Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Σε ΦΠΑ 23% και οι αποδοχές έμμισθων δικηγόρων, κρίνει το ΣτΕ


Βάσει της απόφασης του ΣτΕ, με ΦΠΑ 23% θα επιβαρύνονται οι αμοιβές των «μαχόμενων» ελεύθερων δικηγόρων, όσο και των εμμίσθων δικηγόρων
Βάσει της απόφασης του ΣτΕ, με ΦΠΑ 23% θα επιβαρύνονται οι αμοιβές των «μαχόμενων» ελεύθερων δικηγόρων, όσο και των εμμίσθων δικηγόρων   (Φωτογραφία:  ΑΠ
Αθήνα
Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων, δηλαδή των δικηγόρων, που εργάζονται με πάγια αντιμίσθια στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, τις τράπεζες, κλπ, θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%, όπως έκρινε με απόφασή του το Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά συνέπεια, με αυτόν τον συντελεστή θα επιβαρύνονται οι αμοιβές των «μαχόμενων» ελεύθερων δικηγόρων όσο και των εμμίσθων δικηγόρων.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει ο δικηγόρος Αθηνών Π.Γ., υποστηρίζοντας ότι τόσο η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών όσο και οι διατάξεις του σχετικού νόμου με τις οποίες οι δικηγόροι υπάγονται στο καθεστώς ΦΠΑ είναι πολλαπλά αντισυνταγματικές και παράνομες.

Ο προσφεύγων είχε επισημάνει ότι καταστρατηγείται η συνταγματικά προστατευόμενη ισότητα, καθώς επιβάλλεται ΦΠΑ στους ελεύθερους - μάχιμους δικηγόρους, ενώ στους έμμισθους συναδέλφους του δεν επιβάλλεται παρά το γεγονός ότι παρέχουν το ίδιο έργο. Έτσι, όμως, η μη υπαγωγή των δικηγόρων με πάγια αντιμίσθια στον ΦΠΑ λειτουργεί υπέρ «των οικονομικώς ισχυρών, που έχουν τη δυνατότητα απασχολώντας δικηγόρους με πάγια αντιμίσθια να μην καταβάλλουν ΦΠΑ για τις δικηγορικές υπηρεσίες που παρέχουν», υποστήριξε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι αντίθετα, ο απλός πολίτης όταν καταφεύγει στους δικηγόρους καταβάλλει ΦΠΑ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος, Φιλοκτήμων Αρναούτογλου, και εισηγήτρια η Ευαγγελία Νίκα) έκριναν ότι «οι δικηγόροι δεν συνδέονται προς τον εντολέα τους διά σχέσεως εξηρτημένης εργασίας, αλλά ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ακόμη και όταν παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία. Εξάλλου, το ότι το εισόδημα τού επί πάγια αντιμισθία αμειβόμενου δικηγόρου θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν μεταβάλλει τη φύση των δικηγορικών υπηρεσιών ως υπηρεσιών ελευθέρου επαγγελματία, ούτε τη συνδέουσα αυτόν με τον πελάτη του σχέση εμμίσθου εντολής σε σχέση εξηρτημένης εργασίας».

«Συνεπώς, οι δικηγόροι, έστω και αν αμείβονται δια παγίας αντιμισθίας» κρίνει το ΣτΕ, «εμπίπτουν, κατ' άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ, στους υποκείμενους στον φόρο προστιθέμενης αξίας (23%)».

Ακόμη, οι δικαστές έκριναν ότι πρέπει να ακυρωθεί πράξη του υπουργού Οικονομικών κατά το σκέλος εκείνο που αναφέρει ότι «οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις εν λόγω αμοιβές».
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λουκέτο στην Ευρωπαική Πρόνοια

Μέγεθος γραμματοσειράς
  μεγένθυση γραμματοσειράς
Συντάκτης / NextDeal
Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 


Σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.»,προχώρησε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε στη συνεδρίασή της 7/29-03-2011,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Η ανάκληση ισχύει από 29 Μαρτίου 2011,ενώ απο τις 4 Απριλίου 2011, οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία δύνανται να επικοινωνούν με τον επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης κ. Π. Σικιαρίδη, καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 14.00, στο τηλέφωνο 210 61 09 287.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., μια μικρού μεγέθους ασφαλιστική εταιρεία με δραστηριότητα σε κλάδους Ζημιών στην Ελλάδα από το 1995 και κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, λόγω των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση της ΤτΕ, από τον Φεβρουάριο του 2011 τελούσε υπό καθεστώς δέσμευσης του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούταν να υποβάλει προς έγκριση στην ΤτΕ σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17γ ν.δ. 400/1970. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε η εταιρεία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την οικονομική ανασυγκρότησή της με αποτέλεσμα, μετά τη μη έγκριση του παραπάνω σχεδίου, η ΕΠΑΘ να αποφασίσει την κατά τα ανωτέρω ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας αναστέλλεται η υποχρέωση των ασφαλισμένων για καταβολή ασφαλίστρων, καθώς και η υποχρέωση της εταιρείας για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Ειδικότερα, για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο δικηγόρος κ. Πρόδρομος Β. Σικιαρίδης, ο οποίος με τη σειρά του θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή.
Ειδικότερα:
Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλική ζημία και σωματική βλάβη τρίτου, μόνο): Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το μέρος των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της εταιρείας. Οι έχοντες απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζημιών όπως και από τα καταβληθέντα - μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα - θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον εκκαθαριστή.

Νωρίτερα το nextdeal.gr έγραφε:
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει η ασφαλιστική αγορά τις πρωτοβουλίες της νέας εποπτικής αρχής για ενδεχόμενη νάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας. Όπως αναφέρουν σχετικές εκτιμήσεις η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να προχωρήσει στη σχετική ανακοίνωση.
Πρόκειται για απόφαση που θα αφορά εταιρεία που ασχολείται κυρίως με τον κλάδο αυτοκινήτου, η διοίκηση της οποίας όπως και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον της εταιρείας. Τυχόν ανάκλησης της άδειας της όμως θα φορτώσει με νέα βάρη το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων, ενώ στον δρόμο θα μείνουν και οι εργαζόμενοι σε αυτή.   Στο μεταξύ το χαρτοφυλάκιο της έχει φύγει προς άλλες εταιρείες, ενώ βέβαια έχουν μείνει στα "συρτάρια της" οι ζημιές τις οποίες θα καλύψει το Επικουρικό. Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει η πολιτεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Οικονομικών είναι που θα βρει τα χρήματα το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περί αντικειμενικοποίησης των ζημιών σωματικών βλαβών και πλαφόν στις αποζημιώσεις μέχρι 100.000 ευρώ, οι οποίες θα έδιναν μία “ανάσα” στο Επικουρικό Κεφάλαιο, παραμένουν ακόμη στα χαρτιά, καθώς οι δυο εποπτικοί φορείς δεν έχουν ακόμη προωθήσει τις ρυθμίσεις στη Βουλή..

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

Σύμφωνα με την σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ο νόμος περί πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 61 - 31-3-2011.

Τι είναι η λιποθυμία;

Σε κάποιους έχει συμβεί, σε κάποιους άλλους όχι. Παρ’ όλα αυτά, η λιποθυμία μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Τι γίνεται όμως και από τη μια στιγμή στην άλλη βρισκόμαστε στο… απόλυτο κενό;• Χάνουμε τις αισθήσεις μας γιατί μειώνεται η αρτηριακή πίεση, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η ποσότητα αίματος και οξυγόνου στον εγκέφαλο. Η απώλεια των αισθήσεων «αναγκάζει» το σώμα να βρεθεί σε οριζόντια θέση, ώστε να μπορέσει το οξυγόνο που υπάρχει στο αίμα να φτάσει με μεγάλη ταχύτητα στον εγκέφαλο.
• Είναι πιθανότερο να λιποθυμήσει κανείς στη ζέστη, όταν τα αγγεία στο δέρμα διαστέλλονται και η αρτηριακή πίεση μειώνεται.
• Συμπτώματα ζάλης, διαταραχής της όρασης, βούισμα των αφτιών και έξαψη ή ναυτία προηγούνται συνήθως της απώλειας αισθήσεων.
• Η λιποθυμία μπορεί να οφείλεται σε: σοκ, αναιμία, υπογλυκαιμία, αφυδάτωση, υπερβολική άσκηση, εμμηνόρροια και καρδιακά προβλήματα.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=c93fbabb4d&view=att&th=12f0b894b0f76b27&attid=0.1&disp=inline&realattid=2323e3bbd65a8346_0.1&zw

Οι άγνωστοι κίνδυνοι από τα αντιβιοτικά
Δημοσίευση: 31-3-2011, 07:42 Τελευταία ανανέωση: 31-3-2011, 08:09
Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο
Ρεπορτάζ: Μαίρη Κατσανοπούλου
Μάθετε να χρησιμοποιείτε έξυπνα τα αντιβιοτικά, για να τα έχετε «με το μέρος σας» όταν πραγματικά τα χρειαστείτε.
Τα αντιβιοτικά είναι σημαντικά φάρμακα, ίσως τα πιο σημαντικά, «ιδιαίτερα σε έναν κόσμο με «ένα άνευ προηγουμένου κύμα νέων και παλαιών λοιμώξεων», όπως έγραψαν επιστήμονες της Κλινικής Μάγιο στις ΗΠΑ. Συχνά όμως χρησιμοιπούνται με κακό τρόπο: υπερσυνταγογραφούνται, λαμβάνονται λανθασμένα από τους ασθενείς και χορηγούνται σε φάρμες ζώων.
Ετσι τα σωτήρια αντιβιοτικά χάνουν την αποτελεσματικότητά τους πιο γρήγορα από όσο αναπτύσσονται άλλα για να αντικατασταθούν. Γι’ αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακηρύξει την ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιοτικά ως το βασικό θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας στις 7 Απριλίου.
Μια έκθεση που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από τρεις ειδικούς επιστήμονες στα λοιμώδη νοσήματα της Κλινικής Μάγιο – Σούρμπι Λέκχα, Κριστίν Τέρελ και Ράνταλ Εντσον – προτρέπει τους γιατρούς, με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής, να αφήσουν την προσέγγιση «one size» για όλους τους ασθενείς.

Πολλοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη χορήγηση ενός αντιβιοτικού, τονίζουν, όπως:
* Κατάσταση νεφρών και ήπατος. Εάν τα όργανα αυτά δεν λειτουργούν καλά, τα τοξικά επίπεδα των αντιβιοτικών μπορεί να συσσωρευτούν στην κυκλοφορία του αίματος.
* Ηλικία. Εάν πρόκειται να πάρετε ένα νέο αντιβιοτικό, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πείτε ψέματα για την ηλικία σας! «Ασθενείς στις ακραίες ηλικίες ανταποκρίνονται στα φάρμακα διαφορετικά, λόγω κυρίως των διαφορών στο μέγεθος του σώματος και στη λειτουργία των νεφρών», έγραψαν οι ειδικοί της Κλινικής Μάγιο.
* Εγκυµοσύνη και θηλασµός. Ορισμένα αντιβιοτικά μπορεί να επιδράσουν βλαπτικά στο έμβρυο και το νεογνό, γι’ αυτό πρέπει να ενημερώνετε τον γιατρό εάν είστε έγκυος (ή μπορεί να είστε) ή θηλάζετε. Ο κίνδυνος γενετικών ανωμαλιών λόγω φαρμάκων είναι υψηλότερος στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Στο τελευταίο τρίμηνο τα φάρμακα αποβάλλονται πιο γρήγορα από τον οργανισμό και ίσως να χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις για να επιτευχθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

* Αλλεργία σε φάρµακα. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν είχατε ποτέ κάποια αντίδραση σε ένα αντιβιοτικό. Εάν υπάρχει υποψία, να την επιβεβαιώσετε με δερματικό τεστ (μόνο στο 10-20% των ασθενών που αναφέρουν αλλεργία στην πενικιλίνη αυτή επιβεβαιώνεται τελικά στο τεστ).
* Πρόσφατη χρήση αντιβιοτικών. Πείτε στον γιατρό εάν πήρατε πρόσφατα αντιβιοτικά. Εάν περάσατε μια βακτηριακή ασθένεια μέσα σε τρεις μήνες από την αντιβιοτική θεραπεία, μπορεί να έχετε μια λοίμωξη ανθεκτική στα φάρμακα, που χρειάζεται πλέον διαφορετική αντιμετώπιση.

* Γενετικά χαρακτηριστικά. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί με παράγοντες που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους στις παρενέργειες ορισμένων αντιβιοτικών. Π.χ. η χορήγηση ορισμένων αντιβιοτικών σε ασθενείς με ανεπάρκεια του ενζύμου C6PD μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων τους.

Οι συγγραφείς τονίζουν τη σημασία της εργαστηριακής καλλιέργειας για την ταυτοποίηση του υπεύθυνου μικροοργανισμού όταν: 1) H πιθανή αιτία των συμπτωμάτων δεν είναι εμφανής, 2) όταν ο ασθενής δεν έχει ωφεληθεί από την αρχική επιλογή αντιβιοτικού και 3) όταν υπάρχει σοβαρή λοίμωξη.
«Πάρτι» ανθεκτικών μικροβίων
Πρώτη παραμένει πάντα η Ελλάδα μεταξύ 28 χωρών της Ευρώπης στην κατανάλωση αντιβιοτικών και στην ανοχή των μικροβίων.

«Εχουμε τεράστιο πρόβλημα και δεν έχουμε βελτιωθεί καθόλου», λέει η λοιμωξιολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κυριακή Κανελλακοπούλου. «Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι τα gram αρνητικά μικρόβια. Η ανθεκτική κλεπσιέλα πνευμονίας, που είναι ένα τοξικό, πολύ λοιμωξιογόνο μικρόβιο, ενδημεί πια μονίμως εδώ και 4-5 χρόνια σε όλα τα τριτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας – και δεν την πιάνει τίποτα (είναι πολυανθεκτική έως πανανθεκτική)!».
Στοιχεία από το δίκτυο Moonet (2010) δείχνουν ότι η κλεπσιέλα έχει αντοχή κατά 54-94% στα σύγχρονα ισχυρά αντιβιοτικά, η αερογόνος ψευδομονάδα κατά 48-64% και το acinetobacter κατά 63% έως 100% .
«Τα ανθεκτικά στελέχη των μικροβίων παράγονται με τη χρήση αντιβιοτικών, αλλά εξαπλώνονται στον νοσοκομειακό χώρο με τη μη τήρηση των μέτρων υγιεινής, ιδίως των χεριών», τονίζει η κ. Κανελλακοπούλου.
Οχι μόνο όμως στα νοσοκομεία, αλλά και μέσα στην ελληνική κοινότητα, πολλά αντιβιοτικά χάνουν την αξία τους λόγω της κατάχρησής τους. Μελέτη σε 1.936 ουροκαλλιέργειες από διάφορα εργαστήρια της χώρας, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «International Journal of Antimicrobial Agents», δείχνει ότι το κολοβακτηρίδιο (Ε. Coli) – το πιο κοινό μικρόβιο – ήταν ανθεκτικό κατά 25,8% στην αμοξισιλίνη, κατά 19,2% στην κοτριμοξαζόλη, κατά 14,9% στην κεφαλοθίνη, κατά 10,7% στη ντροφουραντοΐνη κ.ά.

«Πρόκειται για ποσοστά υψηλά για την κοινότητα», σχολιάζει η κ. Κανελλακοπούλου, «που σημαίνει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να δίνουμε εμπειρικά μέσα στο πρώτο και δεύτερο εικοσιτετράωρο ένα αντιβιοτικό (γιατί έχουμε πολλές πιθανότητες να αποτύχουμε), αλλά μόνο ύστερα από καλλιέργεια».
Επιπλέον, πανεπιστημιακή μελέτη από το Αττικό Νοσοκομείο δείχνει ότι ο πνευμονιόκοκκος που προκαλεί κυρίως πνευμονία, αλλά και χρόνια βρογχίτιδα, μηνιγγίτιδα κ.ά., έχει αντοχή μέσα στην ελληνική κοινότητα κατά 48% στην πενικιλίνη και κατά 46% στις μακρολίδες (ερυθρομυκίνη, κλαρυθρομυκίνη κ.ά.).

Επίσης, δεδομένα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας δείχνουν ότι ο πυογόνος στρεπτόκοκκος (που προκαλεί συχνά φαρυγγίτιδες και αμυγδαλίτιδες στα παιδιά) είναι ανθεκτικός κατά 20-25% στα κοινά αντιβιοτικά μακρολίδες.
Τα πολυανθεκτικά μικρόβια, όπως επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο εύρος λοιμώξεων: από ουρολοίμωξη, πνευμονία και δερματική νόσο έως διάρροια και βακτηριαιμία.

Άγνοια και σύγχυση οδηγούν στην κατάχρηση

Ενας στους 4 Ελληνες πήρε αντιβιοτικά μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Μέτρον - Ανάλυσις σε δείγμα άνω των 2.000 ανθρώπων σε όλη τη χώρα για λογαριασμό της Δ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλό για τον γενικό πληθυσμό», λέει η κ. Κανελλακοπούλου.
Στην ερώτηση «Τα αντιβιοτικά θεραπεύουν το κρυολόγημα, τη γρίπη κ.λπ.;» το 38% απάντησε λανθασμένα «ναι». Στην ερώτηση «Τα αντιβιοτικά ρίχνουν τον πυρετό;» το 35% απάντησε επίσης λανθαμένα θετικά. Και στην ερώτηση «Τα αντιβιοτικά σκοτώνουν τους ιούς;» το 64% απάντησε λάθος «ναι». «Από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης συμπεράναμε ότι το ελληνικό κοινό βρίσκεται σε σύγχυση σχετικά με τη χρήση των αντιβιοτικών», καταλήγει η καθηγήτρια.
Συμβουλές έξυπνης χρήσης
1. Μην παίρνετε ποτέ μόνοι σας αντιβιοτικά.

2.  Μην επιμένετε στον γιατρό να σας δώσει αντιβιοτικά που δεν χρειάζονται.

3. Μη ζητάτε από τον φαρμακοποιό να σας συστήσει αντιβιοτικό (απαγορεύεται από τον νόμο να το κάνει).

4. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα (π.χ. πολύ υψηλός πυρετός ή έκκριση πύου από το αυτί), εάν επιμένουν πάνω από μία εβδομάδα (εκείνος θα κρίνει εάν υπάρχει επιμόλυνση με μικρόβια ή πρόκειται για αλλεργία) ή εάν πρόκειται για βρέφος ή ηλικιωμένο.

5. Μην παίρνετε αντιβιοτικά στις ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις (κοινό κρυολόγημα, συνάχι, βήχας, πονόλαιμος, γρίπη κ.ά.), γιατί αυτά δεν καταπολεμούν τους ιούς. Ανακουφίστε τα συμπτώματα με απλά μέσα, όπως ήπια αντιπυρετικά, παυσίπονα και αποσυμφορητικά, ανάπαυση, πολλά υγρά, διακοπή του καπνίσματος, ύγρανση της ατμόσφαιρας κ.ά.

6. Να προτιμάτε τα αντιβιοτικά στενού – και όχι ευρέως – φάσματος όταν η λοίμωξη το επιτρέπει (έτσι δεν γίνονται και άλλα βακτήρια ανθεκτικά).

7. Να μη μειώνετε τη διάρκεια της θεραπείας με αντιβιοτικά ή τις δόσεις τους, ούτε να αλλάζετε τη συνιστώμενη από τον γιατρό συχνότητα λήψης τους.

Εσπερίδα για την Οδική Ασφάλεια - Χανιά, Σάββατο 9 Απριλίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), σε συνεργασία με την Μοτοσυκλετιστική Ένωση Καταναλωτών (ΜΟΤ.Ε.Κ.) και τον Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΠΡΟ.Τ.Α.) οργανώνουν Εσπερίδα στα Χανιά στις 9/4/2011, ημέρα Σάββατο, και ώρα 7 μ.μ. στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, με θέμα :
"H Μοτοσυκλέτα, ως Μέσο Μεταφοράς στην Υπηρεσία του Καταναλωτή. Προστασία και Συμπεριφορά στο Δρόμο"

Οι Οργανωτές

Για την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ - Η Πρόεδρος - Ιωάννα Μελάκη

Για την ΜΟΤ.Ε.Κ. - Η Πρόεδρος - Κατερίνα Ριζοπούλου

Για τον ΠΡΟ.Τ.Α. - Ο Πρόεδρος - Γεώργιος Αρχοντάκης

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΕΣΠΕΡΙΔΑ στα ΧΑΝΙΑ : Εκστρατεία ενάντια στα τροχαία

Στις 9 Απριλίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 7μμ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων,θα πραγματοποιηθεί " ΕΣΠΕΡΙΔΑ" σε συνεργασία  Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ΜΟΤ .Ε .Κ  , ΠΡΟ.Τ.Α
Με θέμα:
“H μοτοσυκλέτα, ως μέσο μεταφοράς στην υπηρεσία του καταναλωτή. Προστασία και συμπεριφορά".

H Είσοδος Ελεύθερη για το κοινό.

Πως θα ρυθμίσετε τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία με την νέα ρύθμιση

IMAGEΣύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση:
Την αναστολή, μέχρι τις 31/12/2012, της λήψης αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών που είτε έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις χρεών είτε δεν είχαν ενταχθεί σε καμία προηγούμενη ρύθμιση, εφόσον καταβάλλουν κανονικά από την 1/1/2011 τις τρέχουσες εισφορές και ένα επιπλέον ποσό έναντι των παλαιών οφειλών που θα αντιστοιχεί στο 20% της τρέχουσας εισφοράς.
Την κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι τις 31/12/2010 (μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις) και την καταβολή της τρέχουσας εισφοράς + επιπλέον 20% της εισφοράς, έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Την υπαγωγή από την 1/1/2013 σε νέα ρύθμιση ( η ηγεσία του υπουργείου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιμήκυνσης της ρύθμισης) για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής.
Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε 36 µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 200 ευρώ.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόµενη δόση έως και για τέσσερις µήνες, µπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των δόσεων από τον επόµενο µήνα. Το 36µηνο παρατείνεται για τόσους µήνες όσοι είναι οι µήνες της µη καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθµισης.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών.
Στους οφειλέτες που υπάγονται στη νέα αυτή (πάγια) ρύθµιση και τηρούν τους όρους της χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας έξι μηνών .

Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

ΙΝΚΑ: Χωρίς τις Ενώσεις Καταναλωτών δεν θα λειτουργούσε ο Νόμος Κατσέλη

Συντάκτης / NextDeal
Τρίτη, 22
Την αντίδρασή του προς τα αρνητικά σχόλια κατά Ενώσεων Καταναλωτών της πρωινής εκπομπής του κου Παπαδάκη 21.03.2011 εκφράζει το ΙΝΚΑ με ανακοίνωσή του λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Ευγνωμοσύνη μας χρωστάει ο κος Σπυράκος κύριε Παπαδάκη, γιατί χωρίς τις Ενώσεις Καταναλωτών (και όχι καταναλωτικές ενώσεις ούτε συνεταιρισμοί του κου Αλεξάκη), δεν θα λειτουργούσε ο Νόμος Κατσέλη». Ακολούθως παρατίθεται η υπόλοιπη ανακοίνωση.


"Εάν δεν υπήρχαν οι Ενώσεις Καταναλωτών, ο δανειολήπτης θα ήταν υποχρεωμένος να ζητήσει δικηγορική συνδρομή με δαπάνη από 500 – 2000 € για το πρώτο ακριβώς στάδιο της συμπλήρωσης και της υποβολής της πολυσύνθετης Αίτησης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.
Αν δεν γνωρίσεις το χάος που βρίσκονται οι δανειοδοτηθέντες, με 50, 100, 200, 300., 400.000 €,  εγγράμματοι και αγράμματοι, στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, νοσοκόμες, ταξιτζήδες, κηπουροί, αλλοδαποί, ανάπηροι τυφλοί η με καροτσάκι, άνθρωποι μόνοι, χωρισμένοι και χωρισμένες, μικρομαγαζάτορες που έβαζαν τα καταναλωτικά και τις κάρτες τους για να διατηρήσουν το μαγαζί τους μέχρι που φράκαραν και κόλλησαν καταναλωτικά και κάρτες, άνθρωποι που σου λένε ‘’ δεν έχω μια ελιά να κρεμαστώ’’, ‘’δεν έχω στο ψυγείο μου παρά μόνο νερό ούτε γάλα για το παιδί μου’’, ‘’σας παρακαλώ πάρτε με εσείς τηλέφωνο στο κινητό γιατί το σταθερό είναι κομμένο και δεν έχω μονάδες’’, ‘‘σας παρακαλώ δεν έχω να πληρώσω την εγγραφή – συνδρομή όταν θα έχω θα σας πληρώσω’’ (στην περίπτωση αυτή βάζουμε από την τσέπη μας συμβολική 2 € γιατί απαιτείται να είναι μέλος).

Δεχόμαστε λοιπόν από τον κο Σπυράκο ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες γιατί από αυτά και με αυτά, προσπαθούμε να μπαλώσουμε αυτό τον άθλιο και ανυπάκουο από τις τράπεζες νόμο.

Ένα νόμο, με τον οποίο εισήγαγε την ακύρωση του ισχύοντος δικαιακού στάτους της αναγωγής του εγγυητή, απλά για να τα πληρώσει αυτός και να μπει ελεύθερος ο δανειολήπτης μετά στον οικονομικό κύκλο, απλά επειδή ισχύει στο Γερμανικό ανάλογο δίκαιο.
Αυτά τα Γερμανικά εμφυτεύματα, με μια προσφυγή μας θα πέσουν, αλλά είπαμε να μην χτυπήσουμε εμείς πρώτοι τον νόμο που οι τράπεζες κουρέλιασαν αμέσως με την έναρξη του.

Κρίνονται και οι δημοσιογράφοι για την κυβερνητική μονομέρειά τους.
Άσχετο με το τα φάγανε και όχι τα φάγαμε μαζί.
Το ΙΝΚΑ δεν έκατσε ποτέ στο ίδιο τραπέζι.
Κρίνεται η κυβέρνηση από το ποιόν επιδοτεί.
Την διατήρηση της καφέ Ακρίδας η για τις νομικές σπουδές στη χώρα του ταμ – ταμ.
Ασφαλώς, κάποιος που βουλιάζει στην κυλιόμενη άμμο, θέλει να κρατηθεί και δεν αφήνει τραβώντας να πάρει μαζί του από το χέρι που κρατιέται και αυτόν που προσπαθεί να τον σώσει".

Χωρίς κράνος το 25% των δικυκλιστών στην Ελλάδα


 

Καταναλωτές Κρήτης :" Οι Τράπεζες , μας απαντούν με γρίφους , για εξώδικη ρύθμιση των οφειλών μας"


   Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων, οφείλει να καταγγείλει δημόσια την συμπεριφορά ορισμένων  Τραπεζών  όσο αφορά " την  εξώδικη ρύθμιση των  οφειλών "  βάσει του Ν.3869/2010  , διότι οι αντιπροτάσεις τους, ενέχουν "γρίφους"  και "  παραπλάνηση "  για τους καταναλωτές-δανειολήπτες.Η αλήθεια είναι ότι ,λαμβάνοντας οι καταναλωτές τις αντιπροτάσεις των Τραπεζών στα δικά τους αιτήματα, προσωρινά νοιώθουν" ικανοποιημένοι" , καθώς τους προτείνεται εξάμηνος χρόνος "χάριτος", χωρίς καμία απαίτηση και ο πρώτος χρόνος να δίνουν μονοψήφιο αριθμό  για δόση.Αλλά οι καταναλωτές από την χαρά τους ,δεν διαβάζουν την δεύτερη σελίδα του εγγράφου ,που εκεί αναφέρεται το ποσό που οφείλουν να δώσουν , απεικονίζοντας μάλιστα και ένα σχετικό παράδειγμα βεβαιώνοντας τους  ότι, το μονοψήφιο ποσό της δόσης, αναφέρεται ανά "1000 Ευρώ"  ,επομένως το μονοψήφιο νούμερο γίνεται διψήφιο,τριψήφιο και σε πολλές ακόμα φορές ξεπερνά την μηνιαία  δόση του χρέου,ς που μέχρι χθες εξυπηρετούσε ο δανειζόμενος καταναλωτής και όταν ενημερωθεί ο καταναλωτής η "χαρά ¨του εξαφανίζεται , θυμώνει περισσότερο.
  Επιπροσθέτως δε, ενημερώνουμε ότι, στο έγγραφο αυτό δεν γίνεται καμία αναφορά στο  επιτόκιο που  θα επιβαρυνθεί το χρέος του δανειολήπτη-καταναλωτή.Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ,δεχόμενη πολλά τέτοια έγγραφα, από τους καταναλωτές-δανειολήπτες μέλη της, οι οποίοι σπεύδουν στα γραφεία της να ζητήσουν την βοήθεια της και την  ενημέρωσή τους, νοιώθει ότι οι Τράπεζες  απαντούν με "γρίφους" πράγμα που παίζουν με τον συναισθηματισμό και την προσωπική ισορροπία του κάθε δανειολήπτη -καταναναλωτή πρακτική που  αντιτίθεται στους κανόνες της ηθικής και της σωστής ενημέρωσης γιαυτό και την καταγγέλλει,
Τέλος  η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, καλεί τους καταναλωτές- δανειολήπτες μέλη της , να μην προβαίνουν σε καμία  υπογραφή Σύμβασης με τους πιστωτές τους, όσο και αν  οι "όροι" της σύμβασης  εν πρώτης όψεως  φαίνονται συμφαίροντες και εξυπηρετήσιμοι της δυνατότητας τους, θα πρέπει για οποιανδήποτε αντιπρόταση των Πιστωτών, να ενημερώνεται το Οικονομοτεχνικό Τμήμα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ  προσωπικώς.
                              
                                                                             Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων


                                                                                                            Ιωάννα Μελάκη
                                                                                                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               

Ανοιξιάτικες αλλεργίες


Μέγεθος γραμματοσειράς
  μεγένθυση γραμματοσειράς
Συντάκτης / NextDeal
Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011 08:53

Όταν μιλάμε για «ανοιξιάτικες αλλεργίες» εννοούμε τα συμπτώματα που σχετίζονται με την ανοιξιάτικη ανθοφορία και αφορούν κυρίως το αναπνευστικό σύστημα, τον βλεννογόνο της μύτης , του οφθαλμικού επιπεφυκότα και τον πνεύμονα, αλλά και το δέρμα, προκαλώντας κνίδωση. Η ένταση των συμπτωμάτων είναι καταρρακτώδης γι’ αυτό και στην παγκόσμια ορολογία η εποχιακή αλλεργία έχει χαρακτηριστεί με όρους όπως «allergic march» - αλλεργική παρέλαση!

Με βάση το όργανο που προσβάλλεται μιλάμε για αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα, άσθμα, κνίδωση. Η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται αυτές οι κλινικές οντότητες αυξάνεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, όπως έχει προκύψει από εκτεταμένες κλινικές μελέτες. Για παράδειγμα η αλλεργική ρινίτιδα εκτιμάται ότι επηρεάζει το 23% -30% του πληθυσμού στην Ευρώπη. Μπορεί η αλλεργική ρινίτιδα να μην είναι απειλητική για τη ζωή, επηρεάζει ωστόσο την ποιότητα ζωής, προκαλώντας κακή ποιότητα ύπνου και κακή απόδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Τα ενοχλητικά συμπτώματα περιλαμβάνουν ρινική καταρροή, ρινική απόφραξη-συμφόρηση, φταρνίσματα, ρινικό κνησμό. Συχνά συνοδεύονται με επιπεφυκίτιδα, ερυθρότητα των επιπεφυκότων, δακρύρροια και αίσθημα κνησμού στην υπερώα και στα ωτικά πτερύγια. Αν η αντιμετώπιση δεν είναι επαρκής μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές όπως παραρρινοκολπίτιδα, μέση ωτίτιδα, άπνοιες, αναπνευστικές λοιμώξεις καθώς και επιδείνωση άσθματος. Η αντιμετώπιση περιλλαμβάνει ενδορρινικά κορτικοειδή, αντιισταμινικά από το στόμα και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις ανοσοθεραπεία σε χρόνια βάση που στοχεύει στα υπεύθυνα αλλεργιογόνα με ενέσιμα ή υπογλώσσια σκευάσματα.  

Το άσθμα είναι μια δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή οντότητα που επίσης εμφανίζει αύξηση τα τελευταία χρόνια. Σαν εκδήλωση αλλεργίας στις γύρεις της άνοιξης, έχει άμεση σχέση με την ανθοφορία. Σημαντική για την αντιμετώπιση του αλλεργικού άσθματος εκτός από την αγωγή με βρογχοδιασταλτικά και εισπνεόμενα, είναι η εκπαίδευση του ασθενούς και του περιβάλλοντός του.
Τα αλλεργικά εξανθήματα που παρατηρούνται μετά από επαφή του δέρματος με διάφορες γύρεις (γρασίδια, πεύκα) είναι συνήθη και ακίνδυνα. Η αποφυγή του αλλεργιογόνου και η αντιισταμινική αγωγή συνιστούν τη συνήθη αντιμετώπιση.
Εξαιρετικά σημαντική είναι η αναγνώριση των συμπτωμάτων, η συσχέτιση με την εποχή και η καταφυγή στον ειδικό για τη σωστή προσέγγιση και διάγνωση.

* Μαρία Κουλούρη, Παιδίατρος - Αλλεργιολογικό ιατρείο Ευρωκλινική Παίδων

**Τα θέματα για το παιδί είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τη

Η χήρα του κρητικού επιχειρηματία καταγγέλει 8 για τοκογλυφία!

Πριν απαγχονιστεί ο Ι.Κακούτης είχε κάνει κι άλλη απόπειρα αυτοκτονίας, που δεν γνώριζε η χήρα. Το έμαθε από το βασικό μηνυόμενο όταν τον βρήκε νεκρό, που του είπε ‘την άλλη φορά να βάλει πιο χονδρό σχοινί για να μην σπάσει’!
Η χήρα του κρητικού επιχειρηματία καταγγέλει 8 για τοκογλυφία!

Ενημερώθηκε: 29.03.2011 // 08:21


‘Τοκογλύφοι έφαγαν τον άντρα μου’! Δύο χρόνια μετά την αυτοκτονία του κρητικού επιχειρηματία πώλησης ιατρικών ειδών, Γιάννη Κακούτη, η χήρα του 55χρονου αυτόχειρα προβαίνει σε αποκαλύψεις και αναζητά την αλήθεια για την τραγική κατάληξη της υπόθεσης. Η ίδια κατέθεσε πολυσέλιδη μήνυση στην Εισαγγελία Ηρακλείου με την οποία καταγγέλλει ότι ο αδικοχαμένος σύζυγος της είχε πέσει θύμα στυγνής εκμετάλλευσης από οργανωμένο κύκλωμα τοκογλυφίας που τον οδήγησε να θέσει τέρμα στη ζωή του.
Η μήνυση στρέφεται κατά οχτώ Ηρακλειωτών (γιατρών, επιχειρηματιών και τραπεζικών), οι οποίοι φέρονται-όπως υποστηρίζεται-την τελευταία τριετία να διακινούσαν επιταγές εκατομμυρίων ευρώ αν και δεν είχαν καμία εμπορική συναλλαγή με τον αυτόχειρα.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα ‘Πατρίδα’ και η Ευ.Καρεκλάκη τα ποσά που αναφέρονται στη μήνυση με βάση τις επιταγές που είχαν εκδοθεί από τον αυτόχειρα και τους μηνυόμενους αντίστοιχα είναι …αστρονομικά και προκαλούν πληθώρα ερωτηματικών τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθούν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.
Σύμφωνα με τη μήνυση πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση φέρεται να αποτελεί γιατρός, τον οποίο η χήρα στοχοποιεί ως «εγκέφαλο». Πρόκειται για τον άνθρωπο στον οποίο ο Κακούτης είχε εκμυστηρευτεί την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει και είναι εκείνος με τον οποίο ο αυτόχειρας ξεκίνησε να έχει οικονομικές συναλλαγές από τα μέσα του 2007. Μεταξύ τους φέρεται να γίνεται διακίνηση μεγάλου αριθμού επιταγών που αντιστοιχούν σε τεράστια χρηματικά ποσά.
Κρίσιμο είναι,όπως καταγγέλλει η χήρα είναι η μεγάλη διαφορά που προκύπτει στα ποσά των επιταγών που εισέπραττε και εξέδιδε αντίστοιχα ο Κακούτης. Ενώ ο αυτόχειρας είχε δανειστεί από τους καταγγελλόμενους ποσό 1.732.406 ευρώ στο πλαίσιο «φιλικής εξυπηρέτησης»-όπως υποστηρίζουν- φέρεται να κλήθηκε να τους επιστρέψει ποσό 3.006.256 ευρώ, δηλαδή 1.273.850 ευρώ περισσότερα. Οι επίμαχες οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του αυτόχειρα και των μηνυόμενων προκύπτουν με βάση τις επιταγές που βρέθηκαν είτε σε αλληλόχρεους λογαριασμούς του Κακούτη, είτε στο γραφείο του, είτε ακόμα και στα ρούχα του. Οι επιταγές αυτές ωστόσο φέρονται να αποτελούν μέρος του συνολικού αριθμού που είχαν διακινηθεί μεταξύ των δύο πλευρών τα τελευταία χρόνια.
Η Πόπη Κακούτη, σύζυγος του αυτόχειρα, ζητά με βάση τα στοιχεία που έχει πλέον προσκομίσει στη Δικαιοσύνη, να ανοίξει ο δρόμος της εισαγγελικής έρευνας και να ριχτεί άπλετος φως στην υπόθεση. Ζητά να δοθεί άμεσα εντολή για το «άνοιγμα» των τραπεζικών λογαριασμών, να γίνει «ξεσκόνισμα» όλων των επιταγών που είχαν εκδοθεί από τις εμπλεκόμενες πλευρές, να επιληφθεί με ταχύτατες διαδικασίες η Υπηρεσία Ειδικού Ελέγχου (πρώην ΣΔΟΕ) αλλά και η Επιθεώρηση της Ένωσης Τραπεζών καθώς, όπως καταγγέλλεται, προκύπτουν σοβαρές ευθύνες σε βάρος τραπεζικών υπαλλήλων. Καταγγέλλεται ότι τα περισσότερα καρνέ των εμπλεκόμενων προσώπων εκδόθηκαν από συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα.
Όπως τονίζει, η ενεργοποίηση των προαναφερόμενων υπηρεσιών είναι μονόδρομος προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δοθεί τεκμηριωμένη απάντηση σε κρίσιμα ερωτήματα όπως «πού πήγαν τα λεφτά;», εάν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των επιταγών που εκδόθηκαν και εισπράχθηκαν αλλά και υπό ποιες διαδικασίες και συνθήκες δεκάδες μπλοκ λευκών επιταγών άλλαζαν χέρια με μεγάλη ευκολία. Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ηρακλείου, Νίκος Μαρκάκης, είχε δώσει εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Η χήρα μάλιστα έδωσε σχετική κατάθεση στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου ένα μήνα μετά το τραγικό συμβάν.
Στη μήνυση που αριθμεί 140 σελίδες περιγράφεται καρέ-καρέ το σκηνικό της αυτοκτονίας του 55χρονου ενώ γίνεται λεπτομερής αναφορά των όσων αποκαλύφθηκαν στη χήρα το πρώτο βράδυ της τραγωδίας αλλά και τα όσα επακολούθησαν με κάποιους από τους μηνυόμενους να την απειλούν με κατασχέσεις πριν καν συμπληρωθούν 40 ημέρες από το θάνατο του συζύγου της. Λίγες ημέρες μετά την υποβολή της μήνυσης στην Εισαγγελία Ηρακλείου, η χήρα του Γιάννη Κακούτη, μητέρα ενός ανήλικου αγοριού λέει ότι ειναι αποφασισμένη να φθάσει μέχρι τέλους.
«Μετά από δύο χρόνια είμαι πλέον σε θέση να αποδείξω ότι ο Γιάννης είχε πέσει θύμα εκμετάλλευσης από οργανωμένο κύκλωμα τοκογλυφίας, το οποίο τον οδήγησε στην απόγνωση και την αυτοκτονία και εξ αιτίας του οποίου κινδυνεύουμε να μείνουμε κυριολεκτικά στο δρόμο το παιδί μου και εγώ. Στο κύκλωμα αυτό ανήκουν δυστυχώς και φίλοι και γνωστοί του συζύγου μου, «επιφανείς» πολίτες του Ηρακλείου, τους οποίους έβαζα στο σπίτι μου, μη γνωρίζοντας ότι αυτοί τελικά θα αποτελούσαν τους ηθικούς αυτουργούς της αυτοκτονίας του συζύγου μου και της μετέπειτα καταστροφής της ζωής μας.
Στο κύκλωμα αυτό εμπλέκονται-καταγγέλλει-και τραπεζικά στελέχη και υπάλληλοι τραπεζών, με την ανοχή, αν όχι με την σύμπραξη και την καθοδήγηση των οποίων, το τοκογλυφικό αυτό κύκλωμα δρούσε επί χρόνια ανενόχλητο.
Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τα όσα συνέβαιναν και ότι άρχισε να μαθαίνει πράγματα το βράδυ της αυτοκτονίας όταν φίλοι και γνωστοί που είχαν πάει στο σπίτι για να την συλλυπηθούν, της αποκάλυψαν ότι ο Γ. Κακούτης είχε ζητήσει μετρητά και επιταγές ως δάνειο απ’ όλους επειδή αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της υπερβολικής καθυστέρησης των πληρωμών από τα Νοσοκομεία και τις Κλινικές με τις οποίες συνεργαζόταν.
ΠΗΓΗ ΠΑΤΡΙΣ- Ευ.Καρεκλάκη

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Ποια είναι τα φάρμακα που δε θα καλύπτονται από τα Ταμεία


Γνωστά παυσίπονα όπως το salospir 500, η ασπιρίνη (extra 650+65), το kalmol extra, το φάρμακο που χορηγείται για την αντιμετώπιση των ιλίγγων vomex, τα γνωστά αντιισταμινικά phenergan και clarityne, το buscopan για τις γαστρεντερικές παθήσεις, το fucidin-h για τις φλεγμονές του δέρματος και τα βλεννολυτικά – αντιβηχικά σιρόπια bisolvon, mucosolvan, mucothiol και sinecod δε θα καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και σκευάσματα για τη διακοπή του καπνίσματος, τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει αγώνα για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Από την «αρνητική λίστα φαρμάκων» εκτιμάται ότι θα εξοικονομούνται 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αρρυθμίες: πότε πρέπει να μας ανησυχήσουν;

Πότε ένα "φτερούγισμα" στην καρδιά είναι ασήμαντο και πότε πρέπει να μας ανησυχήσει; Διαβάστε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αρρυθμίες και αντιμετωπίστε τις δραστικά.

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011
Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο ένας άνθρωπος να νιώθει ένα ‘φτερούγισμα’ στην καρδιά του ή ότι ‘χάνει’ έναν παλμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα αυτά είναι αθώα, τουλάχιστον στους νεότερους. Ενίοτε όμως συνοδεύονται από ξαφνική δύσπνοια ή ζάλη και προκαλούν ανησυχία. Τότε χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης γιατί δεν είναι όλες οι ταχυκαρδίες ίδιες.
Η ταχυκαρδία είναι ένας γενικός όρος που αφορά όλες τις περιπτώσεις όπου οι καρδιακοί παλμοί υπερβαίνουν τους 100 ανά λεπτό. Φυσιολογικά οι καρδιακοί παλμοί ενός ανθρώπου σε κατάσταση ηρεμίας κυμαίνονται μεταξύ 60 και 100 το λεπτό, με τους επαγγελματίες αθλητές να έχουν χαμηλότερες τιμές και τα βρέφη υψηλότερες.
Κάθε καρδιά λειτουργεί με τους δικούς της σταθερούς ρυθμούς χάρη σε ένα αξιόλογο ηλεκτρικό σύστημα, βάσει του οποίου το αρχικό ηλεκτρικό ερέθισμα παράγεται από το φλεβόκομβο και άγεται αρχικά στους κόλπους και στη συνέχεια περνά στις κοιλίες διαμέσου μιας ενδιάμεσης ‘γέφυρας’ (κολποκοιλιακός κόμβος).
Αυτή η αλληλουχία παραγωγής και μετάδοσης του ηλεκτρικού ερεθίσματος επαναλαμβάνεται περίπου 100.000 φορές την ημέρα και έχει ως αποτέλεσμα ισάριθμες συστολές της καρδιάς κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η απόδοσή της ως αντλία να είναι βέλτιστη.
Πότε μια ταχυκαρδία είναι αρρυθμία;
Ο καρδιακός ρυθμός βεβαίως δεν είναι σταθερός αλλά προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού. Έτσι, αν τρέξουμε, αν κάτι μας τρομάξει ή αν έχουμε πυρετό είναι εύλογο να εμφανιστεί ταχυκαρδία (φλεβοκομβική ταχυκαρδία) η οποία είναι απολύτως φυσιολογική.
Μια ταχυκαρδία χαρακτηρίζεται ως αρρυθμία η οποία χρήζει διερεύνησης όταν εμφανίζεται αδικαιολόγητα ενώ κάποιος/α είναι σε κατάσταση ηρεμίας. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να πρόκειται για σχετικά καλοήθεις καταστάσεις που δεν απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση αλλά η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής είναι απαραίτητη καθότι ορισμένες αρρυθμίες είναι δυνητικά θανατηφόρες.
Γενικά, οι ταχυκαρδίες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την προέλευση του αρρυθμιογόνου ερεθίσματος.
Οι υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες ξεκινούν από τους κόλπους της καρδιάς με χαρακτηριστικούς εκπροσώπους την παροξυσμική κολπική ταχυκαρδία, τον κολπικό πτερυγισμό, την πολυεστιακή κολπική ταχυκαρδία, την κολπική μαρμαρυγή και το σύνδρομο Wolf-Parkinson-White.
Η πλειονότητά τους δεν απειλεί τη ζωή του πάσχοντα και δεν προκαλούν μόνιμες καρδιακές βλάβες. Ορισμένες όμως μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλοκές όπως καρδιακή ανεπάρκεια αν παραμεληθούν. Η δε κολπική μαρμαρυγή που συχνά χρονίζει αποτελεί αρκετά συχνό αίτιο εγκεφαλικού επεισοδίου.
Οι κοιλιακές ταχυκαρδίες ξεκινούν από τις κοιλίες και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης καθότι είναι δυνατόν να εξελιχθούν σε κοιλιακή μαρμαρυγή και να οδηγήσουν στο θάνατο. Απαντώνται συχνά ως επιπλοκή ενός εμφράγματος.
Πού οφείλονται;
Η παθολογική ταχυκαρδία οφείλεται κατά κανόνα σε διαταραχή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς η οποία μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυξημένη.
Στην πιο απλή και αθώα περίπτωση η ταχυκαρδία είναι αποτέλεσμα της λήψης διαφόρων διεγερτικών ουσιών όπως είναι η καφεΐνη και άλλες συγγενείς ουσίες που απαντώνται στον καφέ, το τσάι και τις σοκολάτες. Ορισμένοι οργανισμοί είναι πιο ευάλωτοι στην επίδρασή τους. Αντίστοιχες συνέπειες μπορεί να έχει το αλκοόλ και το κάπνισμα.
Πολλές χημικές ουσίες του περιβάλλοντος έχουν επίσης παρόμοια δράση στη καρδιά. Πρόκειται συνήθως για πτητικές ουσίες που εισπνέονται όπως διάφοροι διαλύτες που περιέχονται σε χρώματα, κόλλες, βερνίκια, προωθητικά αέρια, βενζίνη κλπ. Μεγαλύτερο κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι που έρχονται σε διαρκή επαφή με αυτά τα προϊόντα ενώ δεν είναι αμελητέα η εισπνοή τους με σκοπό την πρόκληση ευφορίας από εξαρτημένα άτομα.
Εξάλλου, ταχυκαρδία προκαλούν πολλά ναρκωτικά με προεξάρχοντα την κοκαΐνη και τις αμφεταμίνες. Ορισμένοι θάνατοι μάλιστα αποδίδονται και στην αρρυθμιογόνο δράση τους.
Πέρα όμως από τα ναρκωτικά, η πρόκληση αρρυθμιών είναι δυνητική παρενέργεια διαφόρων φαρμάκων.
Ευνόητο είναι ότι πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις μπορούν να εμφανίσουν ταχυκαρδία, όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες και υπέρταση.
Συχνά το πρόβλημα οφείλεται στην ύπαρξη εκ γενετής διαφόρων ‘βραχυκυκλωμάτων’ στο ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς όπως πχ συμβαίνει στο σχετικά συχνό σύνδρομο Wolf-Parkinson-White.
Aλλες οργανικές παθήσεις που ενοχοποιούνται είναι ο υπερθυρεοειδισμός, η αναιμία, διάφορες ηλεκτρολυτικές διαταραχές κ.ά.
Έχω ταχυκαρδία;
Η ταχυκαρδία έχει ως αποτέλεσμα η καρδιά να συστέλλεται τόσο γρήγορα, ώστε να μην προλαβαίνουν οι καρδιακές κοιλότητες να γεμίζουν αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην προωθούνται επαρκείς ποσότητες αίματος στην περιφέρεια και να εμφανίζονται τα ακόλουθα συμπτώματα:
-Αίσθημα απώλειας ενός σφυγμού
-Αίσθημα παλμών
-Δύσπνοια
-Αίσθημα ζάλης
-Απώλεια αισθήσεων
-Θωρακικό άλγος
-Θάνατος
Ο ιατρός θα υποψιαστεί το πρόβλημα με βάση τα συμπτώματα που θα του περιγράψει ο ασθενής. Οι ανωμαλίες στην ηλεκτρική λειτουργία της καρδιάς θα αποτυπωθούν στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Σε περίπτωση όμως που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και εξακολουθούν να υπάρχουν υπόνοιες, μπορεί να εφαρμοστεί φορητό σύστημα καταγραφής ΗΚΓ επί 24ώρου βάσης (Holter). Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς που πραγματοποιείται σε ορισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια.
Αφού λοιπόν διαπιστωθεί η ταχυκαρδία, μένει να αποκαλυφτούν τα αίτια της. Προς αυτή τη κατεύθυνση και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να ζητηθούν διάφορες αιματολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις, τεστ κοπώσεως, υπερηχογράφημα και στεφανιογραφία.
Θεραπεία
Κάθε αρρυθμία αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Σε πολλές περιπτώσεις υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας ο καρδιακός ρυθμός μειώνεται επιτυχώς με τον χειρισμό Valsava: προσπαθούμε να εκπνεύσουμε χωρίς όμως να βγαίνει αέρας από το στόμα ή τη μύτη ώστε να αυξηθεί η ενδοκοιλιακή πίεση και να λειτουργήσει ένα αντανακλαστικό του νευρικού συστήματος.
Πολύ αποτελεσματική είναι η απινίδωση (ηλεκτροσόκ) που χρησιμοποιείται κυρίως στην κολπική μαρμαρυγή ενώ υπάρχουν διάφορα φάρμακα για τη θεραπεία και την πρόληψη υποτροπών.
Η κοιλιακή ταχυκαρδία, όπως προαναφέρθηκε απαιτεί άμεση αντιμετώπιση με απινίδωση και ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων. Και εδώ μπορούν να χορηγηθούν φάρμακα για την πρόληψη ενός επόμενου επεισοδίου αλλά συχνά απαιτείται και η τοποθέτηση βηματοδότη-απινιδωτή που μπορεί να ανιχνεύσει μια απειλητική κοιλιακή ταχυκαρδία και αυτομάτως να κάνει απινίδωση.
Τέλος, μια νεότερη τεχνική συνίσταται στον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο της καρδιάς ώστε να εντοπιστεί το υπεύθυνο κέντρο που προκαλεί την αρρυθμία και στη συνέχεια να καταστραφεί με τη βοήθεια ραδιοκυμάτων για να επανακτήσει η καρδιά τους φυσιολογικούς ρυθμούς της.
Σε συνεργασία με το www.iator.gr .
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011


Κώστας Πουπάκης: Στηρίζει τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα όρασης για αυτόνομη ζωή


Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Πουπάκη, ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου, στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, η προώθηση της Γραπτής Δήλωσης με αριθμό 14/2011, η οποία έχει ως σκοπό την καθιέρωση ενός εθελοντικού συστήματος ετικετοθεσίας στη συσκευασία των βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille.

"Υπολογίζεται σήμερα ότι στην Ευρώπη ζουν γύρω στα 30 εκατομμύρια τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης, πολλά από τα οποία είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 27 κράτη μέλη με την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έχουν αναλάβει τη δέσμευση να παρέχουν ίση μεταχείριση, ίσα δικαιώματα και ίδιες δυνατότητες επιλογών στα άτομα με αναπηρία διασφαλίζοντάς τους πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η αγορά προϊόντων είναι μια καθημερινή δραστηριότητα, η οποία παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις για αυτά τα άτομα. Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε μια ετικέτα, θα πρέπει να στηριχθείτε σε άλλους για να μάθετε τι είναι μέσα στη συσκευασία! Είναι πλέον καιρός να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε σε αυτά τα άτομα ίση πρόσβαση στην πληροφόρηση και το δικαίωμα για αυτόνομη ζωή", δήλωσε ο ευρωβουλευτής.

Ο Κ. Πουπάκης με τη συνεργασία τεσσάρων άλλων ευρωβουλευτών από διάφορες πολιτικές ομάδες: Ádám Kósa (Ουγγαρία), Eva Lichtenberger (Αυστρία), Richard Howitt (Ηνωμένο Βασίλειο) και Cecilia Wikström (Σουηδία) που συνυπογράφουν την εν λόγω διακομματική πρωτοβουλία, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους φορείς όσον αφορά το κόστος, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός εθελοντικού συστήματος σήμανσης στις συσκευασίες βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος του προϊόντος και την ημερομηνία λήξης, όπου αυτή απαιτείται, προκειμένου να διευκολύνονται οι καταναλωτές με προβλήματα όρασης. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν όλοι οι τυφλοί τη γραφή Braille, υποστηρίζουν ότι κατά την προτεινόμενη διαβούλευση θα πρέπει να εξετασθούν και εναλλακτικοί καινοτόμοι τρόποι που θα καθιστούσαν δυνατή την πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευασίας.

Με την έγκριση της Γραπτής Δήλωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποχρεούται η Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα όρασης και να δώσει κίνητρα στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με αυτό το θέμα.

                                                                       Για περισσότερες πληροφορίες:
Κωνσταντίνος  Πουπάκης                                                                                                                                                                                 Γραφείο Τύπου Κ.Ο. ΕΛΚ
Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου                                                                                                                                                     τηλ: +32 22 83 20 01
τηλ: +32 2 28 45 260  - φαξ: +32 2 28  49 260                                                                                                                                                e-mail: theodoros.georgitsopoulos@europarl.europa.eu

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Από E.Π.Κ.ΧΑΝ - ΜΟΤΕΚ - ΠΡΟ.Τ.Α " H μοτοσυκλέτα, ως μέσο μεταφοράς στην υπηρεσία του καταναλωτή. Προστασία και συμπεριφορά στο δρόμο"


AYTOKOLHTO MOTEK-COLOR.JPGΠΡΟ.ΤΑ.jpg                                                                    ΕΚΔΉΛΩΣΗ

Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), σε συνεργασία με την Μοτοσυκλετιστική Ένωση Καταναλωτών( ΜΟΤΕΚ) και τον Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων  ,(ΠΡΟ.Τ.Α.),  οργανώνουν εσπερίδα ,στα Χανιά στις 9/4/2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 7 μ .μ  στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων με θέμα:
"  H  μοτοσυκλέτα, ως μέσο μεταφοράς στην υπηρεσία του καταναλωτή. Προστασία και συμπεριφορά στο δρόμο"


                                                              Οι Οργανωτές

 Για την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ                                        Για την ΜΟΤΕΚ                 Για τον ΠΡΟ.Τ.Α
Η Πρόεδρος                                                     Η   Πρόεδρος                        Ο Πρόεδρος

 Ιωάννα Μελάκη                                              Κατερίνα Ριζοπούλου       Γεώργιος Αρχοντάκης

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ καταθεση στεφάνου για την 25η Μαρτιου

Ο Γ. Πεταλωτής στη Συνέλευση του Σωματείου Εποχικών Πυροσβεστών Αν. Μακεδονίας & Θράκης


Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιώργος Πεταλωτής την Κυριακή 27 Μαρτίου 2011, μετά από πρόσκληση, παραβρέθηκε στη 10η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εποχικών Πυροσβεστών Αν. Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομοτηνή.

Ο κ. Πεταλωτής, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες Διατάξεις» με το οποίο επιλύεται ένα μακροχρόνιο πρόβλημα των εποχικών πυροσβεστών. Το νομοσχέδιο εκτός των άλλων προβλέπει την σύσταση ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα με την ονομασία «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης»...

«Επιλέχθηκε η λύση του θεσμού των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης διότι έχουμε υποχρέωση να σταματήσουμε τις αβεβαιότητες και τις ανασφάλειες τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών που δέχονται τις υπηρεσίες τους. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Κυβέρνηση - και προσωπικά συναισθάνομαι την αγωνία- με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι στην εποχή του αυστηρού περιορισμού των προσλήψεων επιλέχθηκε αυτός ο δίκαιος τρόπος».

Στη συνέχεια, ο κ. Πεταλωτής, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι ήταν και προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού η τακτοποίηση του δημοσίου τομέα που ασχολείται με την πυροσβεστική υπηρεσία καθότι υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων και μορφών εργασίας. Αναφέρθηκε ακόμη στα μεγάλα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν επί δεκαετίες στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα επί Κυβέρνησης της Ν.Δ. όπου οι πελατειακές σχέσεις και οι αθρόες χωρίς κριτήρια προσλήψεις, τον διόγκωσαν και τον επιβάρυναν με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε σήμερα τη γνωστή κατάσταση. Ακόμη, ανέφερε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τις Ενώσεις των Περιφερειακών Οργάνων προκειμένου να ρυθμιστούν και οι λεπτομέρειες της προκήρυξης, που καλύπτει 4.000 εργαζόμενους, οι περισσότεροι από τους οποίους προσφέρουν ήδη τις υπηρεσίες τους εδώ και πολλά χρόνια και συνέχισε:

«Αφού καθοριστούν οι λεπτομέρειες θα έχουμε ένα Πυροσβεστικό Σώμα στην υπηρεσία του πολίτη, με πιο στέρεες βάσεις. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό γίνεται με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και όχι για να “τακτοποιήσουμε” πελατειακά κάποιους ανθρώπους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πρέπει να αποκτήσει την τάξη που όφειλε να έχει εδώ και πολλά χρόνια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά 4.000 εποχικοί πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων περίπου 370 στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης θα επωφεληθούν από τη νέα νομοθετική ρύθμιση.

27 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας


27 Μαρ 2011 @ 00:32  |

Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Πρώτη απόφαση για αποζημίωση από γυναικολόγοΠοσό περίπου 160.000 ευρώ επιδίκασε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου ως αποζημίωση σε 40χρονη από το Ηράκλειο, η οποία βρέθηκε μία …ανάσα από το θάνατο όταν υποβλήθηκε σε επέμβαση «ρουτίνας».

Η γυναίκα υπέστη βαρύτατο σηπτικό σοκ και επί 29 ημέρες νοσηλεύτηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με τους γιατρούς να δίνουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

Το ποσό της αποζημίωσης οφείλουν να καταβάλουν ο γυναικολόγος, ο οποίος έκανε την επέμβαση και η ιδιωτική κλινική στην οποία εργάζεται. Η πλευρά των εναγομένων άσκησε έφεση κατά της απόφασης και πλέον εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ¨Ε.Π.Κ.ΧΑΝ -ΜΟΤΕΚ


"H μοτοσυκλέτα, ως μέσο μεταφοράς στην υπηρεσία του καταναλωτή"


ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), σε συνεργασία με την Μοτοσυκλετική Ένωση Καταναλωτών( ΜΟΤΕΚ) οργανώνουν εσπερίδα στις 9/4/2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 7 μ .μ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων ,στα Χανιά
με θέμα:
"H μοτοσυκλέτα, ως μέσο μεταφοράς στην υπηρεσία του καταναλωτή"
...
Οι Οργανωτές

Για την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ                                                                       Για την ΜΟΤΕΚ
Η Πρόεδρος                                                                                            Η Πρόεδρος


 Ιωάννα Μελάκη                                                                              Κατερίνα Ριζοπούλου

«Μα εδά εγυρίσαν οι Καιροί, και μας επροσκυνάτε…»

«Μα εδά εγυρίσαν οι Καιροί, και μας επροσκυνάτε…»

Δημοσιεύθηκε :
- Αγώνας της Κρήτης, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
- Σελινιώτικα ΝΕΑ, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
 - ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Σάββατο 26 Μαρτίου 2011
- στο facebook: ΣΠΥΡΟΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

«Μα εδά εγυρίσαν οι Καιροί, και μας επροσκυνάτε…»

Κύριε Δ/ντά παρακαλώ δημοσιεύσατε την παρούσα μου επιστολή ευχαριστώντας προκαταβολικά για την φιλοξενία.
Κι όταν λέω «ευχαριστώ» το εννοώ και το πιστεύω για όλες τις τοπικές μας εφημερίδες από τον Αγώνα, τα Σελινιώτικα και τα Χανιώτικα, που όλες τους μου φιλοξενούν δημοσιεύοντας τα γραφόμενα μου.
Δεν γράφω για να το «παίξω» δημοσιογράφος, ειδήμων, και ειδικός, προσωπικότητα, παντογνώστης, ή για ψηφοθηρικούς λόγους ή γιατί θεωρώ τους αναγνώστες μου «νεοσύλεκτους». Δέχομαι και αποδέχομαι οποιουδήποτε την άποψη και την κριτική στα γραφόμενα μου. Και φυσικά, για τα θέματα που γράφω τα γραφόμενα μου προκύπτουν από την εμπειρία στην ζωή μου γιατί τα έχω ζήσει, τα ζώ και είναι προβλήματα που καίνε όχι μόνον εμένα μα και πολλές χιλιάδες κόσμο προπαντός στο επάγγελμα του Αγρότη και του Κτηνοτρόφου.
Δια της παρούσης μου όμως, αυτή την φορά, θα αναφερθώ στις παιδικές μου αναμνήσεις, για την Εθνική μας Εορτή, την Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 μιάς και θα την γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, και που οι αναμνήσεις μου αυτές προέρχονται απ΄όταν ήμουν ακόμα παιδί κατά το έτος 1954 ως μαθητής στο Γυμνάσιο Παλαιόχωρας.
Έπειτα της Γερμανικής Κατοχής, το 1946, βλέποντας τα Ανάκτορα πως η πλάστιγγα έγερνε προς τα Αριστερά, η Αυτού Μεγαλειότης η Βασίλισσα των Ελλήνων Φρειδερίκη, βγάζει ένα βασιλικό διάταγμα που έλεγε: «Ψεύτες, Κλέφτες, Κατσικοκλέφτες, Πρεζόνια, Νταβατζίδες, Φονιάδες, Απατεώνες, Αδελφοκτόνοι, όσοι από εσάς κατεβείτε από τα βουνά και καταταγείτε στην ΕΟΚ αφέοντες σας οι Αμαρτίες.
*(ΕΟΚ=Εθνική Οργάνωση Κρητών, παράταξη προσκείμενη σε αυτήν. Τους λέγανε Μάϊδες).
Ήταν πάρα πολλοί, λοιπόν, στην περιοχή μας φυγόδικοι και φυγόποινοι για τα παραπάνω ακριβώς παραπτώματα. Μα ένας, μακαρίτης πιά, «όσους χωριανούς δεν τσ΄ είχε ασκαγιάσει, τσ΄ είχε δείρει».
Φυγόποινος και φυγόδικος μεχρι χθές, σήμερα όμως ως οργανωμένο μέλος της ΕΟΚ, κατεβαίνει στην πιάτσα στην Παλαιόχωρα «Οπλαρχηγός πρώτης τάξης» αλλά και «Γαμπρός με δόσεις», με καινούρια υποδήματα, καπαρτινέ κυλότα, κουστουμαρισμένος, με τα φυσεκλίκια στο στήθος χιαστί, στη ζώνη πιστόλια, σφαίρες, χειροβομβίδες, οπλισμένος κοντολογίς σαν «αστακός».
Εκεί λοιπόν στο κέντρο της Παλαιόχωρας, είχε ο αείμνηστος και εξαίρετος θείος μου ο Βαρδουλογιώργης –καθότι η γιαγιά μου Βαρδουλιά- το καφενείο του που ακόμα υπάρχει, και είχε ζευγάρι όργανα με Κρητική Μουσική παραμονή 25 του Μάρτη, τότε που τα γλέντια γίνοταν τρικούβερτα!!
Δεν ήταν μόνο αυτό το καφενείο, ήταν κι άλλα πολλά και το καθένα με τα όργανα του!
Ο Μπάρμπας μου με είχε ανεβάσει σε αθέατο μέρος του καφενείου, γιατί μαθητής τότε σε κέντρο ή σε καφενείο σήμαινε αποβολή από όλα τα Γυμνάσια της Χώρας δια παντός!!
Στο καφενείο λοιπόν του μπάρμπα μου, βλέπω τον Ενοματάρχη της Παλαιόχωρας με την στολή του να καλεί τον γυναικόκοσμο για να τις χορέψει. Πλούσια η προσφορά, –γιατί περνούσε πολύ το κουμπί- γέμισε το καφενείο μέσα και έξω με γυναικόκοσμο στον χορό, και τον «Καπετάνιο» (έτσι λέγανε τους αστυνομικούς τότε) να σέρνει στο χορό όλο αυτό το μπουλούκι του γυναικόκοσμου. Ξαφνικά νάσου και τον «Οπλαρχηγό» τον μέχρι τότε φυγόποινο και φυγόδικο, και μ΄ ένα σάλτο –συνομίλικος βέβαια του Καπετάνιου, 35άριδες κι οι δυό- πιάνει πρώτος στο χορό και αφήνει τον «Καπετάνιο» δεύτερο. Τον έσυρε τον «Καπετάνιο» δυό κύκλους στο χορό, μα ο «Καπετάνιος» «προσβεβλημένος» δεν άντεξε άλλο, παρατάει το χορό και μ΄ ένα σάλτο βρέθηκε μπροστά στα όργανα και κοιτάζοντας τον «Οπλαρχηγό» εκεί που χόρευε, του λέει τη μαντινάδα:
«Σάν Σταυραητός στον Γκίγκιλο,
ομορφονιέ κινείσαι,
μα σαν τον κάλπικο Παρά,
κατέμε δά ποιός είσαι!»
*(Γκίγκιλος=ψηλή κορφή της Μαδάρας / Παράς=νόμισμα).
Την ακούει την μαντινάδα ο «Οπλαρχηγός» και σταματάει «κόκκαλο» στη μέση του χορού και κοιτάζοντας τον «Καπετάνιο» κατάματα, του απαντά:
«Μα εδά εγυρίσαν οι Καιροί,
και μας επροσκυνάτε,
και όσα κι ανε κάμαμε,
εδά τα συχωράτε!»
Την αρπάει ο έρημος ο Καπετάνιος την ψυχρολουσία του και από την πίσω πόρτα του καφενείου γίνεται άφαντος!!!
Αιτία για τις συμπεριφορές αμφοτέρων των πλευρών εκείνων των χρόνων ήταν σίγουρα η Παρανομία και η Αναρχία, και που στην προκειμένη περίπτωση είχε περισσότερη ανάγκη ο «Καπετάνιος» τον «Οπλαρχηγό» παρά ο «Οπλαρχηγός» τον «Καπετάνιο»… χρόνια μαύρα και σκοτεινά που να μην ξανάρθουν!
Φεύγω με την βοήθεια του μπάρμπα μου από το καφενείο του, και έξω συναντάω τον συμμαθητή κι αδερφικό μου φίλο τον Γιάννη τον Μυριζάκη. Παρέα τα δυό μας, πάμε από την πίσω πόρτα στο καφενείο του μακαρίτη του Κουφιδομανόλη που είχε οργανοπαίχτες τον Παύλο, και την αδερφή του, Ασπασία Παπαδάκη που άφησαν τρανό όνομα στην Κρητική Μουσική μας. Πήχτρα ο κόσμος μέσα και έξω του καφενείου, και μέσα σε όλους θωρούμε κάποιον κύριο, με την στολή του Ενοματάρχη, ψηλός, λιγνός, λεβεντόκορμος και πολύ σβέλτος, τον ακούμε να κάνει προσκλητήριο στον Γυναικόκοσμο για να τις χορέψει. Η προσφορά κι εδώ μεγάλη, πιάνει στον χορό και του λέει η Ασπασία την μαντινάδα στα μέτρα του:
«Σά και τσι στήλες του Διός,
τη μαρμαροκολόνα,
έτσα σου πάει το χακί,
και η χρυσή κορόνα!»
και φτερούγησε σαν σταυραητός στον χορό του ο ενοματάρχης, ο αείμνηστος ο Δασκαλομανόλης!
Αυτές είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις, του 1954, στην τοπική μας εορτή της 25ης του Μάρτη, τότε δηλ που ήμουνα παλικαράκι. Γιατί:

«Καλά έκαμε ο Θεός
και έμπεψε τα Νιάτα,
μα έμπεψε και τα Γηραθειά
και τα ΄καμε σαλάτα»
Και λέγει ο Πλάτων:
«Τα παίδων μαθήματα έχει τι μνημείον», δηλ. τα μαθήματα που διδάσκονται στην παιδική ηλικία, αποτυπώνονται με θαυμάσιο τρόπο στην μνήμη παντοτινά!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠ. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
Παλαιόχωρα
6940588224