Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 ΕΛΕΓΧΟΥ
Τ.Κ.101 77 Α Θ Η Ν Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/14106
ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Θ. ΠΑΦΙΛΗ,
Γ. ΖΙΩΓΑ, Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟ, Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Γ. ΜΑΥΡΙΚΟ και Α. ΣΚΥΛ-
ΛΑΚΟ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/
101 83
(Γραφείο κ. Υπουργού)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/νση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ : Εργασιακή εφεδρεία και στελέχωση στο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 756/ 18-10-2011.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Θ. ΠΑΦΙΛΗΣ, Γ. ΖΙΩΓΑΣ, Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Γ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ και Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, σε ότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, για τη μελέτη του θέματος της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης του συνόλου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει συγκροτηθεί στο Αρχηγείο Επιτροπή, η οποία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, θα υποβάλει σχετικό πόρισμα με τις προτάσεις της, προκειμένου να ληφθούν, στη συνέχεια, αποφάσεις που θα αφορούν και τυχόν ίδρυση, αναβάθμιση ή κατάργηση πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω Επιτροπή, πριν καταλήξει στο πόρισμά της, λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και ιδιαιτερότητες που αφορούν το οικιστικό και το φυσικό περιβάλλον, τον τομέα ευθύνης των Υπηρεσιών, καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σκοπός της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών είναι η εύρυθμη λειτουργία αυτών, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους, η αναβάθμιση των παρεχομένων στους πολίτες υπηρεσιών και πρωτίστως, η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας τους. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβανόμενων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών συνθηκών, θα αντιμετωπισθούν τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή και εν γένει λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Πλέον των ανωτέρω, με το σχέδιο νόμου «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» εισάγεται η έννοια του εθελοντισμού στα Σώματα Ασφαλείας και εκφράζεται η πρόθεση της Πολιτείας, να προωθήσει, σε αυτή τη δύσκολη εποχή για την ελληνική κοινωνία, τη δημιουργία δομών που θα φέρουν τους πολίτες και το κράτος πιο κοντά. Ειδικά, η ανάπτυξη του εθελοντισμού σε κρατικό περιβάλλον αποτελεί μία πράξη ενοποίησης του κοινωνικού συνόλου και ενδυνάμωσης της έννοιας της κοινωνικής αλληλεγγύης, προβάλλοντας, παράλληλα, ένα ανθρωποκεντρικό πρότυπο και αξιοποιώντας την ανιδιοτελή προσφορά που ανέκαθεν χαρακτήριζε τον ελληνικό λαό.
- // -
- 2 -

Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι, για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου (ν. 1951/1991) των Εθελοντών Πυροσβεστών και Εθελοντών Πυροσβεστικών Σταθμών-Κλιμακίων συγκροτήθηκε, με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος, Επιτροπή στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Επίσης, κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κλήθηκαν, παραβρέθηκαν και διατύπωσαν τις απόψεις-προτάσεις τους και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών.

Πέραν αυτών, επισημαίνεται, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε από τον υπογράφοντα και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Εμμανουήλ ΟΘΩΝΑ στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης την 5η και 6η Οκτωβρίου 2011, αντίστοιχα, στο εν λόγω σχέδιο νόμου συμπεριλήφθηκαν ρυθμίσεις, που εισάγουν κίνητρα για τους ενδιαφερομένους και συνάμα αναγνωρίζουν την προσφορά των εθελοντών και αξιοποιούν την εμπειρία τους, όπως είναι η μοριοδότηση κατά τη διενέργεια διαγωνισμού προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ωστόσο, ο εθελοντισμός δεν πρέπει να μετατραπεί σε «όχημα» μονιμοποίησης στα Σώματα Ασφαλείας, καθότι αυτό πέραν της έγερσης νομικών αμφισβητήσεων και της αυστηρής και δικαιολογημένης κριτικής από την κοινωνία, είναι αυτονόητο ότι, αλλοιώνει και την ίδια την έννοια του εθελοντισμού.

Αναφορικά με το ζήτημα της εργασιακής εφεδρείας, επισημαίνεται ότι, το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος εξαιρείται των σχετικών διατάξεων, ως προβλέπεται ρητά, από την περ. στ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα» του ψηφισθέντος νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Πέραν των προαναφερομένων, διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να αποκατασταθεί εργασιακά ένας μεγάλος αριθμός εποχικών πυροσβεστών και να ενδυναμωθεί, παράλληλα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, με την αξιοποίηση ενός ήδη έμπειρου δυναμικού στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, δημοσιεύθηκε την 15-07-2011 Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Φ.Ε.Κ. 1618 Τεύχος Β΄), ενώ με την 34671 οικ Φ.300.2/ 28-07-2011 Απόφαση κ. Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, εκδόθηκε η «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης». Με την ανωτέρω ρύθμιση, η Κυβέρνηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης των συγκεκριμένων διατάξεων, εξάντλησε κάθε περιθώριο προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο σχετικό διαγωνισμό όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ως αναγνώριση της προσφοράς τους και προς ικανοποίηση των πράγματι δίκαιων αιτημάτων τους. Ο εν λόγω διαγωνισμός προσωπικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέλος, σημειώνεται ότι, η αντιμετώπιση των ζητημάτων και η επίλυση των προβλημάτων, που απασχολούν το προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας, αποτελεί βασικό στόχο και σταθερή επιδίωξή μας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: