Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

"«επιβράβευση» στους συνεπείς δανειολήπτες"

Κοροϊδεύουν  τον κόσμο, καταγγελία μέλους μας, ότι ζήτησε την ένταξη του σε αυτήν την εξαγγελία  και η απάντηση  ήρθε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  ""Αρες μάρες κουκουνάρες"

Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης <epkxan@gmail.com>

27 Ιουν


προς tpd


Αίτηση
της                                                                                          Προς: Τ.Π.& Δανείων
                                                                                                           Αρμόδιο Τμήμα
Α.Φ.Μ
κατοίκου Χανίων


Χανιά 27-6-2018

                                                                                κύριοι,

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Ταμείου σας (Τ.Π.& Δανείων), «επιβράβευση» στους συνεπείς δανειολήπτες και ύστερα από σχετικά Δελτία Τύπου σας που είδαν το φως της δημοσιότητας και επειδή πιστεύω ότι πληρώ τα κριτήρια ένταξης ,στην εν λόγω πολιτική, σας γνωστοποιώ τον ΙΒΑΝ  αριθμού λογαριασμού μου ,που τηρώ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ,(ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) και παρακαλώ όπως πράξετε δεόντως.
                                                  

                                            Με εκίμηση

                                   η δανειολήπτρια

η ΑΠΆΝΤΗΣΗ   ήταν το Τ.Π.& Δανείων, να χορηγήσει Πιστοποιητικό δανειοδότησης "Αρες μάρες κουκουνάρες"-A +A
Την έναρξη της καταβολής «μπόνους» στους συνεπείς δανειολήπτες ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, ξεκίνησε η καταβολή στους συνεπείς δανειολήπτες του Ταμείου του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το β΄ εξάμηνο του 2016, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής τους σχέσης με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Δανείων.
Οι δανειολήπτες του Ταμείου, που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν  σε Τραπεζικό Ιδρυμα της χώρας, καλούνται από το Ταμείο να προβούν άμεσα στην γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου "e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες" της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).
Συνεπείς δανειολήπτες- Ποιες κατηγορίες περιλαμβάνονται
Συνεπής χαρακτηρίζεται ο δανειολήπτης ενυπόθηκου δανείου, ο οποίος κατά τη λήξη του προηγούμενου εξαμήνου εξυπηρετεί κανονικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις του και δεν παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο.
Στην έννοια του συνεπούς δανειολήπτη περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες :
 • Οι δανειολήπτες, που έχουν προβεί σε διακανονισμό του ληξιπρόθεσμου χρέος τους- ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης- και εξυπηρετείται κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιστροφής τόκων κεφαλαίου υπολογίζεται επί του άληκτου κεφαλαίου και δεν αφορά το διακανονισθέν ποσό. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο δανειολήπτης που έχει υποβάλλει αίτηση διακανονισμού και δεν έχει διεκπεραιωθεί εφόσον κατά το εξάμηνο στο οποίο αφορά η επιβράβευση, οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά.
 • Οι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση της επιμήκυνσης και μόνο.
 • Οι δανειολήπτες με ρύθμιση μερικής καταβολής δόσης, παρακράτησης 3/10 ή αναστολής εφόσον προβούν σε εξόφληση του οφειλόμενου, λόγω της ρύθμισης ποσού εντός του επόμενου της επιβράβευσης εξαμήνου.
 • Οι δανειολήπτες που έχουν προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του δανείου τους στο β’ εξάμηνο του 2016. Η επιβράβευση αφορά στην ανάλογη μείωση τόκων εξόφλησης.
 • Οι δανειολήπτες με μικρό χρεωστικό υπόλοιπο, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένα δική τους υπαιτιότητα και θα συμψηφίζεται με το ποσό επιβράβευσης.
 • Συνεπείς δανειολήπτες θεωρούνται και όσοι εξ αυτών έχουν στο παρελθόν λάβει μείωση επιτοκίου λόγω ένταξης σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία κ.α.)
Ποιοι εξαιρούνται
Από την κατηγορία των συνεπών δανειοληπτών εξαιρούνται:
 • Οι δανειολήπτες, οι οποίοι μέσω της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, όπως αυτή ορίστηκε με την τελευταία απόφαση τον Νοέμβριο του 2016, έχουν λάβει μείωση επιτοκίου. Ομοίως, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης λάβει την επιβράβευση και στη συνέχεια κάνει αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις, από την αξιολόγηση της οποίας προκύπτει η ένταξή τους στα β' και γ' στάδια των νέων ρυθμίσεων (επιμήκυνση με παράλληλη μείωση επιτοκία και διαχωρισμό δανείου σε δύο μέρη), η υλοποίηση της ρύθμισης αυτής θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το επόμενο της λήψης της επιβράβευσης, εξάμηνο.
 • Οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν λάβει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση κατά του Τ.Π. & Δανείων.
 • Οι δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμο χρέος που προκύπτει λόγω συνταξιοδότησης αυτών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σε οποιοδήποτε δάνειο.
 • Οι δανειολήπτες με δέσμευση εφάπαξ βοηθήματος για ληξιπρόθεσμα χρέη, με εξαίρεση όσους εντάσσονται στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος.
 • Τυχόν άλλες περιπτώσεις επίδικων υποθέσεων.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη ή δέσμευση εφάπαξ εφόσον εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό δίνεται η δυνατότητα ένταξης αυτών στο επόμενο εξάμηνο για το οποίο θα διενεργηθεί η επιβράβευση.
Διαδικασία επιστροφής του ποσού επιβράβευσης
Η επιστροφή των ποσών επιβράβευσης θα γίνεται μετά το τέλος του κάθε εξαμήνου ως εξής:
 1. (εφόσον καταστεί εφικτό): Μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωών (ΕΑΠ) στο λογαριασμό μισθοδοσίας του δανειολήπτη, χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησής του.
 2. Στον  ΙΒΑΝ  του  δανειολήπτη  ο  οποίος  είναι  ήδη  καταχωρημένος  στην  καρτέλα  του, συνεπεία παλαιότερης αίτησής του.
 3. Για όλες τις  άλλες περιπτώσεις η επιστροφή θα πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου, με την οποία θα γνωστοποιεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τον  IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Center) της Διεύθυνσης Δανείων Φυσικών Προσώπων του Τ.Π.&Δανείων, με αριθμό κλήσης 213-2116555 (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30 - 14:30).

Δεν υπάρχουν σχόλια: