Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Προστασία πρώτης κατοικίας

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη

 Κατηγορίες δανειοληπτών και προυποθέσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας
Δύο ουσίας είναι οι κατηγορίες των καταναλωτών α) ευάλωτος καταναλωτής και β) Λιγότερο ευάλωτος
Στην πρώτη κατηγορία του ευάλωτου καταναλωτή πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του
β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το νόμο
γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, για δύο άτομα προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ δηλ. 160.000 ευρώ και 20.000ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι 3 τέκνα
δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και
ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
Για αυτήν την κατηγορία προβλέπεται η συμμετοχή του δημοσίου με επιδότηση για διάστημα το πολύ 3 ετών, και με καταβολή κάποιου ποσού που αντιστοιχεί στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, παράλληλα με την υποχρέωση ελάχιστης καταβολής από μεριάς του οφειλέτη.
* Στην δεύτερη του λιγότερο ευάλωτου δανειολήπτη - αφορά στην μεσαία τάξη- πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του
β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το νόμο, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%)
γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 180.00 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι 3 τέκνα και
δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.
Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εφόσον πληρούν σωρευτικά όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και εφόσον πετύχουν την ένταξή τους στον εν λόγω νόμο, θα οφείλουν να καταβάλουν α) για διάστημα 3 ετών, άτοκα, το ποσό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση των “ευλόγων δαπανών διαβίωσης” του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, από το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημά τους και β) μετά το πέρας της εν λόγω ρύθμισης, σε δόσεις και σε βάθος εικοσαετίας – διάστημα που μπορεί να επεκταθεί έως 35έτη, εφόσον η διάρκεια των συμβάσεων ήταν μεγαλύτερη των 20 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: