Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

"Φιλικός διακανονισμός":σπουδαίο εργαλείο σε ζημιές από τροχαία ατυχήματα

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011


Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων, της οποίας σκοπός και στόχος είναι να εποπτεύει τις ενέργειες εκείνες που μπορούν είτε να ωφελήσουν, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις να βλάψουν, να μειώσουν, τα συμφέροντα των καταναλωτών, συνεχώς παρούσα ,προσπαθεί να πιέσει καταστάσεις ,ούτως ώστε, η δύναμη και η παρουσία του καταναλωτή, να είναι σεβαστή,και τα συμφέροντα του να προστατεύονται.


Πολιτεία, επιχειρήσεις ,δεν πρέπει να δρουν μόνες τους,αλλά και να δράσουν,πέρνωντας οποιαδήποτε απόφαση για τον καταναλωτή, χωρίς την ενημέρωση του καταναλωτή,χωρίς την εκπροσώπηση του από την ΄Ένωση Καταναλωτών, ακόμα και ωφέλιμη να είναι, διαπιστώνεται άκυρη, αφού ο καταναλωτής δεν είναι ενήμερος,και επομένως δεν μπορεί να καρπωθεί την χρησιμότητά της. Ο λόγος για τον "Φιλικό διακανονισμό" στο κλάδο τροχαίου ατυχήματος αυτοκινήτων

Μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων, από την 1η Μαίου 2000 που ασκούν στην Χώρα μας τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ,καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης των αναίτιων ασφαλιζομένων πελατών τους, που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα τον "Φιλικό διακανονισμό" , απαλλάσσοντας τους καταναλωτές πελάτες τους, από την ανάγκη να στραφούν κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Πρόκειται για μια Συμφωνία Κυρίων, ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.Κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας, καθιερώνεται Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ( Σ.Α.Π.) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ' αυτήν, επιτρέπεται στην ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Επειδή σαυτό το σύστημα δεν έχουν ενταχθεί όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, που έχουν υπό την κατοχή τους ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων,εδώ χρειάζεται η προσοχή του αναίτιου καταναλωτή, όταν βρίσκεται μπροστά από τον ενεργήσαντα οδηγό ατύχημα και η εταιρεία του δεν έχει μπει στο σύστημα "Φιλικού Διακανονισμού,".Αλλά και είναι ένα σημαντικό κριτήριο, για τον ίδιο τον καταναλωτή όταν επιλέγει μία εταιρεία ασφάλισης αυτοκινήτου, διότι μ αυτή θα έρθει σε συνεννόηση, για την κάλυψη των ζημιών του αυτοκινήτου του.Το ερώτημά μας ως Ε,Π,Κ,ΧΑΝ είναι ,αφού ο θεσμός δοκιμάστηκε ,βοήθησε να αντιμετωπιστούν εξωδίκως ένα μεγάλο ποσοστό υλικών ζημιών της τάξης του 71% των ζημιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΄Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, γιατί δεν συμμετέχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, απαλλάσσοντας από το άγχος αφενός τον καταναλωτή, που θα βρεθεί απέναντι σε ένα ατύχημα με υλικές ζημιές και θα υποχρεωθεί να δράσει εντελώς διαφορετικά από αυτή που προσφέρεται στο έντυπο του φιλικού διακανονισμού, αλλά και οι μη ενταγμένες "ρισκάρουν" ανταγωνιστικότητα, μείωση αριθμού πελατών,χαμηλή εκτίμηση και κινητικότητα πελατών.

Η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, βοηθήθηκε αρκετά από αυτό το σύστημα αποζημίωσης των αναίτιων ασφαλιζομένων πελατών τους που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα χρησιμοποιώντας τον "Φιλικό διακανονισμό" διότι απάλλαξε τόσο τους καταναλωτές από δικαστικές διαμάχες, αλλά και τα Δικαστήρια από ένα όγκο υποθέσεων.

Πως λειτουργεί ο φιλικός διακανονισμός

Το σύστημα φιλικού διακανονισμού καλύπτει:

1. Ατύχημα με υλικές ζημιές έως 6.500 Ευρώ, οχημάτων. και σωματικές βλάβες έως 15.000Ευρώ, με ανώτερο 5.000Ευρώ ανά ζημιωθέντα.

2. Δήλωση ατυχήματος με υποχρεωτική επικοινωνία των εμπλεκομένων ασφαλιστικών εταιριών :

α) Με έντυπο Φιλικής Δήλωσης χωρίς αναμονή απάντησης από τον υπαίτιο ασφαλιστή.
β) Χωρίς Φιλική Δήλωση με αναμονή απάντησης έως και 10 μέρες από τον υπαίτιο ασφαλιστή.
γ) Ενημέρωση & Αποδοχή υπαιτιότητας από τον υπαίτιο ασφαλιστή προς τον ασφαλιστή του αναίτιου ασφαλισμένου.

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ παραθέτει τις ωφέλειες που προσφέρει για τον καταναλωτή η συμφωνία "Φιλικού Διακανονισμού"

1. Συμμετέχει το Επικουρικό Κεφάλαιο, στην συμφωνία του Φιλικού Διακανονισμού, υποκαθιστώντας τις εταιρίες που η άδεια τους ανακλήθηκε, με θετικό αποτέλεσμα για όλους τους εμπλεκόμενους. (Καταναλωτές , Επικουρικό Κεφάλαιο, και Ασφαλιστικές εταιρίες)

2. Μειώνει τις αγωγές (στοιχεία από τα δικαστήρια και τα μεγάλα χαρτοφυλάκια των εταιριών) και τις διενέξεις μεταξύ ασφαλιζομένων και εταιριών.

3. Το κριτήριο επιλογής της ασφαλιστικής εταιρίας είναι η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.

4. Συντομεύει το χρόνο της αποζημίωσης.

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ επίσης ενημερώνει ότι 1) η μεταξύ των δύο εμπλεκομένων ασφαλιστικών εταιριών χρηματική συναλλαγή τακτοποιείται μέσω ενός μηχανισμού συμψηφισμού που λειτουργεί μέσα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών γίνονται σε μηνιαία βάση και οι επανεισπράξεις υπολογίζονται με μέσους όρους.

2)Το όργανο παρακολούθησης της καθημερινής εφαρμογής της Συμφωνίας είναι η Διαχειριστική Επιτροπή, ένα 10μελές όργανο που συνεδριάζει πάντα με την παρουσία νομικού συμβούλου. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών, ο υπολογισμός των μέσων όρων και η στατιστική παρακολούθηση της συμφωνίας γίνεται από το Γραφείο Συμψηφισμού, ενώ το ανώτατο όργανο της Συμφωνίας είναι η Γενική Συνέλευση των συμβαλλομένων εταιριών.

Με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής το Μητρώο Μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Τα μέλη της Συμφωνίας καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ασφαλιζόμενου στόλου αυτοκινήτων οχημάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, το 2000 που ξεκίνησε η συμφωνία οι εταιρίες μέλη της, ασφάλισαν 3.658.711 οχήματα και διακανόνισαν 6.123 ζημίες και σήμερα μετά από νέες προσχωρήσεις, συγχωνεύσεις αλλά και ανακλήσεις αδειών εταιριών, τα 30 μέλη της συμφωνίας ασφαλίζουν 5.455.617 αυτοκίνητα .

Το τελευταίο μάλιστα δωδεκάμηνο διακανόνισαν 206.053 ζημίες, γεγονός που αποδεικνύει πως όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι "αγκαλιάζουν" το φιλικό διακανονισμό για τις αποζημιώσεις των οδηγών Ι.Χ. οχημάτων, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε δραστικό περιορισμό των υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων που καταλήγουν στα δικαστήρια. Επισημαίνεται ότι το δεκάμηνο του 2010 περισσότεροι από 345.000 οδηγοί χρησιμοποίησαν το σύστημα .Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στο ίδιο διάστημα για υλικές ζημιές άγγιξε τα 167.909.065 ευρώ αυξημένο κατά 3,28% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009 που ήταν 162.578.984 ευρώ. Το ποσό που καταβλήθηκε για σωματικές βλάβες ήταν 545.626 ευρώ μειωμένο κατά 2,17 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 που ήταν 557.752 ευρώ

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, βλέπει ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, στο τομέα του Φιλικού Διακανονισμού έχει κάνει άλματα, βοηθώντας τόσο τα μέλη της που έχουν επιλέξει να ενταχθούν σαυτό τον μηχανισμό, αλλά βοήθησε και τους καταναλωτές ,ευελπιστούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα προβεί την ένταξη περισσοτέρων ζημιών σαυτό το σύστημα, δηλ.δεν θα περιορίζεται πλέον στην εμπλοκή δύο οχημάτων, αλλά να μπορέσει να εντάξει περισσότερα αυτοκίνητα π.χ μία "καραμπόλα" Επίσης καλό θα είναι να αυξήσει το ποσό των απαιτήσεων για σωματικές βλάβες μέχρι 30.000 Ευρώ, χωρίς κατά αντιστροφή αύξηση των ασφαλίστρων.

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ,θα καταθέσει σύντομα τις προτάσεις της ,στους αρμόδιους,( Υπουργό Δικαιοσύνης,Οικονομικών , Επικουρικό Κεφάλαιο, Τράπεζα της Ελλάδος) προκειμένου να φτιαχτεί ένα νέο σύστημα , με βάσει τον "Φιλικό Διακανονισμό" που να αντικειμενοποιεί τις σωματικές βλάβες, επίσης να μπορέσει να προσδιοριστούν οι έννοιες "ηθική βλάβη-Ψυχική Οδύνη" και όταν φθάνουν στην Δικαιοσύνη να αντιμετωπίζονται ισότιμα Πανελλαδικά

Τέλος η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι το ΄Έντυπο του " Φιλικού διακανονισμού", διατίθενται από τον ασφαλιστή μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πρέπει πάντα να βρίσκεται στο αυτοκίνητο.

Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και στο τηλ.282109266

Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: