Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και έμποροι, ανεξάρτητα αν τα χρέη είναι εμπορικά ή μη, αρκεί να είχαν σταματήσει τις πληρωμές τους αφού έχασαν την εμπορική ιδιότητα 48/2013

Υπαγόμενα πρόσωπα

Στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά γίνεται υπαγωγή υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις
  •  
  •  
  • 1) Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
  • 2) Ο αιτών δεν έχει πτωχευτική ικανότητα αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
  • 3) Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών ποσών αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010
  • 4) Η αδυναμία πληρωμής δεν οφείλεται σε δόλο του αιτούντα αρ.1 παρ.1 εδ.1 ν.3869/2010.
Ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαχθεί μόνο μία φορά από τα χρέη του, 
όπως αυτά περιγράφονται στην αιτησή του αρ.1 παρ.1 εδ.3 ν.3869/2010. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται και έναντι των εγγυητών, και έναντι των εις ολόκληρον υπόχρεων και έναντι άλλων δικαιούχων σε αναγωγή αρ.12 εδ.2 ν.3869/2010. Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται αρ.12 εδ.1 ν.3869/2010.
Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν από κοινού οι σύζυγοι, ακόμη και αν έχουν ατομικές οφειλές, καθώς το διατακτικό θα ορίζει ατομικές ρυθμίσεις για τους συζύγους 1/2012 Ειρ.Πατρών (εκούσιας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκούσιας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας).
Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες διευκρίνηση Υπ.Αναπτ. Β13-5/1.2.2013.
 Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και μικροέμποροι, δηλαδή άτομα που ασκούν εμπορικές πράξεις και αποκομίζουν από αυτές όφελος, όμως το όφελος αυτό αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών κλπ 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας).
Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και έμποροι, ανεξάρτητα αν τα χρέη είναι εμπορικά ή μη, αρκεί να είχαν σταματήσει τις πληρωμές τους αφού έχασαν την εμπορική ιδιότητα 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Η αδυναμία πληρωμής είναι μόνιμη και γενική όταν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει ουσιώδες τμήμα των υποχρεώσεών του, ακόμη και αν εκπληρώνει κάποιες μη ουσιώδεις οφειλές του 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η εξυπηρέτηση κάποιων οφειλών δεν άρει τη γενικότητα της αδυναμίας πληρωμής 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η αδυναμία πληρωμής προϋποθέτει έλλειψη ρευστότητας, όχι αναγκαστικά και έλλειψη περιουσιακών στοιχείων 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η μεμονωμένη παροχή εγγύησης δεν καθιστά έμπορο τον εγγυητή 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εξουσίας). Γ
ια να καταστεί έμπορος ο εγγυητής, η παροχή εγγύησης πρέπει να είναι συστηματική και να γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα 739/2005 Πολ.Πρ.Αθηνών. Ο οικοδόμος που δεν απασχολεί προσωπικό δεν είναι έμπορος, και μπορεί να υπαχθεί στον νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος δεν είναι έμπορος αν λείπει το στοιχείο της διαμεσολάβησης, η δε πράξη δεν γίνεται συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα 6293/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας).
Η αίτηση, για να είναι παραδεκτή, πρέπει να υπογράφεται από δικηγόρο αρ.118 περ.5 ΚΠολΔ αρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ, ή κατ' ελάχιστον να υπογράφεται από δικηγόρο η πράξη κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου 1/2010 ΑΠ Ολομέλεια.
 Ο αιτών, για να παρίσταται παραδεκτά ενώπιον του δικαστηρίου, πρέπει να παρίσταται με δικηγόρο αρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: