Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (απολογιστική) ΄του έτους 2020, της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Με την υπαρ.10/10/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στα γραφεία της ΄Ένωσης, Πλατ.1866 αρ.2 Χανιά, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (απολογιστική) ΄του έτους 2020 της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί στις 12/11/2021 με θέματα: Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έτους 2020 προγραμματισμός δράσης έτους 2020. πορεία υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών -Ένταξη νέων υπερχρεωμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εθελοντισμός. -Εξωδικαστική διαμεσολάβηση για χρέη,των καταναλωτών σε χρηματοπιστωτικούς φορείς, εταιρείες, κ.α

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ποια είναι τα δικαιώματα μας ως καταναλωτές, για την αγορά, καυσοξυλων και στερεή βιομάζα""

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-10-2021 Με αφορμή την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και αερίου και επειδή ο χειμώνας βρισκεται παρά πόδας , και επειδή κάθε νοικοκυριό οφείλει να σχεδιάζει ποιες εναλλακτικές λύσεις θα βρει για θα θερμάνει το σπίτι του, όπως η χρήση καυσόξυλων , η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,συμβουλεύει και ενημερώνει,τι πρέπει να ξέρουμε ,πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια.προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης, Οι συμβουλες μας : Α. Λιανική πώληση καυσόξυλων προβλέπονται τα εξής: Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ' όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην). «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται, από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών. «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται, από χύδην καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών. Οι λιανοπωλητές αναρτούν πινακίδες σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, με την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.α) που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν, για τη διάθεση των καυσόξυλων. Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου. Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προστασία των καυσόξυλων, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής. Δεν επιτρέπεται η πώληση, ή η δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα- πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.), προς καύση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω παρ. 1 επιβάλλεται, στον λιανοπωλητή, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€). Για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας, βάσει των προβλεπομένων από την παρ. 4 επιβάλλεται, στον λιανοπωλητή, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500), ανά είδος προϊόντος. Για έλλειψη πινακίδας βάσει των προβλεπομένων από την παρ. 4 επιβάλλεται, στον λιανοπωλητή, πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (€1000) ανά είδος προϊόντος. Για ύπαρξη ανακριβών ή παραπλανητικών ενδείξεων πινακίδας βάσει των προβλεπομένων από την παρ. 4 επιβάλλεται, στον λιανοπωλητή, πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€2000) ανά είδος προϊόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω παρ. 5 επιβάλλεται, στον λιανοπωλητή, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω παρ. 7 επιβάλλεται, στον λιανοπωλητή, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 €). Για τα προσυσκευασμένα καυσόξυλα, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου αναγράφεται κατ' όγκο (cm3, dm3) και η μέγιστη υγρασία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 25%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις της παρ. 1 του κεφαλαίου Β. Καύσιμα στερεής βιομάζας (βλέπετε παρακάτω). Β. Καύσιμα στερεής βιομάζας Επί των προσυσκευασιών καυσίμων στερεής βιομάζας, που παράγονται άμεσα ή έμμεσα, από υλικά βιολογικής προέλευσης και τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TS 14588 (Πέλετς ξύλου, Μπριγκέτες ξύλου, Ροκανίδια ξύλου - woodchips, καυσόξυλα, μη ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, κ.λπ.) και ταξινομούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961, εξαιρουμένων των υλικών, που είναι ενσωματωμένα, σε γεωλογικούς σχηματισμούς και/ή μετατρέπονται, με τα ορυκτά, αναγράφονται, στην ελληνική γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις: Η εμπορεύσιμη μορφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961 (Πέλετς ξύλου, Μπριγκέτες ξύλου, Ροκανίδια ξύλου - woodchips, καυσόξυλα, μη ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, χημικάεπεξεργασμένη βιομάζα, κ.λπ.) Η προέλευση Η πηγή τους Η κλάση κατά περίπτωση (Α1/Α2/Β/Β1/Β2), όπως αυτή ορίζεται, στα σχετικά πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 14961. Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, σε χιλιόγραμμα (kg). Η μέγιστη υγρασία (%). Η εμπορική ονομασία. Τα στοιχεία του «υπεύθυνου διάθεσης» του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ιζ του άρθρου 2 του ν. 4177/2013. Ο τόπος παραγωγής. Η πώληση καυσίμων στερεής βιομάζας (εκτός των καυσόξυλων), σε χύδην μορφή, γίνεται κατά βάρος και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης είναι το χιλιόγραμμο (kg). Πέραν των γενικών απαιτήσεων, για τη σήμανση/επισήμανση των πωλούμενων ειδών, αναγράφονται, εμφανώς, σε παρακείμενη πινακίδα, στο χώρο πώλησης, η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση, η πηγή και η κλάση κάθε είδους σύμφωνα, με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κατά τη διακίνηση των καυσίμων στερεής βιομάζας (εκτός των καυσόξυλων), στο δελτίο αποστολής αναγράφεται, πλέον των υπολοίπων που προβλέπονται, από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση, η πηγή και η κλάση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παράγραφο 1. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής: Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), για έλλειψη παραστατικών διακίνησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση των φορολογικών αρχών. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), για μη αναγραφή των επιπλέον υποχρεωτικών στοιχείων, στο δελτίο αποστολής, για παραβάσεις της παραγράφου 3. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος προϊόντος, για μη ύπαρξη σήμανσης/επισήμανσης. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά είδος προϊόντος, για ελλιπή σήμανση/επισήμανση. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος προϊόντος, για ανακριβή ή παραπλανητική σήμανση/επισήμανση. Για παραβάσεις και καταγγελίες ,ο κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στο 1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στην Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 2821092306 epkxan@gamil.com Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Ρυθμίστε τις οφειλές σας , με την καθοδήγηση και Συμβουλευτικη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,είναι τις ενώσεις καταναλωτών με μεγάλη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα αναλαμβάνει τη ρύθμιση των οφειλών σας «κόκκινων» δανείων σε Τράπεζες, Funds και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) , μέσω εξωδικαστικής μεσολάβησης και συγκεκριμένα: 1. Είτε με πρόταση μας στην/στις Τράπεζα/ες, στο/στα Funds ή στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), 2. Είτε σύμφωνα με το νέο πτωχευτικό νόμο (4738/2020) "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας”, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους). Εφόσον γίνει έλεγχος και πληρείτε τις προϋποθέσεις (για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα-δράσεις-χρηματοοικονομικά εδώ). Προκειμένου να συνδράμει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μέσω του γραφείου νομικής προστασίας στη ρύθμιση των οφειλών σας, θα κάνετε τα εξής βήματα: Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που εκκρεμεί υπόθεσή σας στον ν. Κατσέλη/Ν.3869/2010 (εάν δηλ. δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή εκκρεμεί έφεση) για να γίνει οποιαδήποτε εξωδικαστική διαμεσολάβηση, θα πρέπει να παραιτηθείτε με αίτηση παραίτησης στο δικαστήριο, όπως ο νέος πτωχευτικός νόμος προβλέπει. ΒΗΜΑ 1ο: Γίνεστε μέλος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μέλους και καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή ΒΗΜΑ 2ο: -Στην περίπτωση πρότασής μας στην/στις Τράπεζα/ες, στο/στα Funds ή στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), μας αποστέλλετε τα παρακάτω έγγραφα: Ταυτότητα Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους Τελευταίο Ε1 (Φορολογικη Δήλωση) Τελευταίο Ε9 Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και των δύο συζύγων (τυχόν) Καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων Επιστολές Τραπεζών για την πώληση του/των δανείων σε Funds και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) Αναλυτική κατάσταση των οφειλών σε Τράπεζες, Δημόσιο κ.τ.λ. Εξουσιοδότηση προς την Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ (κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας για το κείμενο που θα πρέπει να περιέχει η συγκεκριμένη εξουσιοδότηση) Τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά (προβλήματα υγείας, ανεργίας κ.τ.λ.) -Στην περίπτωση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), μας αποστέλλετε τα παρακάτω έγγραφα: Ταυτότητα (αιτών) ΑΜΚΑ (αιτών/ο-η σύζυγος /προστατευόμενα μέλη) Κωδικούς Taxisnet (αιτών/ο-η σύζυγος /προστατευόμενα μέλη) Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους Τελευταίο Ε1 (Φορολογικη Δήλωση) Τελευταίο Ε9 Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και των δύο συζύγων Ασφαλιστήριο αυτοκινήτου/ων (τυχόν) Καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων Επιστολές Τραπεζών για την πώληση του/των δανείων σε Funds και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) Αναλυτική κατάσταση των οφειλών σε Τράπεζες, Δημόσιο κ.τ.λ. Aντίγραφο ποινικού μητρώου (Δικαστικής Χρήσης) μέσω ΚΕΠ, το οποίο θα εκδίδει ο αιτών Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, το οποίο θα εκδίδει ο αιτών (υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω solon.gov.gr -5€ παράβολο) Τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά (προβλήματα υγείας, ανεργίας κ.τ.λ.) ΒΗΜΑ 3ο: Τα αποστέλλετε σκαναρισμένα στο email: epkxan@gmail.com ΒΗΜΑ 4ο: Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και ο φάκελος είναι πλήρης, σας κλείνουμε ραντεβού με τον σύμβουλό μας τηλεφωνικά. Ο σύμβουλός μας θα εξετάσει το φάκελό σας και θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις οφειλές σας ανάλογα με την περίπτωσή σας,είτε μέσω πρότασης στην/στις Τράπεζες, στο/α Fundsή στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), είτε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, σε περίπτωση που πληρείτε τις προϋποθέσεις ένταξης. Μπορείτε να στείλετε τις τυχόν απορίες σας ή τα αιτήματά σας epkxan@gmail.com

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Νέα επιτυχής διαγραφή Οφειλών, άνω του 80%

Βοηθηματούχος του ΚΕΑ κατάφερε να "γλυτώσει το σπίτι του Λένε.. "κάθε πτωχός και η μοίρα του..."συνήθως όταν κάποιος δεν τα καταφέρνει.. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο οφειλέτης σε αρκετές συμβάσεις τα κατάφερε αφενός να μπει σε πρόγραμμα και να θεωρηθεί επιλέξιμος σε μία τράπεζα και το Κράτος να προβεί στην επιδότηση της δόσης του Οι άλλοι πιστωτές που αγνόησαν την αίτηση του και δεν απάντησαν, γιατί πούλησαν τα δάνεια στην δευτεροβάθμια αγορά (funds) σήμεrα ;έρχονται και προτείνουν διαγραφή χρέους 80% δηλαδή από χρέος 30.000 ευρώ σε τέσσερις διαφορετικές συμβάσεις ζητούν ΜΟΝΟ 5.530 ΕΥΡΏ Την υπόθεση της μεσολάβησης την ανέλαβε εξαρχής ,η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για το μέλος της, χωρίς καμία δαπάνη για τον οφειλέτη H Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, παρέχει από το 2010 στους καταναλωτές υποστήριξη και συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα. και ΤΩΡΑ στα fUNDS Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη ρύθμιση των οφειλών τους, να επικοινωνούν με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 2821092306 και epkxan@gmail;comN

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Ε.Π.Κ.Κρήτης : " Συμβουλές, για ασφαλή αγορά, πετρελαίου θέρμανσης"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12-10-2021 Από τις 15 Οκτωβρίου.. αρχίζει η διανομή πετρελαίου θέρμανσης και η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για την προστασία των Καταναλωτών , δίνει τις βασικές συμβουλές της, για την διαδικασία σωστής παραλαβής του.. Οι Συμβουλές μας -Συγκρίνουμε, μετά από έρευνα ή ιντερνετική ενημέρωση, τις αναγραφόμενες, στα πρατήρια της περιοχής μας, τιμές (τα πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιμές των καυσίμων, σε φωτεινές πινακίδες, εμφανείς, στους καταναλωτές). -Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δεν γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. -Δεν εμπιστευόμαστε μόνο το μετρητή του βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της στάθμης της δεξαμενής μας, αλλά χρησιμοποιούμε το δικό μας μέτρο. -Δεν παραλαμβάνουμε, το πετρέλαιο βιαστικά και χωρίς να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας, προς αποφυγή ατυχημάτων και άλλων επιπτώσεων (π.χ. ελλειμματική παράδοση – διαρροή πετρελαίου). -Δε δεχόμαστε να πληρώσουμε, αν η απόδειξη ή το τιμολόγιο παραλαβής – πληρωμής δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα, από το νόμο, στοιχεία (όπως: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, ποσότητα, προμέτρηση και επιμέτρηση, ώρα παράδοσης κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε τις λέξεις «με κάθε επιφύλαξη». -Πρέπει να ξέρουμε να υπολογίζουμε, με ακρίβεια, πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. -Πρέπει να μετράμε, παρουσία του βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου, που έχει η δεξαμενή μας και πριν αρχίσει η παράδοση και μόλις αυτή τελειώσει. Η μέτρηση γίνεται, εύκολα, με μια ευθύγραμμη, μεταλλική βέργα και ένα μέτρο: βάζουμε κάθετα, στη δεξαμενή, τη βέργα. Βγάζουμε τη βέργα και μετράμε το ύψος, μέχρι το σημείο, που είναι βρεγμένη. Αυτό είναι το ύψος του πετρελαίου, μέσα στη δεξαμενή. -Απαιτούμε, από το μεταφορέα, να γράψει το ύψος, που μετρήσαμε, πριν και μετά την παράδοση, στην απόδειξη παραλαβής. Το πετρέλαιο, που παραλάβαμε, μπορούμε να το υπολογίσουμε, αν πολλαπλασιάσουμε το ύψος του πετρελαίου, που προστέθηκε, στη δεξαμενή μας, με τα λίτρα ανά εκατοστό, που αυτή χωράει. Αν π.χ. η δεξαμενή μας είχε 18 εκατοστά πετρέλαιο, πριν την παραλαβή και 78 εκατοστά μετά την παραλαβή, προστέθηκαν 78-18=60 εκατοστά. Σύμφωνα, με το προηγούμενο παράδειγμα, με τα 25 λίτρα, ανά εκατοστό ύψους, παραλάβαμε 60×25=1500 λίτρα πετρέλαιο. -Για να μάθουμε πόσα λίτρα αντιστοιχούν, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής μας, πολλαπλασιάζουμε το μήκος της (π.χ. 2,00 μέτρα) επί το πλάτος της (π.χ. 1,25 μέτρα) επί το ύψος της (π.χ. 1 μέτρο), δηλαδή: 2 x 1,25 x 1 = 2,5 m3 ή 2.500 λίτρα. -Επομένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2.500 : 100 = 25). Όλες οι προαναφερόμενες διαστάσεις αφορούν τις εσωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής. Προσοχή!!! Ο καταναλωτής πρέπει να δίνει τα ίδια στοιχεία να αναγράφονται για το τιμολόγιο, με αυτά που έχει κάνει αίτηση για την επιδότησή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να μην χάσει την επιδότηση. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, συντήρηση – ρύθμιση του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης. Η συντήρηση αποτελεί προϋπόθεση, για λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου και, επομένως, εξοικονόμηση χρημάτων. Καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση, είναι, αμέσως, μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης δηλαδή Απρίλιο και Μάιο, ώστε να μη μείνουν κατάλοιπα καύσης, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε γίνεται πιο δύσκολος ο καθαρισμός του συστήματος. Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο 1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τηλ. 2821092666 ώρες 09:00 – 13:00. . Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη -- ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35 Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2 Email: epkxan@gmail.com Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Επιστολή -Παρέμβαση ,προς στον Υπουργό Οικονομίας, κ. Χρήστο Σταικούρα, για τη μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, στα καύσιμα "

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6-10-2021
Επιστολή- παρέμβαση ,προς τον Υπουργό Οικονομίας , κ.Χρήστο Σταϊκούρα, έστειλε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , δια της Προέδρου της κ.Ιωάννας Μελάκη, ζητώντας τη μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, στα καύσιμα, με στόχο την αναχαίτιση της ακρίβειας..όπου μεταξύ των άλλων στην επιστολή της αναφέρει: "Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Έχοντας γνώση, ότι, οι διεθνείς αυξήσεις των ενεργειακών προϊόντων , έφερε και θα φέρει μεγάλο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά, που θα πλήξει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά και των επιχειρήσεων, (αντίστροφη αλυσίδα), ζητάμε την παρέμβαση σας , για την μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, στα καύσιμα, ως Υπευθυνος Υπουργος, με σχέδιο,προγραμματισμο και Υλοποίηση , όπως μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί από το έργο και την πορεία σας , μέσα στην Κυβέρνηση. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, η αγορά έχει παίκτες, όπου ο μεγαλύτερος παίκτης είναι ο καταναλωτής ,που σήμερα με τις υπάρχουσες συγκυρίες΄(μείωση μισθού , ανεργία, φόροι , Υγειονομική κρίση, κ.λ.π) είναι όχι μόνο αδύναμος, να εμφανιστεί στην αγορά, αλλά και να βρει βήματα για την επιβίωση.του. Η πρόσφατη εξαγγελία της Κυβέρνησης, για άνοιγμα στην επιδότηση, στο πετρέλαιο θέρμανσης , μεγαλυτερης "γκάμας" καταναλωτών, εμάς ως ΄Ενωση ,δεν μας καλύπτει, θεωρείται "ασπιρίνες" που δεν αξίζουν να προσφέρονται από την επίσημη πολιτεία, στους πολίτες της, εμείς ζητάμε κάτι ευρύτερο και ουσιαστικό, που θα αγκαλιάσει οικονομικά, περισσότερους πολίτες, σε όλο το αγοραστικό φάσμα., για επιβίωση της Ελληνικής αγοράς, προσφέροντας πραγματική ανακούφιση , Έπειτα από τα παραπάνω , ζητάμε : Την μείωση των ΕΦΚ, με βάση τους ελάχιστους συντελεστές της Ε.Ε., στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και στο φυσικό αέριο, για την περίοδο από την 15η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022, καθώς και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φωτιστικό πετρέλαιο, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης, κατά την περίοδο από την 15η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Απριλίου 2022, όταν οι ανάγκες των καταναλωτών είναι αυξημένες. Με εκτίμηση Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη -- ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35 Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2 Email: epkxan@gmail.com Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306