Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Αίτηση μεταρρύθμισης οριστικής απόφασης (αρ. 8 παρ. 4 Ν 3969

Ν. 3869/2010 - Αίτηση μεταρρύθμισης οριστικής απόφασης (αρ. 8 παρ. 4 Ν 3969 σε συνδ. με αρ. 758 ΚπολΔ) κατά το σκέλος των καταβολών του αρ. 8 παρ. 2- Η ισχύς της απόφασης έχει αναδρομική ισχύ και ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον έκτοτε είναι δεδομένη η μεταβολή που δικαιολογεί τη μεταρρύθμιση- Η άσκηση εφέσεως από πιστωτή δε δημιουργεί απαράδεκτο της μεταγενεστέρως ασκηθείσης αιτήσεως μεταρρύθμισης αφού κατ’ αρ. 758 ΚΠολΔ επιτρέπεται η μεταρρύθμιση οριστικής απόφασης από το εκδόν Δικαστήριο όταν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβληθούν οι συνθήκες χωρίς να εξαρτά τις προϋποθέσεις αυτές από τυχόν τελεσιδικία της-Απόρριψη ένστασης αοριστίας- Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης- Ο ισχυρισμός της πρώτης μετέχουσας ότι η ένδικη αίτηση ασκείται καταχρηστικά επειδή ο αιτών αφού πέτυχε την έκδοση ευνοϊκής απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών του επιδιώκει την ακόμα ευνοϊκότερη απόφαση με δόση δυσανάλογα μικρή προς το ύψος των οφειλών του, τυγχάνει απορριπτέα, καθώς τα πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα, δεν υπερβαίνουν τα ακραία αξιολογικά όρια που θέτει ο κανόνας του αρ. 281 ΑΚ. Άλλωστε, με το Ν. 3869/2010 δόθηκε η δυνατότητα σε υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη και μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους με ευνοϊκότερους όρους και να απαλλαγούν από αυτά, εφόσον εξυπηρετήσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με βάση το εισόδημά τους ένα μέρος των χρεών τους. Η δυνατότητα ρύθμισης για το φυσικό πρόσωπο των χρεών του, με απαλλαγή από αυτά βρίσκει τη νομιμοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει, όμως, να εξυπηρετεί ευρύτερα και το γενικότερο συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν ουσιαστικά μέσω των εν λόγω διαδικασιών την αγοραστική τους δύναμη προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα (βλ. αιτιολογική έκθεση Ν. 3869/2010)-Δέχεται την αίτηση-Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ. 978/2014 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: