Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΘΕΜΑ: Συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», « Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» του Γ΄ΚΠΣ

Με την Α.Π. 53562/28-8-08 εγκύκλιό μας γνωρίσαμε ότι οι υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το προσωπικό που απασχολείται στα ήδη εκτελούμενα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας και ΚΗΦΗ του Γ΄ΚΠΣ θα παραταθούν μέχρι 31/12/2008, υπό την ρητή επιφύλαξη ότι δεν θα έχει εν τω μεταξύ ενεργοποιηθεί με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας η εφαρμογή των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς που θα τα υποκαταστήσουν.

Επειδή οι διαδικασίες ενεργοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων δεν έχουν ολοκληρωθεί, σας γνωρίζουμε ότι οι συμβάσεις του υπάρχοντος προσωπικού παρατείνονται πέραν της 31ης/12/2008 και μέχρι της έναρξης εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που θα τα υποκαταστήσουν.

Η έναρξη εφαρμογής θα τεκμηριώνεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 της αριθ. οικ60292/2158/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1724/Β΄).

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού αυτού δεν απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα με τηλεομοιοτυπία (fax) τους ΟΤΑ αρμοδιότητάς σας. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως και η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτημένες στο www.ypes.gr (διαδρομή: A’ βαθμού Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Δομές).

Σχόλιο Δημότη: Ευτυχώς και την τελευταία στιγμή το ΥΠΕΣ προχώρησε στην αποστολή αυτής της εγκυκλίου και έτσι θα έχουμε την ομαλή συνέχιση των προγραμμάτων.

Πηγή: www.x2x.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: