Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Τρία τα βηματα στην λύση του προβλήματος με την ηλεκτρονική εταιρεία

Εάν έχετε πρόβλημα με μια εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ακολουθήστε τα εξής βήματα

1. Κατ’ αρχήν, επιδιώξτε την επίλυση του προβλήματος με την εταιρεία που σας παρέχει την υπηρεσία.

Προφορική επικοινωνία
Ενημερώστε την εταιρεία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Σημειώστε όλα τα σχετικά στοιχεία της επικοινωνίας, όπως:
 • Ημερομηνία.
 • Όνομα και θέση υπαλλήλου.
 • Ημερομηνία ανταπόκρισης της εταιρείας, μετά την πρώτη επικοινωνία
Εάν μετά την προφορική επικοινωνία με την εταιρεία, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, υποβάλετε στην εταιρεία γραπτή καταγγελία.

Γραπτή καταγγελία προς την εταιρεία
Η γραπτή καταγγελία πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ονοματεπώνυμο καταναλωτή.
 • Στοιχεία σύνδεσης: αριθμός σταθερής/ κινητής τηλεφωνίας και «φανταστικός αριθμός σύνδεσης» (όπου αυτός υφίσταται και ο οποίος αναγράφεται στο λογαριασμό που λαμβάνετε από την εταιρεία).
 • Τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας.
 • Συνοπτική και σαφή αναφορά στο πρόβλημα.
 • Προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση του θέματος (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού). 
Σε κάθε γραπτή καταγγελία, οι εταιρείες οφείλουν να αποδίδουν «μοναδικό αριθμό αναφοράς» της καταγγελίας, που ουσιαστικά αποτελεί έναν εύκολο τρόπο αναζήτησης του εγγράφου σας. Ενημέρωση για το συγκεκριμένο αριθμό μπορείτε να λάβετε από τις εταιρείες.
Τηρείτε αρχείο με τα στοιχεία που προσκομίζετε στην εταιρεία, όπως:
 • Στοιχεία πρότερης προφορικής επικοινωνίας για το συγκεκριμένο θέμα.
 • Αντίγραφα λογαριασμών, υπογεγραμμένης σύμβασης, επιστολών.
Η εταιρεία υποχρεούται να απαντά εγγράφως σε έγγραφες καταγγελίες εντός 20 ημερών από την παραλαβή τους.

2. Εάν δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα, μετά την παρέλευση των 20 ημερών
 • από την ημέρα που η εταιρεία παρέλαβε την καταγγελία ή
 • από την ημέρα που η εταιρεία σας ζήτησε τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία (οπότε και ισχύει εκ νέου το διάστημα των 20 ημερών), τότε απευθυνθείτε εγγράφως στην ΕΕΤΤ.
Στο αίτημα/ καταγγελία σας προς την ΕΕΤΤ πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την επικοινωνία με την εταιρεία και τη μη επίλυση του προβλήματος. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ονοματεπώνυμο καταναλωτή.
 • Στοιχεία σύνδεσης που αφορά η καταγγελία, π.χ. τηλεφωνικό αριθμό, «φανταστικό αριθμό σύνδεσης» (όπου αυτός υφίσταται).
 • Τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας.
 • Συνοπτική αναφορά στο πρόβλημα και στο αίτημα προς την ΕΕΤΤ.
 • Το «μοναδικό αριθμό αναφοράς» της εταιρείας (εφόσον υπάρχει).
 • Επισυναπτόμενη απάντηση του παρόχου (εφόσον υπάρχει).
Η υποβολή αιτήματος/ καταγγελίας στην ΕΕΤΤ γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Ταχυδρομικώς: Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
Μέσω φαξ: 210 610 5049

3. Η ΕΕΤΤ σας ενημερώνει για τη λήψη της καταγγελίας σας και για την πορεία αξιολόγησής της. Σε περίπτωση αναρμοδιότητας, προωθεί το αίτημά σας στον αρμόδιο φορέα και παράλληλα, σας πληροφορεί σχετικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: