών Εργαλείων όπως η Χρηματοδότηση Αλυσίδων Αξίας. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αλυσίδες αξίας παραγωγής. Ξεκινάμε τον επόμενο μήνα με τη χρηματοδότηση συστάδας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, που συνδέονται με τη ναυπήγηση πλοίων. Έχοντας εγγυημένη τη τελική ζήτηση από τον τελικό αγοραστή, προσφέρουμε στις ΜΜΕ που προμηθεύουν κάθε πλοίο, συνολικές χρηματοδοτικές λύσεις, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα την διεύρυνση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, τις εξαγωγές και τελικά τον οικονομικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Πρόκειται για μια στρατηγική win-win-win καθώς μέσω του εργαλείου αυτού ωφελείται ο τελικός αγοραστής, η κάθε συνεργαζόμενη ΜΜΕ που αλλιώς δεν θα είχε πρόσβαση στη χρηματοδότηση με επωφελείς όρους και η ίδια η Τράπεζα που διευρύνει τις δραστηριότητες της με ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου.
Αλλά και στο τομέα της καινοτομίας, με τον διαγωνισμό «i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία», προάγουμε την αναπτυξιακή βιωσιμότητα μέσω στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα NBG Business Seeds στηρίζει τη νέα επιχειρηματικότητα σε κάθε φάση: από τη διατύπωση της επιχειρηματικής ιδέας και την ανάπτυξη business plan έως την υλοποίηση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Δίνει τη δυνατότητα η ιδέα να γίνει βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο και να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μέσω ειδικών χρηματοδοτικών μέσων.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι και η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων – ιδιαίτερα των επιχειρηματικών – μπορεί να συντελέσει καθοριστικά στη βιωσιμότητα με πολλαπλούς τρόπους. Η απελευθέρωση κεφαλαίων τα οποία είναι σήμερα δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών και η διοχέτευσή τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας αποτελεί κινητήριο δύναμη για την τόνωση των επενδύσεων , την επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα η βιώσιμη ρύθμιση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων επιτρέπει την επανένταξή δανειοληπτών στην οικονομία και σε μια κανονική τραπεζική συμπεριφορά.
Για την προαγωγή του περιβαλλοντικού μετασχηματισμού – τον δεύτερο πυλώνα τη βιωσιμότητας – ο τραπεζικός κλάδος, μπορεί να προωθήσει μία σειρά πολιτικών με σημαντικό αντίκτυπο μέσω:
Α) ενσωμάτωσης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών κριτηρίων στην πιστοδοτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, οι ίδιες οι τράπεζες δίνουν κίνητρα για επενδύσεις οι οποίες είναι «φιλικές» προς το περιβάλλον ή δανειοδοτούν με ευνοϊκότερους όρους επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.
Στην Εθνική Τράπεζα, στο μοντέλο αξιολόγησης επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων που εφαρμόζουμε, ήδη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κριτηρίων, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση διαβαθμίζεται σε τρία επίπεδα – υψηλό, μεσαίο και χαμηλό – και είναι εναρμονισμένη με τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό Ethical Investment Research Services (EIRIS).
Β) ανάπτυξης τραπεζικών προϊόντων που δίνουν έμφαση στην πράσινη οικονομία. Η Εθνική Τράπεζα έχει πρωτοπορήσει στο τομέα αυτό. Αναφέρω χαρακτηριστικά:
Το πρόγραμμα «Πράσινο Δάνειο», δηλαδή δάνειο που δίνεται για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον ή για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου υβριδικής τεχνολογίας. Ειδικότερα, το Πράσινο Δάνειο έχει σχεδιαστεί με κριτήριο την εξοικονόμηση ενέργειας και την οικολογική αναβάθμιση, δίνοντας στους πελάτες της Τράπεζας την ευχέρεια να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες ζωής τους.
Το πρόγραμμα «Εστία Πράσινη», ένα στεγαστικό προϊόν, το οποίο χορηγείται με σκοπό την αγορά ή ανέγερση κατοικίας υψηλής ενεργειακής κλάσης ή την επισκευή κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμισή της. Η έκπτωση στο επιτόκιο του δανείου παρέχεται με μείωση του περιθωρίου του επιτοκίου, ανάλογα με την ενεργειακή κατηγορία στην οποία ανήκει η κατοικία κατά την αγορά ή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης ή επισκευής.
Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό Σπίτι», που παρέχει δανειοδότηση για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε ταράτσα ή στέγη.
Τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas/Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) με ανάληψη των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Περιβάλλοντος με σύμβαση που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε € 83,3 εκατ. Στις υποστηριζόμενες δράσεις για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα JESSICA, περιλαμβάνονται ενδεικτικά η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας δικτυώσεων και υποδομών ενέργειας κ.α.
Τέλος, στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», που στόχο έχει την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να έχει την πρώτη θέση όσον αφορά στον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και εκταμιεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.
Γ) εφαρμογής περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό, η περιβαλλοντικά υπεύθυνη πολιτική ενός τραπεζικού ιδρύματος διαχέεται σε ένα μεγαλύτερο εύρος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων – προμηθευτών, ενώ ασκείται έμμεση πίεση στους τελευταίους για βελτίωση της υπευθυνότητάς τους.
Η Εθνική Τράπεζα, με στόχο την προώθηση καλών πρακτικών στην προμηθευτική αλυσίδα και τους συνεργάτες τη, περιλαμβάνει, στην αξιολόγηση των προμηθευτών της, περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως:
Τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων (π.χ. χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση)
Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. αποφυγή χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών).
Συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.
Από το 2013, η Εθνική Τράπεζα ενσωμάτωσε όρους και κανόνες εταιρικής υπευθυνότητας στο σύνολο των προκηρύξεων διαγωνισμών και συμβάσεων με προμηθευτές της, όπως αυτοί υπαγορεύονται από τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω εφαρμογής από την Τράπεζα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και τη δέσμευση της για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία που προκύπτει τόσο από τη Διακήρυξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, όσο και από τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου.
Είναι σημαντικό, επίσης, να τονισθεί ότι ως Εθνική Τράπεζα δημοσιεύσαμε για 8η συνεχή χρονιά, μέσω του Ανεξάρτητου Μη – Κερδοσκοπικού Οργανισμού CARBON DISCLOSURE PROJECT, ο οποίος διαθέτει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων πρωτογενών εταιρικών πληροφοριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, στοιχεία αναφορικά με θέματα στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς επίσης και δεδομένα που αφορούν στη χρήση νερού και τις εκπομπές CO2 που προέρχονται από τις δραστηριότητές της.
Ο κοινωνικός μετασχηματισμός αποτελεί τον τρίτο πυλώνα στον οποίο βασίζεται η αναπτυξιακή βιωσιμότητα.
Σε αυτό τον τομέα, η ΕΤΕ με το πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο των άνθρωπο. Η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η συνεισφορά της σε θέματα υγείας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, ουσιαστικά συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας, μιας κοινωνίας με συνοχή.
Ενδεικτικά, αναφέρω την επιλογή στήριξης υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, με στόχο οι δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες της χώρας μας να λειτουργούν αποτελεσματικά και βιώσιμα εξυπηρετώντας χιλιάδες συνανθρώπους μας. Το 2014 ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός κόστους 30 εκατ. ευρώ με χορηγία της ΕΤΕ, ενώ το 2016 στηρίζουμε 28 νοσοκομειακές μονάδες σε όλη τη χώρα για την αγορά αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού με χορηγίες ύψους 1.050.950 ευρώ.
Ταυτόχρονα, με την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους, τη φροντίδα για την υγεία και την ασφάλειά τους στους χώρους εργασίας και την ενίσχυση πρωτοβουλιών και δράσεων που καλλιεργούν στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας το αίσθημα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, προσπαθούμε να εμπεδώσουμε την αντίληψη ότι η επένδυση στον άνθρωπο αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ίδιας της Τράπεζας αλλά και της οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Εθνική λειτουργεί εδώ και χρόνια ο θεσμός του «Συνηγόρου του Πελάτη», στο πλαίσιο εφαρμογής ενός σύγχρονου κώδικα συναλλακτικής συμπεριφοράς με τους πελάτες μας και σεβασμού στα δικαιώματά τους ως καταναλωτές τραπεζικών υπηρεσιών.
Κυρίες και Κύριοι,
Άφησα για το τέλος την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της Εθνικής, που κατά τη γνώμη μου αγκαλιάζει όλους τους παραπάνω πυλώνες. Το πρόγραμμα crowdfunding act4Greece. Ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής το οποίο επιδιώκει, με τη συμμετοχή ευρύτατων ομάδων του πληθυσμού, ατόμων από κάθε γωνιά του πλανήτη, να στηρίξει αναγκαίες δράσεις στους τομείς της πρόνοιας, υγείας & αλληλεγγύης, της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και αειφορίας, της έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού.
Με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.act4greece.gr μπορεί ο καθένας να υποστηρίξει από ένα ευρώ μέχρι όποιο ποσό επιθυμεί, την υλοποίηση έργων που ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης, ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας.
Το act4Greece είναι ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς μπορούν να υποστηριχθούν και να διευθυνθούν χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΚΕ, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των έργων. Οι δυνατότητες που θα μπορούν να προσφερθούν, όταν ολοκληρωθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, τόσο για την παροχή χρηματοδοτήσεων, κυρίως μικροπιστώσεων, όσο και κεφαλαιοδοτήσεων, είναι τεράστιες.
Κυρίες και Κύριοι,
Ανέφερα μερικές από τις δράσεις μας για να δώσω απτά παραδείγματα για το πώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση της βιωσιμότητας. Πολλά ακόμα μπορούν και πρέπει να γίνουν. Για την Εθνική Τράπεζα, η οποία φέτος συμπληρώνει 175 χρόνια με πρωταγωνιστικό ρόλο στις αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας, η έννοια της βιωσιμότητας είναι συνυφασμένη με την ύπαρξή της.
Θα συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη και την ίδια θέληση σε αυτή τη κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.