Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ


 Ερωτήσεις -απαντήσεις

1. Τι είναι η Διαμεσολάβηση;
Η Διαμεσολάβηση (mediation) είναι ένας τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών (φυσικών ή νομικών προσώπων). Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί διαμεσολάβησης νοείται ως μία «διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή».
2. Τι ισχύει για τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα;
Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης εισήχθη στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα με το Ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» κατ’ εφαρμογή της με αρ. 2008/52/ΕΚ Κοινοτικής Οδηγίας. Με σχετικές υπουργικές αποφάσεις ρυθμίστηκαν ζητήματα αμοιβών των διαμεσολαβητών, παραβόλων διαμεσολάβησης κ.α., και θεσπίστηκε Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών.
3. Ποιες διαφορές υπάγονται σε Διαμεσολάβηση και ποιες όχι;
Σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 3898/2010 ορίζεται ότι «Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς». Συνεπώς αποκλείονται από την υπαγωγή στη Διαμεσολάβηση: α) οι διαφορές δημοσίου δικαίου (π.χ. φορολογικές, τελωνειακές, αξιώσεις κατά του Δημοσίου) και β) οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου για τις οποίες ισχύει διάταξη αναγκαστικού δικαίου που επιβάλλει την προσφυγή στα δικαστήρια.
Το πεδίο εφαρμογής της Διαμεσολάβησης περιλαμβάνει διαφορές οικογενειακής, εμπορικής, εργατικής, μισθωτικής, ασφαλιστικής φύσεως κ.α.
4. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της Διαμεσολάβησης;
Τα βασικά στοιχεία της Διαμεσολάβησης είναι η εκούσια προσέλευση των μερών σε αυτήν, η αμεροληψία του Διαμεσολαβητή, η εμπιστευτικότητα που καλύπτει όλη τη διαδικασία και η ταχύτητα διεξαγωγής της. Είναι μία μη επίσημη διαδικασία (δεν τηρούνται πρακτικά) κατά την οποία τα μέρη δεν υποχρεούνται να καταλήξουν σε συμφωνία, σε τέτοια περίπτωση όμως η συμφωνία που θα επιτευχθεί δύναται να βοηθήσει τα μέρη στην αποκατάσταση των σχέσεών τους είτε αυτές είναι διαπροσωπικές (οικογενειακές, φιλικές) είτε επαγγελματικές (εμπορική συνεργασία).
5. Ποιος είναι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή;
Σε αντίθεση με άλλες μορφές εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών ο διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση, στην οποία πρέπει να συμμορφωθούν τα μέρη. Ο διαμεσολαβητής διευθύνει τη διαδικασία χωρίς να δεσμεύεται από νομικό πρωτόκολλο, με τρόπο εύκολο και προσιτό σε όλα τα μέρη. Λειτουργεί διευκολυντικά και με αισιόδοξη προσέγγιση, δεν εστιάζει στη λήψη της απόφασης και δεν προβαίνει σε αντιπαραθέσεις. Με βάση τις γνώσεις και την κατάρτισή του και κάνοντας χρήση των τεχνικών επικοινωνίας και παρέμβασης που διαθέτει λειτουργεί καταλυτικά ώστε να συνδράμει τα μέρη στην εξεύρεση μιας κοινής συμφωνίας ως προς τη μεταξύ τους διαφορά.
6. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης;
ευέλικτη και εμπιστευτική διαδικασία
οικονομία χρόνου και χρήματος
εκούσια προσέλευση των μερών = μη δεσμευτική διαδικασία
τα μέρη με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή διαμορφώνουν από κοινού και στα μέτρα τους μία λύση που θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους
μη υποχρεωτική εξεύρεση συμφωνίας, δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο
αποκατάσταση και διατήρηση καλών σχέσεων (διαπροσωπικών, επαγγελματικών
Έχει αποδειχθεί από τη διεθνή πρακτική ότι οι συμφωνίες και οι αποφάσεις που διαμορφώνονται μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης από τα ίδια τα μέρη είναι πιο βιώσιμες και τηρούνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τις δικαστικές αποφάσεις.
7. Σε ποιο στάδιο και με ποιον τρόπο μια διαφορά μπορεί να υπαχθεί σε Διαμεσολάβηση;
Τα μέρη μπορούν να προσφύγουν στη Διαμεσολάβηση είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας χωρίς να αποκλείεται η έκδοση αναβλητικής δικαστικής απόφασης που να παραπέμπει τη διαφορά σε Διαμεσολάβηση.
Η επιλογή διαμεσολαβητή δύναται να γίνει από το δημόσιο κατάλογο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που τηρείται και σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας. Ο Διαμεσολαβητής από την πλευρά του παρέχει στα μέρη πλήρη ενημέρωση για τη διαδικασία, τα στάδια αυτής, τις αρχές που τη διέπουν, τη διάρκεια, και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η αμοιβή του και κάθε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί.
Εφόσον τα μέρη συμφωνούν στα ανωτέρω και προς το σκοπό υπαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση, συνάπτουν σχετικό συμφωνητικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση το οποίο περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία της αρχικής τους συμφωνίας (διορισμός Διαμεσολαβητή, αποδοχή αρχών της διαδικασίας, αποδοχή αμοιβής του Διαμεσολαβητή, χρόνο και τόπο διεξαγωγής της διαδικασίας, συμμετέχοντα σε αυτήν πρόσωπα).
8. Σε τι συνίσταται η διαδικασία της διαμεσολάβησης;
Η Διαμεσολάβηση αποτελείται από αρκετά στάδια. Τα μέρη προσέρχονται σε αυτήν μετά το στάδιο της προετοιμασίας κατά το οποίο ο Διαμεσολαβητής κατόπιν επικοινωνίας με τους πληρεξουσίους δικηγόρους των μερών ενημερώνεται για την υπόθεση, προφορικώς και με σχετικά έγγραφα, και προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τόσο κοινές όσο και κατ’ ιδίαν συναντήσεις κατά τις οποίες ο Διαμεσολαβητής ακούει και αφουγκράζεται τις σκέψεις, τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των μερών, μεταφέρει τις πληροφορίες με ουδέτερο, εύληπτο και κατανοητό τρόπο – φέρνοντας πάντα αισιόδοξη προσέγγιση στη διαδικασία – με σκοπό την εξεύρεση των κοινών τόπων των μερών, τη διαπίστωση των κοινών συμφερόντων τους και εν τέλει την επίλυση της διαφοράς τους με έναν βιώσιμο τρόπο.
Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Διαμεσολάβησης, συντάσσεται από τον Διαμεσολαβητή πρακτικό επιτυχίας, στο οποίο επισυνάπτεται το συνταχθέν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους ιδιωτικό συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρακτικό αποτυχίας, συντάσσεται και υπογράφεται και μόνο από τον Διαμεσολαβητή.
9. Τι έννομα αποτελέσματα παράγει η έγγραφη συμφωνία που προκύπτει από τη Διαμεσολάβηση;
Σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα μέρη το ζητήσει, ο Διαμεσολαβητής καταθέτει προς θεώρηση το πρακτικό στη Γραμματεία του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου προκειμένου να καταστεί εκτελεστό, καταβάλλοντας παράβολο Δημοσίου 100 ευρώ. Από την κατάθεσή του και υπό τον όρο ότι περιέχει συμφωνία των μερών για αξίωση δεκτική αναγκαστικής εκτέλεσης, το πρακτικό Διαμεσολάβησης καθίσταται εκτελεστός τίτλος.
Πηγη Ερωτήσεων/Απαντήσεων: Παναγιώτης Λαππας δικηγορος – διαμεσολαβητής

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Μεγάλο το έλλειμα σε δομές προστασίας των παιδιών ,σύμφωνα με τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, κ.Σπηλιώτη

Εκδήλωση για την παιδική κακοποίηση από την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων

Ένα στα πέντε παιδιά έχει ήδη υποστεί ή πρόκειται να υποστεί σεξουαλική κακοποίηση σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Πάντως, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η σεξουαλική κακοποίηση εντάσσεται στην κατηγορία της αφανούς εγκληματικότητας καθώς πολύ λίγα περιστατικά από όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα καταγγέλλονται και παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν σε εσπερίδα με θέμα “Η σεξουαλική παραβίαση ανηλίκων. Διεπιστεμονική Προσέγγιση” που θα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και διοργάνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων σε συνεργασία με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ του Δήμου Χανίων.
Στην εσπερίδα ομιλητές ήταν η επίκουρη καθηγήτρια εγκληματολογικής ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Όλγα Θεμελή, η παιδοψυχίατρος Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων Βασιλική Στυλιανίδου, ο διδάκτωρ πολιτικών ασφαλείας Γιώργος Παπακωνσταντής και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων Αλέξανδρος Σπηλιώτης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους των διοργανωτών ο διευθυντής Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων Ανδρέας Δασκαλάκης.
Στην εσπερίδα τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη να εκλείψει το “πέπλο σιωπής” που σκεπάζει αυτού του είδους τα εγκλήματα και η κοινωνία να έχει το θάρρος να καταγγέλλει τα περιστατικά που συμβαίνουν.
Ωστόσο, αναγνωρίστηκε συγχρόνως και το έλλειμμα που υπάρχει σε δομές προστασίας παιδιών με ευθύνη της Πολιτείας.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : «Κούρεμα» χρέους δανειολήπτριας κατά 62 % και διάσωση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων "
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  25-02-2015

Νέα απόφαση!!!η υπ’ αρ. 59/2015 του Ειρηνοδικείου Χανίων.
Τη διαγραφή χρεών, δανειολήπτριας  σε δυο τράπεζες , σε ποσοστό 62 %  και διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων της ,  αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων  με την υπαρ 59/2015 ,απόφαση του . Η υπόθεση αφορά Ιδιωτική υπάλληλο, έγγαμη σε διάσταση, μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου ,η οποία έχει οφειλές σε δύο Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης  196.423, ευρώ. Το εισόδημα της είναι ο μηνιαίος μισθός της. που ανέρχεται στο ποσό των 657,35 ευρώ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΟΙΧΕΙΑ, που έχει στην κυριότητα της  είναι:
α)Διώροφη οικία (μαζονέτα) συνολικής επιφάνειας 221,26 τ.μ
β)Οικόπεδο 5.137,93 τ.μ έχει ποσοστό κυριότητας κατά 50%
γ)Οικοπεδοαγρό εμβαδού 8.251,80 τ.μ
Σε ανακοίνωση, που εξέδωσε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  αναφέρει ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 59/2015 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, σύμφωνα με την οποία:  το δικαστήριο έκρινε ότι  η καταναλώτρια ,πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη) αποφασίζοντας τα εξής::
α) ΡΥΘΜΊΖΕΙ , τα χρέη της αιτούσας, με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες της ,επί μία πενταετία  για όλο το χρέος ποσού, 200 ευρώ δηλ.60 δόσεις επί 200=12.000 ευρώ.
β) ΕΞΑΊΡΕΙ, της εκποίησης το δικαίωμα το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας της αιτούσας επικαρπίας ,επί μιας διώροφης οικίας (μαιζονέτα) συνολικής επιφάνειας 221,26 τ.μ που βρίσκεται  στο Κολυμβάρι
γ)ΧΟΡΗΓΕΊ (περίοδο χάριτος) πενταετία
δ) ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ , στην αιτούσα την υποχρέωση, να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας της συμμέτρως  και προς τις δύο πιστώτριες Τράπεζες , μηνιαίες καταβολές 263 ευρώ ,επί μία εικοσαετία (240 μήνες)
 Τέλος ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που χειρίστηκε την υπόθεση(εξωδικαστικά – δικαστικά) εκφράζει «τη συγκίνηση της και την ευγνωμοσύνη της " ,για  την προσφορά της Ελληνικής δικαιοσύνης, στην κρίση που περνάνε τις μέρες μας ,οι δανειολήπτες της Κρήτης.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρες

     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

          Ιωάννα  Μελάκη

Δανεισμό από τα Ταμεία σχεδιάζει η κυβέρνηση -Τι περιλαμβάνει η πρόταση


Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 / 13:20 100Τρόπο δανεισμού του Δημοσίου για να μην υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας φαίνεται ότι έχει βρει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου» ο ΟΔΔΗΧ και το υπουργείο Εργασίας με επιστολές (στις 17/02 από τον ΟΔΔΗΧ και στις 19/02 από το ΥΠΟΙΚ) τους προς τις διοικήσεις 15 Ασφαλιστικών αμείων απηύθυναν ήδη τη σχετική πρόταση τα οποία έχουν διαθέσιμα ποσά που φτάνουν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.
Ουσιαστικά το Δημόσιο προτείνει στα Ταμεία να αγοράσουν Ρέπος για να εξασφαλίσει το Κράτος ρευστότητα, ενώ το Δημόσιο θα εξασφαλίσει απόδοση της τάξης του 2% στα Ταμεία σε ετήσια βάση.
Πηγή:Reuymno news

Ποιοι φορολογούμενοι δικαιούνται μείωση φόρου για ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες;

   
Η μείωση του φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς και λόγω αναπηρίας θα ισχύει για όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο.
Αυτά διευκρινίζει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου. Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:
1. Τη μείωση φόρου κατά διακόσια ευρώ δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο νόμο.
Ειδικά για τα πρόσωπα με αναπηρία τουλάχιστον 67% διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της αναπηρίας απαιτείται γνωμάτευση από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι ήδη πριν την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΑ εκδοθείσες γνωματεύσεις από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών καθώς και αυτές από τις υγειονομικές επιτροπές του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΥΕ της Ελληνικής Αστυνομίας), έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο νόμο.
2. Τη μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους έχουν δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.
Στην έννοια των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνονται:
  • Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,
  • Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες που καταβάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, όπως π.χ. συνδρομές σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαρκή ιατρική κάλυψη,
  • Έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά, 
  • Αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κατʼ οίκον,
  • Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης οργάνων όπως ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κλπ,
  • Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές, ιδρύματα ή οργανισμούς, τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40%, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των τέκνων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ,
  • Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνουν το φόρο του έτους στο οποίο καταβλήθηκαν, έστω και αν οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν το προηγούμενο έτος.
Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της δαπάνης, για την απόδειξη του υπολοίπου ποσού της δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή ασφαλιστικού ταμείου ή ασφαλιστικής επιχείρησης.
3. Τη μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. Οι φορείς προς τους οποίους τα καταβαλλόμενα ποσά δωρεών αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο αναφέρονται αναλυτικά στην Πολ. 1010/2-1-2014. Για τη μείωση του φόρου φυσικού προσώπου λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Nextdeal

Γράφει:

   

Ιατρική περίθαλψη στην χώρα της επιλογής μας!

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
12/01/2015

Εδώ και ένα χρόνο όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πλέον τη δυνατότητα περίθαλψης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους και με την ίδια επιβάρυνση που έχουν και οι μόνιμοι κάτοικοί της.

Ωστόσο, είναι μια πληροφορία που οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες αγνοούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσής τους.

Αν λοιπόν, χρειαστείτε περίθαλψη σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΥ. Εκεί θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες όχι μόνο για τον προγραμματισμό της νοσηλείας σας, αλλά και για την περίπτωση απρόβλεπτης ασθένειας κατά την διάρκεια ταξιδιού σας, τους τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων σας ως ασθενών εφ’ όσον παραβιαστούν κλπ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε με τις βασικές πληροφορίες από το φυλλάδιο του ΕΟΠΠΥ κάνοντας κλικ εδώ.
Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο έντυπο συνταγής με ισχύ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., κάνοντας κλικ εδώ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να στείλετε φαξ ή να κλείσετε προσωπικό ραντεβού. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ΕΟΠΠΥ είναι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
Γραφεία: Αποστόλου Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 2108110700-702
Αρ. τηλεομοιοτυπίας (Fax): 2108110710
E-mail: ncp_gr@eopyy.gov.gr

ΠΗΓΗ : ΕΚΠΟΙΖΩ

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Προτάσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από την Ενωση Προστασίας Καταναλωτών

στεγαστικα δανειαΚάλεσμα στους δανειολήπτες να φροντίσουν για την τακτοποίηση των οφειλών τους «με την οικονομική μπόρεση του καθενός» απευθύνει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Παράλληλα όμως, η Ένωση τονίζει πως «ο Νόμος Κατσέλη, με την καλή χρήση, από τους δικαστές της Χώρας, με τις εκατοντάδες αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, μας έχει αποδείξει ότι είναι το καλύτερο μέσο ,για την οικονομική ελάφρυνση του κάθε δανειολήπτη. Δεν ωφελεί λοιπόν κανένα, να ηθελημένα και ενώ έχει την οικονομική δυνατότητα να παραμελεί την διευθέτηση των οφειλών του.Ε ίτε  έχει να πληρώσει, είτε όχι ,οφείλει να δει την χρέωση ως πρόβλημα που έχει εκτός από ατομικές συνέπειες  και ευρύτερες κοινωνικές».
Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,αναφέρει επίσης ότι «πριν την δημιουργία άλλου ένα, επί πλέον Δημοσίου Φορέα, η ανάθεση του έργου των ” κόκκινων δανείων “, να παραμείνει στην Ανεξάρτητη Αρχή ,Συνήγορος του Καταναλωτή, με ταυτόχρονη συνεργασία με τις Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών, σε πρώτο Στάδιο».
Επίσης, η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , υπογραμμίζει ότι «ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σταθάκης ,πριν προχωρήσει σε μία Νομοθεσία να δεχτεί τις προτάσεις των Πιστοποιημένων Ενώσεων Καταναλωτών, που έχουν αποκομίσει σχετική εμπειρία, σχετικά με την διαχείριση των δανείων, μεταξύ καταναλωτών- Τραπεζών».
Η πρόεδρος της Ένωσης Ιωάννα Μελάκη θεωρεί «θετική την πρωτοβουλία της νέας Κυβέρνησης, στην εξαγγελία για απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ,για όλους τους οφειλέτες (Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία ,Τράπεζες)».
Όσο αφορά , την εξαγγελία για “διαγραφή ” χρεών των πολιτών που οικονομικά βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, η κ. Μελάκη προτείνει ότι , «μπορεί να λυθεί μέσω Επιτροπής, η οποία θα συστήνεται σε κάθε Νομό, με συμμετοχή εκπροσώπου Δικηγορικού συλλόγου , Εκπροσώπου Ενώσεως Καταναλωτών και Πιστωτικού Φορέα». Ταυχρόνα, η πρόεδρος τονίζει ότι «επειδή, στην σημερινή οικονομική συγκυρία, τόσο το Κράτος ,όσο και οι δανειολήπτες, πρέπει να αποφύγουν κόστος, αλλά και επειδή , το Τραπεζικό Σύστημα πρέπει να βοηθηθεί να ισορροπήσει, θα πρέπει να αποφευχθεί οτιδήποτε παράγει έξοδο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».
Τέλος, η ΄Ενωση Καταναλωτών υπενθυμίζει στους δανειολήπτες ότι συνεχίζει να παρέχει την Συμβουλευτική της ΔΩΡΕΑΝ στους δανειολήπτες μέλη της ή μη καθημερινά.
Για ενημέρωση και συμβουλευτική κάθε δανειολήπτης μπορεί να επικοινωνεί ,με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. στα τηλ.282109266 , 2821092306 και 2842020140

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:¨Ο Νόμος Κατσέλη δεν καταργείται από την Κυβέρνηση Τσίπτρα

ΝΕΟ!!!
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ ΓΙΑ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει όλους τους δανειολήπτες, ότι η Κυβέρνηση Τσίπρα ,σύμφωνα με ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας,διατηρεί τον Νόμο 3869/2010 τον γνωστό ως Νόμο Κατσέλη ,για  όλους τους αδύναμα οικονομικά πολίτες, που πλήγηκαν από τα μέτρα των μνημονίων και της οικονομικής ύφεσης.Ιδιαίτερη φροντίδα θα πάρει με νέα Νομοθεσία , για την πρώτη κατοικία  για όλους τους πολίτες που είναι χρεωμένοι ,συμπεριλαμβανομένους και τους Εμπόρους.Επίσης στη νέα νομοθεσία θα υπάρξει διάταξη που θα θα απαγορεύει την πώληση των δανείων σε ξένες εταιρείες και φανς .Ένεκα τούτου καλούμε τους οφειλέτες, να  φροντίσουν στην τακτοποίηση των οφειλών τους, με την οικονομική μπόρεση του καθενός .Ο Νόμος Κατσέλη, με την καλή χρήση, από τους δικαστές της Χώρας, με τις εκατοντάδες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, μας έχει αποδείξει ότι είναι το καλύτερο μέσο για την οικονομική ελάφρυνση του κάθε δανειολήπτη.Δεν ωφελεί λοιπόν κανένα να παραμελεί την διευθέτηση των οφειλών του.Είτε  έχει να πληρώσει είτε όχι οφείλει να δει την χρέωση ως πρόβλημα που έχει εκτός από ατομικές συνέπειες  και ευρύτερες κοινωνικές.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΕΙ, ΚΑΝΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ.


Έγνοια της σημερινής Κυβέρνησης , της Κυβέρνησης Τσίπρα ,είναι να φέρει τέτοια Νομοθεσία που ο σημερινός οφειλέτης , δεν θα ζει κάτω από τον φόβο, να χάσει το σπίτι του.Οι διευκολύνσεις θα είναι τέτοιες, που θα δίνεται η δυνατότητα σε εκείνον που χρωστά ή μακροπρόθεσμα να πληρώσει, ή και σε κάποιες περιπτώσεις που πιστοποιείται καθολική αδυναμία πληρωμής θα γίνεται διαγραφή του χρέους υπό πληρούμενες προϋποθέσεις.Αυτά όσο αφορά την ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια

Εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξης της Ι. Μελάκη στο financialbox.gr. 
Σαρωτικές αλλαγές έρχονται στα «κόκκινα δάνεια» έρχονται την ώρα που η στάση πληρωμών αγγίζει το 40%. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες με την σύσταση δημόσιου φορέα που θα διαχειρίζεται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Την ίδια στιγμή, η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , Ιωάννα Μελάκη, μιλώντας στο financialbox αναφέρει ότι «πριν την δημιουργία άλλου ένα, επί πλέον Δημοσίου Φορέα, η ανάθεση του έργου των " κόκκινων δανείων ", να παραμείνει στην Ανεξάρτητη Αρχή ,Συνήγορος του Καταναλωτή, με ταυτόχρονη συνεργασία με τις Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών, σε πρώτο Στάδιο».
Επίσης, η κ. Μελάκη υπογραμμίζει ότι «ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σταθάκης ,πριν προχωρήσει σε μία Νομοθεσία να δεχτεί τις προτάσεις των Πιστοποιημένων Ενώσεων Καταναλωτών, που έχουν αποκομίσει σχετική εμπειρία, σχετικά με την διαχείριση των δανείων, μεταξύ καταναλωτών- Τραπεζών».

Η κ. Μελάκη θεωρεί θετική την πρωτοβουλία της νέας Κυβέρνησης, στην εξαγγελία για απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ,για όλους τους οφειλέτες (Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία ,Τράπεζες). Όσο αφορά , την εξαγγελία για "διαγραφή " χρεών των πολιτών που οικονομικά βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, η κ. Μελάκη προτείνει ότι , μπορεί να λυθεί μέσω Επιτροπής, η οποία θα συστήνεται σε κάθε Νομό, με συμμετοχή εκπροσώπου Δικηγορικού συλλόγου , Εκπροσώπου Ενώσεως Καταναλωτών και Πιστωτικού Φορέα.

Ταυχρόνα, η πρόεδρος τονίζει ότι «επειδή, στην σημερινή οικονομική συγκυρία, τόσο το Κράτος ,όσο και οι δανειολήπτες, πρέπει να αποφύγουν κόστος, αλλά και επειδή , το Τραπεζικό Σύστημα πρέπει να βοηθηθεί να ισορροπήσει, θα πρέπει να αποφευχθεί οτιδήποτε παράγει έξοδο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Το σχέδιο
Η κυβέρνηση εξετάζει ιδιαίτερα ευεργετικές ρυθμίσεις, ώστε να λυθεί ο «φαύλος κύκλος» των απλήρωτων οφειλών προς τις τράπεζες, από άπορους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και επιχειρήσεις που έχουν «χτυπηθεί» από την κρίση. Στόχος είναι να ανακουφιστούν ορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών, ενώ το πλαίσιο θα αφορά τα στεγαστικά, και όχι άλλες κατηγορίες δανείων, όπως για παράδειγμα τα καταναλωτικά.
Σύμφωνα και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκης θα υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση στον τομέα των κόκκινων δανείων, η οποία αποσκοπεί αφενός να άρει το οικονομικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί και αφετέρου να ανακουφίσει συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Κατά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το πλαίσιο προστασίας θα αφορά στεγαστικά δάνεια και όχι άλλες κατηγορίες δανείων όπως τα καταναλωτικά.
Ειδικότερα θα είναι επικεντρωμένο στην προστασία της πρώτης κατοικίας των εξής ομάδων: ανέργων, προσώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογενειών με πολύ χαμηλό εισόδημα που η εξυπηρέτηση των τραπεζικών οφειλών θα απορροφούσε μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους.
Δηλαδή, δεν θα πρόκειται για μια γενικευμένη ρύθμιση που θα προσφέρει ομπρέλα προστασίας στον κάθε δανειολήπτη με την πρόφαση της ύφεσης. Για κάθε κατηγορία δανειοληπτών που θα ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς θα υπάρχουν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Για παράδειγμα, η προστασία των ανέργων δεν θα είναι γενική και αδιακρίτως όρων, αλλά θα αφορά ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, μακροχρόνια μη απασχολούμενους, χωρίς περιουσιακά στοιχεία κ.ά. Για τις περιπτώσεις, όμως, πολιτών που είναι οικονομικά αδύναμοι, άποροι και ευπαθείς ομάδες με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, το κούρεμα των δανείων -εφόσον συντρέχουν όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις- θα φτάσει σε μεγάλο ποσοστό ακόμη και έως το 90%.
Η προστασία με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα προσφέρεται σε συνάρτηση με σειρά προϋποθέσεων και, για παράδειγμα, δεν θα καλύπτει κάποιον που δεν πληρώνει το στεγαστικό του δάνειο και ταυτόχρονα κατέχει τρία ακίνητα. Εκτός από την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια θα στραφούν και σε μια άλλη κατηγορία και συγκεκριμένα στις μικρές επιχειρήσεις.

Τα βήματα του σχεδίου
Προστασία πρώτης κατοικίας από τους Πλειστηριασμούς: Η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς θα γίνει σε δύο στάδια.
Σε πρώτο χρόνο θα υπάρξει μεταβατική ρύθμιση για προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς αντικειμενικής αξίας έως 400.000 ευρώ (για τον άγαμο) χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν εισοδηματικά κριτήρια.
Η τελικά ρύθμιση για την προστασία από τους πλειστηριασμούς πάντως θα συμπεριληφθεί στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια των φυσικών προσώπων που θα έρθει στη Βουλή μέσα στην Άνοιξη πιθανότατα τον Απρίλιο.

Ρύθμιση δανείων φυσικών προσώπων κάτω ή στο όριο της φτώχειας και για τα μεσαία στρώματα: Το αρμόδιο υπουργείο θα φέρει νόμο για την αναδιάρθρωση των δανείων μεταφέροντάς τα από τις τράπεζες σε δημόσιο φορέα διαχείρισης για το σύνολο των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας (σ.σ. η κατηγορία αυτή σήμερα προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη) και εισάγοντας νομοθεσία δεσμευτική, με αυστηρούς κανόνες και με ισχυρή διαμεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος των στεγαστικών δανείων για το σύνολο των μεσαίων στρωμάτων.

Για τα κόκκινα δάνεια των νοικοκυριών θα προβλέπεται και διαγραφή για όσους αντικειμενικά αποδεικνύεται ότι αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους, ενώ για τους υπόλοιπους η μηνιαία δόση θα φθάνει στο 30% του εισοδήματος του οφειλέτη.
Τα δάνεια των μικρομεσαίων: Βασικός στόχος του υπουργείου για τη διαχείριση των δανείων των επιχειρήσεων, είναι η επανεκκίνηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στον σχεδιασμό του υπουργείου είναι η μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 40% των καθαρών εσόδων μιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα γίνεται συμψηφισμός με οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παρελθόν ο νόμος Κατσέλη
Με τη νέα ρύθμιση θα «απεγκλωβιστούν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα διευθετηθούν οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια.
Σημειώνεται ότι σήμερα εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας 100.000 και πλέον υποθέσεις δανειοληπτών που έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη, η δικάσιμος για αρκετές εκ των οποίων έχει ορισθεί το 2028.

Ο νέος φορέας
Στόχος της κυβέρνησης είναι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου φορέα να γίνει από το «μαξιλάρι» των 11 δισ. ευρώ του ΤΧΣ, ενώ σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου για το πρώτο «κύμα» διαχείρισης κόκκινων δανείων θα απαιτηθούν περί τα 2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φορέας θα αγοράσει τα «κόκκινα» δάνεια από τις εμπορικές τράπεζες με «έκπτωση» και εν συνεχεία ο δανειολήπτης, αν δεν εμπίπτει στην κατηγορία αυτών που βρίσκονται κάτω ή στα όρια της φτώχειας, θα συνεχίζει να αποπληρώνει το υπόλοιπο μέρος του δανείου επωφελούμενος μικρότερης μηνιαίας δόσης, μεταφοράς κάποιου τμήματος του δανείου σε βάθος 10-15ετίας και χαμηλότερου επιτοκίου.


Ρεπαρταζ: Α. Παύλου

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Απαλλαγή από το δημοτικό τέλος διαφημίσεων σε σταθμούς, στάσεις και οχήματα των ΜΜΜ


Άμεση και αποτελεσματική η παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη
12/02/2015 17:11
Απαλλαγή από το δημοτικό τέλος διαφημίσεων σε σταθμούς, στάσεις και οχήματα των ΜΜΜ
Διαφημιστική εταιρεία προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, λόγω πρόσκλησης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων,  να καταβάλει  τέλος για τις διαφημίσεις προϊόντων που τοποθέτησε για λογαριασμό πελατών της σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Προσόδων του Δήμου, ερμηνεύοντας την σχετική διάταξη
(άρθρο 99 παρ. 1 ν. 4199/2013), υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να απαλλαγεί από το τέλος. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι η απαλλαγή είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση των ΔΕΚΟ που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο για τις διαφημίσεις που αφορούν τις δραστηριότητες τους και όχι για της διαφημίσεις εμπορικών προϊόντων που γίνονται για λογαριασμό τρίτων.

Από την διερεύνηση της υπόθεσης, ο Συνήγορος  διαπίστωσε ότι το πρόβλημα έγκειται στην ερμηνεία και την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι ο σκοπός του νόμου είναι, με την απαλλαγή από το τέλος των διαφημίσεων αυτών, να καταστήσει στους χώρους και στα μέσα συγκοινωνιακών ΔΕΚΟ ελκυστικούς στη διαφήμιση δραστηριότητα. Ο σκοπός αυτός δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αν η απαλλαγή περιοριζόταν μόνο σε ανακοινώσεις προς το επιβατικό κοινό των ΔΕΚΟ που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο.

Η Αρχή έθεσε την άποψη αυτή υπόψη της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου Αθηναίων και την Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων. Η τελευταία συντάχθηκε με τη θέση του Συνηγόρου και απηύθυνε έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά όλοι οι δήμοι της χώρας.

Κατόπιν της θετικής αυτής εξέλιξης, ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε την Αρχή ότι δεν θα προβεί στην βεβαίωση του τέλους σε βάρος της διαφημιστικής εταιρείας.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Δικαίωση , εγγυητή δανείου, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου""

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Δικαίωση , εγγυητή δανείου, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου""

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 11-02-2015

 Ειρ.Ηρακλείου (υπ .αρ.1176/2014 απόφαση  )

  Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  με την υπαρ. 1176/2014 απόφαση του ,   έσωσε  όλη την περιουσία συνταξιούχου του Ι.Κ.Α  , χρεωμένου  σε  μία Τράπεζα , ως εγγυητής καταναλωτικού δανείου της κόρης του.
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  ο εν λόγω δανειολήπτης  είναι  μέλος της και   με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την νικηφόρα  γιαυτόν   απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτη ηλικίας 82 χρονών, (γεννηθείς το έτος 1932) έγγαμο, πατέρα  με τρία ενήλικα παιδιά , με μοναδικό  εισόδημα από την σύνταξή του.
Επί της ουσίας της υπόθεσης:
 Με  την με  ημερ   1176/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου,  ο Ηρακλειώτης δανειολήπτης , έσωσε την κύρια κατοικία του, αλλά και όλη του  την περιουσία, με καταβολή μηνιαίας δόσης 100 ευρώ ,για μια πενταετία , (ήτοι 60 δόσεις Χ 100 ευρώ = 6000 ευρώ) χωρίς τόκο.
Συνολική  Οφειλή του οφειλέτη, ως εγγυητής καταναλωτικού δανείου ,είναι  29.065,40 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην ιδιοκτησία του
Διαμέρισμα, Ισόγειο  και πρώτον όροφο ,εμβαδού 69 τ.μ και 25 τ.μ αντίστοιχα σε οικόπεδο 119 τ.μ
Εισόδημα που διαθέτει: είναι 6.029,28 ευρώ,  ετησίως ,από συντάξεις και 100 ευρώ μηνιαίως , από ενοικίαση σε φοιτητές του β διαμερίσματος.
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της  οικογένειας σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση του, φθάνει στο ποσό των 700 ευρώ.
  Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,(υπαρ απόφαση .1176/2014) αφού δεν προέκυψε από την διαδικασία, ούτε άμεσος ,ούτε ενδεχόμενος δόλος, που να τον οδήγησαν σε αδυναμία πληρωμής του δανείου, στο οποίο είχε υπογράψει ως εγγυητής της πρωτοφειλέτιδας κόρης του,
1)Δέχεται  την αίτηση
2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές, επί μία πενταετία, προς την μοναδική  πιστώτρια του Τράπεζα ,με την καταβολή ποσού 100 ευρώ ,μηνιαίως,.
3)ΕΞΑΊΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος , αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτον όροφο εμβαδού 69 τ.μ και 25 τ.μ αντίστοιχα σε οικόπεδο 119 τ.μ
4)ΧΟΡΗΓΕΊ περίοδο "χάριτος" πενταετία
4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ τον  αιτούντα  να καταβάλει  για την διάσωση της κύριας κατοικίας του ,καθώς και του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται η κατοικία αυτή ,την καταβολή  μηνιαίας δόσης 238,64 ευρώ, για 10 έτη.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τον δανειολήπτη  μέλος της , δηλώνει δικαιωμένη , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς έχουμε πλήρη διάσωση των περιουσιακών στοιχείων του, και ο ορισμός μηνιαίων δόσεων, βρίσκεται στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων του.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης¨Μεγάλη δικαωση Χανιώτισας, με Δικαστική απόφαση"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 8-02-2015

 Ειρ.Χανίων(υπαρ απόφαση .810/2014 Νόμος)

  Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  με την υπαρ. 810/2014 απόφαση του ,   έσωσε  όλη την περιουσία άνεργης, από το έτος 2010 καταναλώτριας (κατοικία, οικόπεδο, αυτοκίνητο)  , χρεωμένης σε δύο Τράπεζες , (σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) αλλά και η  ίδια η απόφαση, παράγει νομοθεσία για εκατοντάδες δανειολήπτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα  ζούσαν με την αγωνία , όταν το δάνειο τους είχε μετακινηθεί και δεν ήξεραν που να πληρώσουν την ορισθείσα από το Δικαστήριο δόση τους
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η εν λόγω δανειολήπτρια είναι  μέλος της και   με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την νικηφόρα  γιαυτήν  απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτρια   ηλικίας 56 χρονών έγγαμη χωρίς παιδιά, άνεργο , με εισόδημα δικό της 416 ευρώ και 125 του συζύγου της.
 Με  την με  ημερ   810/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων,  η Χανιώτισσα δανειολήπτρια ,  έσωσε την κύρια κατοικία της, αλλά και όλη της  την περιουσία, με καταβολή μηνιαίας δόσης 60 ευρώ ,για μια πενταετία  ήτοι 60 δόσεις Χ 60 ευρώ = 3.600 ευρώ χωρίς τόκο.
Συνολική  Οφειλή της 11.610,29 ευρώ και προς τις δύο  Τράπεζες
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην ιδιοκτησία της
Ισόγεια μονοκατοικία  100,59 τ.μ  , σε οικόπεδο επιφανείας σε Οικόπεδο εμβαδού 166,13 τ.μ
3)Ένα  Ι.Χ
Εισόδημα που η οικογένεια διαθέτει: είναι 416 ευρώ της ίδιας και 125 του συζύγου της.
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της  οικογένειας σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση της, φθάνει στο ποσό των 500 ευρώ.
  Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,(υπαρ απόφαση .810/2014)
1)Δέχεται  την αίτηση
2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές, προς τις πιστώτριες της ,επί μία πενταετία ,με την καταβολή 60 ευρώ μηνιαίως,συμμέτρως διανεμόμενο προς τα χρέη της .
3)ΕΞΑΊΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας ,  μαζί με το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται η κατοικία.
4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ την  αιτούσα,  να καταβάλει  για την διάσωση της κύριας κατοικίας της καθώς και του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται η κατοικία αυτή ,την καταβολή  μηνιαίας δόσης 66,80 ευρώ, για 10 έτη.
5)ΕΞΑΙΡΕΊ της εκποίησης το μοναδικό μεταφορικό μέσο της αιτούσας ,ήτοι ένα Ι.Χ αυτοκίνητο, 
εμπορικής αξίας 9000 ευρώ 
και 6) και Σημαντικό, και πρωτοφανή  εντολή  σε απόφαση ,  από Δικαστήριο της Χώρας,
ΠΑΡΈΧΕΙ την δυνατότητα στην καταναλώτρια στην περίπτωση που οποιωνδήποτε από τις Πιστώτριες Τράπεζες ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος ή ο εκκαθαριστής ή ο οποιοσδήποτε νόμιμος εκπρόσωπος ή υπάλληλος αυτών για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται προσωρινώς ή αρνηθεί την εκ μέρους της καταβολή των πάσης φύσεως οριζομένων δόσεων δια της παρούσας, να καταθέτει αυτή το αντίστοιχο ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , παρακρατώντας η ίδια το εκάστοτε παραστατικό του τελευταίου αυτού Ταμείου μέχρι να το ζητήσει εγγράφως ο νόμιμος δικαιούχος του.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για την δανειολήπτρια  μέλος της  δηλώνει δικαιωμένη , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς έχουμε πλήρη διάσωση των περιουσιακών στοιχείων τηςκαταναλώτριας ,εξαιρουμένης της εκποίησης της όχι μόνο της κύριας κατοικίας αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων,μεταφέρει ακόμα τα συναισθήματα της δικαίωσης του μέλους της , το οποίο αίτησε την δημοσιοποίση του γεγονότος και τις ευχαριστίες της τόσο στο Φορέα της (Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) αλλά και στον δικηγόρο των Χανίων , κ. Νικολάου Τζάρα ,ο οποίος την συνέδραμε δικαστικώς.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου :Υπέρ της συνταγματικότητας του πλαφόν των 6.000 ευρώ στις αποζημιώσεις του «Επικουρικού Κεφαλαίου» Αυτοκινήτων

Ο αρεοπαγίτης εισαγγελέας Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης προτείνει να κριθεί συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία το ανώτατο πλαφόν των 6.000 ευρώ στις αποζημιώσεις του «Επικουρικού Κεφαλαίου» λόγω τροχαίων ατυχημάτων.
56756767Ο Άρειος Πάγος, που επιφυλάχτηκε να εκδώσει την απόφαση του, ασχολήθηκε με το θἐμα εξετάζοντας περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κατά το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα 76χρόνος.
Η σύζυγός του και οι τρεις αδελφές του προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη διεκδικώντας το ποσό των 240.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από τον θάνατο του 76χρόνου.
Το πρωτόδικο δικαστήριο τους επιδίκασε συνολικά το ποσό των 95.000 ευρώ, αλλά ο Συμφωνα με τον εισηγητή «η επιβολή του ανώτατου πλαφόν στο “Επικουρικό Κεφάλαιο”, δεν προσκρούει στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος)», ούτε όμως προσκρούει στις Ευρωπαϊκές οδηγίες 72/166/ΕΟΚ και 84/5/ΕΟΚ που αφορούν την αστική ευθύνη από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Σωσίβιο" για άνεργη μητέρα, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου" ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 6-02-2015

Ειρ. Ηρακλείου: Διάσωση της περιουσίας  και  καταβολή μηνιαίας δόσης των  80 ευρώ , για άνεργη μητέρα ,οφειλέτρια ποσού 90.510,86 ευρώ
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αναγνώρισε στο πρόσωπο άνεργης έγγαμης, μητέρας ενός βρέφους ,πρώην εργαζομένης ως αισθητικός ,σε Ιδιωτική Εταιρεία, με οφειλές σε  μία Τράπεζα, αλλά χρεωμένη, σε τρεις συμβάσεις ,ποσού ύψους 90.510,86  ευρώ και με εισόδημα της οικογένειάς της μόνο από τις μηνιαίες αποδοχές του συζύγου της, ποσού των 1031,00 ευρώ.των (εργάζεται ως Ιδιωτικός Υπάλληλος)  την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Ν.3869/2010 για την ένταξη στις προστατευτικές του διατάξεις αυτού.
Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης ,δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο
 1) Έκανε δεκτό το αίτημα της, για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής
 2)Διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου, σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης της, ημερομηνία συζήτησης της οποίας, έχει οριστεί η 9-02-2021.
3) Όσον αφορά στην εκπλήρωση των δανειακών της υποχρεώσεων, καθόρισε μηνιαία δόση 80 ευρώ μηνιαίως για 36 μήνες και συνέχιση της καταβολής ποσού 110 ευρώ, αφού υπάρχει αίτημα μη ρευστοποίησης της μοναδικής κατοικίας της οικογένειας, (μία μονοκατοικία 85,75 τ.μ ημιτελής σε οικόπεδο 707,71 τ.μ )μέχρι την εκδίκασης της κυρίας αίτησης.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που συνέδραμε συμβουλευτικά  τη συγκεκριμένη δανειολήπτρια,  καθώς τυγχάνει μέλος της, χαρακτηρίζει εξαιρετικής σημασίας το γεγονός ότι, το Ειρηνοδικείο  του Ηρακλείου Κρήτης, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων της καταναλώτριας,  το σύνολο των χρεών της ,της οικονομικής της δυνατότητας και των δαπανών διαβίωσης  της ,της  καθόρισε  κατ εφαρμογή του αρ.8 παρ.2 του ν.869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων και για διάστημα τριών ετών, μηνιαία δόση ποσού 70,00 ευρώ.
 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Λαμία: Απόφαση σταθμός δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο


Λαμία Απόφαση σταθμός δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο


Ο δικηγόρος Δημήτριος Κουρδής που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση δήλωσε στο LamiaReport:
«Η προσωρινή διαταγή, που εκδόθηκε έρχεται να ενισχύσει την ολοένα και αυξανόμενη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων πάνω στο ευαίσθητο ζήτημα του δανεισμού σε συνάλλαγμα. Μετά την ραγδαία και αιφνίδια εξέλιξη που σημειώθηκε πρόσφατα, οι μηνιαίες δόσεις του δανείου του αυξήθηκαν κατακόρυφα, όπως και το κεφάλαιο του, καθιστώντας αδύνατη την εξόφλησή του, την στιγμή παράλληλα που τα εισοδήματα του όλα αυτά τα χρόνια μειωνόταν με γεωμετρική πρόοδο και με υπέρβαση δυνάμεων προσπαθούσε να κρατηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα ενήμερος.
Όταν το 2007 προχώρησε στην σύναψη της δανειακής σύμβασης στεγαστικού δανείου, το κεφάλαιο αυτού ανερχόταν στα 170.000 ευρώ. Ενώ λοιπόν μέχρι σήμερα σήμερα έχει καταβάλει ήδη 40.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε σε αυτό το ποσό τους τόκους και τα υπέρογκα ασφάλιστρα, η απότομη και αιφνίδια εξίσωση του ευρώ με το ελβετικό φράγκο τον έχει φτάσει στο οριακό σημείο να οφείλει πλέον συνολικά το απαράδεκτο και ακατανόητο ποσό των 223.000 ευρώ!
Με την προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ωστόσο, καταφέραμε να υποχρεώσουμε την τράπεζα να αποδέχεται τις μηνιαίες δόσεις με βάση την αρχική ισοτιμία της εκταμίευσης των δανείων (δηλαδή 1 ευρώ προς 1,60 ελβετικό φράγκο), εξέλιξη βεβαίως λυτρωτική αν αναλογιστεί κανείς ότι τόσα χρόνια δεν υπήρξε καμία πρωτοβουλία ούτε από τα πιστωτικά ιδρύματα ενώ η κεντρική πολιτική σκηνή εκώφευε τόσα χρόνια εκκωφαντικά.
Η νομολογία πλέον πάνω σ’ αυτό το ευαίσθητο ζήτημα αρχίζει να διανθίζεται, ειδικά μετά την εξέλιξη της περασμένης Πέμπτης και ευελπιστούμε αυτή η πρώτη προσωρινή διαταγή πανελλαδικώς (μετά την εξίσωση των 2 νομισμάτων) να ανοίξει τον δρόμο και σε χιλιάδες άλλους συμπολίτες μας – οι οποίοι είτε από φόβο είτε από την συνεχόμενη παραπλανητική υπαιτιότητα των τραπεζών δεν έχουν προσφύγει ακόμη στην Δικαιοσύνη – ώστε να πράξουν και να αξιώσουν για την οικονομική τους επιβίωση το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ απέναντι στην λεηλασία των περιουσιών τους».

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Με μηνιαία δόση 15,5 ευρώ,΄Ανεργος δανειολήπτης , χωρίς εισόδημα , έσωσε το σπίτι του"ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  502-2015
 
  Γλύτωσε το σπίτι του ,άνεργος δανειολήπτης, κάτοικος Γαλατά  Χανίων, με την ημερ.29-01-2015 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων , όπου βάσει αυτής, παρέχεται προστασία ολόκληρης της περιουσίας του , ορίζεται καταβολή  μηνιαίας δόσης ποσού 15,50 ευρώ, για  τρία έτη,προς την μία και μοναδική πιστώτρια  Τράπεζα, μέχρι την ημερομηνία 29-01-2018, 'οπου  ορίζεται η επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται ,για  άνεργο καταναλωτή , με συνολικό ποσό χρέωσης ,  σε μία Τράπεζα 17.892,74 ευρώ .  
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Πρόκειται, για δανειολήπτη 53 χρονών, σήμερα άνεργο , άγαμο  με χωρίς παιδιά
Εισόδημα που διαθέτει:  Δεν διαθέτει κανένα μόνιμο εισόδημα.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι
α)μία κατοικία 149,23 τ.μ κυριότητας 100% δικής του (υποθηκευμένη)
β) Ι.Χ αυτοκίνητο
Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του , λόγω της ανεργίας  αποφάσισε να αιτήσει την ένταξή του στο ν.3869/2010,  από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  , προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του ως ο νόμος ορίζει.
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει στην  πιστώτρια Τράπεζα  προσωρινώς ,ήτοι  μέχρι τις 29-01-2018 
α)την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου
β)τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
3)Μετά το πέρας της  ημερ.29-01-2018 δηλ  μετά από τριετία, επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου η οικονομική  κατάσταση του δανειολήπτη.
4)Επιτρέπει στον αιτούντα, χωρίς να τον υποχρεώνει ,να μην καταβάλει προς την πιστώτρια Τράπεζα και για χρονικό διάστημα ισχύος ,της παρούσης Προσωρινής Διαταγής ,για τρεις αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και τον μήνα Αύγουστο, που κατά παράδοση αποτελεί μήνα διακοπών.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μια  "απόφαση ανακούφισης " , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του  δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του ,από τα καταδιωκτικά μέτρα της Τράπεζας, καλώντας τον  για χρονικό διάστημα τριών ετών ,στην καταβολή μηνιαίας δόσης 15.50 ευρώ.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

ΟΡΙΣΤΙΚΟ!!! Η ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΕΟ!!!!

Η Λούκα Κατσέλη με την μεγάλη εμπειρία της ως οικονομολόγος και γνωρίζοντας τα «λεπτά» τραπεζικά θέματα είχε βοηθήσει στη διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων για τους δανειστές-φυσικά πρόσωπα με τον... ομώνυμο νόμο Κατσέλη ενώ αποτελεί αποδεκτό πρόσωπο στους οικονομικούς κύκλους και στις αγορές.

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

Δείτε ποιος χυμός θα σας βοηθήσει να ρίξετε την πίεσή σας

juiceΝέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία, δείχνει πως ένα ποτήρι χυμού από παντζάρι καθημερινά μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα που πάσχουν από υπέρταση.
Το παντζάρι περιέχει υψηλά ποσά ανόργανων νιτρικών αλάτων, τα οποία στο ανθρώπινο σώμα μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου, μια ένωση που ασκεί αγγειοδιασταλτική δράση. Σημαντικές ποσότητες νιτρικών αλάτων περιέχονται και σε άλλα λαχανικά, όπως το μαρούλι και το λάχανο.
Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Hypertension, οι ερευνητές συγκέντρωσαν 64 εθελοντές ηλικίας 18-85 ετών. Από το σύνολο του δείγματος, το 50% λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία της υπέρτασης, χωρίς ωστόσο να έχει επιτύχει μείωση της πίεσης στα επιθυμητά επίπεδα, ενώ το υπόλοιπο 50% είχε διαγνωσθεί με αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, χωρίς όμως να ακολουθεί αντίστοιχη αγωγή.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία κατανάλωνε ένα ποτήρι χυμού από παντζάρι καθημερινά, για διάστημα 4 εβδομάδων, ενώ στην άλλη δόθηκε ο ίδιος χυμός από τον οποίο όμως είχαν αφαιρεθεί τα νιτρικά άλατα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι εθελοντές που κατανάλωναν καθημερινά το χυμό παντζαριού παρουσίασαν μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης, η οποία μάλιστα ήταν συγκρίσιμη με τη μείωση που επιφέρουν κατά μέσο όρο ορισμένα αντι-υπερτασικά φάρμακα. Για κάποιους από τους εθελοντές, η παρατηρούμενη μείωση είχε σαν αποτέλεσμα την επιστροφή της αρτηριακής τους πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα, παρατηρήθηκε βελτίωση στην ικανότητα διαστολής των αγγείων και μείωση της αρτηριακής σκληρίας κατά 20% και 10% αντίστοιχα. Μετά τη διακοπή της κατανάλωσης του χυμού, η αρτηριακή πίεση επανήλθε στα προηγούμενα υψηλά επίπεδα, ενώ στους εθελοντές που κατανάλωναν το χυμό από τον οποίο είχαν αφαιρεθεί τα νιτρικά άλατα δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή των παραπάνω δεικτών.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, οι ερευνητές αναφέρουν πως φαίνεται ότι η καθημερινή πρόσληψη νιτρικών αλάτων από τρόφιμα όπως το παντζάρι και άλλα φυλλώδη λαχανικά, μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με τη φαρμακευτική παρέμβαση, όσον αφορά στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης.
Τέλος, ο επικεφαλής της μελέτης τονίζει πως η δυνατότητα χρήσης ενός φυσικού προϊόντος έναντι κάποιου φαρμάκου είναι πολύ ελκυστική, ενώ συμβουλεύει άτομα που επιθυμούν να αυξήσουν την πρόσληψη νιτρικών αλάτων να προτιμούν το μαγείρεμα των αντίστοιχων λαχανικών στο φούρνο ή στον ατμό, καθώς με το βρασμό η περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα μειώνεται σημαντικά. 
Πηγή: matrix24.gr

Ε.Π.Κ.Κρήτης"Λύση για οφειλές σε πέντε Τράπεζες και για χρέος 743.994,88 ευρώ,έδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, σε οικογένεια Χανιωτών "


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2-02-2015   

 Στην   Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, απευθύνθηκε ζευγάρι – οφειλέτες, με δύο ανήλικα τέκνα,με συνολική οφειλή, που ανέρχεται στο ποσό των 743.994,88 ευρώ και με  μηνιαίο εισόδημα ευρώ.1.677.Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή της Ε.Π.Κ.Κρήτης , δυνάμει του με αριθμό 297/27-06-2014 πρακτ Προσωρινής Διαταγής του Ειρηνοδικείου Χανίων, πέτυχαν την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους και τέλος ανέλαβαν την υποχρέωση, της καταβολής  του ποσού των 400 ευρώ μηνιαίως, για τον σύζυγο,( απαγόρευση παρακράτησης από τον μισθό του ποσού της δόσης  από το πιστωτικό Ίδρυμα "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" πλην του ποσού που του αντιστοιχεί  στην ορισθείσα Προσωρινή Διαταγή   και 100 ευρώ, καταβολή  για την σύζυγο συμμέτρως διανεμόμενο σε κάθε πιστώτρια Τράπεζα.Έπειτα, από αυτά τα θαυματουργά  αποτελέσματα ,υπέρ των υπερχρεωμένων νοικοκυριών ως ΄Ενωση Καταναλωτών ,εξουσιοδοτημένη από το Ν.3869/2010 , Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00  – 14.00 και ή να επικοινωνήσουν μαζί μας: Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2 Χανιά και Λακέρδας 11 Ιεράπετρα. Τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη