Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες από την επέκταση του εξωδικαστικού
Ανάσα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις δίνει η επέκταση της ρύθμισης των 120 δόσεων ή διαφορετικά του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθώς εντάσσονται χρέη έως 125.000 ευρώ από 50.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα τόσο για οφειλές στα Ταμεία όσο και στο Δημόσιο. Σωρευτικά μπορούν να ενταχθούν χρέη έως 250.000 ευρώ (125.000 ευρώ προς Ταμεία και 125.000 ευρώ προς εφορία).
Ταυτόχρονα, στη ρύθμιση εντάσσονται και οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Ωστόσο και οι οφειλέτες με χρέη άνω των 125.000 ευρώ μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν έκθεση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.
Ειδικότερα, και με βάση τις αλλαγές που επέρχονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων:
1. Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
2. Για οφειλές από 20.000 έως 125.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.
3. Αριθμός δόσεων. Για οφειλές από 3.000-125.000 ευρώ, ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 120. Ειδικότερα:
• Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 36 και ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
• Οφειλές από 3.000 έως 125.000 ευρώ, προβλέπεται ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ, και μέγιστος αριθμός δόσεων 120. Επίσης διαγράφεται το 85% προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
4. Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν:
• Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ ή/και οι οφειλές τους προς το Δημόσιο ή τα Ταμεία υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
• Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και ότι οι οφειλές τους δεν υπερβαίνουν τις 125.000 ευρώ.
5. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.
6. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρείται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να φέρνει τον οφειλέτη σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: