Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Χωρίς εγγυητές ή εξασφαλίσεις θα μπορούν να χορηγούν δάνεια οι τράπεζες


14.01.2016 10:12
Χωρίς εγγυητές ή εξασφαλίσεις θα μπορούν να χορηγούν δάνεια οι τράπεζες με βάση νέα οδηγία που συζητά η Κεντρική Τράπεζα με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Το προσχέδιο της οδηγίας στάλθηκε στις 5 Ιανουαρίου σε φορείς της αγοράς και αποσκοπεί σε απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης δανείων και στη χαλάρωση κριτηρίων που μέχρι τώρα καθιστούσαν ακόμα πιο δύσκολη τη χορήγηση δανείων.
Η οδηγία προκύπτει σε μια κρίσιμη περίοδο για τις τράπεζες που προσπαθούν να ισορροπήσουν τις κεφαλαιακές απώλειες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας με νέο δανεισμό.
Έμφαση στην ικανότητα αποπληρωμής
Με βάση την οδηγία αποδίδεται περαιτέρω έμφαση στην αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής της νέας πιστωτικής διευκόλυνσης και διαγράφεται η πρόνοια για την απαίτηση πλήρους εξασφάλισης όλων των πιστωτικών διευκολύνσεων.
Όπως αναφέρει το Stockwatch, συναφώς, το κριτήριο του λόγου «δάνειο προς αξία» για την παραχώρηση νέας πιστωτικής διευκόλυνσης απαλείφεται και εναπόκειται πλέον στο πιστωτικό ίδρυμα να αξιολογήσει το επίπεδο ιδίας συνεισφοράς που κρίνεται ικανοποιητικό και που αντανακλά τον κίνδυνο κάθε πιστωτικής διευκόλυνσης.
Επίσης, αντικαθίσταται το κριτήριο του λόγου «δάνειο προς εισόδημα με το ποσοστό του 80% των διαθέσιμων εσόδων ως κριτήριο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Τα διαθέσιμα έσοδα υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην κατάσταση προσωπικών οικονομικών στοιχείων και αντιπροσωπεύουν τα καθαρά έσοδα που παραμένουν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων και φόρων του νοικοκυριού και τα οποία μειώνονται κατά 20% ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτα έξοδα χωρίς συνέπειες στην ικανότητα αποπληρωμής.
Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη οδηγία περιορίζει τη λήψη των εξασφαλίσεων και προσωπικών εγγυήσεων στην κάλυψη των συγκεκριμένων πιστωτικών διευκολύνσεων για τις οποίες λαμβάνονται.
Προσωπικές εγγυήσεις
Όπως αναφέρεται στην οδηγία λόγω των γνωστών προβλημάτων που έχουν προκύψει από την υπέρμετρη και χωρίς επαρκή αξιολόγηση λήψη προσωπικών εγγυήσεων αλλά και την αποδυνάμωση της αξίας της προσωπικής εγγύησης συνεπεία των νομοθετικών ρυθμίσεων σε σχέση με το πλαίσιο αφερεγγυότητας, κρίνεται ότι η συνέχιση των απαιτήσεων για λήψη προσωπικών εγγυήσεων είναι αδόκιμη και ως εκ τούτου δεν προνοείται πλέον στην οδηγία.
Δάνεια σε ξένο νόμισμα
Τροποποίηση έχει προκύψει και για τις πρόνοιες της οδηγίας που αφορούν τα δάνεια σε ξένο νόμισμα προς φυσικά πρόσωπα ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες της οδηγίας 2014/17/ΕΕ.
Η οδηγία παρέχει το δικαίωμα στον δανειολήπτη να μετατρέψει τη σύμβαση σε εναλλακτικό νόμισμα, είτε το νόμισμα στο οποίο λαμβάνει τα εισοδήματα του, είτε στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή και τις δύο επιλογές. Η ανταλλαγή διενεργείται στην ισοτιμία της ημέρας που ο δανειολήπτης αιτείται τη μετατροπή ή όπως διαφορετικά καθορίζεται στη σύμβαση. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ειδοποιεί τον δανειολήπτη σε τακτική βάση εγγράφως τουλάχιστον όταν λόγω της ισοτιμίας το σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου αυξάνεται κατά 20%. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται στην επιστολή προσφοράς και στη σύμβαση και στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόνοια για περιορισμό του κινδύνου του δανειολήπτη από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας, η επιστολή προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει παράδειγμα για τις επιπτώσεις από 20% διακύμανση.
Οι πρόνοιες της οδηγίας τροποποιούνται αποσκοπώντας σε σωστό διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων των εκτιμητών, των επιμετρητών ποσοτήτων και των αρχιτεκτόνων/πολιτικών μηχανικών.
Στην προτεινόμενη οδηγία έχουν επίσης ενσωματωθεί οι κατευθυντήριες γραμμές που έχει πρόσφατα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.
Λιγότερες πληροφορίες
Αλλάζει επίσης η ανάγκη για παραχώρηση σωρείας πληροφοριών από τους δανειολήπτες.
Οι πληροφορίες που προτείνεται να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα από τους δανειολήπτες έχουν σημαντικά περιοριστεί και προνοείται όπως οι αναλυτές πιστώσεων, όταν απαιτούν πληροφορίες, ασκούν την κρίση τους λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης, των αξιολογουμένων κινδύνων καθώς και την επάρκεια των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών και εγγράφων. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται ειδική μνεία για την αξιοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στον κεντρικό μηχανισμό ανταλλαγής, συλλογής και παροχής δεδομένων.
Ενημέρωση προς δανειολήπτες
Επίσης οι πληροφορίες που παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τον πελάτη πριν τη σύναψη νέας σύμβασης πιστωτικής διευκόλυνσης έχουν ελαφρώς διαφοροποιηθεί με βάση σχετικές πρόνοιες της ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/17/ ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2014 και τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Μαρτίου 2016.
Επίσης έχουν αναθεωρηθεί οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση ακίνητης ενυπόθηκης περιουσίας ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες των περί πώλησης ακινήτων (ειδική εκτέλεση) νόμων του 2011 και 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: