Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Οι αλλαγές σε διακίνηση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών

Εκδόθηκαν οι αναθεωρημένοι Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών


Eurokinissi/
Τα καταστήματα μαζικής εστίασης υποχρεούνται από 01/01/2018 αποκλειστικής διάθεσης μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης, κάθε είδους ελαίου που προορίζεται για επιτραπέζια χρήση από τον τελικό καταναλωτή, μετά το στάδιο παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων, φέροντας επί της συσκευασίας τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Θέματα που άπτονται της ορθής πληροφόρησης των καταναλωτών και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) ρυθμίζει η υπουργική απόφαση υπ΄αριθμόν 91354 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017).
Οι νέοι κανόνες είναι προσαρμοσμένοι στην προστασία του καταναλωτή, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού.
Μεταξύ άλλων, προβλέπουν από τον Ιανουάριο του 2018 πάνω στα τραπέζια των εστιατορίων να υπάρχει λάδι μόνο σε σφραγισμένες, μη επαναγεμιζόμενες συσκευασίες, ή σε συσκευασίες μιας χρήσης.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, (ΓΓΕΠΚ), η αναθεώρηση των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.
Η αναμόρφωση της δομής τους και η ενσωμάτωση πιο περιεκτικών διατάξεων έγινε με στόχο  την ικανότητα προσαρμογής και εφαρμογής τους από το σύνολο των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής εποπτείας εκ μέρους των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. Ακόμη, με την ενσωμάτωση ειδικότερων διατάξεων ενισχύεται η προσπάθεια πάταξης του παρεμπορίου και της φοροαποφυγής με ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ασφαλή διακίνηση και προώθηση βασικών εγχώριων προϊόντων, εδωδίμων και βιομηχανικών.
Την κωδικοποίηση των Κανόνων επεξεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά από μακρά περίοδο προδιαβούλευσης και συνδιαμόρφωσης με βασικούς φορείς όλων των τομέων της αγοράς και εν συνεχεία, τον Απρίλιο του 2017,  τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ληφθούν υπόψη το σύνολο των σχολίων των εμπλεκομένων φορέων και των ενδιαφερομένων πολιτών, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση της νομοθεσίας.
Οι βασικές αλλαγές - ανά γενική κατηγορία - αφορούν στα εξής:
Βασικές αλλαγές στον τομέα της παροχής υπηρεσιών

 • Την υποχρέωση των υπευθύνων των καταστημάτων μαζικής εστίασης να πληροφορούν τους καταναλωτές για την τιμή χρέωσης του κάθε είδους αναλυτικά, είτε μέσω της νόμιμης απόδειξης λιανικής πώλησης, είτε μέσω του αναλυτικού λογαριασμού ή ακόμη του δελτίου παραγγελίας
 • Την υποχρέωση αναγραφής των τελικών τιμών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών
 • Την υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου για τις βασικές κατηγορίες τεχνικών εργασιών στις επιχειρήσεις των συνεργείων επισκευής και συντήρησης κάθε είδους τροχοφόρων με αναγραφή των τιμών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Την υποχρέωση των υπευθύνων των καταστημάτων μαζικής εστίασης να πληροφορούν με κάθε πρόσφορο μέσο τα άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) επί του τηρουμένου τιμοκαταλόγου, εξασφαλίζοντας την πληροφόρηση αυτών
Αλλαγές που αφορούν στις υπηρεσίες και στη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων
 • Την υποχρέωση των καταστημάτων μαζικής εστίασης από 01/01/2018 αποκλειστικής διάθεσης μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης, κάθε είδους ελαίου που προορίζεται για επιτραπέζια χρήση από τον τελικό καταναλωτή, μετά το στάδιο παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων, φέροντας επί της συσκευασίας τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
 • Την προστασία από παράτυπη χρήση του «Ελληνικού Σήματος» σε προϊόντα και υπηρεσίες, με καθορισμό  αυτοτελούς τέλους ύψους 5.000 ευρώ  κατά τη διαπίστωση της παράβασης από εμπορικές επιχειρήσεις
 • Την αποκλειστική πώληση ειδών με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» μόνο σε επαγγελματίες και υπό την προϋπόθεση της έκδοσης τιμολογίου, μετά από επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας
 • Την υποχρέωση τήρησης βιβλίου ιχνηλασιμότητας νωπών οπωρολαχανικών από το σύνολο των υπόχρεων συσκευαστών σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα
 • Την υποχρέωση των εισαγωγέων ή παραληπτών μελιού γνωστοποίησης της εισαγωγής των παρεληφθεισών ποσοτήτων  εντός 10 εργάσιμων ημερών  στη Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς της ΓΓΕΠΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση «epopteia-agoras@gge.gr»
 • Την απαγόρευση της απόψυξης κατεψυγμένων αλιευμάτων και διάθεσης αυτών στο στάδιο της λιανικής πώλησης ως αποσυσκευασμένα 
 • Την απαγόρευση διατήρησης και έκθεσης προς πώληση έτοιμου ή προκομμένου και προσυσκευασμένου κιμά, με ή χωρίς την προσθήκη άλλων συστατικών, από τους λιανοπωλητές
 • Την υποχρέωση αναγραφής και της ποικιλίας για το προϊόν «ντομάτες» επί των εμπορικών τους συσκευασιών και σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά που συνοδεύουν το προϊόν
 • Την ενημέρωση των καταναλωτών για τις ακριβείς συνθήκες διατήρησης των τροφίμων με διεύρυνση της υποχρέωσης αναγραφής επί της πινακίδας ή του τιμοκαταλόγου της ένδειξης «κατεψυγμένο» ή «αποψυγμένο» για τις περιπτώσεις που ισχύει, πέραν των φαγητών, και στα γλυκά
 • Την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων στη διάθεση άρτου, με υποχρέωση της πώλησης του φρέσκου άρτου και των λοιπών αρτοσκευασμάτων σε κατάλληλη, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, συσκευασία με αναγραφή των προβλεπόμενων εκ του νόμου ενδείξεων, όπου απαιτείται
 • Τη διατύπωση του συνόλου των ρυθμίσεων για το καθεστώς εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών για όλες τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων
Κυρώσεις
 • Την ορθολογικοποίηση των προστίμων επί το αναλογικότερον, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτροπή παραπλανητικών πρακτικών σε κάθε εμπορική δραστηριότητα
Ειδικότερα, επί αυτού και έχοντας υπόψη τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά, σε παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά την εμπορία και διακίνηση τροφίμων, το ανώτερο ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου θα φτάνει στα 3.000 ευρώ (έναντι των 5.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα) και για τα βιομηχανικά είδη διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ (από 5.000 ευρώ που ίσχυε).
 • Την αποσαφήνιση του βαθμού υπαιτιότητας των εμπλεκομένων στη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και εμπορευμάτων.
Συγκεκριμένα, έγινε κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των προμηθευτών σε όλη την αλυσίδα διακίνησης των  προϊόντων (χονδρικής και λιανικής πώλησης) και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανά γενικές κατηγορίες.
Ειδικότερα, προβλέφθηκε το ύψος επιβολής των προστίμων να διαμορφώνεται κατ΄αναλογία της αξίας των διακινούμενων αγαθών, για τις περιπτώσεις της μη έκδοσης και κατοχής των προβλεπόμενων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

Η Κυβέρνηση ως "Πόντιος Πιλάτος" για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

 Γράφει η Ιωάννα Μελάκη, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς.

  Εκφράζω τους φόβους μου, ως πολίτης αυτού του τόπου,αλλά και  ως Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών.Των από πολλές πηγές οφειλετών, που η σημερινή οικονομική κατάσταση τους. δεν τους βοηθάει ούτε καν να ρυθμίσουν δόσεις, διότι είναι 'ανεργοι, δεν τους βοηθάει, γιατί μειώθηκε το εισόδημά τους, αντίθετα αυξήθηκαν οι άμεσες και έμμεσες επιβαρύνσεις.( κόστος αγαθών και υπηρεσιών, φόροι , ΕΝΦΙΑ κ.α)
  Πολλοί ελπίζουν στην σωτηρία της  μοναδικής κατοικίας , πράγμα δύσκολο γιατί δεν υπάρχει προστασία, εκτός στην ουσία, η μοναδική προστασία που  παρέχεται είναι , μόνο μέσω της ένταξης στο νόμο Κατσέλη ,αλλά ακόμη κι αυτή η δυνατότητα σύντομα δε θα υφίσταται, καθώς μετά το 2018 ,δεν θα μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη συγκεκριμένη ρύθμιση (Τέλος)
 Οφείλω να τονίσω ότι στην παρούσα φάση η στάση της Κυβέρνησης , είναι όχι απλά αδιάφορη, αλλά είναι κοινωνικά κατακριτέα, διότι φέρεται ως Πόντιος Πιλάτος, νομοθετεί τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς δεν τους κρατεί , αλλά τους μεταφέρει στους Συμβολαιογράφους, οι οποίοι πίσταψαν 'οτι τους χαρίζει "λάφυρα πολέμου" και έτρεξαν να τα δεχτούν την αποκλειστική αρμοδιότητα, μάλιστα  κάποιοι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, δέχτηκαν  τα έξοδα της διαδικασίας του διαγωνισμού,της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να αναλάβουν οι ίδιοι (Συμβ.Αθηνών -Συμβ Θεσ.νίκης).
Και εδώ η Κυβέρνηση  ουσίας πετυχαίνει 'με ένα σμπάρο δυό τριγώνια" που λέει και ο λαός μας
Πρώτον για τους οφειλέτες:  λέει "Είμαι μαζί σας , μαζί με κάθε συλλογικότητα ,που μάχεται κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Δεύτερον Για  τους συμβολαιογράφους : που τώρα νοιώθουν την "καυτή πατάτα" ότι προστατεύονται από την Οργή των συλλογικοτήτων, στα Ειρηνοδικεία, Ότι μέσω της διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών,που θα γίνεται  αποκλειστικά από το γραφείο του συμβολαιογράφου, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας  της αναγκαστικής εκτέλεσης, της διαφάνειας της διαδικασίας και η προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών (δικονομική και οικονομική)
Τέλος, φοβάμαι  και ανησυχώ,για δυσοίωνες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον και εστιάζω την ανησυχία μου αυτή ,σε τρεις βασικούς παράγοντες:
Πρώτον, στο γεγονός ότι o νέος κώδικάς πολιτικής δικονομίας, είναι πολύ ευνοϊκός για τις τράπεζες. Δεύτερον, στην απελευθέρωση των πωλήσεων των κόκκινων δανείων στα distress funds
και τρίτον στην άρση της δυνατότητας υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη από το 2018.
Την πρέπει να γίνει ΕΔΩ και ΤΩΡΑ
-Να μην εφαρμοστούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ,όπως προγραμματίζονται
-Να μην υλοποιείται  ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, στο βαθμό που δε διασφαλίζεται η προστασία της πρώτης κατοικίας.
-Να μην συμμετέχουν ως υποψήφιοι πλειστηριασματος, οι μη Έλληνες πολίτες
Τέλος ,είμαι επιφυλακτική σε ζητήματα διαφάνειας  κυρίως σε ό,τι αφορά τη «διαβαθμισμένη πρόσβαση», η οποία προβλέπεται για την παρακολούθηση της διαδικασίας και κυρίως το μέρος που αφορά οτους ιδιοκτήτες των ακινήτων, που θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ΜΟΝΟγια το ύψος των προσφορών και την τελική έκβαση της διαδικασίας.


Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Σημαντική η Οδηγία της ΕΕΤΤ για την προστασία των καταναλωτών σε τηλεφωνία και συνδρομητική τηλεόραση"

Δελτίο τύπου

   


Σημαντική θεωρεί η Ε.Π.Κ.Κρήτης ,την οδηγία της ΕΕΤΤ όπου υποχρεώνει , τους  παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών , να αναγράφουν την τελική τιμή στις υπηρεσίες λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων τελών συνδρομητή, σε σταθερή, κινητή και καρτοκινητή τηλεφωνία και συνδρομητική τηλεόραση, καθώς και του ΦΠΑ,πρόκειται να διευκολύνει σημαντικά τους συνδρομητές στη σύγκριση και επιλογή, βάσει κόστους, μεταξύ υπηρεσιών και παρόχων.
Ειδικά για το τέλος κινητής τηλεφωνίας και επειδή ο τελικός καθορισμός του εξαρτάται από το συνολικό ύψος του λογαριασμού, η ΕΕΤΤ επιβάλει στις εταιρίες να επισημαίνουν το ποσοστό με το οποίο θα αυξηθεί η τελική τιμή της υπηρεσίας στις περιπτώσεις μεγαλύτερου ύψους μηνιαίου λογαριασμού λόγω μεγαλύτερης χρήσης από τους συνδρομητές.
Επίσης, κατά την υποβολή προσφορών προς τους καταναλωτές (π.χ. τηλεφωνικά, έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.), οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι οι τελικές τιμές πώλησης, ώστε η ενημέρωση αυτή,να γίνεται κατανοητή από τους καταναλωτές.
Τα παρακατω παραδείγματα βοηθούν τον καταναλωτή, να γνωρίζει την διαμόρφωση της τελικής λιανικής τιμής, μετά την ενσωμάτωση των αντίστοιχων τελών και του ΦΠΑ ,σε σταθερή, κινητή και καρτοκινητή τηλεφωνία και συνδρομητική τηλεόραση,που καλείται να πληρώσει.
Παράδειγμα 1: Σταθερή τηλεφωνία και Διαδίκτυο
Εάν ο πάροχος διαθέτει:
• πακέτο υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε τιμή 40 ευρώ μηνιαίως προ της εφαρμογής του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και του ΦΠΑ, αυτή επιβαρύνεται με:
- τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (5% x 40 ευρώ) ίσο με 2 ευρώ και
- ΦΠΑ (24% x 42 ευρώ) ίσο με 10,08 ευρώ.
Επομένως, η αναγραφόμενη τιμή στον τιμοκατάλογο του παρόχου για το πακέτο αυτό πρέπει να είναι 52,08 ευρώ.
• υπηρεσία τηλεφωνίας σε τιμή 5 ευρωλεπτών/λεπτό ομιλίας προ της εφαρμογής του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και του ΦΠΑ, αυτή επιβαρύνεται με:
- τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (5% x 5 ευρωλεπτά) ίσο με 0,25 ευρωλεπτά/λεπτό ομιλίας και
- ΦΠΑ (24% x 5,25 ευρωλεπτά) ίσο με 1,26 ευρωλεπτά ανά λεπτό ομιλίας.
Επομένως, η αναγραφόμενη τιμή στον τιμοκατάλογο της εταιρίας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία διαμορφώνεται σε 6,51 ευρωλεπτά ανά λεπτό ομιλίας.
Παράδειγμα 2: Κινητή τηλεφωνία
Πάροχος κινητής τηλεφωνίας επιθυμεί να προσφέρει σε υποψήφιο πελάτη πακέτο υπηρεσιών μαζί με πακέτο πρόσθετων μηνυμάτων SMS σε τιμές 46 ευρώ και 6 ευρώ μηνιαίως, αντίστοιχα, προ της εφαρμογής του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του ΦΠΑ. Η συνολική αρχική τιμή των 52 ευρώ, επειδή ανήκει στο διάστημα από 50,01 ευρώ μέχρι και 100 ευρώ, επιβαρύνεται με:
- τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (15% x 52 ευρώ) ίσο με 7,8 ευρώ και
- ΦΠΑ (24% x 59,8 ευρώ) ίσο με 14,35 ευρώ.
Επομένως, η αναφερόμενη, εγγράφως ή προφορικά, προς τον υποψήφιο πελάτη τελική τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών διαμορφώνεται σε 74,15 ευρώ*.
*Η τιμή αυτή αυξάνει κατά 2,61% ή 4,35% εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού ανέλθει τελικά στο διάστημα από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ ή στο διάστημα από 150,01 ευρώ και άνω, αντίστοιχα.
Παράδειγμα 3: Σταθερή τηλεφωνία, Διαδίκτυο και τηλεόραση
Πάροχος επιθυμεί να προσφέρει σε υποψήφιο πελάτη πακέτο υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, Διαδικτύου και τηλεόρασης σε τιμή 50 ευρώ μηνιαίως, εκ των οποίων τα 30 ευρώ αντιστοιχούν στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Διαδικτύου και τα 20 ευρώ στις υπηρεσίες τηλεόρασης, προ της εφαρμογής του τέλους συνδρομητών σε σταθερή τηλεφωνία και συνδρομητική τηλεόραση και του ΦΠΑ. Η συνολική αρχική των 50 ευρώ επιβαρύνεται με:
- τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (5% x 30 ευρώ) ίσο με 1,5 ευρώ
- τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (10% x 20 ευρώ) ίσο με 2 ευρώ και
- ΦΠΑ (24% x 53,50 ευρώ) ίσο με 12,84 ευρώ.
Επομένως, η εγγράφως ή προφορικά αναφερόμενη προς τον υποψήφιο πελάτη τελική τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών διαμορφώνεται σε 66,34 ευρώ.

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

Ιωάννα Μελάκη για τα ΚΕΥΔ


Συνέντευξη  της Ιωάννας Μελάκη  μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή  &  Αγοράς και Προέδρου της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε  Ραδιοφωνικό Σταθμό της Κρήτης, για την λειτουργία των ΚΕΥΔ (Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών)


Ερωτηθείς η κ. Μελάκη για  τα ΚΕΥΔ , των  οποίων  η λειτουργία αρχίζει να ενεργοποιείται και στην Κρήτη, τόνισε:
Θετικό θεωρούμε το βήμα της πολιτείας, να στηρίξει μέσω οποιοδήποτε θεσμικού  οργάνου  , τον ΄Ελληνα καταναλωτή, τον ΄Ελληνα δανειολήπτη, όσο δε αφορά αυτό καθ αυτό το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών, λέμε ότι ,από μεριάς πολιτείας άργησε πολύ.
  Η Πολιτεία όφειλε , να προσφέρει οδηγίες , διαπαιδαγώγηση και ασφάλεια στον πολίτη ,για υπεύθυνο  δανεισμό, προτού ο πολίτης πέσει "θύμα" των σειρήνων των τραπεζών και σήμερα πιεσμένος από την οικονομική κρίση της Χώρας και την επιβολή της πολιτικής  των μνημονίων, να βρίσκεται πνιγμένος στα δάνεια, και στα χρέη, επομένως το εγχείρημα της πολιτείας ,στον χρόνο που υλοποιείται για μας την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται άκαιρο, χωρίς ουσιαστικό νόημα, αφού χιλιάδες δανειολήπτες ένιωσαν την πίεση των δανειστών, με μοναδικό σωσίβιο τους νόμους (Κατσέλη και Δένδια)και την εθελοντική δράση των Πιστοποιημένων Ενώσεων Καταναλωτών, που από την Αρχή της κρίσης, σήκωσαν το βάρος της ενημέρωσης , καθοδήγησης,διαμεσολάβησης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με τις Τράπεζες και τους λοιπόυς πιστωτές.
  Είναι γνωστό σε όλους μας , ότι με την συνδρομή των Ενώσεων Καταναλωτών ανα την Χώρα, χιλιάδες δανειολήπτες ,ρύθμισαν τα χρέη τους ,είτε εξωδικαστικώς είτε οδηγούμενοι στα δικαστήρια, με σχεδόν ελάχιστο κόστος.
 Εκείνο που οφείλουμε να πούμε ξεκάθαρα είναι ότι , ως πολίτες αυτής της Χώρας, από θεσμούς και θεσμοθετημένα όργανα , δεν πάσχουμε, πάσχουμε από αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων.Η δημιουργία ενός παρομοίου θεσμού, στην ώρα που δημιουργείται δεν λύνει το πρόβλημα της δανειοδότησης.
  Τα δάνεια των πολιτών "κοκκίνισαν" όχι γιατί οι πολίτες ,ουσίας επέδειξαν ανεύθυνο δανεισμό,  αλλά γιατί , έχασαν την οικονομική τους ρευστότητα (λόγω ανεργίας, μειώσεις μισθών συντάξεων κ.α)και βασικά  τώρα πάνε να χάσουν και το όνειρο της πρώτης κατοικίας, γιατί πλέον δεν υπάρχει προστασία, όταν ο οφειλέτης αδυνατεί να πληρώσει το χρέος του.
Θλιβερό φαινόμενο για την κοινωνία μας και ιδιαίτερα για τους δανειολήπτες ,υπήρξε το κλείσιμο των 16 Ενώσεων  Καταναλωτών, λόγω αδυναμίας πιστοποίησης, με την Πολιτεία να  σφυρίζει αδιάφορα, αντί να τις χρηματοδοτήσει ως όφειλε, τις έκλεισε.
  Εκείνο που θέλω να τονίσω, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε συνεχίζει η κ.Μελάκη είναι  ότι, οι Ενώσεις Καταναλωτών ,οι δικηγορικοί Σύλλογοι  κ.α  φορείς,στηρίξανε και συνεχίζουν εθελοντικά με ημερίδες , συνεντεύξεις ,άρθρα , τοποθετήσεις  αρκετά  μέχρι σήμερα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γιατί οι καιροί της κρίσης και της ανέχειας το επέβαλαν, επομένως δε νομίζω μετά από 8 χρόνια  εμπειρίας στην ενημέρωση και καθοδήγηση,να μπορέσουν  τα ΚΕΥΔ να ανταποκριθούν όμοια.
  Στην Ερώτηση της  δημοσιογράφου . εάν η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προτίθεται να συνεργαστεί με τα ΚΕΥΔ η κ.Μελάκη απάντησε
-Ασφαλώς  και θα γίνει, αφού ο σκοπός και ο στόχος είναι κοινός, που δεν είναι άλλος από  την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του δανειολήπτη , εμείς αφού τους ευχηθούμε  στην  λειτουργία τους  ,"ότι καλύτερο" τονίζουμε ότι  είμαστε στην διάθεση των ΚΕΥΔ , για να προσφέρουμε  οτιδήποτε  μας ζητηθεί σε όλα τα πεδία , προκειμένου να υλοποιηθεί ο σκοπός και ο στόχος της λειτουργίας τους.

Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης :Εξαπατούν τους καταναλωτές ,εταιρείες "φαντάσματα" στα κινητά τηλέφωνα,από τετραψήφιους / πενταψήφιους αριθμούς με sms

 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ


Στην ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού από εταιρείες εξαπάτησης , μέσω κινητού τηλεφώνου, έπειτα από καταγγελίες εκατοντάδων καταναλωτών (θυμάτων) αυτών των πρακτικών , βρέθηκε , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση επ αυτού και στην οποία αναφέρει:
Σε "μάστιγα" για τους καταναλωτές, έχουν εξελιχθεί   το τελευταίο διάστημα,τα sms και τα τηλεφωνήματα , από τετραψήφιους / πενταψήφιους αριθμούς, που φθάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα , από εταιρίες που δηλώνουν συνήθως ως έδρα , το εξωτερικό (τη Βουλγαρία και την Κύπρο),με αποτέλεσμα , να διαπιστώνουν έκπληκτοι ,φουσκωμένους τους λογαριασμούς των τηλεφώνων τους , πράγμα που τους οδηγεί να τηλεφωνούν ή να επισκέπτονται τα γραφεία της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  καταγγέλλοντας  το γεγονός ,φοβερά ενοχλημένοι και αγανακτισμένοι,   ζητώντας  να ενημερωθούν επί των δικαιωμάτων τους και τρόπο να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό.
  Επί του θέματος αυτού και για ευρύτερη ενημέρωση των  καταναλωτών, που έχουνε δεχτεί μηνύματα ή τηλεφωνήματα "απρόσκλητα"ή πρόκειται να δεχτούν, η Ένωση των Καταναλωτών ενημερώνει τι πρέπει να πράξουν γνωρίζοντας ότι :
 Οι επιτήδειοι δρουν με πολλές διαφορετικές μεθόδους, ανάλογα με το… είδος της κομπίνας και το ποσό που επιδιώκουν να αποσπάσουν από κάθε καταναλωτή. «Υπάρχουν τετραψήφιοι/ πενταψήφιοι αριθμού που σε χρεώνουν ακόμη και αν δεν ανοίξεις το μήνυμα. Σε άλλες περιπτώσεις, ο αποστολέας προσπαθεί να δελεάσει το θύμα με δήθεν προσφορές ή διαγωνισμούς για σπίτια και ταξίδια, ώστε ο καταναλωτής όχι μόνο να διαβάσει το μήνυμα, αλλά να δώσει, σε επόμενο στάδιο, και τα προσωπικά στοιχεία του. Κατά μέσο όρο, η χρέωση για κάθε μήνυμα ή κλήση φθάνει τα δύο ευρώ»
-Οι καταναλωτές ,θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ,δεν θα πρέπει να ανοίγουν αυτά τα  sms,ούτε να απαντούν  σε κλήσεις που οδηγούν σε ηχογραφημένα μηνύματα,  καθώς αν το πράξουν θα “τιμωρείθούν ” με υπέρογκες χρεώσεις στο λογαριασμό τους,
-Οι καταναλωτές , θα πρέπει να ζητούν την επιβολή φραγής στους συγκεκριμένους αριθμούς και να διεκδικούν την επιστροφή των χρημάτων τους από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας
-Οι καταναλωτές ,θα πρέπει να καταγγέλλουν αυτές, τις μη νόμιμες ενέργειες άμεσα ή στο τηλ. 1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή)  ή στην πλησιέστερη γι αυτούς Πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών Για την Περιφέρεια της Κρήτης, μπορούν να τηλεφωνούν στα τηλ. 2821092306,282109266 και 2842020140 (Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης)
Τέλος,  επειδή το φαινόμενο της εξαπάτησης πολιτών (κυρίως ηλικιωμένων)βρίσκεται σε έξαρση, μέσω τετραψήφιων / πενταψήφιων αριθμών και οργανωμένων τηλεφωνικών κέντρων  καθώς οι εταιρίες «φαντάσματα» έχουν βρει τρόπους να κρύβουν τα ίχνη τους,η Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών.


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη
Πως επιλέγουμε μία σχολή

Με γνώμονα ότι η περίοδος που διανύουμε αποτελεί ένα διάστημα έρευνας για την σωστή επιλογή μιας σχολής για υποψήφιους σπουδαστές και κηδεμόνες, που θα παρέχει στους σπουδαστές την δυνατότητα της σωστής εκπαίδευσης αλλά ταυτόχρονα θα διατηρεί  και την βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής,  προτείνουμε μερικά βήματα  που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς πριν την τελική επιλογή της σχολής, που θα κάνει το όνειρο τους πραγματικότητα.
 • Ζητήστε τα χαρτιά που πιστοποιούν την εγκυρότητα των Κέντρων (αριθμούς αδείας- πιστοποιητικά εξεταστικών Κέντρων κτλ)  και ταυτοποιήστε αν ο χώρος που επισκεφθήκατε είναι αυτός που αναγράφεται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
 • Ελέγξτε στις επίσημες σελίδες του ΕΟΠΠΕΠ, την εγκυρότητα των πιστοποιητικών των Κέντρων, καθώς και τους αριθμούς αδείας, (που τα Κέντρα είναι υποχρεωμένα να σας διαθέσουν) διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο σωστή και πιστοποιημένη εκπαίδευση. Οποιαδήποτε έδρα , ή παράρτημα δεν είναι αναρτημένο στον συγκεκριμένο ιστότοπο δεν είναι πιστοποιημένο.
 • Ζητήστε να ενημερωθείτε για το ποια είναι τα εκπαιδευτικά μοντέλα εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ποιότητα της εκπαίδευσης που θα λάβει ο υποψήφιος σπουδαστής από το οποιοδήποτε κέντρο.
 • Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις! Είναι πολύ βασικό να μην ζητάτε τηλεφωνικά πληροφορίες αλλά να διαθέτετε  χρόνο που θα σας δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσετε , αν οι εγκαταστάσεις είναι επαρκώς εξοπλισμένες προκειμένου να γίνει σωστά η εκπαίδευση, να γνωρίσετε από κοντά το ανθρώπινο δυναμικό των σχολών, αλλά και να αποκτήσετε μια πιο σφαιρική άποψη για την λειτουργία τους.
 • Ζητήστε διευκρινήσεις σχετικά με τα δίδακτρα αλλά και τι περιλαμβάνουν. Οι ασαφείς απαντήσεις μπορούν  να στοιχίσουν και χρόνο αλλά και χρήμα.
Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι:
Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Εκπαίδευσης…
Δημιουργούν υψηλού επιπέδου Επαγγελματίες!

Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017

Air condition: Κίνδυνοι υγείας από την μη σωστή χρήση – Τι να προσέχετε

Με τον υδράργυρο να «χτυπάει» κόκκινο, η δροσιά του κλιματιστικού, εκτός από ανακούφιση είναι και απαραίτητη για πολλές ομάδες πολιτών με προβλήματα υγείας, ή με εξασθενημένο οργανισμό.
Air condition – Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την αλόγιστη ή την μη-σωστή χρήση που κάνουμε πολλές φορές με τα κλιματιστικά, ή ακόμα και για την ελλιπή συντήρησή τους.
Έχει παρατηρηθεί από ιατρικές μελέτες, ότι αυξάνονται οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, μυών και αρθρώσεων σε ανθρώπους που ζουν, ή και εργάζονται σε χώρους με κλιματισμό.
Συγκεκριμένα, αύξηση της νοσηρότητας κατά τους μήνες που γίνεται μεγαλύτερη χρήση των κλιματιστικών, καταγράφηκε στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με πρώτες αιτίες νοσηρότητας την πνευμονία, το άσθμα και την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), ακολουθούμενες από τα καρδιαγγειακά και τα εγκεφαλικά επεισόδια.
Τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα υγείας στην Ελλάδα με τα οικιακά κλιματιστικά είναι:
Η φαρυγγίτιδα (επίμονη που κρατεί 2 εβδομάδες)
Η ρινίτιδα, λόγω ξηρότητας των βλεννογόνων από τον αέρα που ανακυκλώνεται με το κλιματιστικό
Ο πονοκέφαλος
Η ψύξη μυών
Η επιδείνωση αρθρίτιδας ή νευρίτιδας
Η ξηρότητα δέρματος και η εμφάνιση δερματοπαθειών
Η εμφάνιση αλλεργιών από μύκητες και σκόνη από τα φίλτρα του κλιματιστικού
Η ξηροφθαλμία
Η επιπεφυκίτιδα
Επίσης, από κλιματιστικά σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία και χώρους εργασίας, λόγω κακής συντήρησης των συστημάτων αποθήκευσης και μεταφοράς του νερού στον κλιματισμό, μπορεί να αναπτυχθούν μικρόβια που προκαλούν μια επικίνδυνη πνευμονία από το μικρόβιο Legionela (νόσος των Λεγεωνάριων).
Tι πρέπει να κάνουμε, ώστε η χρήση των κλιματιστικών να μην έχει επιπτώσεις στην υγεία μας:
Σωστή συντήρηση κλιματιστικών
Καθαρισμός φίλτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα
Ρύθμιση σε 25 βαθμούς Κελσίου (ιδανικές συνθήκες θερμοκρασία 25-26 βαθμούς Κελσίου και 65% υγρασία)
Συχνός αερισμός του χώρου (π.χ. λίγο ανοικτό το παράθυρο συνεχώς)
Όχι απότομες εναλλαγές κρύο – ζεστό και αντίστροφα
Τέλος, αφενός δεν βάζουμε το air condition σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και αφετέρου το σβήνουμε 20 λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι ή το αυτοκίνητο, ώστε να προσαρμοστεί ο οργανισμός στην μεταβολή της θερμοκρασίας.
Νόσος των Λεγεωνάριων από τα κλιματιστικά: Αυτά είναι τα συμπτώματα
Η νόσος των λεγεωνάριων είναι μια σοβαρή μορφή πνευμονίας. Μια εκτεταμένη φλεγμονή των πνευμόνων που προκαλείται συνήθως από μόλυνση με ένα βακτήριο γνωστό legionella.
Δεν είναι μεταδοτική ασθένεια η νόσος των Λεγεωνάριων από άτομο σε άτομο μέσω της επαφής. Αντ’ αυτού, οι περισσότεροι άνθρωποι κολλούν τη νόσο από την εισπνοή των βακτηρίων. Οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, οι καπνιστές και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ασθένεια των λεγεωνάριων.
Το βακτήριο της νόσου των λεγεωνάριων προκαλεί επίσης τον πυρετό τύπου Pontiac, μια ηπιότερη ασθένεια που μοιάζει με γρίπη. Χωριστά ή από κοινού, οι δύο ασθένειες ονομάζονται απλά ως “νόσος των λεγεωνάριων”. Ο πυρετός Pontiac συνήθως φεύγει από μόνος του, αλλά αν αφεθεί χωρίς καμία ιατρική θεραπεία, η νόσος των λεγεωνάριων μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.
Παρά το γεγονός ότι η έγκαιρη θεραπεία με αντιβιοτικά συνήθως θεραπεύει τη νόσο, μερικοί άνθρωποι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά τη θεραπεία.
Συμπτώματα
Η νόσος των Λεγεωνάριων από τα κλιματιστικά αναπτύσσεται συνήθως 2 έως 10 ημέρες μετά την έκθεση του ατόμου στο βακτήριο legionella. Τις περισσότερες φορές ξεκινάει με τα ακόλουθα συμπτώματα:
Πονοκέφαλος
Μυϊκός πόνος
Ρίγη
Πυρετός που μπορεί να φτάσει τους 40°C και παραπάνω
Μέχρι τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα, ο ασθενής θα αναπτύξει και άλλα συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν:
Βήχας, ο οποίος μπορεί να έχει και βλέννα και, μερικές φορές, αίμα
Δύσπνοια
Πόνος στο στήθος
Συμπτώματα στο γαστρεντερικό σύστημα, όπως ναυτία, έμετος και διάρροια
Σύγχυση, ή άλλες ψυχικές αλλαγές
Αν και η νόσος των λεγεωνάριων από τα κλιματιστικά προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες, μπορεί να προκαλέσει περιστασιακά μολύνσεις σε πληγές και σε άλλα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς.
Μια ήπια μορφή της νόσου των λεγεωνάριων, γνωστή ως πυρετός Pontiac, μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους. Ωστόσο, ο πυρετός τύπου Pontiac δεν μολύνει τους πνεύμονες σας και τα συμπτώματα συνήθως εξαφανίζονται μέσα σε δύο έως πέντε ημέρες.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Θετικό το σχέδιο της Κυβέρνησης , περί οριστικής διαγραφής του παλαιού και ανασφάλιστου Ι.Χ και απαλλαγή, από φόρους και τέλη "


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-08-2017

  Με ανακούφιση αλλά και ευχαρίστηση ,η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , χαιρετίζει την πρόθεση της Κυβέρνησης, να δόσει  οριστικό τέρμα ,στο άγχος και την ανασφάλεια,  σε χιλιάδες καταναλωτές ,κατόχους παλαιών αυτοκινήτων, με το νομοσχέδιο που προωθεί για τα παλιά αυτοκίνητα, που τα περισσότερα από αυτά τυγχάνουν και ανασφάλιστα.
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΄Ενωση ,στο κείμενο της αναφέρει:
" Κύριοι της Κυβέρνησης ,   Με ανακούφιση αλλά και ευχαρίστηση ,η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , χαιρετίζει την είδηση που 'ηρθε στο φως της δημοσιότητας για νομοσχέδιο που πρωθείται από τα αρμόδια Υπουργεία  (Οικονομικών και Μεταφορών), για τα παλαιά και  ανασφάλιστα οχήματα,σχέδιο στο οποίο προσφέρεται  η δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες, οριστικά να  διαγράψουν  το οχήμα τους και να απαλλαγούν  από κάθε οικονομική υποχρέωση για αυτό (φόροι, τέλη κλπ)  και παρακαλούμε όπως το επισπεύσετε, αφενός  για την ασφάλεια και προστασία  χιλιάδων πολιτών που κινδυνεύουνι καθημερινά από τα ανασφάλιστα οχήματα ,που κυκλοφορούν στους δρόμους, αλλά και δίδοντας οριστική  λύση στους ιδιοκτήτες των ανασφαλίστων και παλαιών οχημάτων, με  ελάχιστο τίμημα ,να απαλλαγούν.από αυτά, ώστε να παύσουν  να αποτελούν βάρος για τον ιδιοκτήτη τους., με ότι αυτό συνεπάγεται"
Στην Ανακοίνωσή της επίσης , η Ενωση των Καταναλωτών Κρήτης, για ενημέρωση των καταναλωτών  αναφέρει:
Τι προβλέπει  το σχέδιο νόμου
Την δυνατότητα σε παλιά οχήματα, με ημερομηνία κυκλοφορίας πριν από την 4η Μαρτίου του 2004,  να απαλλαχθούν οριστικά με μια δήλωση απαλλαγής και μάλιστα με κόστος μόλις 20 ευρώ.
Ποια είναι η  διαδικασία για  την βεβαίωση διαγραφής:
- Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
- Η δήλωση υποβάλλεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας
- Μαζί με τη δήλωση, υποβάλλονται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες του οχήματος (εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου)
- Τέλη κυκλοφορίας που έχουν πληρωθεί για τα έτη μετά την ημερομηνία διάλυσης – αχρήστευσης του οχήματος δεν επιστρέφονται
- Με την αίτηση χορηγείται βεβαίωση διαγραφής
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Νέο Πολυνομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς!!!

Σημαντικές είναι οι  αλλαγές  ,που θα επιφέρει το νέο Πολυνομοσχέδιο και όχι προς το συμφέρον των οφειλετών

1 Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί:
Αυτοί, βάσει πολυνομοσχεδίου, θα διενεργούνται τρεις ημέρες την εβδομάδα: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18.00.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δηλαδή από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από 17:59:00 έως 17:59:59, θα δίδεται αυτόματη παράταση πέντε λεπτών.
Για κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, θα δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχιστούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

2 Ακίνητα στα funds: 
Σημαντικές τομές στο νόμο Σταθάκη (4354/2015), με τον οποίο άνοιξε ο δρόμος για τις πωλήσεις εξυπηρετούμενων και μη δανείων, εισάγει το πολυνομοσχέδιο.
 Καταρχάς, η κυβέρνηση παραδίδει στις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, τα λεγόμενα funds, ακόμη και τη διαχείριση των ακινήτων που συνδέονται με τα «κόκκινα» δάνεια (π.χ. εκμίσθωση, συντήρηση, επίβλεψη ακινήτων κ.λπ.).
Βασική προϋπόθεση αποτελεί τα συγκεκριμένα ακίνητα να είχαν επιβαρυνθεί με προσημειώσεις ή υποθήκες για εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί και πλέον να ανήκουν κατά κυριότητα στον εντολέα των εταιριών. Επιπλέον, θα πρέπει τα δάνεια και οι πιστώσεις προς εξασφάλιση των οποίων προσημειώθηκαν ή υποθηκεύτηκαν τα ακίνητα να τα διαχειρίζονται οι συγκεκριμένες εταιρίες κατόπιν σχετικής σύμβασης με τον κύριο των απαιτήσεων.
Ταυτόχρονα, καταργείται η τριμελής επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών, αρμοδιότητα της οποίας ήταν η γνωμοδότηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αναφορικά με την παροχή αδειών στις εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο του ν/σ, η κατάργηση πραγματοποιείται προς εξοικονόμηση χρόνου του έργου της ΤτΕ, ως εποπτεύουσας αρχής, στην αδειοδότηση εταιριών, για να διευκολυνθεί-επιταχυνθεί η όλη διαδικασία.
3 Το ακαταδίωκτο: 
 Με τη διάταξη για το ακαταδίωκτο, ανοίγει ο δρόμος για τις αναδιαρθρώσεις «κόκκινων» δανείων, αφού τα τραπεζικά στελέχη και οι λειτουργοί του Δημοσίου που θα εμπλέκονται σε αυτές θα προστατεύονται, πλέον, από το νόμο.
Στο μεταξύ, προβλέπεται η πιθανότητα δίωξης κάποιων δημοσίων υπαλλήλων εφόσον υπάρξει αίτημα από το γενικό επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης.
Με άλλα λόγια, αυτές οι περιπτώσεις θα εξαιρούνται από το γενικό «κανόνα» της προστασίας. Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, αντίστοιχη αρμοδιότητα (άσκηση ποινικής δίωξης) δίνεται σε μια τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από έναν αρεοπαγίτη και δύο εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τη γνωμοδότηση της ΤτΕ.
 Η συγκεκριμένα διάταξη, την οποία ζητούσαν επίμονα τόσο οι τράπεζες όσο και ο SSM, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως είναι ικανή να συμβάλει καταλυτικά στην αναδιαμόρφωση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας, αφού υπό τη «σκέπη» της θα πραγματοποιούνται διαγραφές δανείων, συγχωνεύσεις εταιριών, θα λαμβάνονται αποφάσεις για το ποιες επιχειρήσεις θα αλλάξουν χέρια, ποιες θα «σπάσουν» σε κομμάτια κ.λπ.
Υπενθυμίζεται πως στη νομική κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις δανείων -ώστε τα τραπεζικά στελέχη που θα βάλουν την υπογραφή τους εγκρίνοντάς τις να μη βρεθούν στο μέλλον υπόλογα για το ότι με την κίνηση της πώλησης ζημίωσαν την καθαρή θέση της εκάστοτε εταιρίας- αλλά και οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων.
4 Εξωδικαστικός μηχανισμός: 
Τέλος, στο πολυνομοσχέδιο εισάγεται ακόμη ένας λόγος απόρριψης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών από το αρμόδιο για την επικύρωσή της δικαστήριο, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόκειται για την περίπτωση που μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν τον προσδιορισμό του ποσού της απαίτησής τους από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα και συγχρόνως προκύπτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντιστοιχεί σε ποσοστό απαιτήσεων ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση, στο εξωδικαστικό συμβιβασμό, προϋποθέσεις 15  Οριστικά οι αιτήσεις στον Εξωδικαστικό συμβιβασμό!!! επιτυχία;
Αίτηση υπαγωγής στο εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ουσίας μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις εφόσον:
-κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή
είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορέα κοινωνικής ασφάλισης
 ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή
 είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,
-οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ,
-ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης,
-ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
α. έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
β. έχει θετική καθαρή θέση (equity).
Πιθανές ρυθμίσεις
Στις πιθανές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του «μηχανισμού» συμπεριλαμβάνονται
α)η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων,
β) η εξόφληση σε περισσότερες δόσεις, η μείωση επιτοκίου,
γ)η διαγραφή μέρους των απαιτήσεων,
δ) η απονομή περιόδου χάριτος στον οφειλέτη,
ε) η εκποίηση επιμέρους περιουσιακών του στοιχείων σε πιστωτή ή τρίτο πρόσωπο κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται έως τις 31.12.2018, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), μέσω της χρήσης ειδικής πλατφόρμας (www.keyd.gov.gr).

Αιτήσεις συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για την επιστροφή παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών


Να τους επιστραφούν οι επιπλέον εισφορές που παράνομα παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις τους διεκδικούν από τον ΕΦΚΑ ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι, οι οποίοι από το 2010 έως και το 2016 πλήρωσαν φουσκωμένη εισφορά υπέρ ασθενείας στα ασφαλιστικά ταμεία.


Πρόκειται για ποσά που ανέρχονται συνολικά σε έως και 3.000 ευρώ για κάθε συνταξιούχο και αφορούν σε λανθασμένη παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ασθενείας. Η φουσκωμένη εισφορά συνέβαλε σε επιπλέον μείωση των συντάξεων, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει συνολικά τα 250 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, για έξι χρόνια τα Ταμεία υπολόγιζαν λάθος την εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ. Η παρακράτηση γινόταν επί του ονομαστικού ποσού της συνταξιοδοτικής απόφασης και όχι επί του καταβαλλόμενου ποσού όπως ορίζεται στη νομοθεσία.
Σε καθημερινή βάση υποβάλλονται χιλιάδες αιτήσεις από συνταξιούχους στον ΕΦΚΑ για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι δεν δικαιωθούν, θα στραφούν με μηνυτήριες ανα φορές κατά των διοικήσεων των ασφαλιστικών οργανισμών που κατά τον νόμο είναι υπεύθυνοι να τους επιστρέψουν τα παρακρατηθέντα αναδρομικά και δεν το κάνουν μέχρι σήμερα.
Για το θέμα αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει, εκτός από τις αιτήσεις, και δικαστικές προσφυγές καθώς και προσφυγές στον Συνήγορο του Πολίτη. Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για την υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος της επιστροφής των παράνομων κρατήσεων έχει συντάξει έντυπη αίτηση για κάθε Ταμείο.
Απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης και του υπολογισμού του παρανόμως παρακρατηθέντος ποσού είναι τόσο η αρχική απόφαση συνταξιοδότησης όσο και το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.
Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο αποστέλλει εντός των ημερών επιστολή στην υπουργό Εργασίας 'Εφη Αχτσιόγλου, κατά παράβαση ή κακή ερμηνεία του Ν. 2084/92 και χωρίς να ληφθεί υπόψη από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ότι ο παραπάνω νόμος αναφέρει ότι η κράτηση για τον κλάδο υγείας γίνεται
στο καταβαλλόμενο ποσό, η κράτηση αυτή γινόταν για έξι χρόνια επί του ονομαστικού ποσού που αναφερόταν στην πράξη συνταξιοδότησης και όχι επί του ποσού που είχε διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση μειώσεων.
Η αδικία αποκαταστάθηκε το 2016 και από τότε το ποσοστό παρακράτησης υπέρ υγείας γίνεται στο πραγματικό καταβαλλόμενο ποσό, σε αυτό δηλαδή που μπαίνει πράγματι στην τσέπη του συνταξιούχου, και όχι στο εικονικό, πριν από τις μνημονιακές περικοπές.

 Πηγή: EUROKINISSI

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ευκαιρία ή παγίδα ,ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός , για τους οφειλέτες, (μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων)"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-08-2017


Μεγάλο  προβληματισμό ,  στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και στους συνεργάτες αυτής ,(νομικούς-οικονομολόγους) έφερε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ,
πράγμα που μας κάνει να μην μπορούμε να τον συστήσουμε ανεπιφύλακτα, για την συμμετοχή των οφειλετών  μελών μας, ή μη ΄σαυτήν την διαδικασία.
Και εξηγούμε τα σημεία του προβληματισμού μας, τα οποία ως ΄Ενωση ,καταθέτουμε δημόσια και εφιστούμε την προσοχή !!!
αλλά η απόφαση ανήκει αποκλειστικά και μόνο, σε κάθε επιχείρηση με οφειλές , που θελήσει να ενταχθεί ή όχι, στην εν λόγω διαδικασία ,αφού βέβαια ενημερωθεί  αρμοδίως ,πλήρως και βέβαια αφού έχει τις προϋποθέσεις ένταξης.
Σημείο Πρώτο
 Σημαντικό και θετικό θεωρείται , σύμφωνα με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ότι ,αφενός ο μηχανισμός ,   θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και σε ατομικές επιχειρήσεις ,να ρυθμίσουν τα χρέη τους συνολικά και ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θα έχει δηλαδή την ευκαιρία ο επιχειρηματίας , να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με Τράπεζες, Εφορίες, ασφαλιστικά Ταμεία και να επιτύχει μια συμφωνία με όλους, που θα βασίζεται στις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής της επιχείρησης , που σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει και μερική διαγραφή του χρέους ,αλλά και από την άλλη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και οφείλουμε να το επισημάνουμε ως "τρωτό σημείο" του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
 Σημείο Δεύτερο "τρωτό σημείο"
Την περίπτωση υπαναχώρησης των πιστωτών, να έχουν αποστερήσει πλήρως οι προσερχόμενοι οφειλέτες τον εαυτό τους , από όλα τα δικονομικά όπλα, όπως επίσης να καταστούν απολύτως έρμαια οι οφειλέτες  -δια της πλήρους αποκαλύψεως όλων των περιουσιακών τους στοιχείων, αυτών, των εγγυητών και των συγγενών τους- σε επόμενη "επιθετική" και διόλου φιλική μεταχείρισή τους, από τους καλούμενους πιστωτές σε συμβιβασμό.
 Σημαντικότατο ακόμα είναι ότι ,θα έχει  συναινέσει ο οφειλέτης,να αρθεί έναντι των πιστωτών του κάθε μυστικότητα που προστατεύει την ιδιωτική περιουσία του -και όχι μόνον. Ουσιαστικά εξουσιοδοτεί τους πιστωτές του να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και δραστηριότητά του (εισοδήματα, ακίνητα, φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε3, καταθεσεολόγιο κλπ).πράγμα που θα διευκολύνει τους πιστωτές σε οποιοδήποτε χρόνο το θελήσουν, να προβούν σε ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων.
 Τέλος, ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , και για εξυπηρέτηση των οφειλετών , επαγγελματιών και επιχειρήσεων και για αποφυγή μη σωστής ενημέρωσης ,ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις ότι,έχουμε έρθει σε επαφή με ειδικούς τεχνοκράτες, οι οποίοι θα μπορούν συμβουλευτικά αλλά και αποτελεσματικά, να δώσουν τις οδηγίες τους, επί του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών ,κατά τις διατάξεις του ν. 4469/2017,προκειμένου οι αιτούντες ένταξη, να μην παραπλανηθούν από "επιτήδειους "των καιρών, άσκοπα και χάσουν και χρόνο και χρήματα.
Επίσης  καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, αλλά και κάθε φύσεως χρέους,  είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


                 Η Πρόεδρος  της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                           Ιωάννα   Μελάκη

ΕΕΤ: Νέες Οnline διατραπεζικές πληρωμές. Τα χρήματα μεταφέρονται πλέον αμέσως!   
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό για δυο νέες υπηρεσίες online πληρωμών των τραπεζών μελών της οι οποίες απλοποιούν τη διαδικασία και μειώνουν δραστικά το χρόνο ολοκλήρωσης στις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Ο δικαιούχος πιστώνεται σε δευτερόλεπτα ποσά ως 500 ευρώ και σε λιγότερο από δέκα λεπτά για μεγαλύτερα, ακόμα και εάν διατηρεί λογαριασμό σε τράπεζα διαφορετική από αυτήν του πληρωτή. Ειδικότερα:
Με την πρώτη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές (φυσικά πρόσωπα) μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως 500 ευρώ την ημέρα, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου (24Χ7), με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και άμεση διαθεσιμότητα των πιστούμενων κεφαλαίων σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δικαιούχοι των χρηματικών ποσών μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τη χρήση της υπηρεσίας χρειάζεται εγγραφή πληρωτών και δικαιούχων στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου αλλά μόνον ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου ή ο ΑΦΜ (εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας). Στην υπηρεσία συμμετέχουν οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ: Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank.
Με τη δεύτερη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως 12.500 ευρώ ανά εντολή, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 16:30, με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και διαθεσιμότητα των κεφαλαίων του το αργότερο σε δέκα (10) λεπτά. Στην υπηρεσία συμμετέχουν οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ: Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank και ATTICA.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην τράπεζα συνεργασίας σας.
Τράπεζα Πειραιώς: www.piraeusbank.gr ή στο τηλέφωνο 18 28 38
Εθνική Τράπεζα: www.nbg.gr ή στο e-mail contact.center@nbg.gr ή στο τηλέφωνο 181818 και από εξωτερικό στο (+30)210 484 8484
Alpha Bank: www.alpha.gr ή στο τηλέφωνο 210 326 0000
Eurobank Ergasias: 210 955 5000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο
Attica Bank: http://www.atticabank.gr ή στο τηλέφωνο 210 366 9000 ή και στο Δίκτυο Καταστημάτων

Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης : «Συμβουλές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες φοιτητικής στέγης»


Με αφορμή καταγγελίες και  παράπονα , για   απαράδεκτες συμπεριφορές ιδιοκτητών σπιτιών ,που φθάνουν, προς την΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  από γονείς και φοιτητές, που  ψάχνουν αυτές τις ημέρες ,φοιτητική στέγη ,η ΄Ενωση  φανερά δυσαρεστημένη , σε ανακοίνωσή της  ,εφιστά την προσοχή  αμφοτέρων, παρέχοντας τις συμβουλές της,πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις , για την ενοικίαση του σπιτιού. του φοιτητή, για αποφυγή προβλημάτων, στην μετέπειτα  μεταξύ τους σχέση.
Α)Οι ενοικιαστές θα πρέπει:
1) Να ελέγχουν την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι μας παρέχει αυτή (supermarket, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κ.λ.π.).
2) Το ύψος του ενοικίου, γνωρίζοντας ότι  διαμορφώνεται ελεύθερα, συμφωνία ιδιοκτήτη-ενοικιαστή (τους δεσμεύει και τους δύο).Καλό είναι να έχουμε κάνει ήδη, μία έρευνα της επικρατούσας μισθωτικής αγοράς στην περιοχή που επιλέγουμε να νοικιάσουμε. Επίσης, ωφέλιμο είναι να προσπαθήσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες για την διαχειριστική συμπεριφορά για τον ιδιοκτήτη (π.χ δύστροπος, παραπλανητικός, δεν κόβει αποδείξεις με ολόκληρο το τίμημα, κ.α)
Δεν αποδεχόμαστε και δεν υπογράφουμε όρους, που δεν κατανοούμε ή με τους οποίους δε συμφωνούμε, απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης, περιέχονται όροι δυσμενείς, για τους ενοικιαστές. Τέτοιους όρους τους διαγράφουμε.
3) Η μίσθωση κατοικίας ισχύει για τρία χρόνια και εάν ακόμα έχει αναγράφεται η αύξηση του μισθώματος π.χ κάθε έτος 10% εάν δεν γράφεται ισχύει το75% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τους προηγούμενους 12 μήνες. π.χ . Τιμάριθμος 4Χ75%=3 Ευρώ.
4) Πάντα ερευνούμε την βιωσιμότητα της κατοικίας π.χ εάν διαθέτει τον πρέποντα εξ αερισμό, δεν παρουσιάζει υγρασία, υπάρχουν θερμοσίφωνα τα οποία δεν λειτουργούν κ.α.Ελέγχουμε, καλά, το σπίτι, για να διαπιστώσουμε τυχόν βλάβες και να τις επισημάνουμε, στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσουμε να κατοικούμε, στο σπίτι.
5) Η εγγύηση συμφωνείται ελεύθερα. Συνήθως είναι 1 με 2 μισθώματα(νοίκια) και δίδεται ως εγγύηση για την καλή τήρηση των όρων του συμβολαίου.
6) Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη της κατοικίας.
7) Ο ενοικιαστής δεν έχει ευθύνη για φθορές, που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.
8) Η μη πληρωμή της δαπάνης των κοινοχρήστων ισοδυναμεί σε μη πλήρωση ενοικίου.
9) Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει αυτοδίκαια, εάν ο ιδιοκτήτη δεν εναντιώνεται και ο μισθωτής (ενοικιαστής ) εξακολουθεί να κάνει χρήση της κατοικίας ,θεωρείται ότι ανανεώνεται αόριστα και για τα δύο μέρη, παρέχεται η δυνατότητα του ενοικιαστή να αποχωρήσει από την μίσθωση, όταν το αποφασίσει, αφού βέβαια ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ,ένα μήνα νωρίτερα, αντίστροφα  μπορεί και ο ιδιοκτήτης  να ζητήσει την απόδοση της κατοικίας.
10) Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο ενοικιαστής έχει υποχρέωση να παραδώσει την κατοικία στον ιδιοκτήτη στην κατάσταση που την παρέλαβε,εάν υπάρχουν ζημιές να τις αποκαταστήσει.
B) Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει:
1 Να φροντίζουν το μισθωτήριο  συμβόλαιο, να  είναι γραμμένο με σαφείς  και κατανοητούς όρους ,αντίγραφο  αυτου ,να παραδίδουν στον μισθωτή.
2) Να παραδώσουν σε καλή κατάσταση το σπίτι, εάν υπάρχουν ζημιές να τις αποκαταστούν ,πριν το παραδώσουν στον μισθωτή.
3)Να  επικοινωνούν ,με σεβασμό με τον μισθωτή, σε ώρες και μέρες επιτρεπτές
4)Να συμφωνούν ,πως θα τους καταβάλλεται το μίσθωμα, αποφεύγοντας  αιφνιδιαστικές απαιτήσεις
5) ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη της κατοικίας.
Για συμβουλές- ενημέρωση-καταγγελίες , στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τηλ. (1520) στην Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κ

Οδηγός για την αποποίηση κληρονομιάς«Οδηγό» επιβίωσης για τους φόρους και τις κληρονομιές παρουσιάζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Συγκεκριμένα, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης δίνει τις παρακάτω οδηγίες στους πολίτες:

Αποποίηση κληρονομιάς

Εάν ο αποθανών, υπήρξε οφειλέτης ή εγγυητής σε ένα χρέος, 'έχουμε το δικαίωμα να αποποιηθούμε την κληρονομιά . περιουσιακών στοιχείων ή χρέους ,εντός 4μηνών, οι ίδιοι, τα παιδιά μας ,τα εγγόνια μας.

Τι είναι αποποίηση κληρονομιάς

Αποποίηση κληρονομιάς, είναι η δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι, δεν δέχεται την κληρονομιά, ότι δηλαδή δεν επιθυμεί να γίνει οριστικός κληρονόμος. Η δήλωση γίνεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, ( στην περιφέρεια του οποίου δηλαδή είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του ) εντός τεσσάρων μηνών από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής (ότι δηλαδή κατέστη προσωρινός κληρονόμος) και του λόγου της κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στην αλλοδαπή ή που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν έμενε στην αλλοδαπή, η προθεσμία αυτή ανέρχεται στο ένα έτος και όχι στους τέσσερις μήνες. Η προθεσμία αυτή για την αποποίηση, δίνει τη δυνατότητα στον προσωρινό κληρονόμο να εξετάσει εάν συμφέρει να αποδεχθεί την κληρονομιά, ερευνώντας για τις υποχρεώσεις τις και τις οφειλές που είχε ενδεχομένως ο κληρονομούμενος – θανών προς τρίτους

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε κληρονομιά , χωρίς να μη αποδεχτούμε τα χρέη του κληρονομημένου

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε κληρονομιά ,χωρίς να μη αποδεχτούμε τα χρέη

Δεν υπάρχει τμηματική ή εν μέρει αποποίηση

Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αποποιηθεί τα χρέη και να αποδεχθεί την υπόλοιπη περιουσία. Η αποποίηση αφορά πάντα το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας. Η αποποίηση γίνεται στον γραμματέα του Ειρηνοδικείου του τόπου θανάτου του διαθέτη.

Υπάρχει "σειρά κληρονόμων" σύμφωνα με την νομοθεσία στην αποποίηση

Πρώτοι αποποιούνται οι αναγκαστικοί κληρονόμοι, αν δεν υπάρχει διαθήκη. Δηλαδή τα τέκνα και οι σύζυγοι. Μετά την αποποίηση των πρώτων κληρονόμων, η τετράμηνη προθεσμία ξεκινά για τους κληρονόμους που θα κληρονομούσαν, αν δεν υπήρχαν οι πρώτοι κληρονόμοι.
Δηλαδή αν αποβιώσει κάποιος που είχε σύζυγο δύο τέκνα και δύο αδέλφια, αποποιούνται πρώτα τα τέκνα και ο /η σύζυγος.
Μετά την αποποίηση αυτών ξεκινά η τετράμηνη προθεσμία αποποίησης των αδελφών του. Προσοχή! Αν τα τέκνα έχουν παιδιά, δηλαδή ο αποβιώσας είχε εγγόνια, μετά τα τέκνα, πρέπει να αποποιηθούν τα εγγόνια. Αν τα εγγόνια είναι ανήλικα η αποποίηση γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση. Ο χρόνος από την κατάθεση της αίτησης αποποίησης στο δικαστήριο και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης δεν μετράει και το τετράμηνο της αποποίησης υπολογίζεται με τον χρόνο που έχει προηγηθεί της αίτησης και έπεται της έκδοσης απόφασης.
Το ίδιο εννοείται ότι ισχύει και για τα αδέλφια του αποβιώσαντος. Αν έχουν παιδιά ( δηλ. τα ανίψια), πρέπει και αυτά με την σειρά τους να αποποιηθούν μετά τους γονείς. Κι αν έχουν κι αυτά ανήλικα τέκνα, τότε θα πρέπει να κάνουν αποποίηση και για τα παιδιά τους με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Δεν υπάρχει προθεσμία για τη ρητή αποδοχή της κληρονομιάς

Νομικά δεν τίθεται προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς ,με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του στο οικείο υποθηκοφυλακείο, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Όμως φορολογικά τίθεται εξάμηνη προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς με την υποβολή βέβαια δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία ξεκινάει

α) όταν υπάρχει διαθήκη, από τότε που αυτή δημοσιεύθηκε στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και
β) όταν δεν υπάρχει διαθήκη, από τότε που επήλθε ο θάνατος του κληρονομούμενου και αποκτήθηκε η ιδιότητα του προσωρινού κληρονόμου. Εάν παρέλθει η εν λόγω εξάμηνη προθεσμία άπρακτη, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας του δικαιώματος στα πράγματα της κληρονομιάς, όμως ΠΡΟΣΟΧΗ ,για κάθε μήνα που δεν γίνεται η αποδοχή επιβάλλεται ένα μικρό πρόστιμο πρόστιμο από τη Δ.Ο.Υ., το οποίο καταβάλλεται όταν και αν προβείτε στη υποβολή δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς.

Πηγή: http://www.parapolitika.gr/article/perni-fotia-to-kinima-den-klironomo

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

Πληρώστε τους φόρους ,με δόσεις .Οι επιλογές που έχετε


Τρίς είναι οι επιλογές που έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να αποπληρώσουν τους φόρους τους  και είναι οι εξής:
1)Να χρησιμοποιήσουν την πιστωτική κάρτα τους 
Συνεχώς φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η χρήση πιστωτικών καρτών καθώς οι δόσεις μπορεί να φτάσουν τις 12 και είναι άτοκες, σε αντίθεση με την πάγια ρύθμιση της Εφορίας, και επιπλέον παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στους φορολογούμενους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις μέσω πιστωτικής κάρτας είναι, βεβαίως, ο κάτοχος της να διαθέτει πιστωτικό όριο.
Αν ο φορολογούμενος δεν διαθέτει πιστωτική ή το όριο της πιστωτικής του δεν είναι επαρκές, τότε η δυνατότητα που έχει  ο φορολογούμενος είναι να βασιστεί στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών. δηλ.στη ρύθμιση του νόμου 4152/2013, για την οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
Προϋπόθεση για ένταξη σε αυτήν υην δυνατότητα είναι τουλάχιστον ένα μέρος της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος) να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, ενώ προβλέπεται επιβάρυνση με ετήσιο τόκο ύψους 5%.
Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με νέες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει και αυτές στην πάγια ρύθμιση με τους ίδιους όρους.
Η τρίτη  δυνατότητα, που υπάρχει είναι να αξιοποιήσει τη ρύθμιση του νόμου 4174/2013, για την οποία ωστόσο οι αιτήσεις γίνονται μόνο στις εφορίες.
Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να ρυθμιστούν τόσο ληξιπρόθεσμες όσο και μη ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, όμως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στη ΔΟΥ αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική του κατάσταση από τα οποία να προκύπτει η αδυναμία του να εξοφλήσει τους φόρους χωρίς ρύθμιση, αλλά και η δυνατότητα του να είναι συνεπής στη ρύθμιση.

Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

Παγωτά: Μία απόλαυση που κρύβει κινδύνους


 
Το παγωτό είναι παρασκεύασμα του γάλακτος, γνωστό από την αρχαιότητα και πολύ διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Περιέχει λίπος, πρωτεΐνες, ζάχαρη. Κάποια είδη παγωτού περιέχουν σοκολάτα, καφέ ή φρούτα, που δημιουργούν ανάλογες γεύσεις. Όλα, όμως, τα παγωτά περιέχουν πρόσθετα, δηλαδή χρωστικές, αρωματικές ουσίες και σταθεροποιητές.
Το παγωτό είναι επιδόρπιο, όχι γεύμα. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα γεύμα, που αποτελείται από φυσικές τροφές, όπως φρέσκο γάλα, φρούτα ή λαχανικά.

Τα παγωτά διατηρούνται στην κατάψυξη. Η κατάψυξη είναι ένας πολύ καλός τρόπος συντήρησης τροφίμων, ο οποίος, όμως, προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής και λειτουργίας των μηχανημάτων διατήρησής τους.

Τα παγωτά διακρίνονται σε τυποποιημένα και χύμα:
Τυποποιημένα Παγωτά
Πωλούνται από supermarket, περίπτερα, ψιλικατζίδικα κλπ. Φυλάσσονται, σε ειδικούς καταψύκτες. Αυτοί δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, δεν πρέπει να είναι υπερβολικά γεμάτοι και δεν πρέπει να περιέχουν άλλα προϊόντα, εκτός από παγωτά. Πρέπει να είναι σχολαστικά καθαροί και να έχουν θερμοκρασία, κάτω από -18οC.
Δεν πρέπει να αγοράζουμε τα τυποποιημένα παγωτά, όταν:
·         Δεν έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα, ή παρατηρούμε κάποια προβλήματα στη λειτουργία του καταψύκτη.
·         Το χαρτί της συσκευασίας είναι υγρό ή κολλημένο πάνω στο παγωτό, ή σχισμένο ή η συσκευασία έχει σχήμα διαφορετικό από αυτό, που φαίνεται, στα διάφορα διαφημιστικά της παρασκευάστριας εταιρίας. Συνήθως, στους καταψύκτες επάνω, υπάρχει η σχετική αφίσα.
·         Αυτά, που είναι συσκευασμένα, σε κύπελλα, παρουσιάζουν υπερχύλιση, στο καπάκι.
·         Είναι μαλακά, υδαρή, η υφή τους μοιάζει με αυτή του γιαουρτιού ή του βουτύρου ή με κόκκους άμμου.
·         Εμφανίζουν ίζημα ή θρυμματίζονται, σε μικρά κομματάκια, ή περιέχουν μικροκρυστάλλους (μικρά παγάκια), ή έχουν σχήμα παραμορφωμένο. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι το παγωτό, κάποια στιγμή, αποψύχθηκε και ξανακαταψύχθηκε.
·         Έχουν γεύση πικρή, ξινή, ή αλμυρή.
·         Η οσμή τους δεν είναι ευχάριστη.

Άλλες πληροφορίες:
·         Το χρώμα στα παγωτά είναι συνήθως αποτέλεσμα χρωστικών ουσιών. Προσοχή λοιπόν, στα έντονα χρώματα, γιατί οι χρωστικές ουσίες είναι χημικά.
·         Σύμφωνα με το νόμο, η αναγραφή των ημερομηνιών παραγωγής και κατανάλωσης είναι υποχρεωτική, μόνο για τις συσκευασίες οικογενειακού τύπου και όχι για τις ατομικές συσκευασίες. Βέβαια, κάποιες βιομηχανίες αναγράφουν αυτές τις ημερομηνίες, ακόμα και στις ατομικές συσκευασίες. Πάντα ελέγχουμε τη συσκευασία και σε περίπτωση, που αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, διαλέγουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.
·         Αν μεταφέρουμε τα παγωτά, που αγοράσαμε, στο σπίτι τα βάζουμε, αμέσως, στον καταψύκτη. Η μεταφορά, σε μεγάλες αποστάσεις, πρέπει να γίνεται, σε ισοθερμικές συσκευασίες.

Παγωτά χύμα
Πωλούνται, από ζαχαροπλαστεία - εργαστήρια παρασκευής παγωτών. Αν αγοράζουμε παγωτό χύμα, πρέπει να γνωρίζουμε, καλά, το εργαστήριο, που το παρασκευάζει. Οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας πρέπει να τηρούνται, αυστηρά. Το προσωπικό, τα σκεύη και τα μηχανήματα, που έρχονται, σε επαφή με παγωτό, πρέπει να είναι, σχολαστικά, καθαρά.

Το παγωτό χύμα φυλάσσεται, σε ειδικές βιτρίνες. Αυτές πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή να μην υπάρχουν υπολείμματα παγωτού ή γάλακτος, στα τοιχώματά τους. Η θερμοκρασία τους πρέπει να είναι κάτω από τους -10οC. Η διαφορά των 8οC στη θερμοκρασία, ανάμεσα σε αυτή των καταψυκτών, για τα τυποποιημένα παγωτά και σε αυτή των ειδικών βιτρινών, οφείλεται στο γεγονός ότι το χύμα παγωτό, στους -14οC, είναι ιδιαίτερα σκληρό και δεν μπορεί να σερβιριστεί. Οι ειδικές βιτρίνες πρέπει να είναι τοποθετημένες, σε απόσταση ενός μέτρου, από την είσοδο του καταστήματος, ώστε να αποφεύγονται σκόνη και καυσαέρια. Επίσης, δεν πρέπει να τις ''χτυπάει'' ο ήλιος.

Το ειδικό κουτάλι σερβιρίσματος του παγωτού χύμα πρέπει να βρίσκεται, μέσα σε διαφανές δοχείο, με νερό συνεχούς ροής. Αν το νερό δεν είναι συνεχούς ροής, τότε πρέπει να αλλάζεται, κάθε μία ώρα, για να αποφεύγεται η δημιουργία βακτηρίων, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες, στην υγεία των Καταναλωτών. Αν δεν είμαστε σίγουροι ότι το νερό αλλάζεται κάθε ώρα, απαιτούμε να πλυθεί το ειδικό κουτάλι, παρουσία μας, για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα γάλακτος.

Τα σκεύη, όπου φυλάσσεται το χύμα παγωτό, δεν πρέπει να έχουν υπολείμματα παγωτού ή γάλακτος, στα τοιχώματά τους, λίγο πάνω από την επιφάνεια του παγωτού. Αυτό δείχνει ότι το παγωτό έλιωσε και ξαναπάγωσε.

Προσοχή!!!
·         Τα παγωτά που έχουν λιώσει και ξαναπαγώσει δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνονται, γιατί είναι πιθανόν αλλοιωμένα.
·         Προσοχή στην παχυσαρκία, γιατί ένα κανονικό παγωτό δίνει περίπου 300 θερμίδες, στον οργανισμό μας.
·         Τα παγωτά "light", που αναγράφουν ότι περιέχουν 0% λιπαρά και 0% ζάχαρη, δίνουν, στον οργανισμό μας, μέχρι και 200 θερμίδες, γιατί περιέχουν γλυκαντικές ουσίες. Αν έχουν επικάλυψη, οι θερμίδες αυξάνονται, γιατί περιέχουν και λιπαρά.
·         Η δροσιά ενός παγωτού είναι μόνο στιγμιαία. Οι πολλές θερμίδες, που μας δίνει, όταν "καίγονται", στον οργανισμό μας, αυξάνουν το αίσθημα της θερμότητας και μας δημιουργούν την αίσθηση ότι ζεσταινόμαστε και ότι διψάμε περισσότερο από ότι πριν την κατανάλωση του παγωτού.

ΚΕ.Π.ΚΑ.

 

Κυριακή 6 Αυγούστου 2017

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗ για Μεταβίβαση Σπιτιού Παναγιώτης Κανάς
Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι σήμερα απαραίτητο για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με το σπίτι είτε πρόκειται για μεταβίβαση, είτε για ενοικίαση. Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης την οποία κάνει ο ηλεκτρολόγος με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Δεν αποτελεί ένα «τυπικό χαρτί» για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Το πιστοποιητικό ΔΕΗ για μονοκατοικίες, διαμερίσματα έχει διάρκεια ισχύος 14 έτη.
Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.
Κατόπιν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την επιτόπου αποκατάσταση σφαλμάτων που αφενός ασφαλίζουν το ακίνητό σας και αφετέρου οδηγούν στην άμεση έκδοση του Πιστοποιητικού.
Για να την αποκτήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό στην περιοχή σας για παράδειγμα ηλεκτρολόγος μοσχάτο  ο οποίος θα διεξάγει τις ανάλογες ενέργειες για την έκδοσή της. Η έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτροδότησης (υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη) γίνετε αυθημερόν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό αφού προηγηθεί αυτοψία στο χώρο σας και ελεγχθεί η ηλεκτρική σας εγκατάσταση.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες και ελλείψεις, ο αρμόδιος ηλεκτρολόγος οφείλει να σας ενημερώσει και να προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού αφού αποκατασταθούν όλες οι παρατυπίες. Η καταγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά την διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητη.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
 2. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
 3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.
 4. Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
 5. Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
 6. Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
 7. Ανάλυση της εγκατάστασης.
 8. Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου και του σωματείου στο οποίο ανήκει.

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Συνταξιούχος του ΟΤΕ ,με δέκα δάνεια, έσωσε την περιουσία του"


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  4-8-2017


   Στο νόμο 3869/2010 (ν. Κατσέλη), προσέφυγε  συνταξιούχος του ΟΤΕ, προκειμένου να ρυθμίσει τα χρέη του , συνολικού  ύψους   των 133.689  ευρώ,  σε  πέντε τράπεζες και 10 δάνεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,
Αναλυτικά,  πρόκειται 
Για  συνταξιούχο του Ο.Τ.Ε, διαζευγμένο , πατέρα δύο ενηλίκων τέκνων. αρκετά χρεωμένο και οικονομικά πιεσμένο από χρέη στις τράπεζες.
Εισόδημα που διαθέτει : 1.200 ευρώ,μηνιαίως,  από την σύνταξή του.
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτει είναι:
  Διαθέτει κύρια κατοικία,  116 τ.μ σε οικόπεδο επιφανείας 465,84 τ.μ, σε χωριό του Δήμου Κισσάμου και δεύτερη κατοικία , στον  Δήμο Σαλαμίνας και αγροτεμάχια με ελιές επίσης διαθέτει Ι.Χ αυτοκίνητο, χαμηλής εμπορικής αξίας.
Το Ειρηνοδικείο των  Χανίων , αφού έλαβε υπόψη του ,τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του συνταξιούχου  , αλλά και τις οικονομικές του δυνατότητες, για την κάλυψη των χρεών του, με την Προσωρινή Διαταγή του, στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων , απαγόρευσε τις  πιστώτριες τράπεζες, κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, σε βάρος  του οφειλέτη,  μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης, που προσδιορίστηκε να επανα συζητηθεί τον  Ιούνιο  του έτους 2019. Η Ττελική εκδίκαση της αίτησης έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στις 225-2026
Επίσης το Ειρηνοδικείο των Χανίων, έκανε δεκτό το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης καταβολής δόσεων, από το δανειολήπτη, να δίνει μηνιαία δόση,  το ποσό των 300 ευρώ.στα δάνεια του, μέχρι  τον τον 7,του έτους 2019.
 Τέλος, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


                 Η Πρόεδρος  της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                           Ιωάννα   Μελάκη

6+1 συμβουλές για προστασία από τα κουνούπια:


 1. Μην χρησιμοποιείτε αρωματισμένα σαπούνια, αρώματα και σπρέι μαλλιών στα παιδιά σας, καθώς έχουν την τάση να προσελκύουν τα έντομα.
 2. Αποφύγετε τα ρούχα με έντονα χρώματα ή «λουλουδάτα σχέδια» και προτιμήστε ανοιχτόχρωμα ρούχα.
 3. Χρησιμοποιείτε άοσμα εντομοαπωθητικά όλο το 24ωρο, αφήνοντας ανοιχτά παράθυρα και πόρτες, ώστε να αερίζεται ο χώρος.
 4. Οι σίτες σε παράθυρα, πόρτες αεραγωγούς και τζάκια, αποτρέπουν την είσοδο των εντόμων στο σπίτι σας.
 5. Τοποθετήστε ανεμιστήρες δαπέδου ή οροφής, καθώς ο αέρας απομακρύνει τα κουνούπια.
 6. Ποτίζετε μόνο τις πρωινές ώρες και φροντίστε να κουρεύετε πάντα το γρασίδι σας, γιατί εκεί βρίσκουν καταφύγιο τα έντομα.
 7. Απωθείστε τα κουνούπια με την χρήση ενυδατικών-εντομοαπωθητικών προϊόντων της Crilen, ανακουφιστείτε από το τσίμπημα των εντόμων, αλλά και από όποια άλλη αιτία μπορεί να σας προκαλέσει ερεθισμό με το  που προσφέρει αντιφλεγμονώδη προστασία και καταπραΰνουν τον ερεθισμό άμεσα.
Πώς να προστατεύσουμε το μωρό μας από τα κουνούπια;
Για να προστατεύσετε το ευαίσθητο δέρμα του μωρού σας από τις δυσάρεστες συνέπειες των τσιμπημάτων από κουνούπια, το Α και το Ω είναι να τα προλάβετε. Η πρώτη γραμμή άμυνας που μπορείτε να δημιουργήσετε, είναι η κουνουπιέρα. Τοποθετήστε ένα διάφανο, αδιαπέραστο από κουνούπια ύφασμα πάνω από την κούνια του μωρού σας και περάστε το κάτω από το στρωματάκι του, ώστε να αποκλείσετε την είσοδο κουνουπιών και άλλων.. παρείσακτων επισκεπτών.
Για προστασία κατά τις ώρες που το μωρό σας δεν βρίσκεται στην κούνια του, αλλά και σε περίπτωση που η πρώτη γραμμή άμυνας αποτύχει, θωρακίστε το μωράκι σας ακόμη πιο αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας κατάλληλα προϊόντα, εξειδικευμένα για νεογέννητα και βρέφη.

Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017

Έφτιαξαν νόμο ,για να μας προστατεύσουν , από τα funds


Τι είναι τα  funds;   
Επειδή  οι δανειολήπτες και μόνο στην λέξη funds, κατατρομάζουν , φέρνοντας στο μυαλό τους  εικόνες άτσαλου ξεσπιτομού και επειδή η μη οικονομική  δυνατότητα των Ελλήνων δανειοληπτών, να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους, θα τους φέρει αναγκαία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αρμοδίων, απέναντι σε εταιρείες ,οι οποίες θα αγοράσουν από τις τράπεζες, τα δάνεια τους, προκειμένου οι τράπεζες να παρουσιάσουν ενεργητικό, η ΄Ενωση Προστασιας Καταναλωτών Κρήτης , οφείλει να ενημερώσει τους δανειολήπτες τι είναι τα funds, και την Νομολογία που διέπει την λειτουργία τους.
 Προκειμένου τα μη τραπεζικά ιδρύματα (funds),αναπτύξουν επιθετική στρατηγική στην Ελλάδα, έγινε τροποποίση  του Νόμου 4354/2015 ,με τον Ν.4389/2016,  με αυστηρές δικλείδες ασφαλείας που επιβάλλονται  σαυτά  και επιπλέον προστατεύει τους δανειολήπτες και τους δίνει πρόσθετες ευκαιρίες εξεύρεσης λύσης ρύθμισης με τους πιστωτές τους, ακόμα και δυνατότητα εξαγοράς του δανείου τους, πριν ή μετά τη μεταβίβαση του δανείου τους,
Το υπάρχον νομικό πλαίσιο, προστατεύει από την πώλησή σε funds το 94% του συνόλου των στεγαστικών κόκκινων δανείων πρώτης κατοικίας, με αντικειμενική αξία έως 140.000 ευρώ… Σε ότι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία, ο νόμος προβλέπει ότι πριν τη μεταβίβαση τους, οι τράπεζες θα πρέπει -ως αναγκαία προϋπόθεση- να έχουν κάνει πρόσφατη (12 μήνες πριν τη μεταβίβαση) εμπεριστατωμένη και ουσιαστική πρόταση ρύθμισης στους δανειολήπτες, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής…
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο ,τα Πιστωτικά Ιδρύματα πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες και την προστασία του καταναλωτή και να λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του δανειολήπτη».
Το δάνειο το οποίο δεν έχει εξασφάλιση πρώτης κατοικίας με τις ανωτέρω προϋποθέσεις  εάν εν τέλει πουληθεί σε fund, τότε θα διασφαλίζεται η μη χειροτέρευση της ουσιαστικής θέσης του δανειολήπτη ,με την παράλληλη υποχρέωση ,του μη τραπεζικού ιδρύματος (funds) να εκκινεί εκ νέου τη Διαδικασία Επίλυσης Απαιτήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας με τις πρόνοιες που αυτή έχει (δηλ. ειδοποίηση του δανειολήπτη, πρόταση ρύθμισης, αντιπρόταση κλπ. 
Όπως επίσης ότι ο νόμος 4389/2016, προβλέπει να μην υπάρξει καμία ουσιαστική διαφορά, καθώς το πλαίσιο προστασίας, είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τις τράπεζες, ενώ δεν θα χειροτερεύει η θέση του δανειολήπτη. 
Τα Funds που θα διαχειρίζονται δάνεια θα λειτουργούν εντός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου. Υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με έδρα/υποκατάστημα την Ελλάδα που αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την ΤτΕ.
 Όλοι οι κανόνες προστασίας καταναλωτή, ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης για τον καθορισμό των δόσεων με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, ο αναμορφωμένος νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) κ.λπ. οι οποίοι ισχύουν για τις τράπεζες, θα ισχύουν και για τα funds.