Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Φιλικός διακανονισμός (Διακανονισμός Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα)τρίμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση αίτησης αποζημίωσης εκ μέρους του ζημιωθέντος, "

  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  6-4 -2017

Σημαντικές διευκρινίσεις για καταναλωτή,  "περί αποζημίωσης  υλικής ζημίας, μη υπαιτίου αυτοκινήτου" από  την Βοηθό Συνήγορο του Καταναλωτή, Δρ.Βασιλική Μπώλου
 Καταναλωτής, ο οποίος  αντιμετώπισε την άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών.για αποζημίωση υλικών ζημιών,του αυτοκινήτου του μη υπαιτίου,  προσέφυγε , στον Συνήγορο του Καταναλωτή,και ζήτησε την διαμεσολάβησή του.

"Ευθεία αξίωση, κατά της ασφαλιστικής εταιρείας του φερόμενου ως ζημιογόνου οχήματος
Τι είναι φιλικός διακανονισμός
Συμφωνία κυρίων μεταξύ των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Μία  από τις απαραίτητες  προϋποθέσεις  εφαρμογής της  ως  άνω συμφωνίας με διακανονισμό και καταβολή της τυχόν οφειλόμενης αποζημίωσης από την εταιρεία του παθόντος, με την  ιδιότητα του άμεσου ασφαλιστή αναίτιου οδηγού και με αποδοχή της  ένταξης της σχετικής ζημίας στο Σ.Α.Π ,

Η υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης, έναντι  τρίτων ,για ατυχήματα  από αυτοκίνητα ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Ν489/1976, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε   από το Π.Δ 237/1986 .
Η αξίωση του τρίτου, καθιερώνεται απευθείας από το νόμο και προϋποθέτει την ύπαρξη ασφαλιστικής σύμβασης.Με τη σύναψη δηλαδή της ασφαλιστικής σύμβασης και την επέλαση της ασφαλιστικής περιπτώσεως, ο παθών τρίτος ,αποκτά ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας του φερόμενου ως ζημιογόνου οχήματος, εκ του νόμου, την οποία μπορεί να επιδιώξει μόνον κατά αυτής( της ασφαλιστικής εταιρείας) ή κατά όλων των οφειλετών (δηλαδή κατά του οδηγού του φερόμενου ως ζημιογόνου οχήματος,ή /και του κυρίου αυτού.
Εφόσον η επίμαχη   ζημιά,λόγω της διαφωνίας του φερόμενου ως ζημιογόνου οχήματος , τέθηκε εκτός του συστήματος φιλικού διακανονισμού, δεν απορρέει από σύμβαση ασφαλίσεως που έχει συνάψει ο ζημιωθείς με την ασφαλιστική εταιρεία του φερόμενου ως ζημιογόνου οχήματος, ώστε να είναι αποδέκτης των σχετικών υπηρεσιών.
Τρίμηνη προθεσμία
Σύμφωνα  με  όσα ορίζονται στο Π.Δ  237/1986, στην 3/5/2011 απόφαση  της ΕΠΑΘ της Ττ.Ε και της  87/05.4.2016  πράξη της Επιτροπής της Τ.τ.Ε προβλέπεται τρίμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση αίτησης αποζημίωσης εκ μέρους  του ζημιωθέντος, εντός της οποίας η ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει είτε να υποβάλλει έγγραφη αιτιολογημενη προσφορά αποιζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί είτε να υποβάλει έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση του δικαιούχου αποζημίωσης στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει διαπιστωθεί σαφώς η σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: