Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008

Διευκρινήσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

Αθήνα 12 Απριλίου 2007
Αριθμ.Πρωτ.ΔΙΔΑΑ/Φ.48/31/οικ.9253

Μετακίνηση(άρθρο 66 του Υ.Κ.)

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.3 σε περίπτωση που λόγοι υπηρεσιακών αναγκών
επιβάλλουν τη μετακίνηση υπαλλήλων σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου
δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν
σχετική αίτηση.Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα
του υπαλλήλου που υπέβαλλε αίτηση,εκτός εάν αιτιολογημένοι υπηρεσιακοί λόγοι δεν
επιτρέπουν τη μετακίνησή του.
Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις ή δεν υποβληθούν καθόλου
αιτήσεις, το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια, όπως ο τόπος κατοικίας
του υπαλλήλου, η κατάσταση της υγείας του,η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση
συζύγων,ή και άλλα εφόσον τα επικαλεστεί ο υπάλληλος ή τυχόν τα γνωρίζει επίσημα η υπηρεσία του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ


Ο Νομάρχης Χανίων τα γνωρίζει ;΄ η κ.των Διοικητικών Υπηρεσιών φρόντισε να τον
ενημερώσει;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008

Ερωτηση:Ευρυθμη λειτουργια στον δημοσιο Τομεα

Επειδή ακόμα ψάχνω υλικό για την υπόθεση σχετικα με την μετακινηση μου σε αλλο Τομεα απο αυτόν που εργαζόμουν για αρκετά χρόνια βρήκα το παρακάτω ερωτημα.

Αθήνα 25/10/07

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Εύρυθμη λειτουργία στον Δημόσιο Τομέα

Ο στενός και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας κατά κοινή ομολογία κομμάτων, πολιτικών και πολιτών έχει δημόσιους υπαλλήλους τετραπλάσιους ή και πενταπλάσιους από εκείνους που θα χρειαζόταν μία οποιαδήποτε άλλη χώρα με το μέγεθος και τον πληθυσμό μας. Συχνά όλοι συναντούμε φαινόμενα στις συναλλαγές μας με το δημόσιο όπου αλλού υπάρχει πλεονάζον προσωπικό τόσο που δεν έχει να καθίσει σε καρέκλες ενώ αλλού υπάρχουν τεράστια κενά και ελλείψεις που προκαλούν προβλήματα στις σχέσεις των πολιτών με την δημόσια διοίκηση.
Μια απλή και προφανής λύση θα ήταν να υπάρξει καταγραφή προσωπικού και αναγκών ανά υπηρεσία και υπουργείο και να προχωρήσουν σε υποχρεωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων. Να δημιουργηθεί ένα 10ετές επιχειρησιακό σχέδιο στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα βάσει του οποίου μπορούν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού με γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αλλά να οριοθετηθεί και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που επιτέλους χρειάζεται η χώρα.

Κατόπιν των ανωτέρω Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1) Προτίθεται να συντάξει 10ετές επιχειρησιακό σχέδιο εύρυθμης λειτουργίας του Δημόσιου τομέα με ανώτατο όριο δημοσίων υπαλλήλων;
2)Προτίθεται να προχωρήσει σε υποχρεωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων από υπηρεσίες από όπου περισσεύουν σε υπηρεσίες που χρειάζονται επειγόντως προσωπικό;

Ο ερωτών βουλευτής
Μιχάλης Β. Μπεκίρης-Ακολουθει μια αναρτηση με την απαντηση που πηρε ο κ.Μπεκίρης από τον υφυπουργό κ.Ζώη Χρήστο

Απαντηση στην Ερωτηση :Ευρυθμη λειτουργια στον δημοσιο Τομεα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αρ. Πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/30555
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε απάντηση της Ερώτησης, με αριθμό πρωτ. 1115/25-10-07, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Μιχάλης Β. Μπεκίρης με θέμα «Εύρυθμη λειτουργία στον Δημόσιο Τομέα», σας πληροφορούμε τα εξής:
Ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους επιτρέπεται κατ' εξαίρεση της ισχύουσας αναστολής διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα μόνο ύστερα από έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της ΠYΣ 33/2006.
Παράλληλα οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του v. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν,Π,Δ,Δ» προγραμματίζουν σε ετήσια βάση τις ανάγκες τους σε τακτικό προσωπικό, υποχρεωτικώς μετά από γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, συντονίζει τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.
Επίσης, ανάμεσα στα στοιχεία που ζητούν από την Υπηρεσία μας να υποβάλλονται από τους φορείς, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των προσλήψεων, περιλαμβάνεται και η μεταβολή στη σύνθεση του προσωπικού τους, δηλαδή οι προσλήψεις και οι αποχωρήσεις υπαλλήλων κατά την τελευταία τριετία.
Η κινητικότητα των υπαλλήλων του δημοσίου έχει ρυθμισθεί σε πάγια εθελοντική βάση με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλων από μια υπηρεσία σε άλλη ή σε ν.π.δ.δ. κ.τ.λ. Επίσης στο πλαίσιο της κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
Στις περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων ή ιδιωτικοποιήσεων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία μεριμνούν για την προώθηση ρυθμίσεων που αφορούν το προσωπικό που πλεονάζει στους φορείς αυτούς.
Πάντως η σύνταξη 10ετούς επιχειρησιακού σχεδίου εύρυθμης λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα με ανώτατο όριο υπαλλήλων, δεν νομίζουμε ότι είναι εφικτή υπό τις συνθήκες που επικρατούν (ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, παγκοσμιοποίηση, νέες λειτουργίες, αναδιαρθρώσεις, κ.λ.π.).
Η Υπηρεσία μας βέβαια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της φροντίζει για την κατανομή του προσωπικού αυτού ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό να μη δημιουργείται πλεονάζον προσωπικό στις υπηρεσίες που μεταφέρονται υπάλληλοι


Ο Υφυπουργός

Χρήστος Ζώης

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2008

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανιων εγινε πραγματικότητα


Στην ίδρυση “Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων” έχουν προχωρήσει πολίτες του Νομού.
Χθες πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση της Ένωσης, που ξεκινάει με πάνω από 100 μέλη και στόχο έχει την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την παρέμβασή της σε διάφορους τομείς. Όπως υπογραμμίσθηκε από τα μέλη της, τόσο στη χώρα μας όσο και στα Χανιά υπάρχει σοβαρό έλλειμμα σε αυτόν τον τομέα.
“Προχωράμε στη σύσταση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών για την προάσπιση των συμφερόντων μας ως καταναλωτές. Είδαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη στα Χανιά και ευαισθητοποιηθήκαμε για τη δημιουργία αυτής της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή το ιδρυτικό καταστατικό υπογράφουν πάνω από 100 άτομα” επισήμαινει το μέλος της Ένωσης κ. Ιωάννα Μελάκη. Η ίδια εξήγησε πως η Ένωση θα μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα που θίγονται συμφέροντα των πολιτών από επιχειρήσεις και το κράτος, αλλά και σε θέματα περιβάλλοντος.
“Ειδικά τα θέματα του περιβάλλοντος μας απασχολούν πάρα πολύ. Έχουμε ενοχληθεί, έχουμε τρομοκρατηθεί με αυτά τα θέματα και θα δραστηριοποιηθούμε έντονα σε αυτόν τον τομέα. Ένας πολίτης, ένας καταναλωτής που διαπιστώνει ότι σε βάρος του υπάρχει κάτι θα μπορεί τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά πολύ σύντομα να επικοινωνεί μαζί μας. Το θέμα του θα επεξεργάζεται από τον νομικό μας σύμβουλο και θα στέλνεται στον εισαγγελέα αν χρειαστεί” τόνισε η κ. Μελάκη, η οποία και συμπλήρωσε πως θα υπάρξει συνεργασία με τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς.
Η Ένωση θα αποκτήσει υπαλλήλους για την πραγματοποίηση τιμοληψιών και για τον έλεγχο των καταγγελιών, ενώ θα επιδοτείται από το Υπ. Ανάπτυξης και θα παίρνει ως έσοδο το 32% των προστίμων που βεβαιώνονται μετά από καταγγελία της.
Ο κ. Νίκος Ντερμανάκης, νομικός σύμβουλος της Ένωσης, κάλεσε τους πολίτες “να μην πραγματοποιούν συναλλαγές με όρους που τους φαίνονται δυσνόητοι, ασαφείς και επαχθείς. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να προσφεύγουν στην Ένωση, ώστε η Ένωση να διερευνά, αν οι όροι που τους προτείνονται είναι καταχρηστικοί. Aν θεωρούν ότι μια σύμβαση τους προβληματίζει εμείς μπορούμε να την διερευνούμε και να κάνουμε όλες τις ενέργειες για την αποφυγή δυσμενών καταστάσεων για τον καταναλωτή”.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απευθυνόμενη στους πολίτες η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων (ΕΠΚΧΑΝ) επισημαίνει πως “στο νομό μας δεν υπάρχει Ένωση Καταναλωτών, ως τώρα, γεγονός που δημιουργεί τεράστιο κενό όσον αφορά τα συμφέροντα των καταναλωτών, την υγεία και ασφάλειά τους, την πληροφόρηση και επιμόρφωσή τους σε καταναλωτικά θέματα. Είμαστε ανεξάρτητοι, δεν ανήκουμε σε κανένα πολιτικό χώρο και σημαία μας είναι η τήρηση της νομοθεσίας, ο σεβασμός της ζωής και του περιβάλλοντος”.
Οι βασικοί στόχοι της Ένωσης είναι:
1. Η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
2. Η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, τα οικονομικά τους συμφέροντα, την υγεία, τη διατροφή.
3. Η προστασία του περιβάλλοντος.
4. Η ποιότητα ζωής του καταναλωτή.
5. Να ενεργεί αποτελεσματικά ως εκπρόσωπος ενός οργανωμένου συνόλου και όχι ως άτομο.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων στοχεύει να προσφέρει στα μέλη της:
- Δωρεάν εξατομικευμένες πληροφορίες και συμβουλές νομικού χαρακτήρα. Ο κάθε καταναλωτής μπορεί να γίνει ελεύθερα μέλος της ΕΠΚΧΑΝ.
- Νομική προστασία του καταναλωτή, με λειτουργία γραφείου νομικής προστασίας που θα προσφέρει νομική υποστήριξη και συμβουλές στους καταναλωτές.
- Έλεγχος και συγκριτικές δοκιμές τροφίμων και άλλων προϊόντων με σκοπό την παροχή πληροφορίων στους καταναλωτές σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων αλλά και προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
- Εκπαίδευση, ενημέρωση, πληροφόρηση του καταναλωτή, που περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσης πάνω σε καταναλωτικά θέματα.
“Σήμερα καλούμαστε σε αυτή την εκδήλωση όλοι εμείς οι καταναλωτές να υπογράψουμε το ιδρυτικό καταστατικό της Ένωσης για να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο και κατόπιν να αρχίσει η λειτουργία του ΔΣ και η οργάνωση της Ένωσης όσον αφορά το γραφείο και το προσωπικό. Θα ζητήσουμε την υποστήριξη, συμπαράσταση και συνεργασία του Εργατικού Κέντρου, της Νομαρχίας, των Δήμων, του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) στα πλαίσια της προστασίας του πολίτη και του καταναλωτή από τα διάφορα κερδοσκοπικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στην αγορά.
Η Ένωση Καταναλωτών νομιμοποιείται να ζητεί για τα δικαιώματα των μελών της, ως καταναλωτών, έννομη προστασία, δικαστικώς ή διοικητικώς, οποιασδήποτε μορφής. Ιδίως νομιμοποιείται να ασκεί αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων και παράσταση πολιτικής αγωγής. Επίσης δικαιούται να παρεμβαίνει προσθέτως σε εκκρεμείς δίκες μελών της για την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών”

Πηγή:Χανιώτικα Νέα

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008

Aρθρο 2ο παρ.2 του Συντάγματος

Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου
ισχύει για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε
βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.