Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε9

Προσοχή!!!!
Η υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων το γνωστό Ε9 υποβάλλεται φέτος μέχρι τις παρακάτω ημερομηνίες:
(Παρ. 3 Άρθρου 23 νόμου 3427/2005)
Α.Φ.Μ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-50
60-00
Φεβρουάριος 2011
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
01 -Μαρτίου

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2011 έχει:
• Κάθε φυσικό  πρόσωπο που εντός του έτους 2010 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.(από αγορά , κληρονομιά, δωρεά κ.λ.π.)
• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.(πώληση, γονική παροχή, αποπεράτωση οικίας κ.λ.π.)
• Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2010) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2010 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος.
• Οικοπεδούχοι και εργολάβοι, εφόσον έχουν υποχρέωση.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ επίσης, ότι διαγραμμίζονται πάντοτε οι ενδείξεις «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΕΩΣ ΚΑΙ 2009» και «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΟ ΕΤΟΣ 2010» της πρώτης σελίδας του εντύπου, καθώς αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.
Καλούνται λοιπόν, όλοι οι παραπάνω υπόχρεοι πολίτες, να σπεύσουν στο Λογιστή τους με τα αντίστοιχα παραστατικά, ώστε έγκαιρα να υποβάλλουν το Ε9 το οποίο πρέπει να σταλεί ανεξάρτητα από την φορολογική τους Δήλωση.
Γιώργος Μητροπέτρος
Οικονομολόγος
Πρόεδρος ΕΠΚΑ-ΣΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: