Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Σε δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων

 

Σε δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων θα μπορούν να προχωρούν άμεσα οι ελεγκτικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του Δημοσίου και στην συνέχεια μέσα σε προθεσμία 15 ημερών θα επιδίδουν στον φορολογούμενο για τον οποίο έχουν στοιχεία ότι φοροδιαφεύγε κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου.

Με εγκύκλιό του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου δίνει εντολή στις ελεγκτικές και εισπρακτικές αρχές να προχωρούν άμεσα στη δέσμευση των καταθέσεων σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής χωρίς προηγούμενη ακρόαση του φορολογούμενου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
- Σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται εξαιρετικά και έχουν προληπτικό και επείγοντα χαρακτήρα, ως εκ τούτου, εξαιρούνται της τήρησης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης των φορολογουμένων, ενόψει του σκοπού της διάταξης του ως άνω άρθρου, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ούτως ώστε να δεσμευθούν οι λογαριασμοί και καταθέσεις καθώς και εν γένει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου μέχρι εκδόσεως των σχετικών τίτλων βεβαίωσης. Η προηγούμενη κλήση των προσώπων αυτών, θα ματαίωνε το σκοπό του νόμου, ο οποίος έχει αναχθεί από το νομοθέτη, επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα, σε σκοπό επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δημοσίου.
- Προκειμένου να μην εκδίδονται απορριπτικές για τον τυπικό αυτό λόγο δικαστικές αποφάσεις, η αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων φορολογική αρχή οφείλει να επιδίδει με απόδειξη στον υπόχρεο, σε βάρος του οποίου εφάρμοσε τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου , εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την κλήση του ενδιαφερόμενου, η ενέργεια διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου παύει αυτοδικαίως να ισχύει, δηλαδή αίρονται στο σύνολό τους όλα τα σε βάρος του εφαρμοσθέντα μέτρα, χωρίς να χρειάζεται άλλη ενέργεια του αρμοδίου για την εφαρμογή των μέτρων αυτών οργάνου.
Με την κλήση ο υπόχρεος καλείται εντός προθεσμίας 10 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ημέρας επίδοσης, προκειμένου να παράσχει εγγράφως τις απόψεις του επί των διαπιστώσεων της ως άνω Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, προσκομίζοντας και κάθε αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών του. Εφόσον η ημερομηνία λήξης των παραπάνω προθεσμιών είναι αργία, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στην αρμόδια φορολογική αρχή.
- Για τη διευκόλυνση των αρμοδίων φορολογικών αρχών, η κλήση για επιγενόμενη ακρόαση δύναται να επιδοθεί ταυτόχρονα με την ενέργεια εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης ή επιδίδεται με απόδειξη ξεχωριστό έγγραφο κλήσης, εντός των προαναφερομένων προθεσμιών. Η προθεσμία για κλήση του φορολογούμενου δεν επηρεάζει την προθεσμία άσκησης προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι παραμένει η δυνατότητα στο φορολογούμενο να απευθυνθεί με αίτησή του στον αρμόδιο Υπουργό για την ολική ή μερική άρση των μέτρων.
- Στις περιπτώσεις που με βάση τις έγγραφες απόψεις του υπόχρεου αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται για οποιονδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις για την σε βάρος του εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, εκδίδεται από την αρμόδια αρχή τροποποιητική ενέργεια, βάσει της οποίας υπόχρεος απαλλάσσεται των εν λόγω μέτρων και η οποία κοινοποιείται αντιστοίχως στους

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

2012-04-23 10:18:49
Φωτογραφία για Ασπίδα προστασίας υψώνει η Δικαιοσύνη στις άδικες κατασχέσεις...!!!
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΦρένο στις υπερβολικές κατασχέσεις Φραγμός στους πλειστηριασμούς με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων πολύ μεγαλύτερης αξίας από τα οφειλόμενα «Κόκκινη κάρτα» στις κατασχέσεις δείχνει η Δικαιοσύνη, εμποδίζοντας να «βγαίνουν στο σφυρί» περιουσιακά στοιχεία πολύ μεγαλύτερα από τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά, τη στιγμή μάλιστα που το κράτος ή και ιδιώτες, επιχειρήσεις, είναι δυνατό να καλύψουν διαφορετικά τις απαιτήσεις τους.

Δικαστική απόφαση υψώνει ασπίδα προστασίας για τους πολίτες που απειλούνται με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, αφού διαπιστώνει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να σέβεται συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την αρχή της αναλογικότητας και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε ότι πρέπει να «παγώσει» η διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού ακινήτου αξίας 1.350.000 ευρώ που κίνησε το Δημόσιο σε βάρος οφειλέτριας ποσού 102.000€ (με τις σχετικές προσαυξήσεις), καθώς είχε ήδη κατοχυρώσει τη δυνατότητα είσπραξης των οφειλομένων με αναγκαστική κατάσχεση των ενοικίων που απέδιδε το συγκεκριμένο ακίνητο επιτρέποντας την κάλυψη του ποσού εντός 3ετίας.

Το δικαστήριο βάζει ουσιαστικά «φρένο» στους άδικους και υπερβολικούς πλειστηριασμούς που γίνονται με τη συχνότατη αναγκαστική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων πολύ μεγαλύτερης αξίας από τα οφειλόμενα.

Μάλιστα η αρεοπαγιτική νομολογία έχει κρίνει καταχρηστική την τραπεζική κατάσχεση ακινήτου πολύ ακριβότερου από το ποσό οφειλής και ενώ υπήρχε δυνατότητα κατάσχεσης άλλου ακινήτου μικρότερης αξίας που αντιστοιχούσε στο ύψος του χρέους, υπερκαλύπτοντάς το.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ΔΟΥ προχώρησε σε αναγκαστική κατάσχεση διώροφης παλαιάς οικοδομής για χρέη 48.000€ και μέσα σε ένα 6μηνο εξέθεσε το ακίνητο σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό με διπλασιασμό του ποσού (με προσαυξήσεις κλπ.). Ομως, είχε προηγηθεί η αναγκαστική κατάσχεση των ενοικίων επαγγελματικής στέγης (καταστήματος) που λειτουργούσε στο ισόγειο, που απέφερε 3.000€ μηναίως.

Το σκεπτικό

Το Διοικ. Πρωτοδικείο Πειραιά δέχθηκε (2364/11) ότι η μίσθωση αυτή είναι επαγγελματική και λήγει το 2018, με προοπτική τα κατασχόμενα από το Δημόσιο να φθάσουν τα 144.000 ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει την οφειλή.

Ετσι, όμως, ο πλειστηριασμός του ακινήτου (αξίας 1,35 εκατ. € με τιμή εκκίνησης 810.000€) υπερβαίνει το προσήκον μέτρο για την ικανοποίηση της ΔΟΥ και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, όπως διαπιστώνει το δικαστήριο.

Παράλληλα δέχεται ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς το Δημόσιο, ξεπερνώντας το εύλογο μέτρο, έχει ήδη διασφαλίσει τις απαιτήσεις του με την κατάσχεση και τμηματική είσπραξη των ενοικίων, με συνέπεια η βλάβη της ιδιοκτήτριας-οφειλέτριας να είναι καταφανώς δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του επισπεύδοντος τον πλειστηριασμό Δημοσίου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ / ΕΘΝΟΣ

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Το Γραφείο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στην Ιεράπετρα

Εγκαινιάστηκε το Σάββατο το Γραφείο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στην Ιεράπετρα. Στο εξής στο Γραφείο θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι Λασιθιώτες.

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία της Προέδρου της Ένωσης κ. Ιωάννας Μελάκη και της εκπροσώπου της στο Νομό Λασιθίου κ. Μαρίας Παναγιωτίδη.

Η κ. Μελάκη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή επισημαίνοντας ότι «επιτέλους η ΕΠΚΚ στο Νομό Λασιθίου απέκτησε το δικό της σπίτι, το σπίτι των καταναλωτών. Κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν την ΕΠΚΚ, όπως άλλωστε έχουν ήδη κάνει πολλοί καταναλωτές και έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους.

Η διεύθυνση του γραφείου είναι Λακέρδα 11 και τα τηλ. επικοινωνίας 28420-20.140 και 6984-216.476.

Η κ.Λούκα Κατσέλη στα Χανιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-04-2012 Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους καταναλωτές μέλη της ότι , η Δημιουργός του Νόμου "περί υπερχεωμένων νοικοκυριών, κ. Λούκα Κατσέλη, θα βρίσκεται στα Χανιά το Σάββατο 28-04-2012 , και ώρες 6-8 το απόγευμα , θα έχει ανοιχτή συνάντηση με τους καταναλωτές στο Ξενοδοχείο "ΑΚΑΛΙ" που βρίσκεται στην οδό Κισσάμου στα Χανιά. Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Στη δημοσιότητα δώθηκαν σήμερα τα ψηφοδέλτια της Κοινωνικής Συμφωνίας σε όλη την Επικράτεια. Διαβάστε ποιοί είναι οι υποψήφιοι σε όλη την Κρήτη Πρόκειται για πρόσωπα καταξιωμένα στην κοινωνία και προερχόμενα από όλες τις επαγγελματικές τάξεις. Πανεπιστημιακοί, επιστήμονες, ιδιωτικοί υπάλληλοι και επιχειρηματίες, στελέχη από το χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού και από τις δύο βαθμίδες της Αυτοδιοίκησης, από το χώρο των ΑΜΕΑ αλλά και άνεργοι. Σημαντική μερίδα των υποψηφίων ήταν μέχρι πρότινος στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά πολλοί ήταν είτε ανένταχτοι είτε προέρχονται και από άλλους κομματικούς χώρους. Τέλος η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ανακοινώνει ότι το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν είναι κατά πολύ μεγαλύτερος αυτού που προβλέπει η νομοθεσία αφού φτάνει το 40,55 %. Υπενθυμίζεται ότι η Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Λούκα Τ. Κατσέλη είναι υποψήφια βουλευτής στη Β’ Αθήνας και στη Λάρισα και ο Πρόεδρος της Κ.Ο. Χάρης Καστανίδης στην Α’ Θεσσαλονίκης. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αναστασάκης Μανώλης Καρδουλάκης Κυριάκος Λαμπράκης Κώστας ΧΑΝΙΑ Μαλαδάκη Μαρία Μαυριτσάκη Φωτεινή Πολιαναγνωστάκης Μιχαήλ Βιοτέχνης Σπανουδάκη Ουρανία ΡΕΘΥΜΝΟ Μαλλίας Φίλιππος Μαμουνάκης Σταύρος ΛΑΣΗΘΙ Γρινιεζάκης Μιχάλης Αγρότης Πετάσης Κωσταντίνος

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Δήλωση- κάλεσμα προς τους πολίτες 20/04/2012 Οι εκλογές είναι ευκαιρία ανατροπής της αδιέξοδης πολιτικής του Μνημονίου. Είναι ευκαιρία να διαπραγματευθούμε σκληρά το δικό μας Εθνικό Σχέδιο για να βγούμε όρθιοι και όχι γονατισμένοι από την κρίση. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ καλεί τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη στους εκφραστές της λιτότητας και να πουν το μεγάλο ΝΑΙ σε αυτή την ανατροπή.

Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ : Ενώ βγήκε απόφαση Δικαστηρίου, η Τράπεζα εξακολουθεί, να στέλνει απειλητικά εξώδικα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-04-2012


Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , εκφράζει δημόσια την δυσαρέσκεια της, για το ύφος, την πίεση και την εκβιαστική γραφή Τράπεζας ,προς τον πελάτη της- καταναλωτή και εκείνο το ηθικό ,το ανθρώπινο μη τεχνοκρατικό που μπορεί να πει κανείς είναι "ήμαρτον πλέον" και για ενημέρωση των καταναλωτών, παραθέτουμε το κείμενο, που ως αποδεικτικό πλέον υλικό, μας οδηγεί στην δημόσια καταγγελία της Τράπεζας.
Και για την ιστορία: Αναφερόμαστε σε υπόθεση υπερχρεωμένης καταναλώτριας, σε διάφορες τράπεζες, αλλά και στην εν λόγω Τράπεζα, που η δανειολήπτρια νοιώθοντας αδυναμία αντιμετώπισης του χρέους της, έκανε χρήση των διατάξεων του Ν.3869/2010 "περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών" προσπάθησε να έρθει σε εξωδικαστική συμβιβαστική λύση με τις πιστώτριες Τράπεζες, βρέθηκε με κάποιες από αυτές να μη συναινούν, με το προταθέν οικονομοτεχνικό σχέδιο, με αποτέλεσμα, η δανειολήπτρια, να κάνει αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων , για την δικαστική ρύθμιση των οφειλών της,με αποτέλεσμα, η υπόθεσή της να συζητηθεί στο Ειρηνοδικείο Χανίων,να βγει και η απόφαση στις 13-04-2012, όπου βάσει αυτής η δανειολήπτρια διατάσσεται να πληρώσει για τέσσερα χρόνια το ποσό των (27,50Χ48)=1.320 και για 228 μήνες Χ19,18 Ευρώ. στην εν λόγω Τράπεζα.
΄Ομως, παρά την τόσο σημαντική απόφαση του Ειρηνοδικείου, η δανειολήπτρια έλαβε στις 19-04-2012 ,εξώδικη πρόσκληση , από τον εντολοδόχο δικηγόρο της Τράπεζας ,μέσω Δικαστικού Επιμελητή που αναφέρεται στην "ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ" αναφέρεται ακόμα, στο κλείσιμο του λογαριασμού, και απαγόρευση χρήσης της πιστωτικής κάρτας, αλλά και καλείται η δανειολήπτρια, εκβιαστικά πλέον, να εξοφλήσει ολοσχερώς την οφειλή της , εντός προθεσμίας (5) ημερών κ.λ.π.και ότι ακόμα θα επιβαρυνθεί δικαστική δαπάνη, την πραγματική αμοιβή δικηγόρου. ,του δικαστικού επιμελητή κ.α.
Αυτά είναι τα νέα μας... λίγη "τσίπα¨" χάθηκε; Αλήθεια η συγκεκριμένη Τράπεζα έχει συντονιστεί με τους εντολοδόχους δικηγόρους της;
Η απόφαση του Ειρηνοδικείου , που ρυθμίζει τα χρέη της δανειολήπτριας βρίσκεται στα γραφεία της ΄Ενωσης, όπως και η Εξώδικη Πρόσκληση που καλείται η δανειολήπτρια πιεστικά πλέον ,να καταβάλλει το Χρέος της . .΄Αραγε οι αποφάσεις των Δικαστηρίων δεν μετράνε για τις Τράπεζες ; Γι αυτές υπάρχει άλλο δίκαιο; πρωτόγνωρο, πρωτάκουστο, επιτέλους δεν ηρεμούν, ή ακόμα δεν σέβονται τις αποφάσεις των δικαστηρίων της Χώρας, για να αφήσουν και τους δανειολήπτες να βρουν τον δικό τους δρόμο;
Τέλος επειδή τα παραπάνω καταγγελλόμενα είναι σημαντικά, σοβαρά και ουσίας , εμείς ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και τα καταγγέλλουμε δημόσια, αλλά και θα προχωρήσουμε σε επίσημη καταγγελία, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Προσωρινή Διαταγή


Αθήνα, 18.04.2012
Προσωρινή Διαταγή με αντικείμενο τη διατήρηση της υπάρχουσας νομικής & πραγματικής κατάστασης της κινητής & ακίνητης περιουσίας οφειλέτιδας και μέλους της ΜΟΤ.Ε.Κ εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών κατόπιν σχετικού αιτήματος που κατατέθηκε με την επιμέλεια του Δικηγόρου και συνεργάτη της Ενώσεως Γεωργίου Δ. Κατσαρίδη.
Η εν λόγω προσωρινή διαταγή, συνιστά σημαντική επιτυχία για τους παρακάτω λόγους :
Α. Προστατεύει ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας από οποιαδήποτε νομική ενέργεια των τραπεζών που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αλλοίωση ή στην μείωσή της (π.χ εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο, κατάσχεση ακινήτου, κατάσχεση αυτοκινήτου, δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού κ.λ.π).
Β. Η προστασία αυτή ισχύει μέχρι την συζήτηση της κύριας υποθέσεως, η οποία έχει προσδιοριστεί για το έτος 2014.
Γ. Κρίθηκε από το Δικαστήριο, ότι για την έκδοση της προσωρινής διαταγής αρκεί η ύπαρξη εξώδικων οχλήσεων χωρίς να είναι αναγκαία η επίδοση διαταγής πληρωμής.
Η ΜΟΤ.Ε.Κ χαιρετίζει την παραπάνω απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ενημερώνει τους υπερχρεωμένους πολίτες, ότι με εξειδικευμένες γνώσεις και σωστή προετοιμασία της εκάστοτε υπόθεσης είναι δυνατή η πλήρης προστασία τους απέναντι στους πιστωτές και στις πρακτικές τους.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΜΟΤ.Ε.Κ.)

¨ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Δικαίωση υπερχρεωμένου επαγγελματία (λουστραδόρος επίπλων ) από το Ειρηνοδικείο Χανίων Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, νοιώθει φανερά ικανοποιημένη , για την σημαντικότατη υπαρ.78/2012 απόφαση,του Ειρηνοδικείου Χανίων , που ήρθε να δικαιώσει τον υπερχρεωμένο επαγγελματία (λουστραδόρος επίπλων ) σε χωριό της ενδοχώρας του Ν.Χανίων. Η απόφαση αυτή ,θα δώσει δύναμη-ελπίδα και σε εκατοντάδες άλλους επαγγελματίες που νοιώθουν την "θηλιά" του χρέους, να τους πνίγει ,να χρησιμοποιήσουν τις ευεργετικές διατάξεις του Ν 3869/2010 (ν.Κατσέλη.) και ακόμα θα πειστούν οι Τράπεζες να αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισης των πελατών τους, ώστε και εκείνες να εισπράξουν τα λεφτά τους, και δίκες θα αποφευχθούν και η Τραπεζική Αγορά θα ξαναβρεί την ισορροπία της, μα προπάντων να ανασάνουν τα "υπερχρεωμένα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες"
Συγκεκριμένα: ¨Σύμφωνα με ανακοίνωση , της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο υπερχρεωμένος δανειολήπτης, λουστραδόρος το επάγγελμα, κατέθεσε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, με την συνδρομή της, χρωστούσε σε τρεις Τράπεζες , με διάφορα ποσά, στην α)Τράπεζα 205,062,46 Ευρώ στην β)Τράπεζα 3.195,60 Ευρώ και στην γ)24.906,98.Ευρώ, τα χρέη του προέρχονται από αυτή του την επαγγελματική δραστηριότητα και είναι κατά κύριο λόγο στεγαστικά, με εγγυητή αυτόν. Πέτυχε παρά την έλλειψη συναίνεσης της δεύτερης Τράπεζας ,η αίτηση του να γίνει δεκτή από το Ειρηνοδικείο Χανίων.Σημειώνεται δε ότι ο δανειολήπτης ,με τις παρατηρήσεις-τροποποιήσεις του επί του προτεινόμενου σχεδίου ήρθε σε συναίνεση με την α και γ από τις πιστώτριες Τράπεζες ,οι απαιτήσεις των οποίων υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων των πιστωτριών Τραπεζών , αίτησε από το δικαστήριο να επικυρωθεί αυτός ο συμβιβασμός με δικαστική απόφαση, υποκαθισταμένης της έλλειψης συναίνεσης της δεύτερης πιστώτριας ,που αντιτιθόταν καταχρηστικά στον συμβιβασμό.Με την απόφαση δε του Ειρηνοδικείου, το δικαστήριο θεωρεί ότι επήλθε μεταξύ των διαδίκων συμβιβασμός και επικύρωσε το περιεχόμενο στην αίτηση-σχέδιο διευθέτησης των οφειλών και έτσι πλέον, θεωρείται, ότι ανακλήθηκε η ένδικη αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη,
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συμμετείχε με τις δομές που διαθέτει στην ψυχολογική, αλλά και στην εξωδικαστική στήριξη του δανειολήπτη μέλους της, νοιώθει δικαιωμένη , που η υπόθεση είχε μια τόσο ευνοϊκή κατάληξη.


Η ¨Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Κατσέλη: Κακόγουστο αστείο οι εξαγγελίες του κ. Βενιζέλου

Η πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Λούκα Τ. Κατσέλη, σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου για την κοινωνική πολιτική, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Μόνο ως κακόγουστο αστείο ακούγονται στα αυτιά των πολιτών οι εξαγγελίες του κ. Βενιζέλου για την κοινωνική πολιτική. Θυμήθηκε σήμερα την πρόταση της «Κοινωνικής Συμφωνίας» για πλαφόν στο ύψος της δανειακής οφειλής στο 30% του μισθού και επέκταση της ρύθμισης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στους μικρεμπόρους.

Ο ίδιος, όμως, έχει με την υπογραφή του καταδικάσει την πλειοψηφία των πολιτών σε κοινωνική εξαθλίωση και ανεργία. Όχι μόνο αποδέχθηκε μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων, όχι μόνο απέτρεψε την ελάφρυνση των δανειοληπτών και τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αλλά δεν διαπραγματεύθηκε όταν έπρεπε με τους εταίρους μας.

Τρίτη 17 Απριλίου 2012

ΕΦΕΤ

Ασφαλή είναι τα προϊόντα όπως καρότα, πατάτες και κρεμμύδια που καλλιεργούνται στην Ελλάδα σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
Από τα αποτελέσματα των ελέγχων προέκυψε ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τον μόλυβδο και το κάδμιο όπου υπάρχουν μέγιστα επιτρεπτά όρια.
Για το νικέλιο και το χρώμιο, για τα οποία δεν έχουν θεσπιστεί σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο μέγιστα όρια, τα μέσα επίπεδα που μετρήθηκαν παρουσιάζουν διακυμάνσεις, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ότι τα επίπεδα αυτά συνιστούν παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία.
Ο ΕΦΕΤ θεωρεί ότι και τα προϊόντα που καλλιεργούνται στη Βοιωτία είναι ασφαλή για τους καταναλωτές.
Οι έλεγχοι έγιναν στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Κρήτης. Οι εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε διαπιστευμένα για τις εν λόγω μεθόδους εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους.

ΠΗΓΗ: skai.gr

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στηρίζει τα τοπικά αγροτικά προιόντα

Μετά το δημοσίευμα της ΕΝΚΗ, στις 14-04-2012, που αφορά "υπολείμματα αγροχημικών στα γεωργικά προϊόντα της Κρήτης" και... το δημοσίευμα, στρέφεται σε Οργάνωση Καταναλωτών,με έδρα τα Χανιά , χωρίς σαφή προσδιορισμό, αφήνοντας στον αναγνώστη- καταναλωτή, να φανταστεί και να εννοήσει , την δική μας ΄Ενωση , εμείς από την μεριά μας και χωρίς να θέλουμε να απολογηθούμε σε κανένα και σε τίποτα, μόνο για ενημέρωση των καταναλωτών, αλλά και των παραγωγών της Κρήτης διευκρινίζουμε:
1) Καλούμε τους καταναλωτές μέλη της ΄Ενωσής μας και μη, τονίζοντα τους τα εξής: "¨Προσοχή !!! σε ότι μας προσφέρεται με υπονοούμενα...."
2)Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. έχει " Επωνυμία" , η οποία είναι δημοσίως γνωστή
3)Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στηρίζει τα προϊόντα της Κρήτης
4)Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,λειτουργεί αυτόνομα, αλλά δέχεται και κάθε καλοπροαίρετη συνεργασία, από κάθε άλλη Πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών.
5)Η΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δρα με διαύγεια , δεν παραπλανά τους καταναλωτές.
6)Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, διατυπώνει δημόσια λόγο, σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία.
7)Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δεν είναι Οργάνωση είναι ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών, με δράσεις Πανελλαδικά, δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανένα Σύλλογο , να την εκπροσωπεί, είναι αυτόνομη, και εκπροσωπείται μόνο από το Δ.Σ
8))Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ουδέποτε εξέδωσε ανακοίνωση σχετ. με το θιγόμενο θέμα
9)Τέλος η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μέχρι σήμερα, δεν είχε, ούτε έχει καμία συνεργασία, με την ΄Ενωση Καταναλωτών Ηρακλείου.-
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Συνέντευξη Προέδρου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Λούκας Τ. Κατσέλη στην εφημερίδα "Μετρό Αθηνών" 10/04/2012

- Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν πλέον ξεκάθαρα για μια νέα πολιτική σκηνή που θα αποτελείται από κόμματα "ευκαιρίας" και "προσωπικών φιλοδοξιών". Τί απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς;
Κόμματα ευκαιρίας υπάρχουν όταν απουσιάζει ο καθαρός και πειστικός πολιτικός λόγος. Η Κοινωνική Συμφωνία ήρθε για να μείνει. Φιλοδοξεί να καλύψει ένα σοβαρό πολιτικό κενό που όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει.
Εμείς λέμε ότι ναι, μπορούμε να διατυπώσουμε, εντός της Ευρωζώνης, έναν εναλλακτικό προοδευτικό δρόμο για να βγούμε από την κρίση.
Απέναντι στο μονόδρομο της λιτότητας που βαθαίνει την ύφεση, διογκώνει τις κοινωνικές ανισότητες και αποσταθεροποιεί την οικονομία υπάρχουν, και μπορούμε να προτάξουμε, συγκεκριμένες επιλογές που στηρίζουν την ανάπτυξη και μοιράζουν τα βάρη με έναν δίκαιο τρόπο. Με σύμμαχο και όχι αντίπαλο την κοινωνία.
Αυτή είναι η εναλλακτική επιλογή που προβάλλει η «Κοινωνική Συμφωνία» και που μπορεί να εκφραστεί και να αποτελέσει τον πυρήνα ενός Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Οικονομίας για την έξοδο από την κρίση.     
- Υπάρχει άλλη λύση εκτός Μνημονίου;
Ασφαλώς και υπάρχει. Οι δανειστές μας ποτέ δεν άκουσαν ένα διαφορετικό σχέδιο ώστε να το απορρίψουν. Η κυβέρνηση προσήλθε στις διαπραγματεύσεις χωρίς το δικό της σχέδιο συντασσόμενη πλήρως με όλες τις απαιτήσεις της Τρόικας.
Γι’ αυτό, όπως σας είπα, μπορούμε να διαπραγματευθούμε ένα εναλλακτικό σχέδιο με την ανάπτυξη, την αξιοπρέπεια στην εργασία και την κοινωνική συνοχή  να αποτελούν «κόκκινες γραμμές».
Με ποιά κόμματα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά εφόσον μπείτε στη Βουλή;
Συνεργασίες μπορούν να υπάρξουν μόνον στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών.  Πιστεύω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις σύγκλισης με προοδευτικές δυνάμεις,  ώστε να αναδειχθεί μία ισχυρή Κεντροαριστερή πλειοψηφία που να οδηγήσει σε μία προοδευτική διακυβέρνηση.
Το ΠΑΣΟΚ, με την πολιτική πλατφόρμα, που προτείνει ο κ. Βενιζέλος, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του δεύτερου Μνημονίου, έχει μεταλλαχθεί σε ένα νεοφιλελεύθερο, συντηρητικό κόμμα, με το οποίο δεν βλέπω σήμερα περιθώρια συνεργασίας.  
- Το κόμμα σας συγκαταλέγεται στα επονομαζόμενα ως "Αντιμνημονιακά". Στο ίδιο άτυπο μπλοκ εντάσσονται και δυνάμεις όπως το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ακόμα και η Χρυσή Αυγή. Μήπως όλη η αυτή η πανσπερμία δίνει νερό στο μύλο των κατεστημένων κομμάτων;
Το να είσαι απλώς αντιμνημονιακός δεν λέει πολλά. Η Κοινωνική Συμφωνία προτείνει ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με Εθνικά Ισοδύναμα μέτρα, που αποτελεί τη ρεαλιστική, προοδευτική πρόταση εξόδου από την κρίση. Εάν η αντιπρότασή μας θα μπορέσει να αποτελέσει σημείο σύγκλισης με άλλα κόμματα θα φανεί στη πορεία.
- Που αποδίδετε το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν πολύ χαμηλά ποσοστά;
Οι δημοσκοπήσεις  κατέγραψαν την «Κοινωνική Συμφωνία» λίγες μόλις μέρες μετά την ίδρυσή της. Η «Κοινωνική Συμφωνία» σιγά – σιγά γίνεται γνωστή. Σήμερα, πολλά στελέχη από το προοδευτικό χώρο ανά την Ελλάδα, αλλά και πολλοί πολίτες  προσέρχονται ως μέλη στην Κοινωνική Συμφωνία, για να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα αναγέννησης της ελπίδας.
- Γιατί να εμπιστευτεί τελικά κάποιος το κόμμα σας, όταν εντός αυτού βρίσκονται πολιτικοί που στήριξαν το Μνημόνιο, συμμετέχοντας σε θέσεις ευθύνης; 
Μπορεί να μας εμπιστευθεί γιατί με συνέπεια υποστηρίζουμε τις ίδιες θέσεις και αρχές τώρα όσο και όταν ήμασταν στην Κυβέρνηση.
Ως υπουργός, και στα Υπουργεία Οικονομίας Εργασίας, διαπραγματεύθηκα σκληρά, βάζοντας «κόκκινες» γραμμές εκεί που έπρεπε. Προώθησα το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις ρυθμίσεις δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρά τις ισχυρές πιέσεις των τραπεζών. Διαπραγματεύθηκα σκληρά, με την Τρόικα στο Υπουργείο Εργασίας για την διατήρηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και για να αποτραπεί η μείωση μισθών και συντάξεων. Έπρεπε να φύγω από την Κυβέρνηση για να περάσει η μείωση του κατώτατου μισθού και η αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων. Τυχαία νομίζετε ότι έφυγα από τα δύο Υπουργεία και  διαγράφηκα δύο φορές από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ; Το δεύτερο Μνημόνιο το καταψήφισα αρνούμενη να αποδεχθώ ρυθμίσεις που αποδυναμώνουν επικίνδυνα την εθνική κυριαρχία και θεσπίζουν κοινωνικά δυσβάσταχτα μέτρα. Αυτή τη συνέπεια οι πολίτες την έχουν αναγνωρίσει. Αυτήν τη συνέπεια θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
Κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
Σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, καταθέσεων κ.λπ.), για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, μπορεί να προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, ενώ, ειδικότερα για μισθούς και συντάξεις έως 1.000 ευρώ δεν προβλέπεται κατάσχεση, όπως προβλέπεται σε αναλυτικό οδηγό του υπουργείου Οικονομικών, όπου περιγράφονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν οι οφειλέτες. Αναλυτικά ο οδηγός του υπουργείου, που έχει τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, έχει ως εξής:
1) Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;
α) Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων, που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.
β) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που βρίσκονται είτε στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.
γ) Κατάσχεση ακινήτων.

2) Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οφειλέτη του Δημοσίου;
Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

3) Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, προς νομικά πρόσωπα και προς τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;
Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ του δημοσίου νομικών προσώπων και τρίτων, ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων.Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς, ούτε για οφειλές υπέρ ΟΤΑ.

4) Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του δημοσίου;
Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης όπου ο οφειλέτης του δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

5) Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;
Όχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας. Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του δημοσίου μπορεί, μετά από αίτησή του, να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος. Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

6) Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο;
Ναι.

7) Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;
Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Ποιοι άνεργοι θα πάρουν 500 ευρώ για κατάρτιση
Την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τους άνεργους και για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα παρέχουν τις υπηρεσίες ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δικαίωμα κατάρτισης με κουπόνι αξίας 700 ευρώ (500 ευρώ καθαρά κατ' άτομο ) θα αποκτήσουν συνολικά 18.332 άνεργοι, εφόσον υποβάλλουν από τη Δευτέρα 9 Απριλίου έως την Παρασκευή 25 Απριλίου ηλεκτρονική αίτηση και επιλεγούν για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κάθε άνεργος θα παραλαμβάνει επιταγή κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και για την πιστοποίηση των γνώσεων. Μετά την ολοκλήρωση ο άνεργος θα εισπράττει εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 500 ευρώ.

Σε ότι αφορά στην Κρήτη, απο το πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν 1.191 άνεργοι οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:


Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 608 άνεργοι (729.600 ευρώ)
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 145 άνεργοι (174.000 ευρώ)
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 160 άνεργοι (192.000 ευρώ)
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 278 άνεργοι (333.600 ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 1.191 άνεργοι (προυπολογισμός 1.429.200 ευρώ)


Η μοριοδότησηΑναλυτικότερα στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ αναφέρονται τα εξής:

"Ξεκινά τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.

Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, από τη Δευτέρα 9/04/2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr).

Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα.

Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.

Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr)."

Να μην πάρουν την κρατική χρηματοδότηση τα κόμματα, λέει η Κοινωνική Συμφωνία

Να μην πάρουν την κρατική χρηματοδότηση τα κόμματα, λέει η Κοινωνική Συμφωνία

07.04.2012
10:55
Την πρόταση της να μην εισπράξουν τα πολιτικά κόμματα την κρατική χρηματοδότηση που τους αντιστοιχεί δημοσιοποίησε η Κοινωνική Συμφωνία, της Λούκας Κατσέλη και του Χάρη Καστανίδη, για να μην προκαλέσουν όπως τονίζει την κοινωνία για μία ακόμα φορά.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του κόμματος, σε «αυτή τη δύσκολη για τον ελληνικό λαό περίοδο, όπου μισθοί και συντάξεις συρρικνώνονται τα κόμματα πρέπει να αποδείξουν στην πράξη ότι ακούνε τον κόσμο»
Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινωνική Συμφωνία «καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να μην εισπράξουν την κρατική χρηματοδότηση.
Παράλληλα, στη σημερινή συγκυρία επιβάλλεται, τα κόμματα, να προχωρήσουν σε μια λιτή προεκλογική εκστρατεία, ώστε να μην προκαλέσουν για μια ακόμη φορά την κοινωνία».

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ


Η διαμόρφωση των ιδιωτικών χρεών σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και κυρίως η εντεινόμενη αδυναμία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων να εκπληρώσουν με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις απαιτούν άμεσα την ανάληψη πρωτοβουλιών από τις πολιτικές δυνάμεις. Ο συνολικός δανεισμός προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αγγίζει σήμερα τα 250 δις ευρώ. Μόνο τα νοικοκυριά οφείλουν σήμερα στις τράπεζες σχεδόν 113 δις ευρώ από τα οποία το 69% αφορά στεγαστικά δάνεια ενώ το 29% καταναλωτικά δάνεια.
Μέσα σε μόλις ένα χρόνο τα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν σε ποσοστό 14,7%. Ταυτόχρονα χιλιάδες φυσικά πρόσωπα έχουν υποστεί τον τελευταίο χρόνο μια απότομη μείωση των πραγματικών τους εισοδημάτων η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το 50-60%.
Η Λ. Κατσέλη προώθησε τους νόμους 3869/2010 και 3816/2010 με τους οποίους έδωσε μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους .
Η περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματος των ιδιωτικών χρεών πρέπει να είναι άμεση.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Ρυθμίσεις επιχειρηματικών δανείων
1)με περίοδο χάριτος  δύο ετών χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκεια του δανείου.
2)με αναστολή επί τριετία της χρεολυτικής πληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση  της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στην διάρκεια της αναστολής.
3) με διαγραφή χρεών μικρεμπόρων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω επέκτασης των ρυθμίσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά(νόμος 3869/2010) όταν έχουν υποστεί μείωση στο ετήσιο καθαρό τους εισόδημα τουλάχιστον κατά 20%.
4)Παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ρυθμίσεις οφειλών φυσικών προσώπων και ειδικότερα
1)Διαγραφές οφειλών εκ δανείων φυσικών προσώπων που έχουν υποστεί μεγάλη μείωση των πραγματικών τους εισοδημάτων με αποτέλεσμα  να παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους και συγκεκριμένα διαγραφή κατά 30% των στεγαστικών, επαγγελματικών και καταναλωτικών δανείων  και διπλασιασμό του χρόνου αποπληρωμής τους εάν το καθαρό εισόδημα του δανειολήπτη έχει μειωθεί κατά 30% από το χρόνο λήψης του δανείου.
2)Πρόβλεψη ώστε το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων να μην υπερβαίνει το 30% του ύψους των συνολικών μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη.
3)Άμεσο συμψηφισμό οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου ώστε να μην στερούνται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ΟΑΕΕ. Οι ρυθμίσεις αυτές θα επιτρέψουν σε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να παραμείνουν στη ζωή και να ανασυνταχθούν. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ έχει λάβει τις παραπάνω σαφείς θέσεις για τη ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών.Πιστεύουμε στην ανασυγκρότηση της χώρας χωρίς εξαθλίωση του λαού της. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ θα δημιουργήσει  μια προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα ενεργοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα ταμεία ανακυκλούμενων κεφαλαίων.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ δεσμεύεται με νομοθετικές αλλαγές να δώσει τη δυνατότητα στον παραγωγό αγρότη να μπορεί να προωθήσει χωρίς μεσάζοντες  τα προϊόντα  του απευθείας στον καταναλωτή με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Θέλουμε οι αγορές να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ εκφράζει τον κοινωνικό και πολιτικό χώρο που δεν μπορεί το παραμορφωμένο νεοφιλελεύθερο  συρρικνωμένο πασόκ πλέον να εκφράσει διότι είναι  οριστικά εγκλωβισμένο στα  εξωθεσμικά κέντρα και στη διαπλοκή.
Η Λ. Κατσέλη και πολλοί άλλοι προοδευτικοί πολίτες έκαναν μεγάλο αγώνα για να αποτρέψουν τη μεταμόρφωση του πασόκ σε ένα αντιλαϊκό νεοφιλελεύθερο πολιτικό σχηματισμό.Επειδή πλέον η θλιβερή αυτή μεταμόρφωση  του πασόκ έχει οριστικά συντελεστεί, στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ τα όνειρα των προοδευτικών ανθρώπων  για μια νέα κεντροαριστερή  παράταξη που θα υπηρετεί την πατρίδα και τη νεολαία  ξαναγεννιούνται. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  αποτελεί  τη νέα μεγάλη δημοκρατική παράταξη, τη μεγάλη κεντροαριστερά. Θα διαπραγματευτεί σκληρά ώστε να αλλάξουν όσα συμφώνησαν με τους ξένους οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις.
Στην χώρα μας δεν ταιριάζει η εθνική κατάθλιψη. Στην νεολαία μας δεν αξίζει η μετανάστευση στην Αυστραλία και στον Καναδά προς αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
Για τις προοδευτικές δυνάμεις η κοινωνία και η δημοκρατία είναι υπεράνω των αγορών.Ο ελληνικός λαός είναι πάνω από τους κερδοσκόπους και τις μεθοδεύσεις τους.Θέλουμε να αλλάξουμε την πολιτική στην Ελλάδα, να δώσουμε πνοή στην κοινή επιθυμία μας για κάτι καλύτερο.
Έρχεται η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, η νέα μεγάλη δημοκρατική παράταξη της κεντροαριστεράς.
                                                                                                                                               Ντερμανάκης Νικόλαος-υποψήφιος με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Ψωμί τοστ φόρμα με "μούχλα".

Toast, toasted
Toast, toasted (Photo credit: Wikipedia)
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ψωμί τοστ φόρμα CRF 680 gr. με κωδ.520423157596 με ημερ. Λήξης 10-4-2012, αγοράστηκε από καταναλωτή με "μούχλα".

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το εν λόγω προϊόν, να μη το καταναλώσουν.

Η Ένωση, μόλις παρέλαβε την καταγγελία, αλλά και το πάσχον προϊόν, επικοινώνησε με την επιχείρηση ζητώντας της την απόσυρση από την κατανάλωση της παρτίδας του συγκεκριμένου προϊόντος, γνωρίζοντας ακόμα στους καταναλωτές ότι θα προωθήσει την υπόθεση στις αρμόδιες Αρχές.

Απλοποιείται και επιταχύνεται η έκδοση συναινετικών διαζυγίων

του δικηγόρου Δημήτρη Χρ. Καραγιάννη

          Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4055/2012, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, απλοποιείται και επιταχύνεται η έκδοση των συναινετικών διαζυγίων.
Προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου αποτελούν:

1.     Έγγραφη συμφωνία των συζύγων, με την οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν να λυθεί ο γάμος τους. Η «έγγραφη συμφωνία» πρέπει να υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους δικηγόρους εφόσον διαθέτουν ειδικό πληρεξούσιο προς τούτο.
2.     Η εν λόγω «έγγραφη συμφωνία» των συζύγων επικυρώνεται στη συνέχεια από το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο εκδίδει δικαστική απόφαση που κηρύσσει τη λύση του γάμου.
3.     Ο γάμος πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες (έως τώρα απαιτούνταν διάρκεια 1 έτους).
4.     Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα θα πρέπει η ανωτέρω «έγγραφη συμφωνία» να συνοδεύεται και με νέα έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, η οποία θα ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά.
          Με τα μέχρι πρότινος ισχύοντα για την έκδοση ενός συναινετικού διαζυγίου απαιτούνταν πολύ περισσότερος χρόνος (περίπου 1,5 έτος), δεδομένου ότι έπρεπε να προηγηθούν δύο συζητήσεις της αίτησης των συζύγων ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου, οι οποίες θα έπρεπε να απέχουν μεταξύ τους χρονικά τουλάχιστον 6 μήνες. Επιπλέον, οι απαιτούμενες δύο συζητήσεις της αίτησης των συζύγων ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανάγκαζε τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν περισσότερα χρήματα σε δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων, σε αντίθεση με τώρα που ουσιαστικά πραγματοποιείται μία μόνο συζήτηση.
          Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι, η εν λόγω ρύθμιση για την απλούστευση και επιτάχυνση έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων έχει και φανατικούς πολέμιους, οι οποίοι τονίζουν ότι το παλαιό νομικό πλαίσιο μέσω της χρονοβόρας διαδικασίας που προέβλεπε έδινε τη δυνατότητα στο ζευγάρι να αναθεωρήσει τη στάση του σώζοντας μερικές φορές το γάμο του.
Δημήτριος Χρ. Καραγιάνης, δικηγόρος

Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Κοινωνική Συμφωνία: ζητά «κούρεμα» στα δάνεια των ιδιωτών

1
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος
 
Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση ζητεί η Κοινωνική Συμφωνία, για να δοθεί μία λύση στο μείζον πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους το οποίο ταλανίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Ο συνολικός δανεισμός προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αγγίζει σήμερα τα 250 δισεκ. ευρώ» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το νεοσύστατο κόμμα των Κατσέλη - Καστανίδη τονίζοντας επίσης ότι «το πιο ανησυχητικό φαινόμενο είναι η ραγδαία αύξηση του ποσοστού των δανείων σε καθυστέρηση».

Αναλυτικά, οι θέσεις της Κοινωνικής Συμφωνίας όπως αναφέρονται στην ανακοίνωσή της είναι οι εξής:

Η διαμόρφωση του ιδιωτικού χρέους σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, και κυρίως η εντεινόμενη αδυναμία νοικοκυριών και επιχειρήσεων να εκπληρώσουν με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις απαιτεί άμεσα την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Κυβέρνηση.  

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο συνολικός δανεισμός προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αγγίζει σήμερα τα 250 δισεκ. ευρώ. Μόνο τα νοικοκυριά οφείλουν σήμερα προς τις τράπεζες σχεδόν 113 δισεκ. ευρώ, από τα οποία το 69% αφορά στεγαστικά δάνεια (78 δισεκ. ευρώ), ενώ το 29% καταναλωτικά δάνεια (32,7 δισεκ. ευρώ).

Το πιο ανησυχητικό φαινόμενο είναι η ραγδαία αύξηση του ποσοστού των δανείων σε καθυστέρηση. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 14,7% τα τέλη Σεπτεμβρίου 2011 από 10,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2010. Την πιο εκρηκτική εικόνα παρουσιάζουν τα καταναλωτικά δάνεια, το ποσοστό των οποίων βρίσκεται σε καθυστέρηση φθάνει το 26,4% (Σεπ. 2011) από 20% ένα χρόνο πριν, ενώ κατακόρυφη είναι και η αύξηση των καθυστερήσεων στα επιχειρηματικά δάνεια (από 8,8% των Δεκ. 2012 σε 13% τον Σεπ. 2011).

Η συνεχιζόμενη ύφεση, που το 2012 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει ακόμα και το 7%, οδηγεί σε περαιτέρω καθίζηση της αγοράς, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες. Ταυτόχρονα, χιλιάδες νοικοκυριά έχουν υποστεί τον τελευταίο χρόνο μία απότομη και απρόσμενη μείωση των πραγματικών τους εισοδημάτων, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το 50-60%, με συνέπεια να έχει ανατραπεί πλήρως ο οικονομικός τους προγραμματισμός και να μην μπορούν να καταβάλουν τις δόσεις στεγαστικών ή καταναλωτικών δανείων που είχαν λάβει.

Η αδυναμία εξυπηρέτησης του ιδιωτικού χρέους, με την ένταση που έχει αρχίσει να εκδηλώνεται, κινδυνεύει να μετατραπεί σε βραδυφλεγή βόμβα για την Ελληνική οικονομία. Η Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να ενεργήσουν σήμερα, ώστε να αποτρέψουν μία γενικευμένη «στάση πληρωμών» από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η οποία θα δημιουργήσει κοινωνικές εκρήξεις και θα αποσταθεροποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο νόμος 3869/2010 δίνει ήδη μια μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά που είναι υπερχρεωμένα και αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Περίπου 180.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με βάση τα στοιχεία της ΓΣΕΒΒΕ, αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας και δεν προστατεύονται σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, ενώ το 58% των εμπορικών επιχειρήσεων, με βάση την ΕΣΕΕ, επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα.


 Η αντιμετώπιση, επομένως, του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους πρέπει να είναι άμεση:

  • Με ρυθμίσεις επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων στο πνεύμα των ρυθμίσεων του νόμου 3816/2010.
- Με περίοδο χάριτος δύο ετών, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου.

- Με αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής.

- Με παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη

  • Με «κούρεμα» δανείων φυσικών προσώπων που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη μείωση των πραγματικών τους εισοδημάτων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μόνιμη ή πρόσκαιρη αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους (η «Κοινωνική Συμφωνία» έχει καταθέσει πρόταση νόμου, προτείνοντας το «κούρεμα» των ιδιωτικών δανείων να γίνεται μέσω δικαστηρίων).
  • Με πρόβλεψη ώστε το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων να μην υπερβαίνει το 30% του ύψους των συνολικών μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη.
Οι ρυθμίσεις αυτές, θα επιτρέψουν σε χιλιάδες επιχειρήσεις να παραμείνουν «ζωντανές», διατηρώντας θέσεις εργασίας, και βιώσιμες, αποπληρώνοντας με συνέπεια τις οφειλές τους. Ταυτόχρονα, θα δώσουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να ανασυνταχθούν και να μπορέσουν να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα δυσμενή οικονομική πραγματικότητα.    

Η Κυβέρνηση μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλία, ώστε η αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους να γίνει σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να διασφαλιστεί η απαραίτητη ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών.

Ολα τα ελληνικά κόμματα οφείλουν να διατυπώσουν σήμερα τη θέση τους απέναντι στο οξύ αυτό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα.