Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , ΔΕΗ, ΟΤΑ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναλαμβάνει για τα μέλη της , την άμεση και ανέξοδη διαμεσολάβηση για τη φιλική διευθέτηση διαφορών των καταναλωτών με Τράπεζες ,Δημόσιο ,Ασφαλιστκά ταμεία και διαφορές του ιδιωτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα διαμεσολάβησης ,για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους αλλά και καταγγελίες τους προς προμηθευτές ,για ζητήματα που φρονούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους ή συνιστούν προσβολή των οικονομικών συμφερόντων τους.
Τρόποι υποβολής αναφορών
Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Ένωσης
Αποστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Πλ.1866 αριθ.2 Χανιά
Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας-fax (2821092306)
Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (epkxan@gmail.com)
Καταγγελίες
Συμπλήρωση του υποδείγματος καταγγελίας, (χορηγείται από την Ένωση)
Καταγραφή της καταγγελίας σε κόλλα αναφοράς, η Υπεύθυνη Δήλωση
Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την καταγγελία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν και όλα τα έγγραφα που θεωρούν χρήσιμα για τη διερεύνηση της αναφοράς τους (αντίγραφα συμβολαίων, αντίγραφα τιμολογίων, αντίγραφα αποδείξεων αγοράς, σχετική αλληλογραφία κ.λπ).
Προϋποθέσεις παραλαβής αναφορών
1. Να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος
Ονοματεπώνυμο
Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
2. Να υπάρχουν τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας της καταγγελλόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή/και διακριτικός τίτλος
Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
3. Να είναι η αναφορά ενυπόγραφη και σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής (ταχυδρομείο, fax, e-mail) να επισυνάπτεται αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ως αποδεικτικό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος)
4. Να υπάρχει σαφής περιγραφή της καταναλωτικής διαφοράς, ακριβής προσδιορισμός της ζημίας ή της βλαπτικής συνέπειας που έχει υποστεί ο καταγγέλλων και ευκρινώς διατυπωμένο αίτημα διαμεσολάβησης προς την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Μπορεί η σύμβαση εργασίας να είναι προφορική ? ? ?; Πότε απαιτείται έγγραφη σύμβαση εργασίας ? ? ?.


Η σύμβαση εργασίας μπορεί να συναφθεί είτε γραπτώς είτε προφορικώς ακόμα και σιωπηρά, όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του και ο εργοδότης δεν αντιτίθεται σε μία τέτοια προσφορά, στα πλαίσια πάντα της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 Α.Κ).
Η συμφωνία για την απασχόληση όμως, κατά ρητή απαίτηση των σχετικών διατάξεων θα πρέπει να είναι γραπτή, στις παρακάτω περιπτώσεις:
Όταν συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση (άρθρο 2 του Ν.3846/2010).
Για την παροχή εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α) απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ Ε.Π.Α (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού ( άρθρο 124 του Ν.4052/2012).
Όταν ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο έγγραφος τύπος της συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των (10) εργασίμων ημερών (άρθρο 41 του Ν. 3986/2011).
Όταν υπάρχει μετάκληση πολιτών τρίτης χώρας, για παροχή εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 12 του Ν.4251/2014).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 156/1994 ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει είτε με την παράδοση προς τον εργαζόμενο έγγραφης σύμβασης εργασίας, είτε με την παράδοση προς τον εργαζόμενο εγγράφου, το οποίο θα πρέπει να περιέχει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία με τους βασικούς όρους εργασίας. Επομένως το Π.Δ 156/1994 δεν επιβάλλει οπωσδήποτε την κατάρτιση έγγραφης σύμβασης εργασίας.
Το εν λόγω Π.Δ δεν έχει ως σκοπό να επιβάλλει στον εργοδότη νέους όρους και συνθήκες εργασίας ή οποιαδήποτε μεταβολή των υφισταμένων, αλλά καθιερώνει απλά υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώσει τον εργαζόμενο για τους ισχύοντες όρους και συνθήκες εργασίας, όπως αυτοί καθορίζονται είτε από τον νόμο είτε από την ατομική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.
Η υποχρέωση ενημέρωσης αφορά δηλαδή την ήδη υπάρχουσα νομική κατάσταση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και δεν δημιουργεί νέα κατάσταση ή νέα συμφωνία, αφού το εν λόγω Π.Δ δεν αποτελεί πηγή δικαίου, αλλά έχει απλά ενημερωτικό χαρακτήρα.
(ΑΠ251/2012,ΑΠ1494/2010,ΑΠ860/2010,ΑΠ1100/2009,ΑΠ277/2009,ΑΠ1437/2006,ΑΠ711/2005).
Σχολιάστε

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση τρίτεκνης μητέρας με Προσωρινή Διαταγή"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 29-11-2016Ειρηνοδίκείο  Ηρακλείου
  Χαρά έφερε , η με ημερ. 7-11-2016 Προσωρινή Διαταγή , για τρίτεκνη μητέρα, Δημόσιο Υπάλληλο ,από την Ειρηνοδίκη Ηρακλείου , όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας της και ρύθμιση  του χρέους της
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται:
 Για  δανειολήπτρια, από την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου , έγγαμη  με σύζυγο με σοβαρά προβλήματα  υγείας.
Το συνολικό  χρέος της , είναι  29.069ευρώ, σε τρις  τράπεζες, ως οφειλέτης. 

Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει
1.230 ευρώ, από τον μισθό της
 
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν


α)κατοικία 100 τ.μ
β)από Ι.Χ
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη του,το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των διαδίκων και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει ,λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και εισοδηματικής τους κατάστασης του συνόλου των χρεών τους και της οικονομικής  τους δυνατότητας σύμφωνα δε με τις βιοτικές τους ανάγκες,  την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, εναντίων των  αιτούντων και την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4)Ορίζει μηνιαία δόση 80,00 ευρώ,  , έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, 

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων  είναι  σημαντική , για την οικογένεια  των  δανειοληπτών ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία
 


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οικογένεια δανειοληπτών, ρύθμισε τράπεζες, νερό ,ρεύμα, με τον ν.Κατσέλη"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 28-11-2016

  Θετική ήταν, η Προσωρινή Διαταγή , για πάφτωχη οικογένεια  δανειοληπτών , με  δύο ανήλικα τέκνα, από την Ειρηνοδίκη Χανίων , όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας τους ( κύρια κατοικία , οικόπεδο ,Ι.Χ) και ρύθμισε το σύνολο των χρεών τους, σε τράπεζες, ΔΕΗ, ΑΕΥΑΧ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται:
 Για  οικογένεια δανειοληπτών, από την περιοχή του Δήμου Χανίων ,ο σύζυγος είναι περιστασιακά εργαζόμενος  η δε σύζυγος, εποχιακά εγραζόμενη.
Το συνολικό  χρέος, του  συζύγου είναι 63.159 ευρώ, σε διάφορες τράπεζες, είτε ως  οφειλέτης, ή εγγυητής  η δε σύζυγος 87.992,19 ευρώ, σε τράπεζες
ΔΕΗ, ΑΕΥΑΧ..Συνολικά η οικογένεια  οφείλει το ποσό των 151.151,19 ευρώ .
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτουν 

 α) ο οφειλέτης,επίδομα ΟΑΕΔ ευρώ

 β) η οφειλέτρια 515,00 ευρώ, από καθαρά από εργασία
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν

ο οφειλέτης

α)κύρια κατοικία 119 τ.μ ,κατά 50% ιδιοκτησία 
 β)οικόπεδο 293,36 τ.μ,κατά 50% ιδιοκτησία 
γ)Ι.Χ 50% ιδιοκτησία
 η οφειλέτρια 
α)κατοικία  119 τ.μ ,κατά 50% ιδιοκτησία της
 β)οικόπεδο 293,36 τ.μ,κατά 50% ιδιοκτησία της
 γ)Ι.Χ 50% ιδιοκτησία της
 
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του,το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των διαδίκων και τα επιδειχθέντα έγγραφα, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει ,λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και εισοδηματικής τους κατάστασης του συνόλου των χρεών τους και της οικονομικής  τους δυνατότητας σύμφωνα δε με τις βιοτικές τους ανάγκες,  την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, εναντίων των  αιτούντων και την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4)Ορίζει μηνιαία δόση70,00 ευρώ,  και για την σύζυγο 30,00 ευρώ , έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, 

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων  είναι  σημαντική , για την οικογένεια  των  δανειοληπτών ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία
 


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ


Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Αγοράς και Καταναλωτή.

Μια και η απορία μου είναι μεγάλη, σχετική με το Ελβετικό Φράγκο, που έχει βυθίσει μεγάλο αριθμό των Ελλήνων δανειοληπτών σε αδιέξοδη λύση ,ψάχνω, περιμένοντας την Κυβερνητική απάντηση, για το "παιχνίδι" που στήθηκε για χιλιάδες Έλληνες καταναλωτές ,που παραπλανήθηκαν από τις Τράπεζες ,όταν ζήτησαν στεγαστικό δάνειο ,για να βάλουν κάτω από ένα κεραμίδι σπιτιού τα παιδιά τους και εκείνες τους δάνειζαν Ελβετικό Φράγκο, είναι δύσκολο να επέμβει αυτοδίκαια ένας Εισαγγελέας;
Διότι εδώ υπάρχουν αδικήματα του Ποινικού Δικαίου (παραπλάνηση και κλοπή )
Οι απλοί πολίτες ,τώρα που "κατάλαβαν" που τους οδήγησαν ,τα όμορφα λόγια τα μεγάλα των τραπεζών, καταγγέλλουν τις τράπεζες, καταφεύγοντας στα Δικαστήρια είτε Συλλογικά , είτε ατομικά ,καταθέτοντας Αγωγές, διεκδικώντας τα νόμιμα δικαιώματά τους , οι διαχρονικές Κυβερνήσεις γιατί κωφεύουν;
Γιατί δεν παίρνεται πολιτική απόφαση, για να σωθούν χιλιάδες πολίτες αυτής της Χώρας ,που ζουν κάτω από το άγχος του δανεισμού ,που δεν έχει τέλος;
Κάποιοι φωστήρες ,ρίχνουν το βάρος στους δανειολήπτες ,ότι όφειλαν να κάνουν υπεύθυνο δανεισμό και ότι είχαν ενημερωθεί επαρκώς, η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες που ζητούσαν στεγαστικό δάνειο ,είχαν λάθος πληροφόρηση για το επενδυτικό πακέτο που αγόρασαν, γιατί δεν ήξεραν για την επένδυση ....πίστευαν σε δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους ...'ομως το δάνειο ήταν με κάποιο τρόπο απάτη , αφού ο δανειζόμενος, δεν κατείχε το γνωστικό πεδίο του πιστωτικού συστήματος, για να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα του δανεισμού.Φως καθαρό υπέρ του δανειζόμενου είναι πλέον το"τρύκ" του Ελβετικού Φράγκου, και ορθά τα Δικαστήρια δικάζουν υπέρ των δανειοληπτών, παρά ταύτα, η αδικία είναι ότι οι εκάστοτε δικαστικές αποφάσεις για να τελεσιδικίσουν είναι χρονοβόρες και οι δανειολήπτες οικονομικά πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν.Οι ενήμερες δόσεις γίνονται κόκκινες και το οφειλόμενο κεφάλαιο, αντι να μειωθεί, ως θα έπρεπε , αυξάνεται συν τοις άλλοις και η αξία του ακινήτου μειώνεται.
Επειδή ζούμε σε ένα Κράτος δικαίου, δεν μπορούμε πλέον να νοιώθουμε αυτή την ορατή αδικία, σε βάρος πολιτών που δανίστηκαν για να αποκτήσουν ένα σπίτι, να τους κυνηγά ο εφιάλτης του Ελβετικού Φράγκου.
Εδώ οφείλουμε όλοι μας να φανούμε αλληλέγγυοι στους συμπολίτες μας , ζητώντας από την Πολιτεία να δώσει άμεσα λύση , δεν πάει άλλο...ας απεγκλωβιστούν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι από τον βραχνά του επενδυτικού προϊόντος ,με την ονομασία Ελβετικό Φράγκο !!!.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Βοηθός σερβιτόρου , με χρέος 81.439,96 ευρώ,δεν θα πληρώσει τίποτα για δύο χρόνια"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 25-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων


  Ελπίδα,έφερε η με ημερ.αρ.πρ.433/2015 /5 -09- 2016, Προσωρινή Διαταγή,σε  βοηθό σερβιτόρο, κάτοικο της ευρυτερης περιοχής του Δήμου Χανίων,  με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο των Χανίων, όπου όρισε , "μηδενικές δόσεις"  ,για συνολικό χρέους  81.439,96 ευρώ, σε τρις τράπεζες και διάσωση του συνόλου  της περιουσίας του.

 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:
 Για οφειλέτη , μέλους της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βοηθό σερβιτόρου, ηλικίας 39 ετών, άγγαμο χωρίς παιδιά . Το συνολικό  χρέος του  δανειολήπτη είναι
81.439,96 ευρώ, σε τρις τράπεζες , ως οφειλέτη
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει ο οφειλέτης
Από μισθό 381,07 ευρώ , ως βοηθός σερβιτόρου.

 Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο οφειλέτης 
1)Μονοκατοικία 68,14 τ.μ ιδιοκτησία 100% δικής του 
2)ένα αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μηχανάκι

 Το Ειρηνοδικείο Χανίων  , αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης, τα όσα κατέθεσε ο αιτών  και αυτά που προφορικά ανέπτυξε η πληρεξούσια  δικηγόρος του αιτούντα και τα επιδειχθέντα έγγραφα, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του  αιτούντος
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του,
  4)Ορίζει , μηδενικές δόσεις ,για το διάστημα  για χρονικό διάστημα δύο ετών.Νέα δικάσιμος ορίζεται η 10-9-2018.
5)Ορίζει "Μηδενικές καταβολές" για τη διάσωση της "δυνητικής" κύριας κατοικίας του αιτούντος
6)Ορίζει   μηνιαίες καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας  50 Ευρώ.Οι καταβολές αυτές θα αρχίσουν από την  επομένη  της δημοσίευσης της προσωρινής διαταγής.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο  Χανίων  είναι  σημαντική , για τον  δανειολήπτη  ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει οφειλέτης, αφού καλείται να επιβιώσει με  το ελάχιστο εισόδημα  του μισθού του  ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας του στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας στην μη καταβολή δόσεων . 


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Άνεργη δανειολήπτρια ,με μηδενικό εισόδημα και με χρέος 107.758,15ευρώ ,δεν πληρώνει τίποτα"ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 23-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων

Μήνυμα αισιοδοξίας ,έφερε η με ημερ 24-08- 2016, Προσωρινή Διαταγή,   σε  άνεργη δανειολήπτρια, κάτοικο της ευρυτερης περιοχής του Δήμου Πλατανιά,  με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο των Χανίων, όπου όρισε , "μηδενικές δόσεις"  ,για συνολικό χρέος  107.758,15 ευρώ, σε δύο τράπεζες και διάσωση του συνόλου  της περιουσίας της,
 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:
 Για οφειλέτρια , μέλους της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, άνεργη, ηλικίας 36 ετών, έγγαμο χωρίς παιδιά .
Το συνολικό  χρέος της  δανειολήπτριας είναι 107.758,15  ευρώ, σε δύο τράπεζες , ως οφειλέτρια 
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει η οφειλέτρια
"Μηδενικό" εισόδημα, από οιαδήποτε πηγή, Επιβιώνει από το εισόδημα των 564,38 ευρώ, του εποχιακά εργαζομένου συζύγου της.
 Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οφειλέτρια  διόροφη κατοικία  93,04  ισόγειο,συν ιδια τετραγωνικά μέτρα , πρώτο όροφο ,σε οικόπεδο 518 τ.μ ιδιοκτησία της ίδιας κατά 100% και Ι.Χ
 Το Ειρηνοδικείο Χανίων  , αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της αιτούσας
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
  4)Ορίζει , μηδενικές δόσεις ,για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και  για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.Νέα δικάσιμος ορίζεται η 13-5-2017.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο  Χανίων  είναι  σημαντική , για την  δανειολήπτρια  ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια της οφειλέτριας, αφού καλείται να επιβιώσει με  το ελάχιστο εισόδημα  του μισθού του συζύγου της
,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας στην μη καταβολή δόσεων. 

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης " Άσκηση Συλλογικής Αγωγής Αφορά ασφαλισμένους , των εταιρειών , Ασπίς Πρόνοια &Commercial Value, που βρέθηκαν εκτός πίνακα δικαιούχων μερίσματος"ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 22-11-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
  Ενημερώνουμε και συγχρόνως  καλούμε τους καταναλωτές , που υπήρξαν  ασφαλισμένοι στις Ασφαλιστικές  Εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ &Commercial Value ΑΑΕ, και  είχαν παραλείψει να κάνουν  αναγγελία της απαίτησης ,που προέκυπτε  από το  ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, στις προθεσμίες που είχε ορίσει ο εκκαθαριστής ,  δεν χάνουν  το δικαίωμα  να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων, από ασφάλιση ζωής που καταχωρήθηκε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος στις 20.11.2015, έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν  εκπρόθεσμα τις ανακοπές τους κατά της κατάστασης, ώστε να συμπεριληφθούν στην κατάσταση δικαιούχων, και να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους , από την εν λόγω ασφάλιση.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προτείθεται να ασκήσει Συλλογική Αγωγή , για τα μέλη της, αφού συγκεντρώσει   τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά.Ένεκα τούτου καλούμε  κάθε καταναλωτή , να έρθει σε επαφή με την ΄Ενωση το ταχύτερο δυνατόν (μέχρι στις 22-12-2016)

Για ενημέρωση και επικοινωνία Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2Email: epkxan@gmail.com                                                     τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306 καθημερινά,
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Και οι κληρονόμοι στο ν.Κατέλη"


 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  15-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων ,νέα απόφαση!!! ευνοεί κληρονόμους ,που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη
Σημαντική είναι, η υπαρ.386/2016 απόφαση  του Ειρηνοδικείου Χανίων, για κληρονόμους χρέους  δανειολήπτη (χήρα και τέκνο)   ,όπου το Δικαστήριο των Χανίων, έκανε δεκτή την αίτηση τους , σώζοντας  όλη την κληρονομούμενη περιουσία (κατοικία, οικόπεδα και  αγροτεμάχια)που αναλογεί σε έκαστον  από αυτούς, χήρα το 1/4 αυτής και γιο τα 3/4 , ο άλλος γιος, αποποιήθηκε την κληρονομιά)
Συγκεκριμένα ,οι κληρονόμοι , μητέρα και γιος , κάνοντας αποδοχή των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος, συζύγου και πατέρα  , αποδέχτηκαν και τα δανειακά βάρη  των δύο τραπεζών, συνολικού ύψους χρέωσης 122.972,37 ευρώ, βάρη που βρέθηκαν σε οικονομική  δυσκολία οι κληρονόμοι να εξυπηρετήσουν , με αποτέλεσμα να αποταθούν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και να ζητήσουν  την συνδρομή της, για την ένταξή τους, στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη)
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρόκειται για κληρονόμους  αποβιώσαντος δανειολήπτη, η μητέρα να επιβιώνει με τους δύο άνεργους γιους της , με την σύνταξη χηρείας των 800 ευρώ.

Κληρονομικά περιουσιακά στοιχεία, που έχουν στην διάθεση τους, οι κληρονόμοι  είναι:

  Κατοικία , εμβαδού 104,05 τ.μ σε οικόπεδο εμβαδού 282,75 τ.μ και πολλά άλλα ακίνητα (οικόπεδα , αγροτεμάχια)

 Το Ειρηνοδικείο Χανίων , για τους αναφερόμενους λόγους ,στο σκεπτικό της απόφασης ,δίκασε  αντιμωλία των διαδίκων και αποφάσισε:

1)ΔΈΧΕΤΑΙ , την αίτηση  
2)ΕΞΑΊΡΕΙ ,από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, 'ητοι ένα διαμέρισμα ,εμβαδού 104,05 τ.μ, του οποίου οι αιτούντες είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 1/4 και 3/4 εξ αδιαιρέτου έκαστος αντίστοιχα, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο ,μιας διώροφης οικοδομής,  Επίσης αρκετά οικόπεδα και  αγροτεμάχια (χαμηλής εμπορικής αξίας)
3)ΡΥΘΜΊΖΕΙ, τα χρέη του γιου, με τον ορισμό "μηδενικών καταβολών", για τρία χρόνια (ν.3869/2010  'αρθρο 8)
 4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ ,την αιτούσα (χήρα), να καταβάλλει  το υπόλοιπο των δόσεων της τριετίας, ποσού 780 ευρώ,μέσα σε ένα έτος (καθώς είχε κάνει καταβολές των 100 ευρώ μηνιαίως βάσει εκδοθείσας Προσωρινής Διαταγής)
5)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ και τους δύο αιτούντες,  για την διάσωση της κατοικίας τους,( που αιτούν την εξαίρεση) , η μεν μητέρα ,να καταβάλλει  μηνιαία δόση 57,33 ευρώ, συνολικά ποσού 13.159,20 ευρώ, στον δε γιο 171,99 ευρώ , για 240 μήνες και οι δύο.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια σημαντική απόφαση, για τους κληρονόμους , καθώς ο γιος ,που είναι άνεργος, καλείται για τρία χρόνια  σε καμία καταβολή δόσης, και για την διάσωση της κατοικίας τους  καλείται να πληρώσει  ένα ελάχιστο ποσό των  171,99 ευρώ , σε 240 δόσεις, η δε μητέρα να καταβάλλει  μηνιαία δόση 57,33 ευρώ ,συνολικά ποσού 13.159,20 ευρώ,
Τέλος , υπάρχει "κούρεμα του χρέους κατά  49% και 55% αντίστοιχα και για τους δύο κληρωνόμους του αποβιώσαντος δανειολήπτη.
 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


  
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

   Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οριστική απόφαση ,με "κούρεμα" χρέους 67% για δανειολήπτρια, με σοβαρά προβλήματα υγείας"


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  11-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων ,αρ. απόφασης 320/2016  με "μηδενικές " καταβολές,  επί μία τριετία,σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869.2010,  όπως ισχύει και "κούρεμα" του συνολικού χρέους της, κατά 67% , για δανειολήπτρια , με σοβαρά προβλήματα υγείας.   Συγκεκριμένα ,η δανειολήπτρια, ένοιωσε  το  χρέος  της  να της δημιουργεί   οικονομική πίεση και ασφυξία ,  για την καθημερινότητα της , λόγω σοβαρού προβλήματος της υγείας της ,που αντιμετώπιζε, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και να ζητήσει την συνδρομή της, για την ένταξή της, στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη)
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρόκειται για δανειολήπτρια πρώην εργαζόμενη ως Ιδιωτική υπάλληλος, και μετέπειτα ως επιδοματούχος, λόγω ασθένειας του ΙΚΑ , διαζευγμένη και μητέρα ενός ενηλίκου τέκνου.
Η  εν λόγω δανειολήπτρια ,πριν τη δραματική μεταβολή των συνθηκών της ζωής της , από την ύφεση και την οικονομική κρίση της Χώρας, αλλά και από τα σοβαρά προβλήματα της υγείας της, είχε αναλάβει δανειακές υποχρεώσεις σε μία  Τράπεζα ,για ένα στεγαστικό δάνειο, και τρία καταναλωτικά δάνεια,συνολικού ποσού 84.497,63 ευρώ, 


Το  εισόδημα  της ήταν  881,7 ευρώ, (επίδομα ασθενείας του Ι.Κ.Α), δεν διαθέτει άλλο εισόδημα.

Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην διάθεση της, η δανειολήπτρια είναι:
  Κατοικία , διώροφη οικία συνολικής επιφάνειας 110,54 τ.μ, κτισμένης επί οικοπέδου 152,82 τ.μ.
 Το Ειρηνοδικείο Χανίων , για τους αναφερόμενους λόγους ,στο σκεπτικό της απόφασης ,δδίκασε  αντιμωλία των διαδίκων
1)ΔΈΧΕΤΑΙ , την αίτηση
2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας, με ορισμό μηδενικών καταβολών, για χρονικό διάστημα τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869.2010  όπως ισχύει
 3)ΕΞΑΊΡΕΙ ,από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας και του οικοπέδου , εντός του οποίου βρίσκεται αυτή, ήτοι μιας  διώροφης οικίας συνολικής επιφάνειας 110,54 τ.μ, κτισμένης επί οικοπέδου 152,82 τ.μ.
4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ ,την αιτούσα να καταβάλει στην καθ ης πιστώτρια ,για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της το ποσό των 154,82 ευρώ, σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η καθεμιά δηλ. επί 15 συναπτά χρόνια.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια σημαντική απόφαση για την δανειολήπτρια, καθώς καλείται για τρία χρόνια  σε καμία καταβολή δόσης, και για την διάσωση της κατοικίας της καλείται να πληρώσει μετά την τριετία ένα ελάχιστο ποσό των  154,82 ευρώ σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αφού το συνολικό ποσό του χρέους της ήταν ,των 84.497,63 ευρώ κουρεύτηκε κατά 67%  δηλαδή συνολικά θα πληρώσει ΜΌΝΟ 27.868,30 ευρώ.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
  
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
   Ιωάννα Μελάκη