Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , ΔΕΗ, ΟΤΑ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναλαμβάνει για τα μέλη της , την άμεση και ανέξοδη διαμεσολάβηση για τη φιλική διευθέτηση διαφορών των καταναλωτών με Τράπεζες ,Δημόσιο ,Ασφαλιστκά ταμεία και διαφορές του ιδιωτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα διαμεσολάβησης ,για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους αλλά και καταγγελίες τους προς προμηθευτές ,για ζητήματα που φρονούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους ή συνιστούν προσβολή των οικονομικών συμφερόντων τους.
Τρόποι υποβολής αναφορών
Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Ένωσης
Αποστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Πλ.1866 αριθ.2 Χανιά
Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας-fax (2821092306)
Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (epkxan@gmail.com)
Καταγγελίες
Συμπλήρωση του υποδείγματος καταγγελίας, (χορηγείται από την Ένωση)
Καταγραφή της καταγγελίας σε κόλλα αναφοράς, η Υπεύθυνη Δήλωση
Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την καταγγελία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν και όλα τα έγγραφα που θεωρούν χρήσιμα για τη διερεύνηση της αναφοράς τους (αντίγραφα συμβολαίων, αντίγραφα τιμολογίων, αντίγραφα αποδείξεων αγοράς, σχετική αλληλογραφία κ.λπ).
Προϋποθέσεις παραλαβής αναφορών
1. Να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος
Ονοματεπώνυμο
Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
2. Να υπάρχουν τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας της καταγγελλόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή/και διακριτικός τίτλος
Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
3. Να είναι η αναφορά ενυπόγραφη και σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής (ταχυδρομείο, fax, e-mail) να επισυνάπτεται αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ως αποδεικτικό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος)
4. Να υπάρχει σαφής περιγραφή της καταναλωτικής διαφοράς, ακριβής προσδιορισμός της ζημίας ή της βλαπτικής συνέπειας που έχει υποστεί ο καταγγέλλων και ευκρινώς διατυπωμένο αίτημα διαμεσολάβησης προς την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: