Λιγοστές είναι οι καταγγελίες των δανειοληπτών που φθάνουν στηνΕ.Π.Κ.ΧΑΝ, που καταγγέλλουν τις Τράπεζες που αρνούνται να δεχθούντις προοριζόμενες για αυτές αιτήσεις "ένταξη στη ρύθμιση βάσει τωνδιατάξεων του Ν.3869/2010".
Υπενθυμίζουμε στους δανειολήπτες ότι η΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, είναι ένας από τους Φορείς πουνομιμοποιείται στην συνδρομή των δανειοληπτών μελών της, αδαπάνως γιαυτά, ώστε να δημιουργήσουν πρόταση ρύθμισης των οφειλών τους, σύμφωναμε τα οικονομικά τους δεδομένα.Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουνότι θα πρέπει να δρομολογήσουν έγκαιρα την ρύθμιση των οφειλών τους,καθότι οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων έχει ανασταλεί μέχρι3-02-2011, πράγμα που δεν συν μένει ότι οι πιστωτές δεν έχουν τοδικαίωμα να προβούν σε απαιτήσεις και διεκδικήσεις των οφειλών , απότους δανειολήπτες με όλα τα ένδικα μέσα που τους δίνει η κείμενηΝομοθεσία,με σημαντικά έξοδα που επιβαρύνουν τον δανειολήπτη.Ουσίαςγια τους δανειολήπτες είναι ότι, μπαίνοντας στο στάδιο της όποιαςρύθμισης ζητούν, γνωστοποιούν με κάποιο τρόπο την βούλησή τους στουςπιστωτές τους που μπορούν για λόγους που ευνοεί και τις δύο πλευρέςνα δεχτούν την προτεινόμενη ρύθμιση εκ μέρους των δανειοληπτών και ναλυθεί η διαφορά τους εξωδίκως, χωρίς να θελήσουν να πάνε στα επόμεναβήματα της ρύθμισης του Ν.3869/2010 και να αποφύγουν τις δικαστικέςδιεκδικήσεις και πρόσθετες για τους καταναλωτές δαπάνες. Τώρα σε περίπτωση που κάποιοι δανειολήπτες έχουν δεχτεί δικόγραφα απότους πιστωτές τους δεν πρέπει να τα παραμελήσουν, οφείλουν να τααντιμετωπίσουν με ασφαλιστικά μέτρα με την προοπτική ότι έχουν μπει σερύθμιση χρεών και ότι η αίτηση τους δικαστικά θα ευδοκιμήσει. Τέλος η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, υπενθυμίζει στις Τράπεζες ότι δεν νομιμοποιούνταιστην άρνηση χορήγησης βεβαίωσης, που ζητά ο δανειολήπτης στην οποία θαβεβαιώνεται( η συνολική του οφειλή, το Κεφάλαιο,οι τόκοι και οι τυχόνεπιβαρύνσεις) ο Νόμος είναι σαφής και η βεβαίωση από κάθε Τράπεζαείναι σημαντικό στοιχείο, προκειμένου να δημιουργηθεί το αίτημα απότον δανειολήπτη μέσω του συνδράμοντος τον δανειολήπτη Φορέα,σημαντικόστοιχείο που θα βοηθηθεί η κάθε Τράπεζα να έχει πλήρη εικόνα για τηνπιστωτική ικανότητα του δανειολήπτη.Τυχόν καθυστέρηση χορήγησης τηςαιτουμένης βεβαίωσης στον δανειολήπτη .πέρα των οριζομένων από τονΝόμο (5ημερών) θα δημιουργήσει μελλοντικό "έμφραγμα" σε κάθε πιστωτικόΦορέα για να απαντήσει επί της πρότασης . Επειδή ο Νόμος 3869/2010 αναφέρει ότι, δικαίωμα συμμετοχής έχεικάθε φυσικό πρόσωπο και επιχείρηση, εξαιρουμένων των εμπόρων πουμπορούν να εισέλθουν στο πτωχευτικό δίκαιο, σύμφωνα με τιςδιευκρινίσεις που δόθηκαν από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή,μπορούν να ενταχθούν αρκετά επαγγέλματα π.χ ο μικρο λαχανοπώλης, ολαχειοπώλης που δεν έχει στεγασμένη επιχείρηση κ.α.Για περισσότερεςπληροφορίες στο Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και στοτηλ.282109266

Η Πρόεδρος
της ΄ΕνωσηςΠροστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων
Ιωάννα Μελάκη