Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Τι σημαίνει εργοδοτική αστική ευθύνη
H Επιτροπή Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, έχει εκδώσει ένα αναλυτικό σημείωμα που εξηγεί την έννοια την εργοδοτικής αστικής ευθύνης, το οποίο παρουσιάζουμε στη συνέχεια:

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη (ή Αστική Ευθύνη Εργοδότη)
________________________________________
Η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη είναι ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται στον Ασφαλισμένο, υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη, κατά κανόνα ως Ειδικός Όρος - Επέκταση της βασικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης που έχει συνάψει με τον Ασφαλιστή του, και μάλιστα παρέχεται κατά παρέκκλιση σχετικής Εξαίρεσης που συνήθως προβλέπεται στους Γενικούς Όρους της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης.
Ο Ειδικός Όρος Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης παρέχεται συνήθως με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους / προϋποθέσεις και ειδικές εξαιρέσεις.
Συγκεκριμένα:
1. Αντικείμενο Ασφάλισης / Έκταση Κάλυψης
Όπως αναφέρθηκε, ο Ειδικός Όρος Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης παρέχεται συνήθως κατά μερική παρέκκλιση Εξαίρεσης των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης και τηρουμένων των λοιπών όρων / προϋποθέσεων / εξαιρέσεων αυτής, έτσι ώστε η κάλυψη που παρέχεται με την Ασφαλιστική Σύμβαση να επεκτείνεται και να περιλαμβάνει την Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου, υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη, και, κατά κανόνα, μόνο για τις υποχρεώσεις αυτού που προβλέπονται από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού του , το οποίο απασχολείται στο έργο ή στην επιχείρηση που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση σωματικών βλαβών / θανάτου που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήν και όχι από κάποια άλλη αιτία και που θα οφείλεται σε αμέλεια του Ασφαλισμένου ή των παρ’ αυτού προστηθέντων προσώπων.
Ειδικότερα, με τον Ειδικό Όρο Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης καλύπτονται κατά κανόνα : 1.1. η σύμφωνα με τα παραπάνω υποχρέωση του Ασφαλισμένου για καταβολή στον παθόντα της διαφοράς μεταξύ του ημερομίσθιου που παρέχεται από το Ι.Κ.Α. ή από άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης και εκείνου που πραγματικά καταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τις θεωρημένες μισθολογικές καταστάσεις του, για όσες ημέρες θα απέχει ο παθών από την εργασία του και για ανώτατο χρονικό διάστημα τις ……… ημέρες εάν το ατύχημα έλαβε χώρα ένα χρόνο μετά την έναρξη της σύμβασης εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και μέχρι τις …….. ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.. Η εν λόγω κάλυψη τελεί, κατά κανόνα, υπό τον όρο της χρονικής αφαιρετέας απαλλαγής των ………. πρώτων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος,

και
1.2. η σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περίπτωση ατυχήματος, υποχρέωση του Ασφαλισμένου για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 932 του Α.Κ..
2. Προϋποθέσεις Κάλυψης / Ειδικές Συμφωνίες
Η κάλυψη αυτή ισχύει, κατά κανόνα, με τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις, όρους και συμφωνίες :
2.1. Το εργατοτεχνικό και υπόλοιπο προσωπικό να συνδέεται με τον Ασφαλισμένο με νόμιμη σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και να είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλον δημόσιο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Η απασχόληση δε του προσωπικού αυτού στο έργο ή στην επιχείρηση που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο να αποδεικνύεται από τις επίσημες μισθοδοτικές καταστάσεις του Ασφαλισμένου.
2.2. Η κάλυψη ισχύει για τις ειδικότητες των εργαζομένων και την εκτέλεση εργασιών εντός των γεωγραφικών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στο Ασφαλιστήριο και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών τηρούνται πλήρως και ανελλιπώς όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται και επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και συνηθίζονται σε αυτού του είδους τις εργασίες. Ο Ασφαλισμένος οφείλει, επίσης, να τηρεί όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις σε περίπτωση ατυχήματος, ιδίως τις υποχρεώσεις περί αναγγελίας στις αρμόδιες αρχές.
2.3. Υποχρέωση του Ασφαλιστή για καταβολή αποζημίωσης θα υφίσταται μόνον εφόσον αποδοθεί ευθύνη στον Ασφαλισμένο με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία θα τον υποχρεώνει σε καταβολή αποζημίωσης στον παθόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω κάλυψη. Ο Ασφαλιστής εντούτοις, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σε καταβολή αποζημίωσης και εξόφληση απαίτησης με εξώδικο συμβιβασμό πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια ή απόφαση.
3. Ειδικές Εξαιρέσεις
Για την κάλυψη της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης ισχύουν, κατά κανόνα, πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης, και οι ακόλουθες Ειδικές Εξαιρέσεις, βάσει των οποίων δεν καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων έναντι του Ασφαλισμένου που συνίστανται σε ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ή προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από:
3.1. επαγγελματικές ή άλλου είδους ασθένειες και ατυχήματα που οφείλονται σε ασθένειες,
3.2. ατυχήματα που οφείλονται σε πλημμελή ή μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο τον παθόντα ή σε πρόθεση ή δόλο του ιδίου του παθόντα,
3.3. ατυχήματα που προκαλούνται ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον ίδιο τον παθόντα.

Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας με τα την παραγωγή ανά εταιρεία από τον οποίο προκύπτει ότι τέσσερις εταιρείες ελέγχουν το 50% της συνολικής παραγωγής με την Εθνική Ασφαλιστική να είναι στην πρώτη θέση, την Generali να ακολουθεί στη δεύτερη και τις Interamerican και National Union (Chartis) να ακολουθούν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 16.515.895,26 8.738,00
GENERALI HELLAS A.A.E. 12.639.977,57 8.498,00
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ  ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ 7.058.377,60 10.561,00
NATIONAL UNION 6.442.779,00 726,00
ΑTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 4.902.422,25 6.372,00
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 4.653.423,29 7.220,00
HDI - GERLING 4.583.421,26 345,00
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 2.828.314,49 2.419,00
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε 2.352.286,73 3.796,00
ERGO Α.Α.Ε.Ζ 2.267.069,25 3.645,00
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ 2.156.461,62 1.642,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 1.820.293,70 0,00
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ 1.174.837,54 5.451,00
NP INSURANCE 1.092.833,69 620,00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 1.091.409,56 1.051,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε 899.279,18 2.026,00
INTERNATIONAL LIFE 813.473,38 2.589,00
EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ 729.971,62 777,00
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. 475.901,43 304,00
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 461.927,13 2.530,00
ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ  ΕΝΩΣΙΣ 437.717,51 1.254,00
DEMCO INSURANCE LTD 388.970,97 462,00
ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 346.677,36 2,00
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 294.666,18 296,00
ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. 280.399,26 270,00
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 226.994,03 633,00
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 183.043,16 609,00
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 117.579,75 329,00
EVIMA GROUP ΑΑΕ 77.041,14 808,00
ΑΣΦΑΛ.Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ 51.503,91 33,00
ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ 35.618,95 135,00
ROYAL AND SUN ALLIANCE INS.PLC 17.416,90 14,00
MALAYAN INSURANCE 1.991,41 8,00
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ 1.337,66 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 77.421.313,74 74.163,00

Δεν υπάρχουν σχόλια: