Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Η απόπειρα εξαπάτησης ασφαλιστικής εταιρείας είναι «δόλος» και επιφέρει καταγγελία συμβολαίου!


Nextdeal newsroom

Γράφει:

   
Ένα πρόσωπο φυσικό ή νομικό οφείλει κατά την σύναψη ασφάλισης να δηλώσει κάθε στοιχείο που είναι αληθές και σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου από την εταιρεία όπως η ηλικία του, ιστορικό υγείας, διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, επάγγελμα, ιδιαιτερότητες οχήματος, ημερομηνία ανέγερσης ακινήτου κτλ. ανάλογα το είδος του ασφαλιστηρίου που συνάπτει.
Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις σύναψης ασφάλισης είναι απαραίτητο να δηλωθεί ο δικαιούχους του ασφαλίσματος δηλαδή το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισπράξουν το ασφάλισμα δηλαδή την αποζημίωση σε περίπτωση της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου προσώπου. Σε αρκετές περιπτώσεις ο Συμβαλλόμενος εμφανίζεται και ως Δικαιούχος του ασφαλίσματος.
Δείτε εδώ τον όρο «Δικαιούχοι» μέσα από τους όρους συμβολαίου ζωής της Prime Insurance όμοιους όλων των εταιρειών:
Prime Insurance

Σε περίπτωση όμως που κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο όπως συμβαλλόμενος, ασφαλιζόμενος ή και δικαιούχος πράξει με δόλια ή κακόπιστη συμπεριφορά ή προσπαθήσει να παραπλανήσει την ασφαλιστική εταιρεία σχετικά με τα δηλωθέντα στοιχεία όπως απόκρυψη αληθούς ηλικίας γεννήσεως, αληθούς επαγγέλματος, αληθούς ιατρικού ιστορικού κ.α ή υιοθετήσει δόλια ή παράνομη συμπεριφορά με απώτερο σκοπό την είσπραξη της αποζημίωσης του ασφαλίσματος, τότε η εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει το συμβόλαιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που θα ενημερωθεί για την παράβαση. Η γνωστοποίηση της καταγγελίας γίνεται γραπτά προς τον λήπτη της ασφάλισης ή και σε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και στο διάστημα μέχρι την καταγγελία η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.
Δείτε εδώ τους όρους «Δόλια Πράξη» και «Παραπλάνηση» μέσα από τους όρους συμβολαίων ζωής των εταιρειών Εθνική, ΑΧΑ, Interamerican, Generali και Interasco όμοιους όλων των εταιρειών:
Εθνική:
Εθνική Ασφαλιστική
AXA:
AXA
Interasco:
Interasco
Interamerican:
Interamerican
Generali:
Generali
Καθημερινά συνάπτονται και ανανεώνονται χιλιάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των ειδών που είναι απαραίτητα να αναγράφουν αληθή στοιχεία. Ακόμα υπάρχουν και ασφαλιστήρια που είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι δικαιούχοι είσπραξης αποζημίωσης όπως συμβόλαια υγείας με βασική ασφάλιση ζωής, συμβόλαια ζωής δανειοληπτών που οφείλουν δανεισμό σε τραπεζικά ιδρύματα, συμβόλαια επιβίωσης ή επιδομάτων ανικανοτήτων, συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας ενυπόθηκων κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, συμβόλαια συνταξιοδότησης ενηλίκων, συμβόλαια αποταμίευσης παίδων και άλλες ποικίλες άλλες περιπτώσεις.
Μια αληθή και καλόπιστη συνεργασία με επαγγελματία διαμεσολαβητή αποτελεί όφελος για κάθε ασφαλισμένο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: