Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου η προθεσμία για τα απαιτούμενα έγγραφα

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου καλούνται τελικώς όλοι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες να προσκομίσουν στις Υπηρεσίες τους τα εξής:
  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  3. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Σημειώνεται ότι για τα 1) και 2) μπορούν να προσκομιστούν απλά φωτοαντίγραφα και το πρωτότυπο, και την επικύρωση να την κάνει η Υπηρεσία. Το πιστοποιητικό στρατολογίας και οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται και από τα ΚΕΠ κατόπιν σχετικής αιτήσεως.
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ετέθη στις 15/1 κατόπιν αιτήματος της ΠΟΣΠΥΔ, διότι πολλοί νέοι καλλικρατικοί Δήμοι δεν λειτουργούν ακόμη σωστά, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην έκδοση εγγράφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: