Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Oρθή επανάληψη εγκυκλίου: Πώς υπολογίζεται ο φόρος στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και λιανοπωλητές σε λαϊκέςOρθή επανάληψη εγκυκλίου: Πώς υπολογίζεται ο φόρος στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και λιανοπωλητές σε λαϊκέςΟρθή επανάληψη της εγκυκλίου με την οποία προσδιορίζεται ο υπολογισμός των ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, έστειλε το υπουργείο Οικονομικών.
Οπως προβλέπει η εγκύκλιος ΠΟΛ 1201:

«ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.3842/2010, οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργήθηκαν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2010 και μετά. Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010, τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου των παραπάνω περιπτώσεων μειώνονται κατά το ήμισυ και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τμήμα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.

2. Επίσης, με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν.3842/2010 οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία ένταξής τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δηλαδή από 1.10.2010 και μετά, όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1091/14-6-2010 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του ν.3842/2010.

3. Τα ποσά φόρου που καταβάλλουν οι πιο πάνω επιχειρήσεις αντιστοιχούν στα πιο κάτω ποσά καθαρού εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων.

Α.  Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Δωματίων
Φόρος (μ.ο.)
Χωρίς παιδιά
Ένα (1) παιδί
Δύο (2) παιδιά
Τρία (3) παιδιά
1
34
12.189
13.689
15.189
23.631
2
68
12.378
13.878
15.378
23.762
3
102
12.567
14.067
15.567
23.892
4
136
12.756
14.256
15.756
24.023
5
170
12.944
14.444
15.944
24.154
6
204
13.133
14.633
16.100
24.285
7
238
13.322
14.822
16.242
24.415


ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός
Μονόχωρων Διαμερισμάτων
Φόρος (μ.ο.)
Χωρίς παιδιά
Ένα (1) παιδί
Δύο (2) παιδιά
Τρία (3) παιδιά
1
42
12.231
13.731
15.231
23.660
2
83
12.461
13.961
15.461
23.819
3
125
12.692
14.192
15.692
23.979
4
166
12.922
14.422
15.922
24.138
5
208
13.153
14.653
16.115
24.298
6
249
13.383
14.883
16.288
24.458
7
291
13.614
15.114
16.460
24.617


ΠΙΝΑΚΑΣ
3
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός
Δίχωρων Διαμερισμάτων
Φόρος (μ.ο.)
Χωρίς παιδιά
Ένα (1) παιδί
Δύο (2) παιδιά
Τρία (3) παιδιά
1
56
12.311
13.811
15.311
23.715
2
112
12.622
14.122
15.622
23.931
3
168
12.933
14.433
15.933
24.146

Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός
Τρίχωρων Διαμερισμάτων
Φόρος (μ.ο.)
Χωρίς παιδιά
Ένα (1) παιδί
Δύο (2) παιδιά
Τρία (3) παιδιά
1
86
12.475
13.975
15.475
23.829
2
171
12.950
14.450
15.950
24.158Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1,2,3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και τέσσερα (4) ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν..2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παρ.6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα
Ποσά Φόρου
Χωρίς παιδιά
Ένα (1) παιδί
Δύο (2) παιδιά
Τρία (3) παιδιά
81
12.448
13.948
15.448
23.810
160
12.888
14.388
15.888
24.114
161
12.896
14.396
15.896
24.120
173
12.958
14.458
15.958
24.163
207
13.150
14.650
16.113
24.296
251
13.396
14.896
16.297
24.466
320
13.775
15.275
16.581
24.729
413
14.292
15.792
16.969
25.087

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: