Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην πρόταση νόμου «Ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών»


Προς την Βουλή των Ελλήνων


Επί της Αρχής

Ο ν. 3689/2010 έδωσε ανάσα σε χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που εξαιτίας της αιφνίδιας μείωσης του εισοδήματός τους και αλλαγής των όρων της ζωής τους, κινδύνευαν να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους. Από τις ρυθμίσεις εκείνες και από τις νέες που προτείνει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μπορούν να ευνοηθούν όλοι όσοι έχουν μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους.
Ωστόσο ήδη το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που έχουν λάβει δάνεια είτε στεγαστικά, είτε επαγγελματικά  της επιχείρησής τους ή και καταναλωτικά. Όταν το καθαρό εισόδημα έχει μειωθεί σε επίπεδα μεγαλύτερα του 20%, ακόμα και 50 – 60 %, είναι απολύτως αδύνατο να πληρωθούν δόσεις που είχαν συμφωνηθεί με δεδομένα άλλων εποχών. Τα ακίνητα, άλλωστε, που έχουν αποκτηθεί με στεγαστικά δάνεια, ακόμη κι αν θελήσει κάποιος να τα εκποιήσει, δεν είναι εύκολο να διατεθούν σε μια «παγωμένη» αγορά ακινήτων. Η δραματική αύξηση του αριθμού των ανέργων την τελευταία διετία, καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων τις οποίες ανέλαβαν τα πρόσωπα αυτά, ως εργαζόμενοι.  Είναι κατά συνέπεια απολύτως απαραίτητο να ληφθεί νομοθετική πρόνοια πρόσθετης προστασίας δανειοληπτών από την αναγκαστική εκτέλεση είσπραξης εναντίον τους.
Το πρόβλημα αυτό, αν δεν αντιμετωπιστεί, θα διογκώνεται καθημερινά, οδηγώντας σε ομηρία και οικονομικό αδιέξοδο μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Η διατήρηση των οφειλών στα συμβατικά επίπεδα εξυπηρέτησης θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση την ύφεση και θα διογκώσει περαιτέρω την ανεργία.Επί των Άρθρων
Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της πρότασης νόμου, που είναι  φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την μορφή ΟΕ, ΕΕ οι οποίες απασχολούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μέχρι δύο άτομα πέρα από τους εταίρους και τα οποία οφείλουν σε οποιαδήποτε Τράπεζα καταναλωτικά, επαγγελματικά ή στεγαστικά δάνεια, εφόσον το καθαρό ετήσιο εισόδημά τους έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% από τότε που υπέγραψαν την δανειακή τους σύμβαση.
Ακολούθως, διατυπώνεται η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, εφόσον το καθαρό εισόδημα από πάσης φύσεως πηγές του αιτούντος έχει μειωθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%,  το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει μείωση του οφειλόμενου ποσού μέχρι ποσοστού 30% καθώς και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του εναπομένοντος συνολικού οφειλόμενου ποσού, κατά τρόπο τέτοιο ώστε το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων να μην υπερβαίνει το 30% του ύψους των συνολικών μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη.
Προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις κατάχρησης της συγκεκριμένης ρύθμισης, το δικαστήριο οφείλει να λαμβάνει υπόψη και να εξετάζει ενδελεχώς όλα τη συνολική περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και συζύγου του διαχρονικά, έτσι ώστε να είναι σε θέση, προτού αποφασίσει, να διαγνώσει την πρόσκαιρη ή μόνιμη αδυναμία καταβολής οφειλών.

Στο άρθρο 2 προβλέπεται η παράταση απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως το τέλος του 2018 των οφειλετών στους οποίους αναφέρεται ο νόμος 3869/2010 ως και κάθε άλλη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον τους.

Με το άρθρο 3 προβλέπεται η αναστολή μέχρι την 31η-12-2015 των πλειστηριασμών που επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. Σημειώνεται, ότι σήμερα σύμφωνα με την από 16/11/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η αναστολή των πλειστηριασμών ισχύει μέχρι 31/12/2012 για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.  

Με το άρθρο 4 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με τις ρυθμίσεις αυτές δίνεται μία ουσιαστική ελάφρυνση σε νοικοκυριά τα οποία έχουν υποστεί απότομη και απρόσμενη μείωση των εισοδημάτων τους, ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούν απρόσκοπτα τις οφειλές του. Ταυτόχρονα, με τη στήριξη της αγοραστικής τους δύναμης ενισχύεται η εμπορική κίνηση και η εν γένει οικονομική δραστηριότητα με ευεργετικές επιπτώσεις στα έσοδα του κράτους μέσω του καταβαλλόμενου Φ.Π.Α.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012

Οι Βουλευτές
Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης
Κασσάρας Γεώργιος
Καστανίδης Χαράλαμπος
Κατσέλη Λούκα
Κυριακοπούλου Μαρία
Μίχος Λάμπρος
Τεκτονίδου Κυριακή
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: