Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉΣ  δικαιούται  να  εναντιωθεί και να υπαναχωρήσει από την ασφαλιστική σύμ
Α)Να  εναντιωθεί 
 α) Μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
για τυχόν παρεκκλίσεις που έχει το Ασφαλιστήριο σε σχέση με την Πρόταση Ασφάλισης που υπέβαλε
β)Μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που σε περίπτωση  που για  οποιονδήποτε λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών, κατά την υπογραφή της Πρότασης Ασφάλισης ή παρέλαβε αυτό ελλιπές 'η παρέλαβε το παρόν Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς ή και τους Ειδικούς  Ασφαλιστικούς 'όρους που διέπουν την ασφάλιση
Τα ποιο πάνω δικαιώματα  εναντίωσης ασκούνται με την συμπλήρωση και αποστολή στην έδρα της Εταιρίας του  αντιστοίχου κατά περίπτωση των δηλώσεων εναντίωσης
Β)Ο Λήπτης της ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) δικαιούται να υπαναχωρήσει
Αν το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο  έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, για λόγους ανεξαρτήτους από τους αναφερομένους στο συμβόλαιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: