Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Πως μπορεί να παρέμβει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΔΕΙΑ) σε διαφορές σχετικά με αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες

Εποπτικός είναι ο ρόλος της Τράπεζας σε θέματα λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών και δεν επεμβαίνει για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλισμένου.

Δείτε σχετική ερώτηση απάντηση για αιτήματα παρέμβασης της ΤτΕ σε υποθέσεις αποζημιώσεων
Η ασφαλιστική επιχείρηση δε με αποζημίωσε με όλο το ποσό αποζημίωσης που ζήτησα. Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για να αποζημιωθώ.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί προληπτική εποπτεία και ελέγχει τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (άρθρο 6 ν.δ. 400/70). Επίσης, ερευνά την καταλληλότητα και ικανότητα των προσώπων που ασκούν διοίκηση στις εταιρείες (άρθρο 15Α ν.δ. 400/70). Τέλος παρεμβαίνει εποπτικά, λαμβάνοντας δηλαδή τα ενδεδειγμένα διοικητικά μέτρα, ήτοι την επιβολή προστίμου ή τον αποκλεισμό προσώπων από καίριες για την επιχείρηση θέσεις στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης (άρ. 120 παρ. 1 και 3 ν.δ. 400/70).
Δεν δύνεται η Τράπεζα της Ελλάδος να επεμβαίνει για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης αφενός και ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης ή τρίτου δικαιούχου αποζημίωσης, αφετέρου. Επομένως δεν δύναται ούτε να εκτιμά το ακριβές ύψος της ζημίας του παθόντα, ούτε να ερμηνεύει συμβατικούς όρους από τους οποίους εξαρτάται η καταβολή και το ύψος της αποζημίωσης. Αυτή η δικαιοδοσία ανήκει στα Δικαστήρια.
Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος δύναστε να υποβάλλετε εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση την αιτίασή σας (παράπονο). Η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να εξετάσει την αιτίαση και να σας απαντήσει σε συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης.
Η ανωτέρω Πράξη μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΤτΕ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: