Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Η Προστασία της πρώτης κατοικίας ισχύει. αρκεί ο δανειολήπτης να γνωρίζει

Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΧΕΙ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ1. Το Σύνταγμα  θεωρεί την κατοικία του πολίτη άσυλο και δεν επιτρέπει οποιανδήποτε παραβίαση
2. Για να ξεκινήσει η διαδικασία πλειστηριασμού πρέπει να έχουν λάβει  χώρα ,ένδικα καταδιωκτικά  μέτρα , να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση που υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλει το οιοδήποτε ποσό. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να προβεί σε άσκηση ανακοπής σε 15 εργάσιμες ημέρες και συγχρόνως σε άσκηση αίτησης αναστολής, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι και παραδεκτοί λόγοι.
3. Η πιο ασφαλής επιλογή για την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι η ένταξη στο νόμο Κατσέλη (3869/2010), για όσους πληρούν τα αυστηρά κριτήρια (εισόδημα και αντικειμενική αξία ακινήτου σε χαμηλά επίπεδα).
4. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει συμφωνήσει ρύθμιση οφειλών με τη συνεργαζόμενη τράπεζα (εξωδικαστική επιλογή) και υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη χάνει αυτομάτως τη ρύθμιση με το πιστωτικό ίδρυμα.
5. Για τη δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη που θα καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010 λαμβάνονται υπόψη τα εξής: τρέχουσες δαπάνες διαβίωσης σε σχέση με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ηλικία οφειλέτη, αριθμός και ηλικία του/της συζύγου και προστατευόμενων μελών, τυχόν προβλήματα υγείας του ίδιου και των προστατευόμενων μελών, συνθήκες της αγοράς εργασίας και του κλάδου στον οποίο δούλευε κ.λ.π.
6. Ο δανειολήπτης που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη θα πληρώνει με τη σημερινή του οικονομική δυνατότητα προσαυξημένη τουλάχιστον κατά 5% ανά πενταετία που διαρκεί η ρύθμιση.
7. Οι δανειολήπτες που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης του ν. 3869/2010 μπορούν να αξιοποιήσουν τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτού, το πιστωτικό ίδρυμα εντάσσει τον οφειλέτη στην υποχρεωτική διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων. Με άλλα λόγια, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών ζητά τα οικονομικά δεδομένα του και τα επεξεργάζεται. Έπειτα, αναζητούν από κοινού κατάλληλες λύσεις, ώστε να παραμείνει συνεπής στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες.
8. Εφόσον δεν προκύψει με κοινή συμφωνία η ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων, ο δανειολήπτης μπορεί να στραφεί στον Συνήγορο του Καταναλωτή ,Συνήγορος Καταναλωτή , 1520 προς εξεύρεση εξωδικαστικής λύσης. Επίσης, μπορεί να απευθυνθεί στον Διαμεσολαβητή Τραπεζικών Υπηρεσιών, στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, αλλά και στο αρμόδιο δικαστήριο για τη ρύθμιση των δανειακών του υποχρεώσεων.
9. Οι οφειλέτες (π.χ. άνεργοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αγρότες, εργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροέμποροι και μικροεπιχειρηματίες) μπορούν να απευθύνονται στις Ενώσεις Καταναλωτών΄,για εξειδικευμένη ενημέρωση, οδηγίες και συμβουλές αναφορικά με τις επιλογές που έχουν στην προσπάθειά τους να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Στη διάθεσή τους είναι και ο δικτυακός χώρος www.keyd.gov.gr, που περιλαμβάνει μια διαδραστική πλατφόρμα, χρηστική για τους λιγότερο εξοικειωμένους, η οποία βοηθά βήμα βήμα στη διαμόρφωση συνδυαστικής αντίληψης για το προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο της υπερχρέωσης, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις.
10. Επικοινωνία με τους  αρμόδιου; Φορείς (Συνήγορος Καταναλωτή , 1520, Ενώσεις Καταναλωτών,

Δεν υπάρχουν σχόλια: