Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Μέγαρα: 10/10/2011
Προς:
Βουλευτές Μέλη
της Διαρκούς
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής,
Με το παρόν έγγραφό μας επιθυμούμε να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του σχεδίου νόμου «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις», ως έχοντες προφανές έννομο συμφέρον για τους εξής λόγους:
Το άρθρο 2 παρ. γ του ΠΔ 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα Δόκιμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις», όπως τούτο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 ΠΔ 236/2007, ορίζει αναφορικά με τα προσόντα και τις θετικές προϋποθέσεις κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων ότι:
«Για όσους έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους και υπηρέτησαν ευδόκιμα καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας τους, το ανώτατο όριο ηλικίας [ήτοι το 30ο έτος] αυξάνεται τόσα έτη όσες και οι αντιπυρικές περίοδοι πρόσληψης τους, όχι όμως πέραν του τριακοστού τετάρτου (34) έτους».
Το άρθρο 3 παρ. ζ του ίδιου ως άνω ΠΔ, όπως τούτο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 3 ΠΔ 236/2007, ορίζει αναφορικά με τις κατηγορίες προκηρυσσομένων θέσεων ότι:
« Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, και εργάσθηκαν ευδόκιμα τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους και κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 30% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων. Η κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων αυτής της κατηγορίας γίνεται με βάση τη βαθμολογική σειρά κατάταξης τους. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσεται για την κατηγορία αυτή:
α. Το 40% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν εκτός των ανωτέρω γενικών προσόντων και αυτά που απαιτούνται για τους υποψήφιους της κατηγορίας "Β" και
β. Το 60% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν τα γενικά προσόντα
της κατηγορίας αυτής.
Για κάθε μία από τις ως άνω υποκατηγορίες συντάσσεται χωριστός πίνακας».
Με το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου που θα επεξεργαστείτε καταργείται κάθε δυνατότητα κατάταξης συμβασιούχων πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.
Χωρίς να θέλουμε να παραγνωρίσουμε τις δεδομένες προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, όπως αυτές αποτυπώθηκαν με το Ν. 3938/2011, για εύρεση λύσης στο μακροχρόνιο εργασιακό μας πρόβλημα θα θέλαμε στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε τα λόγια του ίδιου του Υπουργού κ. Παπουτσή στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου 2011, όπου ύστερα από επίκαιρη ερώτηση της κ. Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου τόνισε ότι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες «ακόμα και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετάσχουν ή δεν επιτύχουν στον τρέχοντα διαγωνισμό, είναι αυτονόητο ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε μελλοντικό διαγωνισμό του Πυροσβεστικού Σώματος με μοριοδότηση πάντα της εμπειρίας τους. Και αυτό όχι για να εξυπηρετήσουμε κάποιες ομάδες, αλλά για να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον που επιτάσσει στη συγκεκριμένη περίπτωση την αξιοποίηση της εμπειρίας των εργαζομένων στο δύσκολο έργο της δασοπυρόσβεσης».
Επειδή, λοιπόν, στην προκήρυξη που δημοσιεύτηκε βάσει του Ν. 3938/2011 για την κάλυψη θέσεων πυροσβεστών πενταετούς απασχόλησης από το σύνολο των 5.300 συμβασιούχων πυροσβεστών υπέβαλλαν αιτήσεις περίπου 4.300 συνάδελφοι, εκ των οποίων οι 3.400 είναι εκείνοι που θα απορροφηθούν άμεσα.
Επειδή οι 1.900 περίπου συνάδελφοί μας που μένουν εκτός της ρύθμισης (ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και όσοι προσελήφθησαν για πρώτη φορά το έτος 2009 και έχουν απασχοληθεί ήδη τρεις αντιπυρικές περιόδους , δηλαδή 2009, 2010 και 2011) έχουν επί χρόνια προσφέρει ευδοκίμως τις υπηρεσίες τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, είναι δε άπαντες απόφοιτοι Λυκείου, πολλοί δε εξ αυτών έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις.
Επειδή έχει ήδη προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό η δαπάνη για την προκήρυξη κάλυψης 805 θέσεων μονίμων πυροσβεστών στις Εθνικές Οδούς. Με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 3 παρ. ζ του ΠΔ 19/2006 η ποσόστωση του 30% εκ των ανωτέρω θέσεων για εμάς τους συμβασιούχους πυροσβέστες ανέρχεται σε 240 περίπου συναδέλφους. Τούτο σημαίνει αυτομάτως ότι θα αυξηθεί αντίστοιχα και ο αριθμός των συναδέλφων που θα απορροφηθούν τελικά από την προκήρυξη του Ν. 3938/2011 για τους πυροσβέστες πενταετούς απασχόλησης, ήτοι οι 3.400 συμβασιούχοι πυροσβέστες θα ανέλθουν άμεσα σε 3.640.
Επειδή με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ουσιαστικά επιχειρείται η παύση, καταργουμένων των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 19/2006, κάθε προοπτικής εισόδου συμβασιούχων πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δοκίμων Πυροσβεστών.
Επειδή κατ’ αυτό τον τρόπο επιχειρείται η είσοδος στο Πυροσβεστικό Σώμα ανθρώπων που δεν έχουν καμία εμπειρία στα καθήκοντα πυρόσβεσης και αποκλειόμαστε εμείς που, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, έχουμε προσφέρει πολυετές επιτυχημένο έργο και έχουμε δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες κατάσβεσης.
Ζητούμε να τροποποιηθεί το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραμείνει η νομοθετική δυνατότητα κάλυψης θέσεων Δοκίμων Πυροσβεστών από τους κόλπους των συμβασιούχων πυροσβεστών (ΠΔ 19/2006) καθώς και να αυξηθεί το όριο ηλικίας κατάταξης σε συνάρτηση με την διανυθείσα προϋπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα ως συμβασιούχοι πυροσβέστες, ώστε να καλυφθούν και οι συνάδελφοι μας εκείνοι που μένουν εκτός της προκήρυξης του Ν. 3938/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: