Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 2015: Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ευρετήριο Χρήσιμων Αναρτήσεων για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
Σπυρίδων Αδάμ·Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015
* Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 (Αριθμ. πράξης ΤτΕ 54/15.12.2015 ΦΕΚ Β΄2740 16/12/2015) http://goo.gl/yaVnjL
* «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130) όπως ισχύει.» [ΚΥΑ υπ' αρ. 130377 ΦΕΚ Β' 2723/16.12.2015] http://goo.gl/CCu3Mm
* Αντιπαραβολή διατάξεων του ν. 3869/10 : 4336/2015 vs 4346/2015 http://goo.gl/BZKsqf
* Το άρθρο 14 του ν. 4346/2015 που τροποποιεί το ν. 3869/2010 http://goo.gl/vNHnye
* Το κεφάλαιο του νομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» που σκοπεί να τροποποιήσει το νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) με την αιτιολογική αυτού έκθεση http://goo.gl/GztW97
* Διαβάστε το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τις συνοδευτικές εκθέσεις http://goo.gl/dQ2Rt5
* «Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.» (Αριθμ. αποφ. ΤτΕ 148/10/5.10.2015 ΦΕΚ Β΄2219/15.10.2015) http://goo.gl/nTqLUm
* Κατηγοριοποίηση ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του N. 4336/2015 (Α΄ 94/14-8-2015), που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 13 του N. 3869/2010 (Α΄ 130/3.8.2010). [Υπ.Απ. υπ' αρ. 70888 ΦΕΚ Β΄ 2225/15.10.2015] http://goo.gl/pGSZcq
* ΚΥΑ υπ’ αριθ. 8986/2015 «Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015).» ΦΕΚ Β΄ 2208/14.10.2015 http://goo.gl/Wg51p3
* Επιστολή Ειρηνοδικείου Καβάλας προς το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Ν 4336/2015 http://goo.gl/V3sRCl
* Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στο νέο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4336/2015 [σύμφωνα με την ΚΥΑ 7534/20.08.2015 ΦΕΚ Β΄1794/20.08.2015] http://goo.gl/z0ZRpP
* Υπόδειγμα αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νέου νόμου Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4336/2015 [σύμφωνα με την ΚΥΑ 7534/20.08.2015 ΦΕΚ Β΄1794/20.08.2015] http://goo.gl/OU7QaH
* ΚΥΑ 7534/20.08.2015: Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 [ΦΕΚ Β΄1794/20.08.2015] http://goo.gl/JbDbFg
* Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών: Στις 19/08/2015 υπεγράφη η συμφωνία. http://goo.gl/AdKqgJ
* Ερμηνευτική Εγκύκλιος για το ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α'130) , όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α' του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94) (Αριθ. Πρωτ.: 7698/20.8.2015) http://goo.gl/0wIo2X
* Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 2015: Διαχρονικά οι αλλαγές στις διατάξεις του ν. 3869/2010 ("νόμου Κατσέλη") σε αντιπαραβολή | ενημέρωση μέχρι και το ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) http://goo.gl/yLqE9b
* Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 2015: Κωδικοποιημένο κείμενο του ν. 3869/2010 όπως τροπ. με το ν. 4336/2015 και αιτιολογική αυτού έκθεση. http://goo.gl/pN4vGs
* Κείμενο Τροπολογίας που τροποποίησε το νόμο Κατσέλη [Ν. 3869/2010 ΦΕΚ Α' 130 «Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και άλλες διατάξεις»] όπως δημοσιεύθηκε στο ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015 http://goo.gl/a9ON2b
* Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015 http://goo.gl/ljflEK
* Διαβάστε το Νομοσχέδιο "Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης", όπως κατατέθηκε στη Βουλή. [περιέχει και την τροπολογία για το ν. 3869/2010] http://goo.gl/kdblGc

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: Παλαιότερες χρήσιμες αναρτήσεις

* Θα καταργηθεί ο Νόμος Κατσέλη; http://goo.gl/6wq5Dw
* ΚΥΑ υπ΄αρ. 4837/2014 ΦΕΚ Β 66/16.01.2015: "Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, της διαδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους." http://goo.gl/0ybFdQ
* Ν. 4307/2014 ΦΕΚ Α 246/15.11.2014 [νόμος για τα ‘κόκκινα δάνεια’ βλ. αρ. 60 επ. [ΜΕΡΟΣ Δ' «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»] http://goo.gl/l8SalI
* Το κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών σχετικά με τα "κόκκινα δάνεια" http://goo.gl/VXIbyF
* Δικαστές καταθέτουν προτάσεις για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά http://goo.gl/KYz3YD
* Ν. 4224/2013 Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις. ΦΕΚ A 288/31-12-2013 http://goo.gl/FP6UIb

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 2013: Χρήσιμες Αναρτήσεις σχετικά με την τροποποίηση του ν. 4161/2013
* το Νέο κείμενο του Νόμου Κατσέλη όπως τροποποιήθηκε http://goo.gl/DpsY1o
* Τί να κάνεις ΠΡΙΝ πας στο δικηγόρο για το Νόμο Κατσέλη (ενημέρωση μετά το ν. 4161/2013) http://goo.gl/OBfDxQ
* Το παλιό και το νέο κείμενο του ν. 3869/2010 σε αντιπαραβολή http://goo.gl/xcHhWM
* Αλλαγές στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Το κείμενο του νέου Ν. 4161 ΦΕΚ 143 / 14.06.2013 "Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις." http://goo.gl/12oDpF
* Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 2013: κατεβάστε και εκτυπώστε όλα όσα χρειάζεστε για τις αλλαγές του νόμου http://goo.gl/3L1uc6

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

καταπληκτική δουλειά, να'σαι καλά.