Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Tι ισχύει για την προστασία πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούςΗ Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.δίνει την ενημέρωσή της
 για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς
Σε ερώτηση βουλευτή, σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής απλοποιημένης διαδικασίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας εκείνων που από αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους, απάντησε με έγγραφό της η Γενική Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή. Το έγγραφο αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

Προστασία κύριας κατοικίας υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Η προστασία της κύριας κατοικίας εξακολουθεί να ισχύει για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, μέσω της υπαγωγής τους στο ν.3869/2010, ο οποίος κατόπιν των τροποποιήσεων του παρέχει απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ) αλλά και για οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι με τα άρθρα 78 έως 95 του Υποκεφαλαίου Δ' του ν.4389/2016, συστήθηκε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δανειοληπτών σε θέματα διαχείρισης χρέους και ενδεχόμενης υπαγωγής τους στο ν.3869/2010.
Παράλληλα, με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας  της Ελλάδος (Συν. 195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β' 2376), με την οποία θεσπίστηκε η «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013», καθιερώνονται γενικές αρχές συμπεριφοράς τόσο για τα υπόχρεα ιδρύματα όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη.
Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του και διακρίνονται εμφανώς οι διαδικασίες επίλυσης καθυστερήσεων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (σχετ. διάταξη περί χειρισμού δανειοληπτών που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες).

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις
Ο Νόμος 4469/2017 ρυθμίζει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.
Ωστόσο, τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του εν λόγω νόμου δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας.

Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
Από τον περασμένο Μάρτιο έως σήμερα, έχουν λειτουργήσει δεκαεπτά (17) γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο που αφορά το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

Μέσω των εν λόγω γραφείων ενημέρωσης παρέχεται ενημέρωση σχετικά με:α) τη δυνατότητα εξωδικαστικής παρέμβασης από Ενώσεις Καταναλωτών, Διαμεσολαβητές, αλλά και θεσμικούς παράγοντες που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού,

β) τα θεσμικά εργαλεία ρύθμισης οφειλών, ήτοι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (για φυσικά πρόσωπα με τραπεζικά δάνεια) και ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (για επιχειρήσεις και χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και λοιπά χρέη), ο οποίος παρέχει ιδιαίτερα κίνητρα ρύθμισης δημοσίων και ασφαλιστικών οφειλών, και

γ) τις διαδικασίες αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας που περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος Ν. Κατσέλη (Ν. Σταθάκη) για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων -και μη- κοινωνικών ομάδων.

ΙΙΙ. Στο δεύτερο έγγραφο που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, Φώτης Κουρμούσης, αναφέρονται τα εξής:

1. Οι συμβολαιογράφοι γνωρίζουν αν ένα ακίνητο που εκπλειστηριάζουν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή όχι, καθώς μόλις ο δανειολήπτης κάνει αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη - Σταθάκη, αυτή κοινοποιείται στην τράπεζα και στο συμβολαιογράφο. Άρα είναι σαφές αν πρόκειται για πρώτη κατοικία, ακόμα κι αν αυτό δηλωθεί την ημέρα του πλειστηριασμού.

2. Η διαδικασία που καταλήγει με τον πλειστηριασμό έχει αρκετά πρότερα στάδια, με αποτέλεσμα, ελλείψει γνώσης επί αυτών, να γίνεται παρερμηνεία των στοιχείων και να οδηγεί σε συμπεράσματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα τα στοιχεία που αναρτώνται στον ιστοτόπο του Ταμείου Νομικών / ΕΦΚΑ αφορούν τους προγραμματισμένους πλειστηριασμούς, οι οποίοι έχουν αναγγελθεί να γίνουν σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον.
Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν καταλήγουν να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.eauction.gr (ανεξάρτητα αν πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή πλειστηριασμό που θα διενεργηθεί σε Ειρηνοδικείο), ενώ ακόμα και μεταξύ αυτών που αναρτώνται, πολλοί τελικά δεν διενεργούνται κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία.
Οι πλειστηριασμοί κατοικιών που τελικά διενεργούνται δεν αφορούν δανειολήπτες που έχουν κάνει αίτηση ή έχουν ήδη ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη - Σταθάκη, το οποίο συνεπάγεται ότι:
- οι κατοικίες αυτές δεν αποτελούν πρώτη κατοικία (εκτός αν αυτή έχει υψηλή αξία)
- οι δανειολήπτες αυτοί διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε απευθείας διαπραγμάτευση με την τράπεζα, δηλαδή η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής τους ξεπερνά τις ελάχιστες εύλογες δαπάνες διαβίωσης
- οι δανειολήπτες αυτοί διαθέτουν λοιπή κινητή ή ακίνητη περιουσία, η οποία δύναται να αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή των οφειλών τους.

3. Οι βελτιώσεις που επέφερε ο Νόμος Σταθάκη στο Νόμο Κατσέλη, δημιούργησαν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας για τη μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

4. Για μια μεταβατική διετή περίοδο (2016-17) εξασφαλίστηκε καθεστώς προστασίας από την πώληση στεγαστικών δανείων σε funds σχεδόν για το σύνολο των δανειοληπτών. . Πλέον έχουν τεθεί αυστηροί όροι και κανόνες λειτουργίας των funds με το ν. 4354/2015 και τις τροποποιήσεις του κατά το 2016, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δανειοληπτών, ενώ επιπρόσθετα τα funds αδειοδοτούνται και ελέγχονται για την τήρηση των ανωτέρω από την Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Η εικόνα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων κατά την πρώτη - πιλοτική περίοδο λειτουργίας του είναι θετική. Καθώς συμπληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας, κάποιες από τις πρώτες υποθέσεις έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία, η οποία οδηγεί στην καταβολή περίπου του 10% της δόσης που προηγουμένως έπρεπε να καταβάλει ο δανειολήπτης, ενώ προβλέπεται και σημαντική διαγραφή χρέους.
Υπενθυμίζεται ότι η υπαγωγή στον Μηχανισμό οδηγεί σε αναστολή καταδιωκτικών μέτρων, όπως οι πλειστηριασμοί ακινήτων και οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ότι η επιτυχής χρήση του έχει ως αποτέλεσμα τη ρύθμιση των οφειλών προς όλους τους πιστωτές και άρα την εξάλειψη οποιουδήποτε λόγου άσκησης καταδιωκτικών μέτρων.

Τι ισχύει με τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές
Σημειώνεται, τέλος, ότι αν δεν προκύψει συμφωνία στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού, ο οφειλέτης δικαιούται να ρυθμίσει τα χρέη του σε διμερές επίπεδο, απευθείας μαζί με τους πιστωτές του.
Ειδικά όσον αφορά στα δάνεια από τράπεζες, δύναται να τα ρυθμίσει μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, η εφαρμογή του οποίου εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών έως 50.000 € αφορά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αφού οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις έχουν χρέη έως αυτό το όριο.
Οι συνοφειλέτες και εγγυητές έχουν εκ της υφιστάμενης νομοθεσίας πλήρη και αλληλέγγυα ευθύνη για την κάλυψη των οφειλών του πρωτο-οφειλέτη, ως εκ τούτου προσκαλούνται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, με σκοπό την προστασία τους, εφόσον δεν έχουν επαρκή ικανότητα αποπληρωμής.
Επιπρόσθετα οι συνοφειλέτες και εγγυητές, μπορούν και αυτοί να ενταχθούν στο Νόμο Κατσέλη - Σταθάκη και να λάβουν προστασία του εισοδήματος και της πρώτης κατοικίας τους, εφόσον δεν έχουν επαρκή ικανότητα αποπληρωμής

Δεδομένων αυτών διευκρινίζουμε ότι:

1. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των οφειλετών είναι ήδη σε ισχύ και οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμα έτος για να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη - Σταθάκη. Πρόκειται για το αρτιότερο πλαίσιο προάσπισης της πρώτης κατοικίας στην Ευρώπη.
Στόχος του είναι η ευρύτερη δυνατή κάλυψη όλων των κατηγοριών οφειλετών, που αδυνατούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις σωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις που τους προκάλεσαν η μακροχρόνια οικονομική κρίση, η εισοδηματική συρρίκνωση και άλλες απρόβλεπτες συνθήκες.
Μεγαλύτερη εύνοια προβλέπεται για τους οικονομικά αδύναμους και κοινωνικά ευάλωτους οφειλέτες, με επιδότηση της δόσης για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους. Τέθηκαν ήδη και θα τεθούν ακόμη περισσότερες πρόνοιες αποφυγής της κακόβουλης χρήσης του πλαισίου, από άτομα που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους, αλλά το αποφεύγουν με δόλια μέσα.
Συγκεκριμένα, όλα τα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, εγγυητές σε δάνεια τρίτων κλπ, μπορούν μέχρι την 31-12-2018 να καταθέσουν αίτηση για ένταξή τους στο Νόμο Κατσέλη - Σταθάκη, ζητώντας την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, καθώς και την προστασία ενός ελάχιστου εισοδήματος κάλυψης των ευλόγων δαπανών διαβίωσης.
Ασφαλώς, τα κριτήρια υπαγωγής των οφειλετών στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου μπορούν να κριθούν μόνο από ανεξάρτητο & αμερόληπτο φυσικό δικαστή που θα επιληφθεί της εκάστοτε υπόθεσης, χωρίς να είναι δυνατός ο -εκ των προτέρων- γενικός νομοθετικός προσδιορισμός της συνδρομής των κριτηρίων του νόμου στο πρόσωπο του κάθε οφειλέτη, δηλαδή τα εισοδηματικά και περιουσιακά δεδομένα σε συνδυασμό με τη συνδρομή πραγματικής αδυναμίας πληρωμών, ελλείψει δόλου, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ιδιαίτερων περιστάσεων, όπως προβλήματα υγείας ή αυξημένες οικογενειακές ανάγκες (όπως η κάλυψη προστατευόμενων μελών) κλπ.

2. Η κυβέρνηση μελετά και επεξεργάζεται την αξιοποίηση της τεχνολογίας με σκοπό την επιτάχυνση και τη θωράκιση της διαδικασίας ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο Νόμο Κατσέλη -Σταθάκη, μέσα από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας συλλογής των στοιχείων των οφειλών, καθώς και των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων.
Στόχος είναι αφενός η απαλλαγή των οφειλετών από το βάρος συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, αφετέρου ο αποκλεισμός των στρατηγικών κακοπληρωτών από την υποβολή καταχρηστικών αιτήσεων, με σκοπό την εκμετάλλευση του θεσμικού πλαισίου προσωρινής προστασίας από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένωνΤι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι όλες οι πληροφορίες εκείνες, οι οποίες αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και το περιγράφουν. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται τα στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλικία κ.α.), το επάγγελμα, η οικονομική κατάσταση και πολλά ακόμα. Το φυσικό πρόσωπο ονομάζεται «υποκείμενο δικαιωμάτων».
Δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα στοιχεία εκείνα από τα οποία δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου.
Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;
Κάποια δεδομένα, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και χρήζουν αυστηρότερης προστασίας από τον Νόμο γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ευαίσθητα. Τέτοια είναι δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;
Είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών σε προσωπικά δεδομένα, η οποία πραγματοποιείται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων ή μη μεθόδων.
Τέτοιες εργασίες είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, ή η καταστροφή.
Γιατί τα προσωπικά μας δεδομένα δεν είναι ασφαλή στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου;
Όταν πραγματοποιούμε ηλεκτρονικές αγορές, οι εκάστοτε ιστοσελίδες, μας ζητούν να καταχωρίσουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συναλλαγές μας. Πολλές φορές, λόγω και της ταχύτητας σύναψης αυτών των συμβάσεων, είναι πιθανό να μην ελέγξουμε την αξιοπιστία μιας ιστοσελίδας, αλλά και να μη δώσουμε την απαραίτητη προσοχή στην ύπαρξη ή μη πολιτικής προστασίας δεδομένων.
Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ο κίνδυνος, τα προσωπικά μας δεδομένα, να μείνουν απροστάτευτα και πιθανόν να πέσουμε θύματα ακόμα και υποκλοπής τους, γεγονός το οποίο ενδέχεται να έχει δυσμενείς συνέπειες.
Τι είναι η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
Είναι η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, µη εξουσιοδοτηµένη διάδοση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προς επεξεργασία.
Τι προβλέπει ο νόμος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
H επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται, μόνο εφ' όσον έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας. Ωστόσο, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η επεξεργασία χωρίς τη συγκατάθεσή μας, όταν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είμαστε συμβαλλόμενο μέρος.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνουμε ενημέρωση, για το είδος των δεδομένων που πρέπει να παραχωρήσουμε, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας που θα υποστούν και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών. Στο πλαίσιο επομένως των ηλεκτρονικών συναλλαγών, είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη όρων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα κάθε ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να γίνεται στο μέτρο που είναι αναγκαία, για την εκτέλεση της σύμβασης.
Επιτρέπεται η μη ζητηθείσα επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με σκοπό την προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων;
Είναι πλέον πολύ συχνό το φαινόμενο της μαζικής αποστολής μηνυμάτων μέσω e-mail, με σκοπό την προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων. Προτιμάται καθώς είναι εύκολος, γρήγορος και ανέξοδος τρόπος επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό, με σκοπό τη διαφήμιση. Αυτή είναι η λεγόμενη μη ζητηθείσα επικοινωνία επιχειρήσεων με καταναλωτές.
Θα πρέπει βάσει του νομικού πλαισίου, προτού μια επιχείρηση προβεί στην αποστολή τέτοιου είδους μηνυμάτων, να ζητά τη ρητή συγκατάθεσή μας. Ωστόσο για τα μηνύματα μέσω e-mail, υπάρχει η εξής εξαίρεση: Όταν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης έχουν αποκτηθεί από τον αποστολέα, στο πλαίσιο πώλησης προϊόντων ή άλλης συναλλαγής, τότε μπορεί να μας αποστέλλει προωθητικά μηνύματα τα οποία αφορούν παρόμοια προϊόντα.
Προσοχή όμως, θα πρέπει να μην έχουμε διαφωνήσει αρχικά με αυτήν τη χρήση και σε κάθε μήνυμα, να μας παρέχεται σαφώς και ευδιάκριτα, η δυνατότητα να εκφράσουμε την άρνησή μας, για οποιαδήποτε τέτοιου είδους επικοινωνία στο μέλλον.
Πρακτικά επομένως, θα πρέπει κάθε φορά που λαμβάνουμε διαφήμιση προϊόντος μέσω e-mail να απαντούμε στο εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τέτοιου είδους διαφημίσεις.
Επιπλέον προϋποθέσεις στο πλαίσιο αποστολής προωθητικών μηνυμάτων
Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και µια έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητήσει τον τερματισμό της επικοινωνίας.
Πρακτικές Συμβουλές
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν απρόσωπο χαρακτήρα και δημιουργούν ένα έδαφος το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές για τα προσωπικά μας δεδομένα. Θα πρέπει επομένως:
• Να αναζητούμε την πολιτική προστασίας δεδομένων σε κάθε ιστοσελίδα
• Να διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους
• Να δίνουμε όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής
• Να μην παραχωρούμε προσωπικά δεδομένα εάν μας φανεί αναξιόπιστο ένα site
• Να μη δίνουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση επίσης οπουδήποτε μας τη ζητούν
• Για οποιοδήποτε πρόβλημα, να απευθυνόμαστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ), που είναι η αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι θεμελιώδες, συνταγματικώς κατοχυρωμένο, δικαίωμα, το οποίο με τη ραγδαία εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενους κινδύνους παραβίασης. Δε θα πρέπει να αγνοούμε την επικινδυνότητα που υπάρχει, όταν η στάση που διατηρούμε απέναντι στη διαφύλαξή του, είναι ελαστική.

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Ι.Μελάκη: Θρασύτητα Ντράγκι όταν μιλά για αφερέγγυους δανειολήπτες


''Βαριά και θρασύς η δήλωση Ντράγκι όταν μας λέει αφερέγγυους και δηλώνει ότι πίσω από το Νόμο Κατσέλη κρύβονται κακοπληρωτές, η θέση της Ιωάννας Μελάκη, προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Μέσω του Ράδιο 98,4 μάλιστα κάλεσε Ενώσεις και Δικηγορικούς Συλλόγους να πάρουν θέση έναντι των δηλώσεων του τραπεζίτη που θίγουν την αξιοπρέπεια των δανειοληπτών και το κύρος Ενώσεων και Δικαιοσύνης.

Ε.Π.Κ.Κρήτης :"Κανένα πρόβλημα για ,τους δανειολήπτες που αποχώρησαν από την ( ΕΕΚΕ / Παρ ΧΑΝΙΩΝ) "


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   25-1-2018
 
 Με  αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος Παρ. Χανίων ( ΕΕΚΕ / Παρ ΧΑΝΙΩΝ) , και την διαγραφή από το σωματείο  αυτό 120 μελών της  ,η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε σχετική ανακοίνωσή της τονίζει:
1. - Tα όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό, της εν λόγω ΄Ένωσης ,Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος Παρ. Χανίων, αφορά  μόνο  το Διοικητικό Συμβούλιο της και τα ενεργά μέλη της ,βάσει νόμου  περί Ενώσεων -Σωματείων και του Καταστατικού  της.
 2.-Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, είναι μία ανεξάρτητη Πιστοποιημένη ΄Ένωση από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Αρ.Μητρώου 35 ) και ουδεμία νομική σχέση ή σχέση συνεργασίας διατηρεί με την εν λόγω ΄Ένωση.
3.-Επειδή πολλοί πολίτες (δανειολήπτες) στα Χανιά, έντρομοι ,  ενταγμένοι  στο ν.Κατσέλη-Σταθάκη επικοινωνούν  με την ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , αναζητώντας πληροφορίες από εμάς , σχετικά με δανειακές υποθέσεις τους. εμείς λέμε, ότι θα πρέπει να απευθύνονται  πλέον στους εντολοδόχους δικηγόρους τους  ,που έχουν αναλάβει την υπόθεσή τους.
4.- Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δηλώνει παρούσα, να διαχειριστεί ενημερωτικά και καθoδηγητικά , κάθε ανησυχούντα  Χανιώτη δανειολήπτη, ο οποίος έχει εμπιστευτεί υπόθεσή του στο Προεδρείο  του Εργατικού Κέντρου Χανίων που έχει διοριστεί από την Διοίκηση της Ε.Ε.Κ.Ε.  να λειτουργεί το Παράρτημα των Χανίων.
  Τέλος, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση,είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


                 Η Πρόεδρος  της ΄
Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                Ιωάννα   Μελάκη

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Ποια είναι τα εργαλεία των δανειοληπτών, απέναντι των τραπεζών

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη*

Μπορεί οι τράπεζες στην Ελλάδα,να έχουν δεσμευτεί στο να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια ,μέχρι το τέλος του 2019 και γιαυτό να επιστρατεύουν τα αρνητικά εργαλεία που διαθέτουν, ( έκδοση διαταγής πληρωμής, πλειστηριασμοί, πωλήσεις δανείων  σε funds), εναντίον των οφειλετών "κόκκινων" δανείων και όχι μόνο, εκείνο που πρέπει  να επισημανθεί είναι  ότι και οι δανειολήπτες δεν είναι άοπλοι, διαθέτουν και εκείνοι τα δικά τους  νομικά όπλα ,όχι μόνο άμυνας ,αλλά και επίθεσης , τα οποία οφείλουν να ενεργοποιήσουν προκειμένου να σώσουν το σπίτι τους, αρκεί να θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν έγκαιρα ,πριν από τις τράπεζες , και πριν αφήσουν τα δάνεια τους να "κοκκινίσουν" ,αφού πλέον έχουν, την  σωστή ενημέρωση.
Τα όπλα του δανειολήπτη είναι 
1.Σωστή ενημέρωση, από επίσημο  Φορέα (Συνήγορο του Καταναλωτή, Πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών, Δικηγόρο κ.α)
2.Αγωγή ,για μη νόμιμους όρους, στην υπάρχουσα σύμβαση
3.Αγωγή αμφισβήτησης του χρέους (παράνομες χρεώσεις, π.χ τόκοι, επιτόκιο, έξοδα φακέλλου, κ.α)
4.Εξωδικαστική διαμεσολάβηση (μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου, "κούρεμα" προσδιορισμένης οφειλής δανείου
5.Συλλογική Οργάνωση (Ενεργή συμμετοχή , στις  Ενώσεις Καταναλωτών)
 Οι Πιστοποιημένες Ενώσεις των Καταναλωτών , ανά την Ελλάδα σήμερα και συμβουλεύουν και καθοδηγούν τα μέλη τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τους,τόσο στην εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, όσο και δικαστικά με Αγωγές ,αλλά και ένταξη στον ν.3869/2010 (Κατσέλη-Σταθάκη)
  Επειδή ,τον τελευταίο καιρό , στον αέρα της δημοσιότητας , πνέει ο αέρας του φόβου του πλειστηριασμού  της λαικής  κατοικίας, εκείνο που μπορούμε να τονίσουμε για τους καταναλωτές -οφειλέτες που έχουν κόκκινα δάνεια, είναι ότι επειδή  υπάρχει αναφορά στην έκθεση συμμόρφωσης της Κομισιόν, περί 130.000 πλειστηριασμών μέχρι το 2021 στην Ελλάδα, αλλάζουν τραγικά τα δεδομένα ,κατά των δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια ,θα  υπάρξει σχετική πίεση,  και η μόνη διέξοδος και λύση αυτού του προβλήματος και προκειμένου να μην χάσουμε το σπίτι μας είναι η αντιμετώπιση έγκαιρα του προβλήματος, δηλ. να  καταγγείλουμε πρώτοι εμείς τις τράπεζες, πριν μας καταγγείλουν πρώτες εκείνες την σύμβαση.


Ιωάννα Μελάκη 
Μέλος το Εθνικού Συμβουλίου Αγοράς και Καταναλωτή*


EKT: Οι πλειστηριασμοί θα δημιουργήσουν κίνητρα για την επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης των δανείων


Ένα αποτελεσματικό σύστημα πλειστηριασμών αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών, αναφέρει ο Μάριο Ντράγκι
Η διενέργεια πλειστηριασμών αναμένεται να δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα για τους δανειολήπτες και τους δανειστές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων, αναφέρει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σε απαντητική επιστολή του προς τον ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας Νίκο Χουντή.

Ο Ντράγκι σημειώνει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα πλειστηριασμών αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών, "παρόλο που σύμφωνα με τις προβολές των τραπεζών η ανάκτηση κυριότητας ή η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων δεν αποτελούν βασικό παράγοντα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων".
Ο κεντρικός τραπεζίτης χαρακτηρίζει ευπρόσδεκτη την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τις ελληνικές Αρχές τις τελευταίες εβδομάδες για τη θέσπιση ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και σημειώνει ότι χρειάζονται "περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης γεωγραφική κάλυψη της Ελλάδας".

Η απαντητική επιστολή του Μάριο Ντράγκι στον Νίκο Χουντή

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 27 Νοεμβρίου 2017.
Με την πάροδο του χρόνου, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη βελτίωση της διακυβέρνησης των τραπεζών της. Εν προκειμένω, η εφαρμογή του νόμου περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη συγκρότηση των συμβουλίων των τραπεζών συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στην εφαρμογή συνετών κριτηρίων χορήγησης δανείων.
Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις που σημειώθηκαν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα το τελευταίο έτος, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να παρουσιάζουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία ανέρχονταν σε περίπου 45% των συνολικών τους ανοιγμάτων τον Ιούνιο του 2017. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα επίπεδα σε όλες τις χώρες της τραπεζικής ένωσης. Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένως η ΕΚΤ, έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και τη μελλοντική κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών να σημειωθεί ταχεία πρόοδος προς τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που γνωστοποιήθηκαν από τις τράπεζες στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ.
Οι ελληνικές τράπεζες ανέπτυξαν στρατηγικές με σκοπό τη μείωση των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους έως τα τέλη του 2019, με βάση διάφορα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ άλλων η αναδιάρθρωση χρέους, οι πωλήσεις δανείων, οι διαγραφές και οι ρευστοποιήσεις. Ένα αποτελεσματικό σύστημα πλειστηριασμών αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εργασιών προς τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, παρόλο που σύμφωνα με τις προβολές των τραπεζών η ανάκτηση κυριότητας ή η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων δεν αποτελούν βασικό παράγοντα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η διενέργεια πλειστηριασμών αναμένεται να δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα για τους δανειολήπτες και τους δανειστές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων. Καθώς τα τελευταία χρόνια σημειώνονταν συχνά διακοπές ή ακυρώσεις πλειστηριασμών, οι ελληνικές αρχές έλαβαν μέτρα προκειμένου να θεσπίσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη διενέργεια τόσο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών όσο και των παραδοσιακών πλειστηριασμών στα δικαστήρια. Η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι αρχές τις τελευταίες εβδομάδες είναι ευπρόσδεκτη. Απαιτούνται ωστόσο περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης γεωγραφική κάλυψη της Ελλάδας.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το επίπεδο προστασίας των ιδιωτών δανειοληπτών που εφαρμόζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ιδίως τον νόμο περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών (Ν.3869/2010) αποβλέπει στο να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την προστασία των ευάλωτων ελληνικών οικογενειών που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών έχει προκαλέσει σημαντικές ανεπάρκειες στην πράξη. Αυτό αντιβαίνει στον στόχο της ταχείας διευθέτησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, για παράδειγμα, με τη μη επαρκή αποτροπή των στρατηγικών κακοπληρωτών από την υποβολή αίτησης υπαγωγής τους σε προστασία ή με τον προγραμματισμό ακροαματικών διαδικασιών στο απώτερο μέλλον εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που έχουν κατακλύσει το ελληνικό δικαστικό σύστημα. Οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν επομένως τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανεπάρκειες στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης του προγράμματος το

Τέσσερα γιατροσόφια για τον πονόλαιμο


Ο χειμώνας μπήκε για τα καλά, με τις ιώσεις να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, και τον πονόλαιμο να εμφανίζεται συχνά.
Για να τον προλάβετε δείτε με ποια γιατροσόφια και βότανα πρέπει να εξοπλίσετε το φαρμακείο σας!1. Αλατόνερο Οι γαργάρες με αλατόνερο βοηθούν στην καταπολέμηση του πόνου αλλά και της λοίμωξης που τον προκαλεί. Μάλιστα, έρευνα του The American Journal of Preventive Medicine, έδειξε ότι οι γαργάρες με αλατόνερο τρεις φορές την ημέρα βοηθούν στην αντιμετώπιση του πονόλαιμου έως και κατά 40%. Η ιδανική αναλογία είναι μία κουταλιά του γλυκού αλάτι σε μισή κούπα ζεστό νερό.
2. Μέλι
Το μέλι περιέχει βιταμίνες και παράλληλα ενισχύει το ανοσοποιητικό και καταπολεμά τις λοιμώξεις. Μελέτη του Pediatrics καταδεικνύει ότι το μέλι «θωρακίζει» το λαιμό εσωτερικά καθώς περιέχει περισσότερες αντιοξειδωτικές ουσίες.
3. Κοτόσουπα
Το κοτόπουλο περιέχει ένα αμινοξύ που βοηθά να μειώνεται η βλέννα στους πνεύμονες, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία.
4. Σκόρδο
Το σκόρδο περιέχει αλλισίνη, μια ισχυρή αντιβιοτική ουσία που συμβάλλει στην αντιμετώπιση ιών και βακτηρίων.

Τι είναι και πως χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας;


Γράφει:

   
Εάν είστε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ και αρρωστήσετε ξαφνικά κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σας στο εξωτερικό - για διακοπές, επιχειρηματικό ταξίδι ή σπουδές - δικαιούστε κάθε είδος υγειονομικής περίθαλψης που είναι αναγκαίο να σας παρασχεθεί αμέσως προτού επιστρέψετε στη χώρα σας.
Έχετε τα ίδια δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης με τους πολίτες που είναι ασφαλισμένοι στη χώρα όπου βρίσκεστε.
Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, πρέπει πάντα να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), η οποία αποδεικνύει ότι είστε ασφαλισμένος σε χώρα της ΕΕ.
Τί είναι;
Μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας:
-δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,
-δεν καλύπτει τις δαπάνες σας, αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη,
-δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.
Αρμόδιος φορέας για την έκδοση ΕΚΑΑ είναι ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκετε.
Τι παροχές δικαιούμαι ως κάτοχος ΕΚΑΑ, όταν ταξιδεύω για τουρισμό, σπουδές ή εργασία;
Ως Ευρωπαίος ασφαλισμένος που μετακινείται από το αρμόδιο κράτος (Ελλάδα) σε άλλο κράτος μέλος για προσωρινή διαμονή, κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), δικαιούστε να λαμβάνετε παροχές ασθενείας σε είδος στο κράτος μέλος διαμονής, οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτών των παροχών και τη διάρκεια διαμονής σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής ως εάν ήσαστε ασφαλισμένος δυνάμει αυτής.
Σε περίπτωση χρόνιας ή προϋπάρχουσας πάθησης, καλύπτομαι κατά την προσωρινή μου διαμονή σε άλλο κράτος-μέλος με την ΕΚΑΑ;
Η έννοια της αναγκαίας περίθαλψης είναι δυνατό να συνδέεται ενδεχομένως όχι μόνο με αιφνίδια εκδήλωση της πάθησης αλλά και με εξέλιξη της καταστάσεως της υγείας του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής του σε άλλο κράτος μέλος λόγω προϋπάρχουσας πάθησης γνωστής στον ασφαλισμένο. Οι παροχές σε είδος που χορηγούνται σε κατόχους ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ, περιλαμβάνουν αναγκαίες παροχές και για χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες, καθώς επίσης μπορούν να καλύπτονται παροχές σε είδος που πραγματοποιούνται σε σχέση με εγκυμοσύνη και τοκετό, με την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι ο σκοπός διαμονής στη χώρα δεν είναι η περίθαλψη. Στην περίπτωση αυτή η ιατρική περίθαλψη δύναται να αποτελεί αντικείμενο προγενέστερης συμφωνίας μεταξύ του ασφαλισμένου και της μονάδας που παρέχει την περίθαλψη για πρακτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η περίθαλψη θα είναι διαθέσιμη κατά τη διαμονή του ασφαλισμένου σε άλλο κράτος μέλος με τη χρήση της ΕΚΑΑ.
Οι παθήσεις αυτές περιλαμβάνουν:
- Αιμοκάθαρση
- Οξυγονοθεραπεία
- Ειδικές θεραπείες άσθματος
- Ηχοκαρδιογράφημα σε περίπτωση χρόνιων αυτοάνοσων νοσημάτων
- Χημειοθεραπεία
Αν βρεθώ σε κράτος της ΕΕ, ΕΟΧ ή Ελβετία και αναλάβω ο ίδιος τη δαπάνη έκτακτου ιατρικού συμβάντος;
Σε περιπτώσεις που Ευρωπαίος Ασφαλισμένος αναλάβει ο ίδιος το κόστος του συνόλου ή μέρους των παροχών σε είδος που του χορηγήθηκαν σε δομές του δημόσιου συστήματος υγείας, στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Βασικού Κανονισμού 883/2004 (ΕΚ) κατά την προσωρινή του διαμονή σε κράτος-μέλος, δύναται να του αποδοθεί το κόστος ή μέρος αυτού από τον αρμόδιο φορέα του βάσει των κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής μέσω του εντύπου Ε126 και εφόσον η νομοθεσία που εφαρμόζεται από το φορέα του τόπου διαμονής προβλέπει τη δυνατότητα απόδοσης του εν λόγω κόστους (κλίμακες απόδοσης – κρατικές τιμές της χώρας, άρθρο 25.Β.4, 25.Β.5 και 25.Γ.10 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (Ε.Κ.) 987/2009).
Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται μετά την επιστροφή του Ευρωπαίου ασφαλισμένου στο αρμόδιο κράτος ασφάλισης, υποβάλλοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις.
Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, θα αποταθείτε στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας σας Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ ή στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής σας (εφόσον είστε ασφαλισμένος ΙΚΑ) υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο.
Τέλος, φροντίστε να ενημερωθείτε από τον φορέα υγειονομικής ασφάλισής σας σε ποιον βαθμό η υγειονομική σας ασφάλιση καλύπτει και τα μέλη της οικογενείας σας

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

"Στριμώχνουν" τον Νόμο Κατσέλη με την τέταρτη αξιολόγηση


Δέκα αλλαγές έχουν «κλειδώσει» στο νόμο Κατσέλη. Με τις νέες διατάξεις επιδιώκονται ο εντοπισμός και η απομάκρυνση αλλά και η αποθάρρυνση των στρατηγικών κακοπληρωτών από το προστατευτικό πλαίσιο του νόμου περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται ότι θα επισπευσθεί η εκκαθάριση των «κόκκινων» τραπεζικών δανείων, αφού με τις νέες δικλίδες ασφαλείας που μπαίνουν, οφειλέτες που δεν πληρώνουν, αν και έχουν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, θα αναγκαστούν είτε σε συμμόρφωση είτε θα βρεθούν ενώπιον πλειστηριασμών.

Διαβάστε επίσης

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με πηγές του «Βήματος της Κυριακής», οι δέκα αλλαγές που έχουν «κλειδώσει» στο νόμο Κατσέλη είναι:
  1. Αυξάνεται ο έλεγχος των αιτήσεων και των φακέλων που υποβάλλονται στα ειρηνοδικεία για την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη ώστε να εντοπίζονται οι μη δικαιούχοι και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Σήμερα στις γραμματείες των δικαστηρίων γίνεται απλά ένας τυπικός έλεγχος (check-list) των δικαιολογητικών, χωρίς όμως να εξετάζεται αν, για παράδειγμα, τα εισοδήματα ή τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία δικαιολογούν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου.
  1. Αίρεται υποχρεωτικά το τραπεζικό απόρρητο, όχι μόνο όσων θα αιτηθούν την προστασία του νόμου των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αλλά και εκείνων που έχουν ήδη υπαχθεί ή βρίσκονται στα στάδια της προδικαστικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτόν, οι πιστωτές θα μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για το αν, για παράδειγμα, οφειλέτης έχει μεταβάλει πρόσφατα και με δόλο την ακίνητη περιουσία του (μεταβίβαση σπιτιού) με σκοπό να εμφανιστεί ως πραγματικά οικονομικά αδύναμος και να αποσπάσει ευνοϊκή απόφαση διαγραφής χρεών.
  1. Θα παύει αυτόματα η αναστολή των διωκτικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών όταν διαπιστώνεται πως εκείνοι, αν και έχουν πάρει προσωρινή ή και οριστική απόφαση, σταματούν να πληρώνουν τις δόσεις τους. Σχετική εντολή θα δίνεται κατόπιν ειδοποίησης του οφειλέτη από τους πιστωτές. Μέχρι τώρα για να αρθεί η αναστολή των διωκτικών μέτρων θα έπρεπε το δικαστήριο να βγάλει δικαστική απόφαση, οπότε ο στρατηγικός κακοπληρωτής κέρδιζε χρόνο χωρίς να πληρώνει τις απαιτούμενες δόσεις.
  1. Εκτός προστασίας και εκτός υποβολής αιτήσεων θα βρίσκονται αυτόματα τα νοικοκυριά τα οποία διαπιστώθηκε ότι απέκρυψαν από δόλο οικονομικά στοιχεία ή με τον ίδιο τρόπο μετέβαλαν την περιουσιακή τους κατάσταση. Δικαίωμα υπαγωγής δεν θα έχουν επίσης και όσοι έπειτα από δύο αναβολές εκδίκασης της υπόθεσης δεν εμφανιστούν στα δικαστήρια. Ήταν μια συνήθης πρακτική που ακολουθούσαν οφειλέτες προκειμένου να κερδίζουν χρόνο χωρίς να πληρώνουν δόσεις.
  1. Με τόκους υπερημερίας θα επιβαρύνονται τα νοικοκυριά που απορρίπτονται από την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη για το χρονικό διάστημα που «πάγωνε» το χρέος προς τους πιστωτές, δηλαδή από την υποβολή της αίτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που βολεύονται σε αυτή την περίοδο, η οποία διαρκεί ακόμη και τρία χρόνια. Με τη νέα διάταξη αν η απόφαση του δικαστηρίου είναι απορριπτική για το διάστημα που το χρέος έμενε ανενεργό, ο οφειλέτης θα καλείται να πληρώσει τόκους υπερημερίας.
  1. Εντός 30 ημερών από την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, ο αιτών θα πρέπει να ζητήσει νέα δικάσιμο. Διαφορετικά δεν θα έχει δικαίωμα υπαγωγής. Ήταν άλλο ένα κόλπο στρατηγικών κακοπληρωτών. Πιο συγκεκριμένα, όταν δεν γινόταν η δίκη, έπαιρνε αναβολή, εκείνοι δεν πήγαιναν να ζητήσουν νέα ημερομηνία εκδίκασης και άφηναν τον χρόνο να κυλά μέχρι οι πιστωτές να τους ενοχλήσουν ξανά.
  1. Δίνεται εύλογη προθεσμία καταβολής της διαφοράς ανάμεσα στη χαμηλότερη και υψηλότερη δόση που αποφασίζει το προσωρινό και οριστικό δικαστήριο. Αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες νοικοκυριά είχαν κληθεί να πληρώνουν μια χαμηλή δόση μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης και στη συνέχεια, μετά από αυτή, υψηλότερη. Τη διαφορά αυτή σήμερα οι οφειλέτες καλούνται να την πληρώσουν άπαξ. Τώρα δίνεται το δικαίωμα να ορίζεται είτε χρονική προθεσμία είτε σε δόσεις η καταβολή της διαφοράς.
  1. Απαλλάσσονται οι εγγυητές που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους από το πλάνο αποπληρωμής των χρεών του οφειλέτη.
  1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή του οφειλέτη στον νόμο Κατσέλη θα τα προσκομίζουν οι τράπεζες, το Δημόσιο και γενικά οι πιστωτές που σχετίζονται με την υπόθεση.
  1. Να επιτρέπεται στους πιστωτές να εισπράττουν εκείνοι το ποσό της επιδότησης μέρους της συνολικής δόσης έναντι των δικαιούχων της. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη οφειλέτες που κερδίζουν δικαστικές αποφάσεις και έχουν κύρια κατοικία με αντικειμενική αξία μεταξύ 120.000 και 220.000 ευρώ, προσαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, και το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή κυμαίνεται από 8.180 έως 24.000 ευρώ, τότε το Δημόσιο καλύπτει έως και το 95% των μηνιαίων καταβολών επί τριετία. Αν και υπάρχει η ρύθμιση, εν τούτοις νοικοκυριά δεν την έχουν ενεργοποιήσει λόγω του όγκου γραφειοκρατίας

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Τι μπορεί να κάνει, όμως, ένας εγγυητής που υπαίτια ή ανυπαίτια έμπλεξε σε έναν κυκεώνα οφειλών που δημιούργησαν άλλοι;

Σε ποιο βαθμό ισχύει η a priori συμβατική παραίτησή του από τις προβλεπόμενες «προστατευτικές» ενστάσεις του Αστικού Κώδικα;
Οι δυνατότητες ενός εγγυητή, λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση είναι δύο. Είτε να προσπαθήσει να ρυθμίσει μια οφειλή επικαλούμενος σχετικές δυνατότητες που παρέχουν διάφοροι νόμοι (πχ εξωδικαστικός μηχανισμός, υπαγωγή στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Κώδικας Δεοντολογίας, εξυγίανση επιχειρήσεων που καταλαμβάνει και τους εγγυητές κλπ) είτε να την αμφισβητήσει. Στη δεύτερη περίπτωση έχει τρία βασικά όπλα στη φαρέτρα του.
Πρώτα πρώτα θα μπορούσε να επικαλεστεί –εάν έτσι έχουν τα πραγματικά περιστατικά– ότι η χορηγηθείσα εγγύηση είναι προϊόν πλάνης, απάτης ή απειλής και να ζητήσει δικαστικώς την ακύρωση της σύμβασης εγγυήσεως. Ωστόσο, το σχετικό δικαίωμα αποσβήνεται με την παρέλευση δύο ετών από την επομένη ημέρα της καταρτίσεως της δικαιοπραξίας πλην της περίπτωσης που η πλάνη, η απάτη ή η απειλή εξακολούθησαν και μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στην τελευταία περίπτωση η εν λόγω αποσβεστική προθεσμία των δύο ετών αρχίζει από την επομένη ημέρα αφότου πέρασε η κατάσταση που ήταν η δημιουργός της ελαττωματικής βουλήσεως του συμβαλλομένου, δηλαδή από την αποκάλυψη της πλάνης ή απάτης ή από την παύση της απειλής.
Δεύτερον θα μπορούσε να ισχυριστεί, έχοντας το σχετικό βάρος απόδειξης, ότι η χορηγηθείσα εγγύηση αποτελεί προϊόν καταχρηστικής συμπεριφοράς, στην περίπτωση που η δανείστρια τράπεζα γνώριζε την κακή οικονομική κατάσταση του πρωτοφειλέτη και το απέκρυψε από τον εγγυητή. Πράγματι, οι τράπεζες ασκούν εν πολλοίς δημόσια λειτουργία.
Η ενάσκηση συνεπώς των δικαιωμάτων τους έναντι των πιστούχων ή των εγγυητών – πελατών τους θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οι τελευταίες επιβάλουν στην τράπεζα -λόγω και της φύσεως της πιστωτικής σχέσεως ως διαρκούς ενοχικής σχέσης ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών- την υποχρέωση προστασίας εν γένει των συμφερόντων των πελατών της, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε υπέρμετρα επαχθής συνέπεια, ικανή να επιφέρει βλάβη σε αυτούς.
Τρίτον θα μπορούσε να προβάλει την περιλάλητη «ένσταση απελευθέρωσης του εγγυητή». Η τελευταία, μολονότι αποτελεί ενδοτικό δίκαιο και καταρχήν χωρεί παραίτηση του οφειλέτη από το δικαίωμα προβολής της (όπως άλλωστε υπάρχει σε όλα τα προδιατυπωμένα συμβατικά έγγραφα των τραπεζών) δύναται να προταθεί –ασχέτως προηγηθείσας παραίτησης- όταν η αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους εκ μέρους του πρωτοφειλέτη οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια της τράπεζας. Πότε θα μπορούσε να υπάρχει στην πράξη ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Κάθε περίπτωση θα πρέπει να κριθεί αυτοτελώς.
Όλως ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση που η τράπεζα επί μακρόν δεν καταδίωξε τον πρωτοφειλέτη με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η ικανοποίηση της απαίτησής της από αυτόν, η καθυστέρησή της να εγγράψει πρώτη εμπράγματα βάρη στην περιουσία του πρωτοφειλέτη, πριν αυτός καταστεί αναξιόχρεος, η παράταση προθεσμίας εξόφλησης των οφειλών εν αγνοία του εγγυητή, με αποτέλεσμα την αδυναμία ικανοποίησης από τον πρωτοφειλέτη, η μη έγκαιρη αποδοχή της πρότασης εξόφλησης εκ μέρους του πρωτοφειλέτη και η επιγενόμενη αφερεγγυότητα αυτού, η μη αναγγελία στην πτώχευση του πρωτοφειλέτη ή η μη αναγγελία στον πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων του πρωτοφειλέτη, η παραίτηση του δανειστή από τα δικαιώματά του, η αύξηση του πιστωτικού ορίου του πρωτοφειλέτη –που ισόποσα επαυξάνει και την ευθύνη του εγγυητή– μολονότι ο πρώτος είχε περιέλθει ήδη σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, η ανεύθυνη δανειοδότηση του πρωτοφειλέτη με αποτέλεσμα το παθητικό να υπερβεί το ενεργητικό της περιουσίας του, η αδράνεια είσπραξης τοκοχρεολυσίων από την πρωτοφειλέτρια εταιρία όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής εισπράττουν υπέρμετρες αμοιβές και bonus εν γνώσει της τράπεζας  κλπ.
Εν κατακλείδι, ακόμη και σήμερα που οι συμβάσεις προσχωρήσεως περιόρισαν σε σημαντικό βαθμό τα δικαιώματα των εγγυητών, οι τελευταίοι υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τις οφειλές τους –πριν αυτές καταστούν τελεσίδικες– και να ελπίζουν σε ένα νέο ξεκίνημα απαλλαγμένο από τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος.

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018

Οι δανειολήπτες δεν είναι "μπαταξίδες", χρειάζονται περισσότερο προστασία

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη *

  Δεν θεωρώ ότι ο οφειλέτης σήμερα δικαιώνεται όπως ο ίδιος το επιθυμεί και ουσίας το δικαιούται.Αναφέρομαι για τον  καταναλωτή -δανειολήπτη , που ενώ έχει προσφύγει στις διατάξεις του ν.3869/2010, νοιώθει την απόρριψη της αίτησης του.
  Δεν κρίνω, αν ο δικαστής έκρινε σωστά ή λάθος, απορρίπτοντας μία αίτηση οφειλέτη, εκείνο που εγώ οφείλω να παρουσιάσω και ουσίας να υπογραμμίσω  είναι,
η λάθος προσέγγιση του θέματος.
  Υπάρχει μία απόφαση του Αρείου Πάγου, πάνω στην οποία στηρίζονται πολλές αρνητικές αποφάσεις των Ειρηνοδικείων της Χώρας, που εστιάζουν οι δικαστές στην απόφασή τους,στην υπαιτιότητα του οφειλέτη για  δανεισμό, προσδίδοντας "δόλο",αφού δεν είχε την δανειακή δύναμη ανταπόκρισης  πληρωμής του δανείου του.
  Και επειδή, υπάρχουν σήμερα σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατατειθεμένες στα Ειρηνοδικεία της Χώρας για ένταξη στο ν.3869/2010, πάνω από 180.000 αιτήσεις , με αδίκαστες  αιτήσεις ,σε ποσοστό το 50% από αυτές και με απόρριψη το 40% αυτών,οφείλουμε να ενημερώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί οι δανειολήπτες, ζητούν απάντηση αιτιολογημένη, αληθινή.
Η απάντηση είναι :
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, που κατέφυγαν στο ν.3869/2010 για να ρυθμίσουν  τα χρέη τους , δανείστηκαν  σε προηγούμενα έτη, (2002- 2006) όμως ,η επελθούσα κρίση της Χώρας ,από το 'ετος 2009,  ένοιωσε οικονομική  αδυναμία ανταπόκρισης, στην καταβολή  των δόσεων, με αποτέλεσμα , να προσέλθουν στις τράπεζες και να ζητήσουν μία νέα ρύθμιση, επομένως  δεν ισχύει ο ισχυρισμός , της δόλιας δανειοδότησης , που αποδίδεται σαυτούς, καθώς οι περισσότεροι 'οταν δανείστηκαν είχαν εισόδημα και γιαυτό δανείστηκαν, Όμως , με την Οικονομική κρίση της Χώρας, έχασαν αναίτια τα εισοδήματα τους, είτε από μείωση του μισθού, της σύνταξης, ή χάνοντας την εργασία τους.
Όμως υπάρχει η λύση και μάλιστα σήμερα!!!
Μπορεί και σήμερα  με την υπάρχουσα νομοθεσία (ν.Κατσέλη -Σταθάκη), να σωθεί το σπίτι κάποιου οφειλέτη, που έχει στεγαστικό δάνειο, αρκεί να συγκεντρώνει τις εξής προϋποθέσεις
Ποιος δανειολήπτης  δικαιούται επιδότηση στην πληρωμή της ορισθείσας δόσης
1)Να έχει προσφύγει στο ν.Κατσέλη-Σταθάκη και να έχει δικαστική απόφαση
2) Η κατοικία να είναι μέχρι 120 τ.μ για τον άγαμο , 140 για τον έγγαμο ,συν 20 τ.μ για κάθε τέκνο.
3)Το εισόδημά του, να καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί
4)Να έχει κριθεί  στο παρελθόν συνεργάσιμος δανειολήπτης , από τους πιστωτές του.
Το Κράτος , βοηθάει τον αδύναμο δανειολήπτη  ,στην ανταπόκριση της ορισθείσας από το Δικαστήριο δόσης, και να σώσει το σπίτι του ,αρκεί να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία (ένταξη στο ν.Κατσέλη-Σταθάκη) που ισχέι μέχρι 31-12-2018
  Η Κυβέρνηση, έχει υπολογίσει   στον προϋπολογισμό της , με100.000.000  ερώ γι αυτή την χρηματοδότηση, σε οικονομικά αδύναμους δανειολήπτες ,
Για να τύχει ο κάθε  οικονομικά αδύναμος δανειολήπτης την χρηματοδότηση της απαιτούμενης  δόσης ,για την κάλυψη του στεγαστικού δανείου οφείλει
=Να κάνει την προβλεπόμενη από τον νόμο αίτηση , στην αρμόδια Αρχή (Υπ.Οικονομίας)
-Ανάλογα με το εισόδημα του δανειολήπτη,είναι το ποσοστό καταβολής δόσης,  π.χ 5% για εισόδημα μέχρι 8,000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή ,από το Κράτος, ισχύει για μια τριετία , σε συνέχεια επανεξετάζεται.

*Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς