Σάββατο, 17 Μαΐου 2008

Γενικές διατάξεις για τα εμπορικά κέρδη.

-
1. Καθορίζονται ,όπως αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 3, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια μεικτού κέρδους , σε ποσοστό επί τοις εκατό ή απόλυτες μονάδες «δραχμικά», κατά την χονδρική και λιανική πώληση, για καθένα από τα διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους είδη.
2. Τα κέρδη αυτά ισχύουν και στις περιπτώσεις που οι ανώτατες τιμές πώλησης, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση αυτά, είναι μικρότερες από αυτές που καθορίζονται κάθε φορά, ως ανώτατες, με Αγορανομικές Διατάξεις, Δελτία Τιμών και Αποφάσεις.
3. Για τα είδη βιοτικής ανάγκης, που κατατάσσονται ή μετατάσσονται στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους από τις κατηγορίες των ελεγχομένων για υπερβολικό κέρδος και των μη ελεγχομένων, εφόσον δεν καθορίζεται, κατά τη μετάταξή τους με Αγορανομική Διάταξη ή Δελτίο Τιμών, ανώτατη τιμή πώλησης ή ανώτατο ποσοστό κέρδους, το ποσοστό κέρδους ορίζεται για τη χονδρική πώληση τούτων 12 % και για τη λιανική 28 %.
4. Τα ποσοστά κέρδους λιανικής πώλησης, για όλα τα είδη που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 3, μειώνονται κατά τρεις (3) μονάδες, όταν αυτά πωλούνται από υπαίθριους πλανόδιους ή στάσιμους πωλητές ή από πωλητές Λαϊκών Αγορών, εκτός από τα νωπά ροδάκινα και τις φράουλες, που μειώνονται κατά πέντε (5) μονάδες.
Επίσης μειώνονται τα δραχμικά κέρδη λιανικής πώλησης κατά δύο (2) δραχμές, για όλα τα είδη που πωλούνται στις Λαϊκές Αγορές ή από πλανόδιους ή στάσιμους πωλητές χωρίς κατάστημα (υπαίθριους).

Άρθρο 3
-Εμπορικά κέρδη
64) Λαχανικά και φρούτα, νωπά-κατεψυγμένα Χονδρικά Λιανικά Λοιποί
α) Αγκινάρες 10 % 25 % -
β) Αγγούρια 10 % 25 % -
γ) Αντίδια, κολοκύθια, κουνουπίδια, λάχανα, μαρούλια, μπρόκολα, πατζάρια, πράσσα, ραδίκια, σέλινο, σπανάκι 12 % 35 % -
δ) Αρακάς, κουκιά, καρότα, κρεμμύδια χλωρά, μελιτζάνες, μπάμιες, μπιζέλια, πιπεριές 12 % 35 % -
ε) Βερίκοκα, ροδάκινα 10 % 35 % -
στ) Κρεμμύδια ξερά εγχώρια
Κρεμμύδια ξερά εξωτερικού 8 %

10 % 20 %

20 % -

-
ζ) Μπανάνες, των οποίων η λιανική πώληση θα γίνεται χωρίς τον κορμό (κοτσάνι) 12 % 30 % -
η) Σκόρδα, σταφύλια επιτραπέζια, φασολάκια γενικά (αμπελοφάσουλα, λεπίδες κ.λ.π.) 12 % 28 % -
θ) Τομάτες χύμα

Τομάτες τυποποιημένες και συσκευασμένες σε κλειστή μικρή συσκευασία (οικογενειακή) 10 %

- 25 %

25 % -
ι) Φράουλες 12 % 40 % -
ια) Λοιπές οπώρες γενικά (τροπικές ή μη) 10 % 30 % -
ιβ) Πατάτες 8 % 25 % 23 %

83) Παιδικές τροφές γενικά που παράγονται στη χώρα μας ή εισάγονται από άλλες χώρες, δηλαδή τροφές βρεφών και νηπίων οι οποίες λόγω της ειδικής σύνθεσής τους ή του ειδικού τρόπου παρασκευής τους, διακρίνονται σαφώς από τα τρόφιμα συνηθισμένης κατανάλωσης, ανταποκρίνονται στον δηλούμενο διατροφικό προορισμό τους και φέρονται στην κατανάλωση με τρόπο που υποδηλώνει την καταλληλότητά τους για το σκοπό αυτό και για την κυκλοφορία των οποίων απαιτείται έγκριση του Α.Χ.Σ. και του Ε.Ο.Φ.


- 15 %
116) Φαρμακευτικά σκευάσματα και ιδιοσκευάσματα για ανθρώπινη χρήση
Για τις τιμές πώλησης τα ποσοστά κέρδους ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 27 «Φάρμακα»
- -

117) Φαρμακευτικές πρώτες ύλες 20% -
ΠΡΟΣΟΧΗ Το άρθρο αυτό ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τις Α.Δ. 16/92, 22/92, 18/91 και 14/2003.

Άρθρο 4
- Βάση υπολογισμού εμπορικών κερδών
1. Οι διατάξεις του άρθρου 35 παράγρ. 3 του Ν.Δ. 136/46 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11-5-46 Ν.Δ. «Περί Αγορανομικού Κώδικος» έχουν εφαρμογή σε όλα τα είδη βιοτικών αναγκών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους.
2. Τα ανώτατα ποσοστά θεμιτού κέρδους, που καθορίζονται από το άρθρο 3 της παρούσας, είναι μεικτά και υπολογίζονται, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ της παραγρ. 2 του άρθρου 32 της παρούσας, ως εξής:
Α) Για τους εισαγωγείς, στο διαμορφούμενο κόστος κτήσης του είδους μέχρι την αποθήκη του εισαγωγέα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα άρθρα 26,27, 28 της παρούσας.
Β) Για τους χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές, στην τιμολογιακή αξία του είδους, που προσαυξάνεται:
(1) με τα εκφορτωτικά και τα μεταφορικά, προκειμένου για μεταφορά από πόλη σε πόλη, και εφόσον οι δαπάνες αυτές αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
(2) με την αξία της προστιθέμενης συσκευασίας και
(3) με την επιβάρυνση από τυχόν δημόσιους ειδικούς, τοπικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή λιμενικούς φόρους, εφόσον η επιβάρυνση αυτή υπολογίζεται στην τιμή πώλησης των ειδών κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν αποτελεί στοιχείο κόστους και δεν υπολογίζεται πάνω σε αυτόν κέρδος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που οι ενδιαφερόμενοι λόγω του ειδικού καθεστώτος, στο οποίο εντάσσονται από το Ν. 1642/86, δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης (συμψηφισμού) του Φ.Π.Α. που έχουν καταβάλλει.

Άρθρο 5
- Καθαρά βιομηχανικά-βιοτεχνικά κέρδη
1. Καθορίζονται παρακάτω ανώτατα ποσοστά καθαρού κέρδους για τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ειδών βιοτικής ανάγκης της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους:
α) Καταργήθηκε μετά την Α.Δ. 16/92.
β) Καταργήθηκε μετά την Α.Δ. 16/92.
γ) Καταργήθηκε μετά την Α.Δ. 16/92.
δ) Καταργήθηκε με Α.Δ. 6/90.
ε) Παραγωγής λοιπών τροφίμων
(1) Βιομηχανίες 6 %
(2) Βιοτεχνίες 8 %
στ) Καταργήθηκε με Α.Δ. 27/90.
ζ) Καταργήθηκε μετά την Α.Δ. 16/92.
η) Καταργήθηκε μετά την Α.Δ. 16/92.
θ) Καταργήθηκε μετά την Α.Δ. 16/92.
ι) Καταργήθηκε μετά την Α.Δ. 16/92.
ια) Καταργήθηκε με Α.Δ. 13/92.
ιβ) Καταργήθηκε με Α.Δ. 22/92.
2. Τα ποσοστά καθαρού κέρδους, που ορίζονται με την προηγούμενη παράγραφο, υπολογίζονται στο νόμιμο κόστος, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου «Κανόνες αγορανομικής κοστολόγησης» της παρούσας, πριν από τον υπολογισμό των μη κερδοφόρων στοιχείων κόστους.
3. Καταργήθηκε μετά την Α.Δ. 16/92.
4. Διατάξεις της παρούσας Αγορανομικής Διάταξης, που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο διαμόρφωσης των βιομηχανικών-βιοτεχνικών τιμών πώλησης, σε ορισμένα είδη, εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.Άρθρο 6
- Διαμόρφωση τιμών από Αστικούς Συνεταιρισμούς και Ενώσεις αυτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ Το άρθρο αυτό καταργήθηκε με Α.Δ. 1/07.

Άρθρο 7
- Έννοια χονδρικής πώλησης-Δεύτερο χονδρεμπορικό κέρδος
1. Χονδρική πώληση είναι κάθε πώληση αγαθών, που γίνεται προς επαγγελματίες, για μεταπώληση, καθώς και εκείνη που γίνεται από χονδρεμπόρους προς το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης που ρυθμίζονται διαφορετικά από την παρούσα και εκείνες στις οποίες οι τιμές πώλησης καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. και των χορηγητών.
2. Προκειμένου για οπωρολαχανικά, απαγορεύεται η είσπραξη Β΄ χονδρεμπορικού κέρδους, εφόσον ο τόπος παραγωγής ή εισαγωγής του είδους και ο τόπος κατανάλωσης αυτού βρίσκεται στον ίδιο Νομό.
Τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας ποσοστά κέρδους οπωρολαχανικών, εγχωρίων ή εισαγομένων, θεωρούνται ως «Α΄ χονδρεμπορικά κέρδη».
3. Προκειμένου για οπωρολαχανικά της κατηγορίας «Διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους», εφόσον κατά την εμπορία-διακίνηση αυτών μεσολαβεί Β΄ χονδρέμπορος, το εισπραττόμενο μεικτό Β΄ χονδρεμπορικό κέρδος ορίζεται μέχρι 6 % κατά ανώτατο όριο.
Σε κάθε περίπτωση εμπορίας οπωρολαχανικών, η είσπραξη άλλου χονδρεμπορικού κέρδους, πέραν των Α΄ και Β΄ ρητώς απαγορεύεται.
4. Απαγορεύεται η είσπραξη δύο κερδών (χονδρικής και λιανικής πώλησης) από τον ίδιο έμπορο ή επιχείρηση, προκειμένου για είδη της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους.
5. Η αγοραπωλησία οπωρολαχανικών μεταξύ του Β΄ χονδρεμπόρου-πωλητή και Γ΄ χονδρεμπόρου-αγοραστή επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ Α.Δ. 8/04.
β) Κατόπιν συμφωνίας των εμπόρων αυτών, ο Β΄ χονδρέμπορος χορηγεί στον Γ΄ ποσοστιαία έκπτωση, υπό μορφή κέρδους, που δεν θεωρείται «Γ΄ χονδρεμπορικό κέρδος». Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής επισυνάπτεται «ΠΙΝΑΚΑΣ 1», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου και διαλαμβάνει διατάξεις υποχρεωτικώς εφαρμόσιμες για τους δύο ως άνω συμβαλλόμενους εμπόρους.
γ) Κατόπιν συμφωνίας των εμπόρων αυτών, το οριζόμενο ως άνω Β΄ χονδρεμπορικό κέρδος 6 %, μπορεί να διαμοιραστεί μεταξύ του Β΄ χονδρεμπόρου-αγοραστή. Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής, επισυνάπτεται «ΠΙΝΑΚΑΣ 2», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου και διαλαμβάνει διατάξεις υποχρεωτικώς εφαρμόσιμες για τους δύο ως άνω συμβαλλόμενους εμπόρους.
ΠΡΟΣΟΧΗ Το άρθρο αυτό ισχύει όπως αντικαταστάθηκε με Α.Δ. 6/2004.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αφορά αγοραπωλησία οπωρολαχανικών μεταξύ Β΄ και Γ΄ χονδρεμπόρου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 7 της Α.Δ. 14/89.
1. Επί του τιμολογίου πώλησης οπωρολαχανικών, που εκδίδει ο Β΄ χονδρέμπορος προς τον Γ΄ υποχρεωτικά αναγράφεται χωριστά η ποσοστιαία έκπτωση, που χορηγείται στον Γ΄ χονδρέμπορο, υπό μορφή κέρδους.
2. Στην περίπτωση αυτή, ο Γ΄ χονδρέμπορος πωλεί οπωρολαχανικά στην ίδια τιμή, με την τιμή που τα αγόρασε από τον Β΄ χονδρέμπορο. Η τιμή πώλησης του Γ΄ χονδρεμπόρου μπορεί να προσαυξάνεται μόνο με τις τυχόν νόμιμες και αποδεικνυόμενες δαπάνες (π.χ. μεταφορικά), που βαρύνουν τον Γ΄ χονδρέμπορο. Οι δαπάνες αυτές υποχρεωτικά αναγράφονται χωριστά επί των τιμολογίων πώλησης, που εκδίδει προς τρίτους ο Γ΄ χονδρέμπορος, πριν τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.
3. Επί των ανωτέρω παραθέτουμε σχετικό παράδειγμα:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Β΄ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ΄
ΕΙΔΗ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Τομάτες 200 0,80 160
Μήλα 300 0,75 225
Αξία πριν την έκπτωση 385
Έκπτωση π.χ. 5 % 19,25
Εισπρακτέα αξία πριν Φ.Π.Α. 365,75
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ΄ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΕΙΔΗ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Τομάτες 200 0,80 160
Μήλα 300 0,75 225
Μερικό ποσό 385
Μεταφορικά (π.χ. 500 κιλά Χ 0,10) 50
Εισπρακτέα αξία πριν Φ.Π.Α. 435

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αφορά αγοραπωλησία οπωρολαχανικών μεταξύ Β΄ και Γ΄ χονδρεμπόρου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 7 της Α.Δ. 14/89.
1. Εφόσον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο ως άνω εμπόρων, το Β΄ χονδρεμπορικό κέρδος 6 % θα διαμοιραστεί, ακολουθείται στην περίπτωση αυτή, το παρακάτω παράδειγμα, που καταδεικνύει τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής πώλησης οπωρολαχανικών από τον Γ΄ χονδρέμπορο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ότι το χονδρεμπορικό κέρδος 6 % συμφωνείται να διαμοιραστεί σε 4 % για το Β΄ χονδρέμπορο και 2 % για τον Γ΄.

Νόμιμο κόστος κτήσης του Β΄(π.χ.) 0,70
Κέρδος για τον Β΄ χονδρέμπορο 4 % 0,03
Τιμή πώλησης του Β΄ πριν τον Φ.Π.Α. 0,73
Νόμιμο κόστος κτήσης του Γ΄ 0,73
Κέρδος για τον Γ΄ χονδρέμπορο 2 % 0,01
Μερική τιμή πώλησης του Γ΄ 0,74
Μεταφορικά που βαρύνουν τον Γ΄ (π.χ.) 0,02
Τιμή πώλησης του Γ΄ πριν τον Φ.Π.Α. 0,76
2. Δε θεωρείται «Γ΄ χονδρεμπορικό κέρδος» το μέρος του κέρδους που χορηγεί ο Β΄ χονδρέμπορος στο Γ΄.
3. Η τιμή πώλησης του Γ΄ χονδρεμπόρου διαμορφώνεται με βάση την τιμή κτήσης και το μέρος του κέρδους που του χορηγεί ο Β ΄χονδρέμπορος. Η εν λόγω τιμή πώλησης μπορεί να προσαυξάνεται μόνο με τις τυχόν νόμιμες και αποδεικνυόμενες δαπάνες (π.χ. μεταφορικά) που βαρύνουν τον Γ΄ χονδρέμπορο, δαπάνες που υποχρεωτικά αναγράφονται χωριστά στο τιμολόγιο που εκδίδει ο Γ΄ χονδρέμπορος προς τρίτους.
4. Επί των τιμολογίων πώλησης που εκδίδει ο Β΄ χονδρέμπορος αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (π.χ. 4 %)» και επί των τιμολογίων πώλησης που εκδίδει ο Γ΄ χονδρέμπορος αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη «ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (π.χ. 2 %)».

Άρθρο 7 Α
- Χορήγηση μέρους πρώτου χονδρεμπορικού κέρδους από τον Α΄ στο Β΄ χονδρέμπορο
1. Χονδρέμποροι που εισάγουν από το εξωτερικό ή αγοράζουν από εγχώριες πηγές είδη της κατηγορίας «διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους» επιτρέπεται να τα πωλούν με τιμολόγια σε Β΄ διακινητή χονδρέμπορο, χορηγώντας σ’ αυτόν κατόπιν συμφωνίας, μέρος του ισχύοντος πρώτου χονδρεμπορικού κέρδους, είτε αυτό ορίζεται σαν ποσοστιαίο (%), είτε σαν δραχμικό.
2. Αν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση, η τιμή χονδρικής πώλησης του Β΄ διακινητή χονδρέμπορου διαμορφώνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα των παρακάτω πινάκων 1 και 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Όταν ισχύει ποσοστιαίο κέρδος
Έστω το πρώτο χονδρεμπορικό κέρδος (π.χ. 8 %) και συμφωνείται να μοιρασθεί σε (π.χ. 5 %) για τον Α΄ και 3 % για το Β΄ χονδρέμπορο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Νόμιμο κόστος κτήσης του Α΄
Κέρδος που εισπράττει ο Α΄ 5 % Δρχ. 400
Δρχ. 20
Τιμή πώλησης του Α΄ στον Β΄
Αναλογούν Φ.Π.Α. 6 % Δρχ. 420
Δρχ. 25,20
Πληρωτέο ποσό του Β΄ στον Α΄
Νόμιμο κόστος κτήσης του Β΄
Κέρδος που εισπράττει ο Β΄ 3% Δρχ. 445,20
Δρχ. 420
Δρχ. 12,60
Τιμή πώλησης του Β΄
Αναλογούν Φ.Π.Α. 6 % Δρχ. 432,60
Δρχ. 26
Τελική τιμή του Β΄ με Φ.Π.Α. Δρχ. 458,60

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Όταν ισχύει δραχμικό κέρδος
Έστω το πρώτο χονδρεμπορικό κέρδος (π.χ. δρχ. 15) και συμφωνείται να μοιρασθεί σε (π.χ. δρχ. 10) για τον Α΄ και δρχ. 5 για τον Β΄ χονδρέμπορο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Νόμιμο κόστος κτήσης του Α΄
Κέρδος που εισπράττει ο Α΄ Δρχ. 400
Δρχ. 10
Τιμή πώλησης του Α΄ στον Β΄
Αναλογούν Φ.Π.Α. 6 % Δρχ. 410
Δρχ. 24,60
Πληρωτέο ποσό του Β΄ στον Α΄
Νόμιμο κόστος κτήσης του Β΄
Κέρδος που εισπράττει ο Β΄ Δρχ. 434,60
Δρχ. 410
Δρχ. 5
Τιμή πώλησης του Β΄
Αναλογούν Φ.Π.Α. 6 % Δρχ. 415
Δρχ. 24,90
Τελική τιμή του Β΄ με Φ.Π.Α. Δρχ. 439,90

3. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η επιβάρυνση της τιμής πώλησης του Β΄ διακινητή χονδρεμπόρου, πλην του Φ.Π.Α. και προκειμένου για το Ν. Δωδεκανήσου του ειδικού φόρου.
1. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω απαγόρευσης, επιτρέπεται στο Β΄ διακινητή χονδρέμπορο να υπολογίζει στο νόμιμο κόστος κτήσης του είδους, τα μεταφορικά έξοδα που τυχόν πλήρωσε, κατά τη μεταφορά του είδους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι σε διαφορετικό Νομό από την έδρα του Α΄ χονδρεμπόρου.
2. Δε θεωρείται επίτευξη δευτέρου χονδρεμπορικού κέρδους, το μέρος του πρώτου χονδρεμπορικού κέρδους, που χορηγεί ο Α΄ χονδρέμπορος στο Β΄ διακινητή χονδρέμπορο.
ΠΡΟΣΟΧΗ Το άρθρο αυτό ισχύει όπως συμπληρώθηκε με Α.Δ. 30/89.

Άρθρο 8
- Υποχρέωση πώλησης τροφίμων σε καθαρό βάρος
1. Οι αγοραπωλησίες όλων γενικά των τροφίμων γίνονται υποχρεωτικά σε καθαρό βάρος, εκτός εάν από άλλες διατάξεις της παρούσας προβλέπεται η πώληση τούτων κατά διαφορετικό τρόπο.
2. Προκειμένου για τρόφιμα που είναι συσκευασμένα σε σάκκους, επιτρέπεται η αγοραπωλησία τούτων σε μικτό βάρος, εφόσον αυτό γίνεται από εμπορική συνήθεια ή έθιμο.
3. Προκειμένου για τούρτες ζαχαροπλαστικής και τούρτες παγωτού, που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό από ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κ.λ.π. καταστήματα, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Επιτρέπεται η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος, προς τον καταναλωτή, περιοριστικά και μόνο στην περίπτωση που το συνολικό μικτό βάρος αυτής περιλαμβάνει το καθαρό βάρος του εν λόγω είδους και το βάρος της πλαστικής ή χάρτινης βάσης δίσκου τοποθέτησης (στήριξης) του γλυκού τούτου.
Πέρα από την πιο πάνω περίπτωση, η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος απαγορεύεται.
β) Καθορίζουμε κατωτέρω τα ανώτατα όρια βάρους της πλαστικής ή χάρτινης βάσης (δίσκου) τοποθέτησης (στήριξης) της τούρτας:

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΔΙΣΚΟΥ)
Μέχρι 1500 γραμμάρια Μέχρι 110 γραμμάρια
Πάνω από 1500 γραμμάρια και μέχρι 2000 γραμμάρια Μέχρι 160 γραμμάρια
Πάνω από 2000 γραμμάρια και 2500 γραμμάρια Μέχρι 200 γραμμάρια
Πάνω από 2500 γραμμάρια και 3000 γραμμάρια Μέχρι 230 γραμμάρια
Πάνω από 3000 γραμμάρια και 3500 γραμμάρια Μέχρι 250 γραμμάρια
Πάνω από 3500 γραμμάρια Μέχρι 280 γραμμάρια

γ) Πλησίον κάθε τούρτας, που είναι εκτεθειμένη στους χώρους πώλησης (βιτρίνα, ψυγείο, ράφια κ.λ.π.) του καταστήματος, υφίσταται τοποθετημένη ή αναρτημένη πινακίδα (ή τιμοκατάλογος), όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά, πέρα από το είδος της τούρτας και οι ακόλουθες ενδείξεις, όσον αφορά την τούρτα της ως άνω περίπτωσης (α):
Η τιμή πώλησης κατά κιλό μικτού βάρους (π.χ. ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ ΔΡΧ. 2500 ΤΟ ΚΙΛΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ).
Δ) Στην περίπτωση που η βάση (δίσκος κ.λ.π.) τοποθέτησης της τούρτας δεν είναι πλαστική ή χάρτινη αλλά ειδικής κατασκευής (ξύλινη, καθρέφτης κ.λ.π.), τότε η πώληση της επί της βάσης ειδικής κατασκευής τοποθετημένης τούρτας, προς τπον πελάτη, πραγματοποιείται μόνο σε καθαρό βάρος γλυκού, έτσι ώστε να χρεώνεται χωριστά η αξία της καθαρής τούρτας και χωριστά η αξία της βάσης ειδικής κατασκευής.
Εφόσον η επιχείρηση (ζαχαροπλαστείο κ.λ.π.) προσφέρει τη βάση ειδικής κατασκευής «ΣΑΝ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ» υποχρεούται όπως διασφαλίσει τον αγοραστή-πελάτη της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιστραφεί σε αυτόν η αξία της βάσης, που πλήρωσε κατά την αγορά της τούρτας, εφόσον βέβαια ο πελάτης επιστρέψει τη βάση αυτή.
ε) Οι διατάξεις της ως άνω περίπτωσης (γ) έχουν εφαρμογή και για την τούρτα της προηγούμενης περίπτωσης (δ), με μόνη διαφορά ότι επί της πινακίδας ή τιμοκαταλόγου θα αναγράφονται, πέρα από το είδος τούρτας και οι ακόλουθες ενδείξεις:
Η τιμή πώλησης κατά κιλό καθαρού βάρους και η αξία της βάσης ειδικής κατασκευής (π.χ. ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ ΔΡΧ. 2500 ΤΟ ΚΙΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ-ΑΞΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΡΧ. 100).
Επίσης στην πινακίδα ή τιμοκατάλογο αναγράφεται κατά περίπτωση και η ένδειξη «ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ».
στ) Μετά το ζύγισμα της τούρτας με βάση ειδικής κατασκευής, από το μικτό βάρος αφαιρείται υποχρεωτικά το βάρος της βάσης αυτής, έτσι ώστε να εισπραχθεί η συνολική αξία καθαρού βάρους τούρτας, προσαυξημένη με την αξία της βάσης ειδικής κατασκευής.
ζ) Σε κάθε περίπτωση η ζύγιση της τούρτας είναι υποχρεωτική.
η) Η ζύγιση της τούρτας μαζί με το χαρτοκούτι συσκευασίας της, περί του οποίου γίνεται μνεία στο άρθρο 454 της παρούσας, απαγορεύεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ Το άρθρο αυτό ισχύει όπως αντικαταστάθηκε με Α.Δ. 12/94 και Α.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: