Τρίτη, 24 Απριλίου 2018


                                                                               Χανιά                                          2018
                                         
                                                   ΠΡΟΣ:
                                                             


Άσκηση αντιρρήσεως και προσβάσεως, σε προσωπικά μου δεδομένα
του .......


 

 Με την παρούσα επιστολή  μου  και εις απάντηση  της  από .......... δικής σας ,που με  ενημερώνετε ότι τα προσωπικά μου δεδομένα που τηρούνται στην Εταιρεία σας ,με  τις απαιτήσεις σας ,ότι προτίθεστε να τα διαβιβάσετε σε εταιρεία  πώλησης και σε εταιρεία διαβίβασης. Επίσης αναφέρετε ότι η εταιρεία διαχειρίσης  ενδέχεται να τα διαβιβάσει περαιτέρω ,τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών, για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ν.3758/2009 σε δικηγόρους και σε δικηγορικές εταιρείες, καθώς και σε δικαστικούς επιμελητές και σε συμβολαιογράφους. σας γνωρίζω τα εξής
Με το Ν.2472/1997 " Προστασία του ατόμου  από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"  απαγορεύεται  η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου, όταν γίνεται , πλην άλλων περιπτώσεων και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, δικαίωμα που προστατεύεται αυτοτελώς αλλά αποτελεί και την προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων (βλ.εισηγ.Εκθεση ν.2472/1997 στο ΝοΒ 1997 ΣΕΛ 505)
 Επειδή, απαγορεύεται η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων . παρα μόνο τηρουμένων των όρων του Νόμου.
Επειδή ,ουδέποτε και με κανέναν τρόπο δεν ενημερώθηκα, για την διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων ,από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Επειδή, η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνεται το αργότερο πριν από την μετάδοση των προσωπικών δεδομένων στους αποδέκτες τρίτους
Επειδή,  εξ αυτής  της αιτίας και της όλως μη νόμιμης συμπεριφοράς σας. δύναμαι να έχω υποστεί ή θα υποστώ ηθική βλάβη και προσβολή της προσωπικότητας μου, τις οποίες ρητά επιφυλάσσομαι να αποδείξω και την αποκατάσταση των οποίων επιφυλάσσομαι να αξιώσω ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου
Επειδή, εσείς δια των πράξεων και παραλήψεων σας, φέρεστε να έχετε διαβιβάσει προσωπικά μου δεδομένα, σε άγνωστο κύκλο ανθρώπων, αν και δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα και ήδη με την παρούσα μου ,  αρνούμαι ρητώς να σας χορηγήσω ή και να συναινέσω την άσκηση του Υφ υμών.

                                            ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, έστω και μη ρητώς αναφερομένου στο σώμα της παρούσας
                                        ΣΑΣ  ΚΑΛΩ

 Όπως, , παύσετε αμέσως και απολύτως οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης των προσωπικών μου δεδομένων που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου από τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

Όπως,   από την λήψη  της παρούσας, παύσετε αμέσως και απολύτως οποιαδήποτε ενέργεια διαχείρισης των προσωπικών μου δεδομένων που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου από τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο Εσείς εγχειρίσατε τα στοιχεία αυτά

                                                Ο/Η Εξωδίκως δηλών /δηλούσα


Δεν υπάρχουν σχόλια: