Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Εισπρακτικές εταιρίες: Παράνομη η ανακοίνωση σε τρίτο-μη οφειλέτη στοιχείων που αφορούν τον οφειλέτη

Δεν είναι νόμιμη η ανακοίνωση από τις εισπρακτικές εταιρίες σε τρίτο-μη οφειλέτη στοιχείων που αφορούν τον οφειλέτη, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό κρίθηκε με την υπ αρ. 26/2016 Απόφαση της Αρχής, σύμφωνα με την οποία «η ανακοίνωση σε τρίτο - µη οφειλέτη του συνόλου των στοιχείων που επιβάλλει ο ν. 3758/2009 για την ενηµέρωση του οφειλέτη δεν είναι νόµιµη. Ειδικότερα, ο προβληµατισµός που ανέκυψε κατά τη συζήτηση και τη διάσκεψη που ακολούθησε είναι κατά πόσον µε
την κρίση της Αρχής ότι: «Ο καλών οφείλει να ενηµερώνει τόσο για την ιδιότητά του (εταιρία ενηµέρωσης ή δανειστής) και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο ν. 3758/2009 όσο και το γεγονός της καταγραφής πριν από την έναρξη κάθε επικοινωνίας από οποιοδήποτε πρόσωπο και αν απαντηθεί η κλήση, δηλαδή είτε αυτή απαντηθεί από τον ίδιο τον οφειλέτη είτε από τρίτο πρόσωπο ..» θίγεται υπέρµετρα ο οφειλέτης από την συνεπαγόµενη αποκάλυψη σε τρίτους (συνηθέστερα στους οικείους του) της αναζήτησής του από ΕΕΟ (Εταιρία Ενημέρωσης Οφειλετών) προφανώς για ληξιπρόθεσµη οφειλή του. Σηµειώνεται µάλιστα ότι για τον λόγο αυτό έχουν υποβληθεί και στην Αρχή αρκετές σε αριθµό καταγγελίες οφειλετών, πολλοί µάλιστα εκ των οποίων επικαλούνται ότι από την όχληση αυτή πιέστηκαν συγγενείς τους (π.χ. άρρωστοι γονείς τους) σε βαθµό διακινδύνευσης της υγείας τους και ότι δηµιουργήθηκαν ενδοοικογενειακά προβλήµατα».
Όπως κρίθηκε από την Αρχή, δεδοµένου ότι τα ζητήµατα, εάν µπορεί να καταγράφεται το περιεχόµενο της τηλεφωνικής συνοµιλίας εισπρακτικής εταιρίας µε τρίτο - µη οφειλέτη, που γίνεται για το σκοπό τηλεφωνικής ανεύρεσης του οφειλέτη, και σε καταφατική περίπτωση µε ποιον τρόπο πρέπει να ενηµερώνεται ο τρίτος - µη οφειλέτης για την καταγραφή της συνοµιλίας (ώστε µην θίγεται ο οφειλέτης), είναι µείζονος σηµασίας, πρέπει, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 5α παρ. 1 του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής, να παραπεµφθεί η υπόθεση στην Ολοµέλεια, προκειµένου να αποφανθεί επί των ανωτέρω ζητηµάτων που αφορούν το πλαίσιο νόµιµης λειτουργίας του κλάδου των εισπρακτικών εταιριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: