Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Καλείστε να επικαιροποιήσετε τους φακέλους που καταθέσατε στο ν. Κατσέλη


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- ΕΠΕΙΓΟΝ!!!


Επικαιροποίηση των παλαιών φακέλων των ενταγμένων στο ν.Κατσέλη .
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο , προβλέπεται η υποχρέωση επικαιροποίησης όλων ανεξαιρέτως των φακέλων για όλους τους δανειολήπτες που κατέθεσαν την αίτηση τους στο Ειρηνοδικείο πριν τις 19-08-2015 εφόσον αυτές, οι αιτήσεις, δεν έχουν συζητηθεί ακόμα.
Στα πλαίσια αυτής της επικαιροποίησης θα πρέπει υποχρεωτικά, μέχρι τις 19-02-2016, να προσκομίσουν στο Ειρηνοδικείο της αίτησης τα προβλεπόμενα από την σχετική ΚΥΑ δικαιολογητικά Σε περίπτωση παράλειψης μετά την ημερομηνία αυτή οι αιτήσεις τους θα απορρίπτονται.
Η υποχρέωση επικαιροποίησης αφορά και τις αιτήσεις στις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή. Δεν πρέπει να συγχέεται η συζήτηση του αιτήματος προστασίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με την συζήτηση της αιτήσεως.
Παρακαλούνται οι δανειολήπτες να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Φορέα  της ένταξης στο Ν.Κατσέλη (Ένωση Καταναλωτών ή Δικηγόρο)
 Υπενθυμίζουμε  σε κάθε μέλος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ότι δεν χρειάζεται  χρηματική δαπάνη, εάν τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομισθούν  από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου.
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α)αντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β)πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ)δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
δ)εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
ε)τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2015 (και 2016)
στ)τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
ζ)βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015 από 19/8/2015 και έπειτα.
η)υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας  και μεταβιβάσεων
θ)λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη. Σε περίπτωση εγγάμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: