Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Τροποποίηση της 6/17.2.2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-08-2015 ] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 20 της 14.8.2015 Τροποποίηση της 6/17.2.2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Πράξη 20 της 14.8.2015 (ΦΕΚ Α' 95/14-08-2015) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 20 της 14.8.2015 Τροποποίηση της 6/17.2.2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Πράξη 20 της 14.8.2015 (ΦΕΚ Α' 95/14-08-2015) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος, β) των άρθρων 15 παρ. 2 και 3, 16, 25 παρ. 1, 59 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98), γ) του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288). 2. Την Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 17.2.2014 «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» (Α΄ 39). 3. Το γεγονός, ότι η αποτελεσματική διαχείριση μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους προς όφελος του πολίτη και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί εθνικό στόχο. 4. Την ανάγκη ανασύστασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους καθώς και της ομάδας υποστήριξης του έργου του. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 6. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει: Άρθρο 1 Η παρ. 1 του άρθρου 1 της Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 17.2.2014 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.» Άρθρο 2 Η παρ. 2 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 17.2.2014 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Μέλη της Ομάδας Υποστήριξης είναι: α. Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. β. Δύο (2) σύμβουλοι ή συνεργάτες του Πρωθυπουργού ή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού γ. Τρεις (3) υπάλληλοι ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες σε κάθε ένα από τα Υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.» Άρθρο 3 Το β΄ εδάφιο του άρθρου 5 της Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 17.2.2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συντάσσεται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για την επίτευξη των στόχων της παρούσης.» Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν, ΣΑΓΙΑΣ

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21559
© Taxheaven

Δεν υπάρχουν σχόλια: