Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Ποιες προθεσμίες δεν υπολογίζονται στα δικονομικά έγγραφα

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του ΚΠολΔ το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται τις προθεσμίες των ακόλουθων άρθρων:

503: Η προθεσμία για την άσκηση και ο χρόνος έναρξης (της προθεσμίας για την άσκηση) ανακοπής ερημοδικίας.

518 παρ. 1 : Η προθεσμία για την άσκηση και ο χρόνος έναρξης (της προθεσμίας για την άσκηση) έφεσης.
545 παρ. 1 : Η προθεσμία αναψηλάφησης (για τους διαμένοντες στην Ελλάδα).
545 παρ.2 : Η προθεσμία αναψηλάφησης (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό ).
564 παρ. 1 : Η προθεσμία αναιρέσεως (για τους διαμένοντες στην Ελλάδα).
564 παρ.2 : Η προθεσμία αναιρέσεως (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό).
153 : Η προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (αρ. 152 επ.).
215 παρ. 2 : Η προθεσμία για την επίδοση της ασκηθείσας αγωγής στον εναγόμενο (πρβλ. αρ. 237).
237 παρ.1 & 2: Η προθεσμία των 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής για την κατάθεση προτάσεων ως και αυτήν (των 15 ημερών) για την κατάθεση προσθήκης- αντίκρουσης.
238 παρ.1 : Η προθεσμία των 60 ημερών (ή 90 ημερών) για την κατάθεση και επίδοση παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοινώσεων και ανταγωγών.
598: Η προθεσμία της αναψηλάφησης στις οικογενειακές διαφορές.
632 παρ. 2 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.
633 παρ. 2 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής (μετά από νέα επίδοση αυτής).
642 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου.
715 παρ. 5 : Η προθεσμία για την άσκηση αγωγής για την κύρια απαίτηση από τον δανειστή κατά του οφειλέτη, εφόσον έχει διαταχθεί συντηρητική κατάσχεση υπέρ του δανειστή.
729 παρ. 5 : Η προθεσμία για την άσκηση αγωγής από εκείνον υπέρ του οποίου διατάχθηκε προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως ή μεταρρύθμιση, σχετικά με την απαίτηση που επιδικάστηκε ή για την μεταρρύθμιση της απόφασης.
847 παρ. 1 : Η προθεσμία των 30 ημερών για την υποβολή αίτησης για την έκδοση απόφασης στην οποία να ορίζονται οι συνέπειες του αποκλεισμού δικαιώματος ή απαίτησης σύμφωνα με τον νόμο (πρβλ. αρ. 843, 846).
926 παρ. 2 : Ο υπολογισμός του έτους από την επίδοση της επιταγής για την διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης.
934 παρ. 1 στοιχείο α΄: Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης [για το στάδιο από την σύνταξη της επιταγής ως την δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης].
934 παρ. 1 στοιχείο β΄ : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης.
943 παρ. 4 : Η προθεσμία για την κοινοποίηση της έκθεσης εκτέλεσης προς τον απόντα καθ’ ου η εκτέλεση.
955 : Η προθεσμία για την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης [επί κατάσχεσης κινητών].
966 παρ. 2 : Η προθεσμία για νέο πλειστηριασμό [λόγω μη εμφάνισης άλλων πλειοδοτών].
966 παρ. 3 : Η προθεσμία για νέο πλειστηριασμό [αν ούτε στον νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση].
971 παρ. 1 : Η προθεσμία των 20 ημερών για την ικανοποίηση του υπέρ ου η εκτέλεση και των αναγγελθέντων δανειστών [εάν επαρκεί το πλειστηρίασμα].
972 παρ. 1 στοιχείο β΄ ; Η προθεσμία των 5 ημερών για την αναγγελία.
973 : Οι προθεσμίες για την συνέχιση του πλειστηριασμού ύστερα από σχετική δήλωση.
974 : Οι προθεσμίες για την σύνταξη του πίνακα κατάταξης [αν δεν επαρκεί το πλειστηρίασμα].
979 παρ. 2 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης.
985 παρ. 1 : Η προθεσμία για την κατάθεση της δήλωσης του τρίτου όταν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια του.
986 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της δήλωσης του τρίτου [βλ. 985].
988 παρ. 1 : Η προθεσμία για την ικανοποίηση εκείνων που επέσπευσαν κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
995 : Η προθεσμία για την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης [επί κατάσχεσης ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών].
997 παρ. 2 : Ο χρόνος έναρξης των συνεπειών της κατάσχεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: