Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Τα νέα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για χρήση του νόμου Κατσέλη


Τα νέα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για χρήση του νόμου Κατσέλη

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, ο οφειλέτης που ενδιαφέρεται να κάνει χρήση του νόμου Κατσέλη υποβάλλει πλέον τα δικαιολογητικά ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης και όχι μετά από αυτήν, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.
Η αίτηση (υπόδειγμα αυτής υπάρχει ως παράρτημα στη σχετική ΚΥΑ, ΦΕΚ Β1794/2015) κατατίθεται από τον οφειλέτη στη γραμματεία του δικαστηρίου.
 Στην τυποποιημένη αίτηση ο οφειλέτης συμπληρώνει τα ακόλουθα: στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία χρωστάει, αλλά και των φορέων του Δημοσίου και ασφαλιστικών φορέων σε περίπτωση που ζητεί διευθέτηση των οφειλών του και προς αυτούς, σύντομο ιστορικό υπερχρέωσης (πότε αναλήφθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις, πότε δημιουργήθηκαν οι τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, πότε επήλθε η μόνιμη αδυναμία πληρωμών και οι λόγοι αυτής), στοιχεία ακίνητης περιουσίας, στοιχεία καταθέσεων σε τράπεζες, στοιχεία κινητής περιουσίας (ΙΧ, σκάφη, κ.λπ.), στοιχεία μηνιαίων εισοδημάτων από εργασία, σύνταξη, εκμετάλλευση ακινήτων, εταιρικές συμμετοχές, τόκους καταθέσεων και από κάθε άλλη πηγή, κατάσταση πιστωτών με τους αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλής, κατάσταση οφειλών στο ελληνικό Δημόσιο, πρόταση σχεδίου διευθέτησης, καθώς και συνοπτική παράθεση των λόγων χορήγησης προσωρινής διαταγής.
Μαζί με την τυποποιημένη αίτηση ο οφειλέτης υποχρεούται να συνυποβάλλει και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
 β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
γ) Ε1 των τριών τελευταίων οικονομικών ετών,
 δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων οικονομικών ετών,
 ε) πρόσφατο Ε9, στ) καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικό συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ,
ζ) αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων,
 η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών (τραπεζών και Δημοσίου, εάν ο αιτών ζητεί ρύθμιση των οφειλών του προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία ή ΟΤΑ),
θ) αντίγραφα δανειακών συμβάσεων,
 ι) τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων,
ια) τίτλους ιδιοκτησίας της περιουσίας του,
ιβ) αντίγραφο ποινικού μητρώου,
ιγ) βεβαίωση διακοπής εργασιών από τη ΔΟΥ σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας,
 ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων, ιε) φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
Ωστόσο, σε εκκρεμότητα παραμένουν τρία σημαντικά σημεία των αλλαγών που ψηφίσθηκαν πρόσφατα στον νόμο 3869/2010. Ειδικότερα, η ΚΥΑ με την οποία θα προσδιορισθούν τα νέα όρια εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας από τη ρευστοποίηση και η οποία πρέπει να υπογραφεί έως τις 14 Σεπτεμβρίου δεν αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομίας, να εκδοθεί πριν από τις εκλογές.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα όσα προέβλεπε αρχικά ο νόμος Κατσέλη, το πλαφόν είναι αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας 300.000 ευρώ, στην περίπτωση του άγαμου, ενώ με βάση τις πρόσφατες αλλαγές, πέραν της αντικειμενικής αξίας, θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οφειλών, καθώς και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη.
Λόγω επίσης των εκλογών και των συνεπειών που αυτές επιφέρουν στη λειτουργία των δικαστηρίων, εκτιμάται ότι θα καθυστερήσουν εκ νέου οι διαδικασίες εκείνες που ψηφίστηκαν για την επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει της νέας νομοθεσίας: πρώτον, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση δικαστικής ρύθμισης χρεών και η υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να επανυποβάλλουν έως τις 14 Φεβρουαρίου 2016 τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους και, δεύτερον, όσοι έχουν λάβει δικάσιμο για μετά το 2018 θα πρέπει μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2015 να υποβάλουν αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο.
Πηγή:eisodima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: