Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση, στο εξωδικαστικό συμβιβασμό, προϋποθέσεις 15  Οριστικά οι αιτήσεις στον Εξωδικαστικό συμβιβασμό!!! επιτυχία;
Αίτηση υπαγωγής στο εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ουσίας μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις εφόσον:
-κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή
είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορέα κοινωνικής ασφάλισης
 ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή
 είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,
-οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ,
-ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης,
-ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
α. έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
β. έχει θετική καθαρή θέση (equity).
Πιθανές ρυθμίσεις
Στις πιθανές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του «μηχανισμού» συμπεριλαμβάνονται
α)η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων,
β) η εξόφληση σε περισσότερες δόσεις, η μείωση επιτοκίου,
γ)η διαγραφή μέρους των απαιτήσεων,
δ) η απονομή περιόδου χάριτος στον οφειλέτη,
ε) η εκποίηση επιμέρους περιουσιακών του στοιχείων σε πιστωτή ή τρίτο πρόσωπο κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται έως τις 31.12.2018, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), μέσω της χρήσης ειδικής πλατφόρμας (www.keyd.gov.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: