Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 2157695/7728 - FAX: 210 7407898
Αριθμ. Πρωτ. 53543 Φ.300.2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2011
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων όσων δεν πληρούν τα προσόντα
και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4.000)
Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα».
ΣΧΕΤ: α.- Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
β.- Η υπ’ αριθ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618).
γ.- Η υπ’ αριθ.34671οικ. Φ. 300.2 /28-7-2011 Απόφαση Α.Π.Σ.
1.- Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε συνημμένα τους κάτωθι πίνακες:
Α. Πίνακες υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που πληρούν τα προσόντα
και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία (εποχικών - ιδιωτών).
1. Πίνακας κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ως άνω νόμου
(εποχικών).
2. Πίνακα κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 2 του άρθρου 15 του
προαναφερομένου νόμου (ιδιωτών), σε προσλήψιμη θέση σε ποσοστό 70% (οι πρώτοι 420
υποψήφιοι), υποψηφίων που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων
Λυκείου ή άλλου ισοτίμου Σχολείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ.
12077/15-7-2011 Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1618 Β΄).
3. Πίνακα κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 2 του άρθρου 15 του
προαναφερομένου νόμου (ιδιωτών), σε προσλήψιμη θέση σε ποσοστό 30% (οι πρώτοι 180
υποψήφιοι), υποψηφίων που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
(Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου
Σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 12077/15-7-2011 Απόφασης
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1618 Β΄).
1
ΑΔΑ: 457ΨΙ-ΝΓ3
Β. Πίνακες υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που δεν πληρούν τα
προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία (εποχικών – ιδιωτών).
2.- Υπενθυμίζεται ότι κάθε υποψήφιος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, που αρχίζει από την ανάρτηση των πινάκων (από 21-11-2011 μέχρι και 25-11-2011),
δικαιούται να υποβάλει αίτηση διόρθωσης των στοιχείων που θεωρεί ότι δεν έχουν υπολογιστεί
ορθά. (παρ. 4 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 Απόφασης Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη) απευθείας στο 5ο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Σ.(Οι
ενστάσεις που θα υποβληθούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να προωθηθούν απευθείας στο 5ο
Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Σ. στο FAX 210 7407898 και κατόπιν με τη συνήθη
αλληλογραφία).
3.- Οι προαναφερόμενοι πίνακες θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού
Σώματος www . fireservice . gr (για την διευκόλυνση των υποψηφίων οι πίνακες θα αναρτηθούν κατά
φθίνουσα σειρά μορίων και κατά αλφαβητική σειρά) και σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
4.- Η διενέργεια των Υγειονομικών εξετάσεων και Ψυχοτεχνικών-Αθλητικών δοκιμασιών θα
καθοριστούν με νεώτερη διαταγή.
5.- Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσης.-
Ο Αρχηγός
Παναγιώτης Α. Μπονάτσος
Αντιστράτηγος ΠΣ
2

Δεν υπάρχουν σχόλια: