Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Επιχορήγηση για γυναικείους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν το 2011 ή που σκοπεύουν να ιδρυθούν στο μέλλον

Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που επιδοτείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, γνωστό και ως «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών», επιδοτεί με 100% για πάγιες δαπάνες, συνολικού ποσού έως και 35.000 ΕΥΡΩ. Στο εν λόγω πρόγραμμα υπάγονται και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί που ιδρύθηκαν μέσα στο 2011 ή που θα ιδρυθούν στο μέλλον.
Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% για δαπάνες όπως:
-Ενοίκια -Λογαριαμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό, τηλεφωνία, ύδρευση κτλ).
-Δαπάνες Ίδρυσης Εταιρείας (έναρξη σε εφορία, εγγραφή σε
επιμελητήριο κα).
-Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη).
-Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου.
-Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προιόντων.
-Νέα Θέση Εργασίας για ένα έτος (έως 15.000 ΕΥΡΩ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται γενικά σε νέες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των γυναικείων συνεταιρισμών) που έκαναν έναρξη από 1/1/2011 έως 12/10/2011, ή που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν στο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν στο μέλλον την δική τους επιχείρηση (εξαιρείται από τη δράση το λιανικό εμπόριο, η γεωργία, η αλιεία, και οι τομείς εστίασης).

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ για τις πάγιες δαπάνες της επιχείρησης (έως και για δύο έτη), ενώ χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου η δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης με ποσό έως και 15.000 ΕΥΡΩ, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 15 Νοεμβρίου 2011 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια του νέου αυτού προγράμματος, το αναπτυξιακό κέντρο παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.akk.gr ή στο 2810 823002 (info@akk.gr).
You might also like:

Δεν υπάρχουν σχόλια: