Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης ποινικών αδικημάτων που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.3.2016ΑΠ 1397/2016 (ποιν.): Παραγραφή ποινών που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες διάρκειας μέχρι 6 μηνών σύμφωνα με το Ν.4411/2016. Η ποινή που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα για κάθε πράξη δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες και δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. Απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης.
Το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου
«Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 9 του Ν.4411/2016, 2 και 14 του Π.Κ. και 568 του ΚΠοινΔ προκύπτει ότι οι στερητικές της ελευθερίας ποινές διαρκείας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του άνω νόμου (3-8-2016) εφόσον δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και δεν έχουν μέχρι την ως άνω χρονολογία εκτιθεί παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικασθεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, ενώ οι μη εκτελεσθείσες κατά την παρ. 1 (του άνω άρθρου) αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα ή δημόσιου κατήγορου κατά περίπτωση. Εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 358 και 390 Π.Κ. καθώς και των νόμων 927/1979 και 3304/2005.
Εξάλλου, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι αυτές, σύμφωνα και με την από το άρθρο 94 παρ. 3 του Π.Κ. καθιερωθείσα αρχή της αυτοτέλειας των ποινών που έχουν συνεπιμετρηθεί στη συνολική ποινή, αναφέρονται στις επί μέρους ποινές, έστω και αν έχουν συνεπιμετρηθεί στη συνολική ποινή.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη με αριθμό 2650/15-12-2015 απόφασή του, το Τριμελές Πλημ/κείο Χανίων που δίκασε σε δεύτερο βαθμό κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα των παραβάσεων του άρθρου 314 παρ. 1α ΠΚ και 315 παρ.1β, 290 παρ. 1 Π.Κ. και τον καταδίκασε σε ποινή φυλακίσεως 6 μηνών για κάθε πράξη. Συνεπώς, αφού η ποινή που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο για κάθε πράξη δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, ούτε προκύπτει ότι έχει εκτιθεί, δεν μπορεί να εκδικαστεί η προκειμένη αίτηση αναιρέσεως με τα σημερινά δεδομένα, γιατί η υπόθεση έπρεπε κατά νόμο να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, δεδομένου ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω και πρέπει η συζήτηση αυτής να κηρυχθεί απαράδεκτη. Διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος τούτου θα προσέκρουε στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ και 470 ΚΠΔ».
Πηγή: areiospagos.grNOMOΣ 4411/2016 – ΦΕΚ A 142 – 03.08.2016
Άρθρο όγδοο
Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης
1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.
2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
3. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.
4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλήματα:
α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 81Α, 142, 149, 154, 155, 157 παρ. 3 εδάφιο β ́, 158 παράγραφοι 1 και 2, 162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2, 166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ. 1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 220, 221 παράγραφοι 1 και 2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και 2, 255, 259, 261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1 περιπτώσεις β ́ και γ ́, 346 παρ. 1, 352Β, 358, 359, 360 παρ. 3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου, 375 παρ. 1 εδάφιο α ́, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι 1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 παράγραφοι 1 και 2, 403 παράγραφοι 1 και 2, 406,
β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β ́ του N. 2168/1993,
γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986,
δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000,
ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ ́ και θ ́ εδάφιο α ́ του N. 3691/2008,
στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N. 3213/2003,
ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945,
η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011,
θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 και του άρθρου 44 του N. 3959/2011,
ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976,
ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999,
ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α ́ του N. 3028/2002,
ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005,
ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006,
ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/2010,
ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988,
ιζ) του N. 927/1979.
NOMOΣ 4411/2016 – ΦΕΚ A 142 – 03.08.2016 
Σε ποιους νόμους αναφέρονται η παρ. 5 του όγδοου άρθρου και η παρ. 3 του ένατου άρθρου του Ν. 4411/2016
Σε ποιους νόμους αναφέρονται η παρ. 5 του όγδοου άρθρου και η παρ. 3 του ένατου άρθρου του Ν.4411/2016 περί μη ισχύος της παραγραφής, της παύσης της ποινικής δίωξης και της παραγραφής και μη εκτέλεσης των ποινών υπό όρο ;
Ηλίας Παπαδόπουλος, Ειρηνοδίκης Λαγκαδά

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ

 Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*
Μετά το θάνατο κάποιου όλη η περιουσία του κληρονομείται από τους κληρονόμους που είτε  είναι οι στενοί συγγενείς του είτε αναφέρονται στην διαθήκη του.
Η κληρονομιαία περιουσία αποτελείται  και από ενεργητικό και το παθητικό της, οπώς αυτό αποτιμάται σε χρήμα. Με άλλα λόγια τα χρέη που έχει κάποιος  από δάνεια, από άλλες οφειλές ή στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία κτ.λ. κληρονομούνται με τον ίδιο τρόπο που κληρονομούνται και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, π.χ. τα ακίνητα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα κοσμήματα κ.τ.λ.
Ο κάθε κληρονόμος έχει εκ του νόμου δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά που του αφήνεται μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από τον θάνατο του διαθέτη αν είναι κάτοικος Ελλάδος και ενός χρόνου αν είναι κάτοικος εξωτερικού ο διαθέτης ή ο κληρονόμος.
Αποποίηση γίνεται συνήθως όταν το παθητικό της κληρονομιάς είναι μεγαλύτερο του ενεργητικού, δηλαδή όταν τα χρέη και οι οφειλές ξεπερνούν τα άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Π.χ. αν κάποιος έχει μόνο ένα ακίνητο σαν περιουσιακό στοιχείο και χρέη προς τράπεζες, εφορία κτ.λ. που ξεπερνούν την εμπορική αξία του ακινήτου, τότε σε αυτή την περίπτωση είναι πιο συμφέρον για τον κληρονόμο να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα στην 4μήνη προθεσμία.
Δεν υπάρχει τμηματική ή εν μέρει αποποίηση. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αποποιηθεί τα χρέη και να αποδεχθεί την υπόλοιπη περιουσία. Η αποποίηση αφορά πάντα το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας.
Η αποποίηση γίνεται στον γραμματέα του Ειρηνοδικείου του τόπου θανάτου του διαθέτη. Πρώτοι αποποιούνται οι αναγκαστικοί κληρονόμοι αν δεν υπάρχει διαθήκη. Δηλ. τα τέκνα και οι σύζυγοι. Μετά την αποποίηση των πρώτων κληρονόμων η 4μηνη προθεσμία ξεκινά για τους κληρονόμους που θα κληρονομούσαν αν δεν υπήρχαν οι πρώτοι κληρονόμοι.
Δηλαδή αν αποβιώσει κάποιος που είχε σύζυγο δύο τέκνα και δύο αδέλφια, αποποιούνται πρώτα τα τέκνα και ο /η σύζυγος. Μετά την αποποίηση αυτών ξεκινά η 4μήνη προθεσμία αποποίησης των αδελφών του.
Προσοχή! Αν τα τέκνα έχουν παιδιά δηλαδή ο αποβιώσας είχε εγγόνια, μετά τα τέκνα, πρέπει να αποποιηθούν τα εγγόνια. Αν τα εγγόνια είναι ανήλικα η αποποίηση γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση. Ο χρόνος από την κατάθεσης της αίτησης αποποίησης στο δικαστήριο και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης δεν μετράει και το τετράμηνο της αποποίησης υπολογίζεται με τον χρόνο που έχει προηγηθεί της αίτησης και έπεται της έκδοσης απόφασης.
Το ίδιο εννοείται ότι ισχύει και για τα αδέλφια του αποβιώσαντος. Αν έχουν παιδιά ( δηλ. τα ανίψια), πρέπει και αυτά με την σειρά τους να αποποιηθούν μετά τους γονείς. Κι αν έχουν κι αυτά ανήλικα τέκνα, τότε θα πρέπει να κάνουν αποποίηση και για τα παιδιά τους με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.
Αναστασία Χρ. Μήλιου , Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή, Τηλ. 213-0338950,  6945-028153 e-mail: natmil@otenet.gr, www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου

Κλειστή για μία εβδομάδα. η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών.Κρήτης λόγω θέρους,.θα παραμείνει κλειστή για μια εβδομάδα (13-17) Αυγούστου, για επείγουσες υποθέσεις οι Καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο.1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή)

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Έξωση ενοικιαστών από κατοικίες

   Επειδή ,  πολλοί ενοικιαστές κατοικιών , στην Κρήτη, βρίσκονται σε αγωνία αλλά και  "αδιέξοδο" καθώς  υπάρχει μεγάλη ζήτηση ενοικίασης κατοικίας, πράγμα που εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες στην παρούσα φάση,με αποτέλεσμα να ζητούν αύξηση του ενοικίου που πολλές φορές ξεπερνάει και το 50% του μισθώματος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , θέλοντας να ενημερώσει τους ενοικιαστές αλλά και τους ιδιοκτήτες ενημερώνει.
 Μπορεί η έξωση  του ενοικιαστή να γίνεται σε χρόνο εξπρές, αλλά θα πρέπει:
  Να γνωρίζει ο ενοικιαστής ότι η μίσθωση του ακινήτου ισχύει το λιγότερο για τρία χρόνια
Το μίσθωμα συμφωνείται ελεύθερα
Η αύξηση του ενοικίου συμφωνείται και δεσμεύει αμφότερους
Για έξωση, δεν χρειάζεται πλέον κατάθεση Αγωγής από τον ιδιοκτήτη
Ο Ιδιοκτήτης ,θα πρέπει  να καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο, στην οποία θα ζητεί την έξωση του ενοικιαστή του η οποία  θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα,  και θα αναφέρει τους λόγους, θα περιγράφει το ακίνητο, τον χρόνο της μίσθωσης, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για να ενημερωθεί το δικαστήριο και να κρίνει αν η αίτηση για έξωση είναι σύμφωνη με τον νόμο.
ο δικαστής θα εκτιμά αν η αίτηση είναι νόμιμη και θα εκδίδει την απόφασή του, με την οποία θα διατάσσεται η έξωση του ενοικιαστή.
 . Η απόφαση θα κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα και η διαδικασία αυτή δεν θα κρατά περισσότερο από έναν μήνα, πλην εξαιρέσεων, από τότε που κατατέθηκε η αίτηση.

Παραθέτουμε, όμως, αναλυτικά τι ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο και σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζονται οι διατάξεις στις εξώσεις:

* Πότε ο ιδιοκτήτης νομιμοποιείται να ζητά την έξωση; 
 Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, στις παρακάτω περιπτώσεις:
-Όταν επικαλείται , και το αποδεικνύει, καθυστέρηση στην καταβολή του ενοικίου, που οφείλεται σε δυστροπία του ενοικιαστή. Η μη πληρωμή κοινοχρήστων , θεωρείται μη καταβολή μισθώματος
 Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με την αίτηση για έξωση θα προσκομίζει και εξώδικο που οφείλει να έχει στείλει στον ενοικιαστή τουλάχιστον 1Ο ημέρες προτού απευθυνθεί στο δικαστήριο για να του πληρώσει τα οφειλόμενα μισθώματα.
-Όταν  ο χρόνος της μίσθωσης έχει λήξει, όταν ήταν συγκεκριμένου χρόνου ή όταν είχε καταστεί η μίσθωση αορίστου χρόνου, δηλαδή είχε λήξει το συμβόλαιο και είχε ανανεωθεί σιωπηρά. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχει αποστείλει ­ και να προσκομίζει στο δικαστήριο τα ανάλογα έγγραφα ­, με δικαστικό κλητήρα, σχετική ειδοποίηση στον ενοικιαστή.
Η απόφαση εκδίδεται σχεδόν αμέσως,  Δηλαδή, το αργότερο σε 10 ή 20 ημέρες. Αμέσως κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα στον ενοικιαστή και εκτελείται μετά από 10 ημέρες.
Τέλος, εάν  ο ενοικιαστής, έχει επιχειρήματα και θέλει να ακουστεί από το δικαστήριο, θα έχει δικαίωμα να καταθέσει,ανακοπή.  μόλις εκδοθεί η εξωστική απόφαση, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών,
Η ανακοπή δεν αναστέλλει, όμως, την εκτέλεση της εξωστικής απόφασης παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις! Κατ' εξαίρεση, λοιπόν, μπορεί με διάταξή του ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση να δώσει παράταση τουλάχιστον ενός μηνός για την έξωση ώσπου να εκδικαστεί η ανακοπή.
Εάν, απορριφθεί η αίτηση του Ιδιοκτήτη,  για έξωση, μπορεί να υποβληθεί νέα για άλλο ή παρεμφερή λόγο, δεν χρειάζεται εφησυχασμός από τον ενοικιαστή.
Για ενημέρωση Προστασία στο 1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) και στα τηλ. 2821092666, 2821092306

                                                    Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                                                                 Ιωάννα Μελάκη
 

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Άρση τραπεζικού απορρήτου σε όσους υπάγονται στον νόμο Κατσέλη


Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για όσους έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, καθώς από τις 15 Σεπτεμβρίου αίρεται το τραπεζικό απόρρητο για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την προστασία του νόμου. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο με τον νόμο 4549, που επισφράγισε την τέταρτη αξιολόγηση, δίνοντας 3μηνη διορία σε όσους δεν θέλουν την άρση του απορρήτου τους, να εναντιωθούν. Καταληκτική ημερομηνία για όσους θέλουν να εναντιωθούν στην άρση του απορρήτου τους, είναι η 15η Σεπτεμβρίου.
Μετά την ημερομηνία αυτή το απόρρητο αίρεται αυτόματα και οι τράπεζες θα έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση για τις τραπεζικές καταθέσεις ή τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, όσοι έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη. Συνολικά στον νόμο έχουν προσφύγει 180.000 δανειολήπτες, ενώ οι οφειλές από δάνεια που καλύπτονται πίσω από το προστατευτικό πλαίσιο ανέρχονται σε 18 δισ. ευρώ.

"«επιβράβευση» στους συνεπείς δανειολήπτες"

Κοροϊδεύουν  τον κόσμο, καταγγελία μέλους μας, ότι ζήτησε την ένταξη του σε αυτήν την εξαγγελία  και η απάντηση  ήρθε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  ""Αρες μάρες κουκουνάρες"

Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης <epkxan@gmail.com>

27 Ιουν


προς tpd


Αίτηση
της                                                                                          Προς: Τ.Π.& Δανείων
                                                                                                           Αρμόδιο Τμήμα
Α.Φ.Μ
κατοίκου Χανίων


Χανιά 27-6-2018

                                                                                κύριοι,

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Ταμείου σας (Τ.Π.& Δανείων), «επιβράβευση» στους συνεπείς δανειολήπτες και ύστερα από σχετικά Δελτία Τύπου σας που είδαν το φως της δημοσιότητας και επειδή πιστεύω ότι πληρώ τα κριτήρια ένταξης ,στην εν λόγω πολιτική, σας γνωστοποιώ τον ΙΒΑΝ  αριθμού λογαριασμού μου ,που τηρώ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ,(ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) και παρακαλώ όπως πράξετε δεόντως.
                                                  

                                            Με εκίμηση

                                   η δανειολήπτρια

η ΑΠΆΝΤΗΣΗ   ήταν το Τ.Π.& Δανείων, να χορηγήσει Πιστοποιητικό δανειοδότησης "Αρες μάρες κουκουνάρες"-A +A
Την έναρξη της καταβολής «μπόνους» στους συνεπείς δανειολήπτες ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, ξεκίνησε η καταβολή στους συνεπείς δανειολήπτες του Ταμείου του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το β΄ εξάμηνο του 2016, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής τους σχέσης με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Δανείων.
Οι δανειολήπτες του Ταμείου, που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν  σε Τραπεζικό Ιδρυμα της χώρας, καλούνται από το Ταμείο να προβούν άμεσα στην γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου "e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες" της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).
Συνεπείς δανειολήπτες- Ποιες κατηγορίες περιλαμβάνονται
Συνεπής χαρακτηρίζεται ο δανειολήπτης ενυπόθηκου δανείου, ο οποίος κατά τη λήξη του προηγούμενου εξαμήνου εξυπηρετεί κανονικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις του και δεν παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο.
Στην έννοια του συνεπούς δανειολήπτη περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες :
 • Οι δανειολήπτες, που έχουν προβεί σε διακανονισμό του ληξιπρόθεσμου χρέος τους- ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης- και εξυπηρετείται κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιστροφής τόκων κεφαλαίου υπολογίζεται επί του άληκτου κεφαλαίου και δεν αφορά το διακανονισθέν ποσό. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο δανειολήπτης που έχει υποβάλλει αίτηση διακανονισμού και δεν έχει διεκπεραιωθεί εφόσον κατά το εξάμηνο στο οποίο αφορά η επιβράβευση, οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά.
 • Οι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση της επιμήκυνσης και μόνο.
 • Οι δανειολήπτες με ρύθμιση μερικής καταβολής δόσης, παρακράτησης 3/10 ή αναστολής εφόσον προβούν σε εξόφληση του οφειλόμενου, λόγω της ρύθμισης ποσού εντός του επόμενου της επιβράβευσης εξαμήνου.
 • Οι δανειολήπτες που έχουν προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του δανείου τους στο β’ εξάμηνο του 2016. Η επιβράβευση αφορά στην ανάλογη μείωση τόκων εξόφλησης.
 • Οι δανειολήπτες με μικρό χρεωστικό υπόλοιπο, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένα δική τους υπαιτιότητα και θα συμψηφίζεται με το ποσό επιβράβευσης.
 • Συνεπείς δανειολήπτες θεωρούνται και όσοι εξ αυτών έχουν στο παρελθόν λάβει μείωση επιτοκίου λόγω ένταξης σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία κ.α.)
Ποιοι εξαιρούνται
Από την κατηγορία των συνεπών δανειοληπτών εξαιρούνται:
 • Οι δανειολήπτες, οι οποίοι μέσω της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, όπως αυτή ορίστηκε με την τελευταία απόφαση τον Νοέμβριο του 2016, έχουν λάβει μείωση επιτοκίου. Ομοίως, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης λάβει την επιβράβευση και στη συνέχεια κάνει αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις, από την αξιολόγηση της οποίας προκύπτει η ένταξή τους στα β' και γ' στάδια των νέων ρυθμίσεων (επιμήκυνση με παράλληλη μείωση επιτοκία και διαχωρισμό δανείου σε δύο μέρη), η υλοποίηση της ρύθμισης αυτής θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το επόμενο της λήψης της επιβράβευσης, εξάμηνο.
 • Οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν λάβει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση κατά του Τ.Π. & Δανείων.
 • Οι δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμο χρέος που προκύπτει λόγω συνταξιοδότησης αυτών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σε οποιοδήποτε δάνειο.
 • Οι δανειολήπτες με δέσμευση εφάπαξ βοηθήματος για ληξιπρόθεσμα χρέη, με εξαίρεση όσους εντάσσονται στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος.
 • Τυχόν άλλες περιπτώσεις επίδικων υποθέσεων.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη ή δέσμευση εφάπαξ εφόσον εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό δίνεται η δυνατότητα ένταξης αυτών στο επόμενο εξάμηνο για το οποίο θα διενεργηθεί η επιβράβευση.
Διαδικασία επιστροφής του ποσού επιβράβευσης
Η επιστροφή των ποσών επιβράβευσης θα γίνεται μετά το τέλος του κάθε εξαμήνου ως εξής:
 1. (εφόσον καταστεί εφικτό): Μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωών (ΕΑΠ) στο λογαριασμό μισθοδοσίας του δανειολήπτη, χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησής του.
 2. Στον  ΙΒΑΝ  του  δανειολήπτη  ο  οποίος  είναι  ήδη  καταχωρημένος  στην  καρτέλα  του, συνεπεία παλαιότερης αίτησής του.
 3. Για όλες τις  άλλες περιπτώσεις η επιστροφή θα πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου, με την οποία θα γνωστοποιεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τον  IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Center) της Διεύθυνσης Δανείων Φυσικών Προσώπων του Τ.Π.&Δανείων, με αριθμό κλήσης 213-2116555 (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30 - 14:30).

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Πήρε την κυριότητα του αυτοκινήτου, αφού εντάχθηκε στο ν.3869/2010 (Κατσέλη)"


  ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  1/8/2018

 
Το  Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου,  με την υπαρ. 35/2018 απόφαση του, έκρινε μη νόμιμη την παρακράτηση  Ι.Χ αυτοκινήτου, για ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τράπεζα.
   Καταναλώτρια , αγόρασε Ι.Χ αυτοκίνητο , με διαμεσολάβηση πιστωτικού Φορέα (τράπεζα) ,μεταξύ εμπόρου και καταναλώτριας, (δανειοδοτήθηκε με το ποσό των 20.900 ) με τον όρο ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα (παρακράτηση)ωσότου το τίμημα που εν λόγω ή εν μέρει πιστώνεται αποπληρωθεί.
  Επειδή,  η καταναλώτρια είχε περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των δόσεων της, με τον κίνδυνο όχι μόνο να χάσει το αγορασθέν αυτοκίνητο , αλλά και το ίδιο της το σπίτι ,προσέφυγε στο ν.Κατσέλη , όπου δικαιώθηκε, αφενός  να επέλθει η κυριότητα του οχήματος σε εκείνη, αφετέρου να ρυθμίσει το χρέος της, σε δόσεις του σημερινού της "μπορώ" αλλά το κυριότερο να σώσει το σπίτι της.
Αναλυτικά: Πρόκειται για   53 χρονη καταναλώτρια ,διαζευγμένη , μητέρα τριών ενηλίκων τέκνων, πρώην ξενοδοχοϋπάλληλος, σήμερα εργάζεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και μερικής απασχόλησης σε καφετέρια
Οι μηνιαίες αποδοχές της είναι 320,63  ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην διάθεσή της
α)κατοικία 105 τ.μ  και αποθήκη επιφάνειας 20 τ.μ εντός αγροτικού ακίνητου επιφάνειας 24.020 τ.μ
β) αγροτεμάχιο εκτάσεως 3000 τ.μ
Για τους λόγους αυτούς, με την υπαρ. 35?2018 ,το δικαστήριο του Ρεθύμνου , δέχτηκε την αίτηση
Ρυθμίζει, την επίδικη οφειλή της αιτούσα επί  36 μηνιαίες δόσεις των 40 ευρώ
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία, με καταβολή σε 60 μηνιαίες δόσεις,ύψους 99,92 ευρώ
Το βασικότερο, το Ειρηνοδικείο του Ρεθύμνου, έκρινε ότι η κυριότητα του αυτοκινήτου ανήκει στην δανειολήπτρια. ως κυρία,νομέας και κάτοχος του Ι.Χ.Φ οχήματος, καθώς η παρακράτηση της κυριότητας νομής του αυτοκινήτου δεν είναι νόμιμη εκ μέρους της τράπεζας  για εξασφάλιση της απαίτησης της ,καθότι  μετά την εξόφληση του τιμήματος προς τον πωλητή και, χωρίς να έχει λάβει χώρα μεταβίβαση της έννομης σχέσης της πώλησης

Τέλος , η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη, θεωρεί την εν λόγω απόφαση, άλλη μια δικαίωση δανειολήπτη από την διαχείριση των διατάξεων του ν.Κατσέλη από τους δικαστές αλλά  και  από την συμβουλευτική καθοδήγηση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Επιπροσθέτως, ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη -Σταθακη) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης, καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 – 13.00, ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2 731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140 Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


                         Η  Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                Ιωάννα Μελάκη