Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ασκηση ανακοπής κατά του πίνακα δικαιούχων απαίτησης, EVIMA.gr

 Δελτίο τύπου 9-3-2017

 3-5-2017 Προθεσμία  ανακοπής κατά του πίνακα δικαιούχων

Η Ένωση  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  ενημερώνει τους καταναλωτές  πρώην ασφαλισμένους της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας  EVIMA GROUP Α.Α.Ε.  ότι όπως ανακοινώθηκε  από τον ασφαλιστικό Εκκαθαριστή συντάχθηκε ο πίνακας δικαιούχων απαιτήσεων από μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα σύμφωνα με το άρθρο 248, παρ. 8 του Νόμου 4364/2016 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος  , στον  οποίο μπορεί να ασκηθεί  ανακοπεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση, δηλαδή έως και την 03/05/2017 και εκδικάζονται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

Η απόφαση του Εφετείου , δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.Για  κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τον πίνακα των δικαιούχων απαιτήσεων από μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας EVIMA GROUP Α.Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία, και όχι στην τράπεζα της ΄Ελλάδος

Έπειτα από τα παραπάνω , και για διευκόλυνση και επί πλέον στήριξη και καθοδήγηση  των καταναλωτών ,σε επίπεδο Κρήτης, η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, έχει στην διάθεσή του κάθε καταναλωτή- ασφαλισμένου , ειδικευμένο συνεργάτη στα γραφεία της, καθημερινά και ώρες 9.00- 13.00


Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη


Δεν υπάρχουν σχόλια: